Uudiste arhiiv

 

Glikman Alvin & Partnerid: kohtulahendi kehtimist kinnistu uue omaniku suhtes

Tsiviilasjas nr 3-2-1-46-14 on kolleegium selgitanud kohtulahendi kehtimist kinnistu uue omaniku suhtes. Lahendis leidis kolleegium, et kui käimasoleva kohtumenetluse ajal omanik vahetub, siis endine kinnistu omanik jääb menetlusse edasi ning tema suhtes tehtav otsus kehtib üldreegli kohaselt ka selle isiku

Glikman Alvin & Partnerid: ehitusaluse pinna termineid

Haldusasjas nr 3-3-1-59-13 arutas kolleegium küsimust, kas hoone esileulatuva terrassi pinda tuleb arvestada hoone üldehitusaluse pinna hulka ning kuidas eristada ehitusaluse pinna erinevaid tähendusi planeerimismenetluses ja ehitusloa menetluses. Asjaolude kohaselt kehtestas Pärnu linnavolikogu detailplaneeringu uusarendusele. Uusarenduse projektidokumentatsiooni kohaselt kuulus arenduse

Glikman Alvin & Partnerid: detailplaneeringu tühistamisega tekitatud kahju hüvitamist

Haldusasjas nr 3-3-1-9-14 andis Riigikohus hinnangu detailplaneeringu kehtimajäämisega seotud isiku õiguspärasele ootusele ja kahjunõude alustele olukorras, kus kehtiv detailplaneering tühistati kohaliku omavalitsuse algatusel. Tallinna linnavolikogu kehtestas 1999. aastal Viru väljaku detailplaneeringu I etapi, mis muu hulgas nägi ette Viru hotelli

Glikman Alvin & Partnerid: Ehitise omaniku õigus nõuda ehitajalt garantiikohustuse täitmist

Tsiviilasjas nr 3-2-1-7-14 on kolleegium käsitlenud ehitise omaniku õigust esitada garantiinõue ehitusettevõtja vastu garantiikohustuse täitmiseks olukorras, kus ehitise omaniku ning ehitusettevõtja vahel puudub lepinguline suhe. Asjaolude kohaselt sõlmis tellija, kes ei olnud ehitise omanik, ehitusettevõtjaga töövõtulepingu ehitustööde tegemiseks. Ehitustööde puudustele

Glikman Alvin & Partnerid: Kaasomanike suhted kaasomandi lõpetamisel

Tsiviilasjas nr 3-2-1-13-14 käsitles kolleegium kaasomanike vahelisi suhteid kaasomandi lõpetamise olukorras, kus üks kaasomanikest keeldub ruumidest välja kolimast. Asjaolude kohaselt oli jõustunud kohtulahend, millega lõpetati kaasomand korteriomandile selliselt, et see müüakse avalikul enampakkumisel ja kumbki kaasomanik saab müügihinnast hüvitise. Üks

Glikman Alvin & Partnerid: Detailplaneeringu kehtestamisel võib arvesse võtta ka veel kehtestamata üldplaneeringu tööversiooni

Haldusasjas nr 3-3-1-87-13 on kolleegium käsitlenud detailplaneeringu kehtestamisel arvesse võetavaid asjaolusid. Asjaolude kohaselt kehtestas Tallinna linn detailplaneeringu Riigiarhiivile 6-korruselise 24m kõrguse juurdeehituse püstitamiseks. Detailplaneeringu kehtestamist vaidlustas kõrvalmaja elanik, kelle arvates ei sobinud planeeritud hoone asukohta, kuivõrd oli samas piirkonnas asuvate

Glikman Alvin & Partnerid: Eraõiguslikus omandis olevate torustike kasutamine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni osana

Tsiviilasjas nr 3-2-1-189-13 oli küsimuse all eraomandis olevate trasside kasutamine ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni osana. Samuti oli teemaks servituudi seadmise kohustus sellisele trassile, et vee-ettevõtja saaks täita temale seadusest tulenevaid kohustusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise ning valdamisega. Asjaolude kohaselt kuulusid

Glikman Alvin & Partnerid: Vastuvõetud detailplaneeringu kehtestamata jätmine

Haldusasja nr 3-3-1-96-13 asjaolude kohaselt jättis kohalik omavalitsus kehtestamata vastuvõetud detailplaneeringu. Detailplaneeringu kehtestamata jätmist põhjendas kohalik omavalitsus selliselt: (i) arendaja ei nõustunud teede ja tehnovõrkude rajamise kohustust üle võtma; (ii) vallal puuduvad eelarves vahendid teede ja tehnovõrkude ja –rajatiste ehitamiseks,

Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks!

Mul oli möödunud kolmapäeval suur au esineda Eesti Ehitusettevõtete Liidu poolt korraldatud konverentsil „Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks!“. Tegemist oli heal tasemel konverentsiga nii korralduse, esinejate kui ka auditooriumi poolest. Riigikogu majanduskomisjoni esimehe pr Kaja Kallase sõnavõtule järgnes majandussotsioloogia proffessori

Glikman Alvin & Partnerid: Küttekulude tasumise kohustus vastavalt reaalosa suurusele

Tsiviilasjas nr 3-2-1-166-13 on kolleegium käsitlenud küttekulude tasumise kohustust vastavalt reaalosa suurusele ning mitte tegelikult köetavale pinnale. Samuti käsitles kohus lahendis teemat, mille kohaselt on kortermaja küttesüsteem, sh igas korteris paiknevad keskkütteradiaatorid, korteriomanike kaasomand, mistõttu on küttesüsteemi muutmine võimalik üksnes

Glikman Alvin & Partnerid: Naaberkinnistule ilma asjaõiguseta ehitise püstitamise võimalused

Tsiviilasjas nr 3-2-1-172-13 on kolleegium käsitlenud kinnisasjaomanike õigust ning võimalusi ehitada rajatisi üle enda kinnisasja piiride, riivates sel moel naaberkinnisasja omanike õigustatud huvi omandi puutumatusele. Asjaolude kohaselt soetasid isikud Heldri uuselamurajoonis kinnisasjad. Vastavalt arendaja ning ühe kinnisasja omaniku vahel sõlmitud

Glikman Alvin & Partnerid: Õigusabikulud kuuluvad korteriühistu majandamiskulude hulka

Tsiviilasjas 3-2-1-89-13 on lahendatud küsimust, kas kohtumenetluses kantud õigusabikulud on korteriühistu majandamiskulud. Korteriühistu juhatus oli sõlminud õigusvaidluste lahendamiseks õigusabilepingu õigusbürooga, mille kulusid hüvitati korteriühistu remondifondi arvelt. Korteriomanikud sellega ei nõustunud. Kohus leidis aga, et korteriühistu majandamiskuludeks on muuhulgas tasu, mida

Õigus nõuda üürilepingu tingimuste muutmist tagasiulatuvalt pärast üürilepingu kehtivuse lõppu

Tsiviilasjas nr 3-2-1-143-13 on kolleegium käsitlenud üürniku õigust ning võimalusi nõuda üürilepingu tingimuste muutmist tagasiulatuvalt, st kui üürileping on lõppenud. Asjaoludest tulenevalt ütles üürileandja üürnikuga sõlmitud üürilepingu üles üürilepingu rikkumise tõttu. Sellejärel esitas üürileandja kohtusse üürniku vastu nõude tasumata üüri

Maakleritasu nõude eeldused

Tsiviilasjas nr 3-2-1-123-13 on kolleegium andnud mitmeid olulisi juhiseid eelduste osas, millal võib maakleri tasunõue olla põhjendatud isegi juhul, kui kinnistu müüja kasutab lõpuks ostmisel mõne teise maakleri vahendusteenust. Asjaolude kohaselt pöördus ostja maakleri poole, et maakler tutvustaks talle tema

Glikman Alvin & Partnerid: Ehitusloa saab kehtetuks tunnistada, kui ehitusprojekt on olulises osas puudulik

Tsiviilasja nr 3-3-1-46-13 asjaolude kohaselt andis Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettevõttele ehitusloa garaažikompleksile elukorruste pealeehitamiseks. Ehitustöid tehti ebakorrektselt ning põhjustati mitmeid läbijookse, mis tekitas ehitisele kahjustusi, samuti oli ehitusprojekt kooskõlastamata kõigi kaasomanikega. Selletõttu esitas garaažikompleksi hooneühistu kaebuse ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks. Kohtus

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

16.05.2022 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine