Võlakirjaomanikud kavatsevad loobuda finantskovenantide täitmise nõudest ja on allkirjastanud vastava kinnituse

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi “Ettevõte”) on avaldanud 2021. aasta I kvartali vahearuande, milles kajastuvad pankrotimenetluse tulemusena maha kantud nõuded tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat (“TMK”) vastu. Selle tulemusena Ettevõte ei vasta ajutiselt finantskovenantide nõudele („Kovenantide Rikkumine”), mis on seotud tagatud ennetähtaegse lunastamise võimalusega fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024, mille ISIN on SE0013801172 (edaspidi „võlakirjad”) tingimustega.

26. aprilli 2021 Riigikohtu otsus on viinud TMK saneerimismenetluse lõpetamiseni ja TMK osas pankrotimenetluse alustamiseni. Seetõttu kanti maha TMK otsese emaettevõtte AS Pro Kapital Eesti tasandil nõuded tütarettevõtte vastu tagasiulatuvalt seisuga 31. detsember 2020, mis omakorda viis Ettevõtte olukorda, kus ta on rikkunud oma erikohustust võlakirjade tingimuste (edaspidi „Tingimused”) järgi alates 31. detsembrist 2020. Tingimuste kohaselt peab Ettevõte igal ajal vastama teatud finantskovenantide e Maintenance Test nõuetele, nimelt peab omakapitali suhe varadesse olema suurem kui 35% arvestades, et kontserni konsolideeritud finantsnäitajatest on lahutatud TMK finantsnäitajad. Korrigeeriva sündmuse ja sellega seotud maha kandmise tulemusena langes omakapitali ja varade suhe 31. detsembri 2020 seisuga 50% -lt 32% -le. Siiski loetakse Kovenantide Rikkumist ajutiseks ja Ettevõte saavutab oma hinnangul nõutava taseme 2021. aasta teisel poolel. Ettevõte on alustanud võlakirjaomanikega läbirääkimisi.

Täna sai Ettevõte kinnituskirja enamikult võlakirjaomanikelt, kelle omanduses on 75,44% võlakirjade kogu nominaalsummast („Peamised Võlakirjaomanikud“), milles öeldakse, et Peamised Võlakirjaomanikud:

– loobuvad õigusest rakendada Ettevõtte vastu meetmeid Kovenantide Rikkumise ja / või mis tahes muu võimaliku Ettevõtte võlakirjade Tingimustest tulenevate kohustuste rikkumise tõttu, mis on tingitud eelpool kirjeldatud pankrotist ja / või maha kandmisest; ja

– lepivad Ettevõttega kokku ooteperioodis, mis kestab varaseima hetkeni: 31. augustini 2021; kuupäevani, kui võlakirjaomanikud kinnitavad finantskovenantide täitmise nõudest loobumist kirjalikus menetluses (“Kirjalik Menetlus“) vastavalt Tingimustele või kuupäevani, kui ooteperiood lõpeb allpool kirjeldatud Tingimuste Ettevõtte poolt mitte täitmise tõttu („Ooteperiood”). Sealjuures on kokku lepitud, et Kirjalikus Menetluses antav loobumine kehtib kuni 31. detsembrini 2021.

Peamised võlakirjaomanikud kohustuvad ja nõustuvad Ooteperioodil:

– mitte volitama agenti (Nordic Trustee & Agency AB (publ)) ega hääletama ise Kirjalikus Menetluses võlakirjade tagasi kutsumise ja / või tagatiste täitmisele pööramise ettepaneku poolt vastavalt Tingimustes või pandilepingutes sätestatule, Tingimuste rikkumise sündmuse tõttu või asjaolude tõttu, mis viivad rikkumiseni ja / või mitte ette võtma muid meetmeid Ettevõtte vastu, kui  asjaolud puudutavad pankrotti ja nõuete maha kandmist;

– osalema finantskovenantide täitmise nõudest loobumise taotlemisel Kirjalikus Menetluses ja hääletada selle poolt; ja

– mitte võõrandama võlakirju, mida iga võlakirja omanik esindab, välja arvatud juhul, kui mis tahes võlakirjade müüja tagab, et selliste võlakirjade ostja peab kinni kinnituskirjas kirjeldatud tingimustest.

Peamised võlakirjaomanikud võtavad antud kinnituskirjaga kohustuse igaüks eraldi ja mitte ühiselt.

Eespool nimetatud kohustuste ja kinnituste suhtes kehtivad järgmised tingimused:

– Ettevõte aktsepteerib ja nõustub kirjalikult kinnituskirjaga selle esitamise kuupäeval;

– Ettevõte algatab finantskovenantide täitmise nõudest loobumise taotlemist Kirjalikus Menetluses hiljemalt 10. juulil 2021 ja taotlus sisaldab ka täiendava intressi pakkumist; ja

– Ettevõte avaldab käesoleva pressiteate.

Kui mõni ülaltoodud tingimustest ei ole täidetud / on rikutud ja sellist mittevastavust ja / või rikkumist ei ole heastatud kahe (2) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui agent või Peamised Võlakirjaomanikud on Ettevõttele teatanud sellisest mittevastavusest ja / või Ooteaja rikkumisest, lõpeb Ooteaeg automaatselt ja viivitamata.

Tingimusel, et finantskovenantide täitmise nõudest loobumine rahuldatakse võlakirjaomanike nõutava häälteenamusega (st 2/3 häältest), suurendatakse võlakirjade alusel võlakirjaomanikele makstavat intressi saja (100,00) baaspunkti võrra aastas perioodil, mis algab 1. jaanuaril 2021 ja lõpeb siis, kui rikkumine on kõrvaldatud vastavalt (i) Ettevõtte poolt nõuetekohaselt välja antud vastavussertifikaadile ja (ii) audiitori poolt väljastatud tõendile („Täiendav Intress”). Viimasel intressi maksmise päeval (s.o 20. veebruaril 2021) lõppenud intressiperioodi osa täiendavast intressist makstakse järgmisel kohaldataval intressimaksepäeval (s.o 20. augustil 2021).

Ooteperioodi võib pikendada ja kinnituskirja muuta, kui Peamised Võlakirjaomanikud ja Ettevõte on selles kirjalikult kokku leppinud.

Ettevõte on nõustunud ülalkirjeldatud tingimustega ja algatab Kirjaliku Menetluse, et ametlik hääletamine finantskovenantide täitmise nõudest loobumise osas toimuks esimesel võimalusel.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC