Merko: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2022

ASi Merko Ehitus 2022. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 9. veebruaril 2023 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2022. aasta lõppes Merko jaoks heade majandustulemustega. Kontserni müügitulu ületas 400 miljonit eurot, millest pool tuli väljastpoolt Eestit. Kasum kasvas 19 protsenti ja omakapitali tootlus ulatus 20,4 protsendini. Arvestades kiiret intressitõusu ja investeerimiskliima halvenemist, on hea meel, et nende näitajatega suutsime kõrge inflatsiooniga sammu pidada.

Merko äritegevus toetub kahele sambale – elukondliku kinnisvara arendus ja ehitusteenuse pakkumine. Eelmise aasta tulemuses peegeldub kontserni varasemate aastate investeeringute kasv korteriarendusse ja edukas korterite müük kõigil kolmel Balti turul. Samuti on hea meel, et meie ehitusteenuse ärivaldkond suutis äärmiselt heitlikus ärikeskkonnas riske hästi juhtida.

Sõda Ukrainas jätkub. Rohepööre jätkub. Riigi sekkumine majandusse, regulatsioonide hulk ning ettevõtete koormus nende järgimiseks kasvab. 2022. aasta kevadel tardunud korteriturg on jätkuvalt ooteseisundis. Majanduse hoog on selleks korraks raugenud ning kiire inflatsioon ja intressitõus jätkub.

Ka meie jätkame, et vaatamata oludele luua paremat elukeskkonda ja uusi kodusid, ehitada kaasaegseid hooneid ja head taristut. Oleme viimaste aastatega õppinud mitte liigselt üllatuma suurtest muutustest meie ümber ja võimalikult kiirelt kohanema, ent unustamata seejuures pikka perspektiivi. Teeme tööd, ajame oma asja, hoiame oma inimesi ja koostööpartnereid. Väärtustame usaldust Merko vastu ja õpime oma vigadest. Seal, kus oskame ja saame, proovime ühiskonnale tagasi anda.

Tänan kõiki Merko töötajaid ja koostööpartnereid keerulistes oludes hästi hakkama saamise eest.

Tänan meie rajatud kodude ostjaid ja ehitusteenuse tellijaid usalduse eest. Tänan aktsionäre, et olete heitlikes oludes Merkosse uskunud.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2022 2021
Müügitulu 409 633 339 375
Müüdud toodangu kulu (355 975) (292 563)
Brutokasum 53 658 46 812
     
Turustuskulud (4 077) (3 611)
Üldhalduskulud (15 860) (13 925)
Muud äritulud 3 144 3 508
Muud ärikulud (1 834) (582)
Ärikasum 35 031 32 202
     
Finantstulud 1 12
Finantskulud (1 450) (886)
Kasum (kahjum) sidus-ja  ühisettevõtetelt 3 516 799
Kasum enne maksustamist 37 098 32 127
Tulumaksukulu (2 995) (3 104)
Perioodi puhaskasum 34 103 29 023
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 34 640 29 140
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (537) (117)
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 30 33
Perioodi koondkasum 34 133 29 056
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 34 648 29 163
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (515) (107)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,96 1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2022 31.12.2021
VARAD
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 17 665 44 930
Nõuded ja ettemaksed 77 959 55 484
Ettemakstud tulumaks 38 114
Varud 225 661 160 593
  321 323 261 121
Põhivara
Sidus-ja ühisettevõtete aktsiad või osad 12 895 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 22 982 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 693 622
Kinnisvarainvesteeringud 11 485 13 828
Materiaalne põhivara 17 452 16 350
Immateriaalne põhivara 582 669
66 089 63 251
VARAD KOKKU 387 412 324 372
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 49 687 11 636
Võlad ja ettemaksed 96 248 90 054
Tulumaksukohustus 1 241 681
Lühiajalised eraldised 9 820 7 976
156 996 110 347
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 42 236 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 355 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 133 2 900
46 724 47 013
KOHUSTUSED KOKKU 203 720 157 360
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (495) (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (783) (791)
Jaotamata kasum 176 248 159 308
184 187 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 183 692 167 012
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 387 412 324 372

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2022. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

2022 Merko Ehitus aastaaruanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal