Arco Vara: 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraPÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta III kvartali müügitulu oli 0,5 miljonit eurot, mis on 62% vähem kui 2018. aasta III kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 1,3 miljonit eurot. 2018. aasta III kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga oli 2,1 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 9 kuu müügitulu 2,2 miljonit eurot on 27% väiksem 2018. aasta 9 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 3,0 miljonit eurot.

2019. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 64 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 174 tuhat eurot (9 kuud 2019: ärikahjum 118 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 460 tuhat eurot). 2018. aasta III kvartalis sai grupp ärikasumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest 167 tuhat eurot (191 tuhat kokkuvõttes) ja puhaskasumit 42 tuhat eurot (9 kuud 2018: ärikasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest 100 tuhat eurot ja puhaskahjum 360 tuhat eurot).

2019. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 2 korterit (9 kuuga kokku 12 korterit). 2018. aasta III kvartalis müüdi 4 korterit, 2 äripinda ning 9 kuuga kokku 12 korterit, 2 äripinda ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta esimese 9 kuuga 3,4 miljoni euro võrra, tasemele 19,1 miljonit eurot 30.09.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine oli 30.09.2019 seisuga 4,7%, mis on 0,3% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.

JUHATAJA KOMMENTAARID

Kolmas lõppes graafikus Kodulahe ehitustöödega, maksvate rentnikega täidetud Madrid Blvd hoonega ning kahe alustatud ehitusega Eesti arendusprojektides, kokku 80 korteriga.

Oleme jätkuvalt tõsiselt läbi kukkunud Iztok Parkside’ga, kus ametivõimude poolt lõpplahenduse leidmine tänavaaluste maade võõrandamiseks on muutunud pealtnäha lõputuks, iganädalaseks tigusammul venimiseks. Lõpplahendust ei ole me veel saavutanud. Sellega seonduv ebakindlus projekti ajakava planeerimisel ning kahju omakapitali tootlusele ja rahavoogudele ei ole praeguseks enam proportsionaalne lõppkasumi suurusega, mida me siiski loodame saavutada. Samuti on ilmne, et iga lubadus, mille juhatus aktsionäridele ajakava osas annaks, ei ole nendel asjaoludel usaldusväärne. Me anname endast parima, kuni see on lahendatud.

Neljanda kvartali osas võib märkida, et Kodulahe päästab Arco Vara aasta.  Kodulahe 2. etapi korterite üleandmine klientidele on alanud ning me võime oodata aasta lõpuks kasumlikku neljandat kvartalit. Samuti on grupp üle vaatamas oma kulubaasi, kavatsusega kärpida kulusid veel 10% võrra aasta baasil.

TEGEVUSTE ARUANNE                                             

Grupi müügitulu oli 2019. aasta III kvartalis 476 tuhat eurot (III 2018: 2 124 tuhat eurot, sellest 1 256 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja 9 kuuga 2 222 tuhat eurot (9 kuud 2018: 5 347 tuhat eurot, sellest 3 049 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 224 tuhat eurot ja 9 kuuga 1 487 tuhat eurot (2018. aasta: III kvartalis 1 045 tuhat eurot ja 9 kuuga 2 537 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta III kvartalis oli 186 tuhat eurot ja 9 kuuga 536 tuhat eurot (2018. aasta III kvartalis 167 tuhat eurot ja 9 kuuga 419 tuhat eurot). 2019. aasta III kvartalis olid praktiliselt kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikahjumiks kujunes 2019. aasta III kvartalis 64 tuhat eurot ja 9 kuuga 118 tuhat eurot, 2018. aasta III kvartalis oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest ärikasum 167 tuhat eurot ja 9 kuuga 100 tuhat eurot.

2019. aasta III kvartalis jõudsid lõpusirgele ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu on valmimas 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. on põhiosas plaanis realiseerida 2019. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on müüdud 16 korterit ja eelmüüdud 49 korterit.

III kvartalis jõudis lõpusirgele Kodulahe III-V etapi projekteerimine ning algasid III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III etapis rajatakse 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi ühist ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist. Vahearuande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones eelmüüdud 4 korterit.

2019. aasta III kvartalis alustati ka 4 väiksema kortermaja ehitust Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt lõppema 2020. aasta IV kvartalis.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias ei saanud alata ka III kvartalis, kuna jätkuvalt ootas lahendust juurdepääsutee lõigu probleem. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 58 korterit. koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande avaldamise kuupäevaks eelmüüdud 2 ja müümata 1 korter.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. oodatakse 2020. aasta 1. kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2020. aasta esimeses kvartalis, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks alletappideks. Arvestades maastiku eripära –  paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.09.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 2019 9 kuud 2018 III kv 2019 III kv 2018
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müügitulu enda kinnisvara müügist 1 487 2 537 224 1 045
Müügitulu teenuste müügist 735 512 252 211
Müügitulu kokku 2 222 3 049 476 1 256
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -1 641 -2 102 -312 -878
Brutokasum 581 947 164 378
Muud äritulud 91 133 0 92
Turustuskulud -204 -96 -51 -28
Üldhalduskulud -538 -837 -156 -260
Muud ärikulud -48 -62 -21 -15
Kasum tütarettevõtte müügist 0 15 0 0
Ärikahjum -118 100 -64 -167
Finantstulud- ja kulud -342 -375 -110 -150
Puhaskahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest -460 -275 -174 17
Puhaskasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -85 0 25
Aruandeperioodi puhaskahjum -460 -360 -174 42
Aruandeperioodi koondkahjum -460 -360 -174 42
     
Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
– tava -0,05 -0,03 -0,02 0,00
– lahustatud -0,05 -0,03 -0,02 0,00
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava -0,05 -0,04 -0,02 0,00
– lahustatud -0,05 -0,04 -0,02 0,00

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.2019 31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 899 2 327
Finantsinvesteeringud 0 69
Nõuded ja ettemaksed 775 739
Varud 22 806 17 482
Käibevara kokku 24 480 20 617
Nõuded ja ettemaksed 20 25
Kinnisvarainvesteeringud 10 874 12 344
Materiaalne põhivara 373 267
Immateriaalne põhivara 230 262
Põhivara kokku 11 497 12 898
VARAD KOKKU 35 977 33 515
Laenukohustused 16 615 12 547
Võlad ja saadud ettemaksed 4 272 3 982
Lühiajalised kohustused kokku 20 887 16 529
Laenukohustused 2 639 3 985
Pikaajalised kohustused kokku 2 639 3 985
KOHUSTUSED KOKKU 23 526 20 514
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 245 245
Jaotamata kasum 1 611 2 161
OMAKAPITAL KOKKU 12 451 13 001
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 35 977 33 515
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC