Pro Kapital Grupp: 2019. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade (lühendatud)

Meie tegevuse põhirõhk on elamu- ning ärikinnisvarapiirkondade arendamisel kõigis Baltikumi pealinnades – Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Tänu 25 tegevusaastale ning mahukatele arendusprojektidele, on meil kujunenud tugev arusaam turust, kus tegutseme.

Meie portfellis on mitmeid prestiižseid elamu- ning ärikinnisvara arendusprojekte, mis kas juba alanud või ees ootamas. Lisaks on Pro Kapitalil pikaajaline kogemus kaubanduskeskuste arendamisel ning opereerimisel. 2018. aasta novembris avasime uue generatsiooni kaubandus- ning elamuskeskuse T1 Mall of Tallinn. T1 asub Tallinnas, ühes kiiremini kasvavas piirkonnas, mis saab keskuseks tulevasele Rail Balticale. Nii T1 kontseptsioon kui arhitektuur on uudne terves Baltikumis – mitmekülgne valik restorane, kino, elamuskeskus ühes traditsioonilise kaubandusega. Alates 2019. aasta aprillist alustas külaliste teenindamist vaateratas keskuse katusel, mis on unikaalne kogu Euroopas. Oleme avamise järgselt olnud keskendunud tasakaalustatud rentnike valikule, mis kannaks T1 väärtuspakkumist.

Meie tegevuse ning projektide põhjalikkust ja mitmekülgsust peegeldab ka tegevusnäitajate stabiilne paranemine. Esimese poolaasta müügitulu kasvas võrreldes möödunud aastaga 49% võrra, 15,1 miljonilt eurolt 2018 aastal 22,5 miljoni euroni 2019. aastal. Seda tulemust mõjutas oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses, Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, aga samuti Tallinnas, Kristina Majade arendusprojektis, River Breeze Residence’s Riias ning T1 renditulu, mida võrdlusperioodil veel ei olenud. Meie müügitulu sõltub elamukinnisvara valmimisest, kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poole ärikasumiks 5,1 miljonit eurot, võrreldes 4,4 miljonilise ärikasumiga 2018. aasta samal perioodil.

Teise kvartali ärikasum oli 2019. aastal 2,5 miljonit eurot ning 2018. aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta ärikasumit mõjutas erakorraliselt kinnisvara ümberhindlus 1,9 miljoni euro ulatuses. Esimese poolaasta ärikasumi marginaal on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvanud 3% võrra. Netotulemit mõjutasid T1 projektiga seonduvad 3,5 miljonit intressikulusid, mida varasemalt on kapitaliseeritud kinnisvarainvesteeringute koosseisu. Selle tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poolaasta puhaskahjumiks 276 tuhat eurot võrreldes 2,8 miljoni euro puhaskasumiga 2018. aasta samal perioodil.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli esimesel poolaastal 22,5 miljonit eurot, mis on 49% suurem kui võrdlusperioodil (2018 6 kuud: 15,1 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 12,1 miljoni euroni, kasvades võrdlusperioodi 8,3 miljoni euro kogukäibe suhtes 47%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Teise kvartali tulemusi mõjutas jätkuvalt positiivselt Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning viie eluhoone valmimine Šaltinių Namai Attico arendusprojektis Vilniuses, kus osa eelmüükidest vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks juba juunikuus ning protsess on jätkumas ka kolmandas kvartalis.
Esimese poolaasta brutokasumi moodustas 8,2 miljonit eurot ja teise kvartali tulemus oli 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli brutokasum vastavalt 5,0 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Brutokasumi määr on kasvanud 3% võrra.
Esimese poolaasta ärikasum moodustas 5,1  miljonit eurot võrrelduna 4,4 miljoni euroga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikasum oli 2,4 miljonit eurot ja möödunud aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta teise kvartali ärikasumit mõjutas kinnisvara investeeringu ümberhindlusest tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot.
Esimese poolaasta puhaskahjum moodustas 0,3 miljonit eurot ja teise kvartali tulemuseks oli 0,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli puhaskasum vastavalt 2,8 miljonit eurot ja 2,9 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat 3,5 miljoni suurune intressikulu. Intressikulusid kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute hulka aktiivse ehitusperioodi jooksul kuni 31. detsember 2018. Edaspidi on need kajastatud finantskuludes.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimesel poolaastal 0,5 miljonit eurot võrreldes 3,2 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2019 seisuga 1,77 eurot võrreldes 1,51 euroga 30. juuni 2018.

  2019 
6 kuud
2018 
6 kuud
2019 
II kvartal
2018 
II kvartal
2018 12M
Käive (tuhat EUR) 22 512 15 065 12 140 8 267 27 991
Brutokasum (tuhat EUR) 8 179 5 033 4 037 3 229 9 576
Brutokasum, % 36% 33% 33% 39% 34%
Ärikasum (tuhat EUR) 5 121 4 429 2 477 3 742 21 483
Ärikasum % 23% 29% 20% 45% 77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -276 2 822 -163 2 940 18 056
Puhaskasum / -kahjum, % -1% 19% -1% 36% 65%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 0,05 0,00 0,05 0,30
  30.06.209 30.06.2018 31.12.2018
Varad kokku (tuhat eurot) 248 972 197 777 245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 148 510 112 273 144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot) 100 462 85 504 100 738
Võla / omakapitali suhe * 1,48 1,31 1,43
Varade tootlus, % ** -0,1% 1,5% 8,6%
Omakapitali tootlus, % *** -0,3% 3,4% 19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,77 1,51 1,78

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 4 102 6 711 7 040
Lühiajalised nõuded 2856 3 153 2 928
Varud 57 935 57 078 59 331
Käibevara kokku 64 893 66 942 69 299
Põhivara
Pikaajalised nõuded 3 199 35 216
Materiaalne põhivara 7 783 7 101 7 128
Kinnisvarainvesteeringud 172 757 123 390 168 145
Immateriaalne põhivara 340 309 324
Põhivara kokku 184 079 130 835 175 813
VARAD KOKKU 248 972 197 777 245 112
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 39 788 9 319 10 328
Ostjate ettemaksed 4 932 5 070 5 707
Lühiajalised võlad tarnijatele 6 975 12 597 11 939
Maksukohustused 298 116 357
Lühiajalised eraldised 1 101 7 852
Lühiajalised kohustused kokku 53 094 27 109 29 183
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 92 360 79 273 112 009
Muud pikaajalised kohustused 1 118 3 738 1 039
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 827 2 003 2 004
Pikaajalised eraldised 111 150 139
Pikaajalised kohustused kokku 95 416 85 164 115 191
KOHUSTUSED KOKKU 148 510 112 273 144 374
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 76 663 59 944 59 944
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -129 2870 16 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 97 929 84 157 98 114
Mittekontrolliv osalus 2 533 1 347 2 624
OMAKAPITAL KOKKU 100 462 85 504 100 738
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 248 972 197 777 245 112

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019
6 kuud
2018
6 kuud
2019
II kvartal
2018
II kvartal
2018
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 22 512 15 065 12 140 8 267 27 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu -14 333 -10 032 -8 103 -5 038 -18 415
Brutokasum 8 179 5 033 4 037 3 229 9 576
Turustuskulud -294 -459 -152 -280 -1 336
Üldhalduskulud -2 775 -2 323 -1 422 -1 238 -5 427
Muud äritulud 50 2 210 23 2 034 18 839
Muud ärikulud -39 -32 -9 -3 -169
Ärikasum 5 121 4 429 2 477 3 742 21 483
Finantstulud 2 2 1 1 4
Finantskulud -5 572 -1 661 -2 815 -802 -3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu -449 2 770 -337 2 941 18 014
Tulumaks 173 52 174 -1 42
Perioodi puhaskasum / -kahjum -276 2 822 -163 2 940 18 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -129 2 870 -86 2 966 16 827
  Mittekontrolliv osalus -147 -48 -77 -26 1 229
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku -276 2 822 -163 2 940 18 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -129 2 870 -86 2 966 16 827
  Mittekontrolliv osalus -147 -48 -77 -26 1 229
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 0,05 0,00 0,05 0,30

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2019
6 kuud
2018
6 kuud
2019
II kvartal
2018
II kvartal
2018
12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -276 2 822 -163 2 940 18 056
Korrigeerimised:
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 194 104 100 52 214
  Kasum põhivara müügist 0 -4 0 14 -4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 0 0 -418
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 -1 910 0 -1 910 -17 995
  Finantstulud ja –kulud 5 570 1 659 2 814 801 3 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus -177 -55 -177 -2 -54
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) 50 16 456 20 16 109 15 458
Muutused käibevahendites: 0 0 0 0 0
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -959 1 736 -2 531 1 306 1 781
  Varudes 1 411 -19 054 1 993 -17 590 -21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes -5 368 1 528 -1 223 -1 322 -128
  Eraldistes 24 -110 14 -129 -107
Põhitegevuse rahavood kokku 469 3 172 847 269 -1 048
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -166 -90 -135 -33 -206
Immateriaalse põhivara soetamine -25 0 -24 0 -24
Laekumised põhivara müügist 0 336 0 0 336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -4 637 -22 186 -1 104 -12 896 -47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 0 0 1 000
Saadud intressid 2 2 1 1 4
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 826 -21 938 -1 262 -12 928 -46 676
Rahavood finantseerimistegevusest
Dividendimakse 0 -850 0 0 -850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 0 0 0 -9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -300 0 -300 0 -640
Saadud laenud 13 388 22 514 5 818 15 071 56 923
Tagastatud laenud -7 576 -4 755 -3 733 -2 704 -7 496
Kapitalirendi tagasimaksed -85 0 -49 0 0
Makstud intressid -2 008 -1 749 -1 384 -1 222 -3 481
Deponeeritud summa laenu tagamiseks -2 000 0 -2 000 0 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 1 419 15 160 -1 648 11 145 44 447
Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 938 -3 606 -2 063 -1 514 -3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 040 10 317 6 165 8 225 10 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 102 6 711 4 102 6 711 7 040

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

MUUDATUSED NÕUKOGU KOMITEEDES

Seoses muutustega AS Pro Kapital Grupp nõukogus (avaldatud 23. mail 2019), otsustasid nõukogu liikmed valida järgnevad komiteede koosseisud:

– Emanuele Bozzone ja Ernesto Preatoni valiti tasustamise komitee liikmeteks;

– Emanuele Bozzone ja Petri Olkinuora valiti auditi komitee liikmeteks.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika