Arco Vara: 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Saame lugeda kolmanda kvartali positiivseks. Müügitempo taastumine osutus kiiremaks kui spekuleeritud, mis kinnitab, et Arco Vara arendused vastavad meie klientide ootustele. Samuti on käimasolevatel arendustel ehitustegevus jätkunud vastavalt planeeritule.

Suuremaks muudatuseks 2020. aasta III kvartalis saame lugeda juhataja vahetuse 30. juulil. Uue juhataja peamisteks ülesanneteks on Iztok Parkside kasutusloa protsessi lõpule viimine ja vähemalt kahe uue elamukinnisvara arenduste algatamine 2021. aasta I pooles.

III etapi hoonest on aruande esitamise hetkeks eelmüüdud enam kui ¾ korteritest. Müügitulu on oodata 2021. aasta esimeses kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel pole välistatud lõppmüükide vormistamise algus juba 2020. aasta IV kvartalis. Kodulahe IV ja V etapis käivad läbirääkimised ehituse peatöövõtuks, kuid ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna saavutamisest.

Alustasime VI etapi (varasemalt mnt 74) projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

Tartus Kodukalda 30 korteriga arenduses käib ehitus vastavalt graafikule ja eelmüügilepingud on sõlmitud 16 korteri müügiks. Hoonete eeldatav valmimise aeg on detsembris 2020. Müügitulu on oodatud 2020. aasta IV kvartalis.

Iztok Parkside kortermajad ei ole oodatud kasutusluba saanud. III kvartalis taasalgatasime kasutusloa taotlemise protsessi. Seega oleme jõudnud arenduse protsessi lõppfaasi, mille tulemust ootame 2021. aasta I kvartalis. Eelmüügilepingu sõlminud klientide huvi on tänase päevani säilinud.

Madrid BLVD hoone kontorites teostati värskendustöid, mille abil saavutati taas 100% üürnikega täituvus.

Seoses juhataja vahetusega Bulgaarias näeme muutusi arendusmeeskonna ülesehituses, mis on tõstnud sealse meeskonna motivatsiooni. Samuti on Eesti arendusmeeskond saavutanud häid tulemusi haldamaks Covid-19 kriisiga seotud piiranguid. Kokkuvõtvalt, Arco Vara juhatus on optimistlik käimasolevate arenduste realiseerimises, mille potentsiaalseks tulemuseks on müügi ja ehitusmahtude kasv järgnevatel aastatel.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 569 tuhat eurot, mis on 20% enam kui 2019. aasta III kvartali müügitulu 476 tuhat eurot. Grupi 2020. aasta 9 kuu müügitulu 3 758 tuhat eurot on 69% suurem 2019. aasta 9 kuu müügitulust 2 222 tuhat eurot.

2020. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 126 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 228 tuhat (9 kuud 2020: ärikasum 49 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 277 tuhat eurot). 2019. aasta III kvartalis sai grupp ärikahjumit 64 tuhat eurot ja puhaskahjumit 174 tuhat eurot (9 kuud 2019: ärikahjum 118 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 460 tuhat eurot).

2020. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 2 korterit (9 kuuga kokku 17 korterit) ja 1 kinnistu Lätis. 2019. aasta III kvartalis müüdi 2 korterit ning 9 kuuga kokku 12 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2020. aasta esimese 9 kuuga 1 901 tuhande euro võrra, tasemele 15 771 tuhat eurot 30.09.2020 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2020 seisuga 5,0%, mis on 0,8% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aasta III kvartalis 569 tuhat eurot (III kvartal 2019: 476 tuhat eurot) ja 9 kuuga 3 758 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 222 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 337 tuhat eurot ja 9 kuuga 3 114 tuhat eurot (2019. aasta: III kvartalis 224 tuhat eurot ja 9 kuuga 1 487 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2020. aasta III kvartalis oli 178 tuhat eurot ja 9 kuuga 488 tuhat eurot (2019. aasta III kvartalis 186 tuhat eurot ja 9 kuuga 536 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartal ja Covid-19 tõi kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud on lähikuude jooksul vahetunud, aga seda üllatuslikult Arco Varale soodsamas suunas, mistõttu 2020. aasta sügisest on kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud kvartali II etapis (Lahepea 9) on müümata äripind – viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 kasutusloa.
2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kuhu tuleb 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Ehitus oli plaanis valmis jõuda 2021. aasta I kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel võib valmida juba ka 2020. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 38 korterit.

Kodulahe IV-V etapil on olemas ehitusluba, projekteerimine on lõppenud. IV-V etapi ühist ehitust on plaanis alustada hiljemalt 2021. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2020. aasta III kvartalis alustasime Kodulahe VI etapi ehk mnt 74 projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on rajamisel 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Ehitus lõppeb 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 16 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias jätkus 2020. aasta III kvartalis, kuid on suuremas osas planeeritud 2021. aasta I kvartalisse peale kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 9 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud. Kuna kavandatud oli preemiumklassi arendus, siis hetkel on otsustatud projekt ajutiselt külmutada ning oodata turu taastumist Covid-19st. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

2020. aasta III kvartalis müüdi Lätis 1 krunt, millel raamatupidamislik väärtus puudus. Lätis oli 30.09.2020 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 2020 9 kuud 2019 III kv 2020 III kv 2019
Müügitulu enda kinnisvara müügist 3 114 1 487 337 224
Müügitulu teenuste müügist 644 753 232 252
Müügitulu kokku 3 758 2 222 569 476
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -2 981 -1 641 -440 -312
Brutokasum 777 581 129 164
Muud äritulud 0 91 0 0
Turustuskulud -66 -204 -9 -51
Üldhalduskulud -654 -538 -239 -156
Muud ärikulud -8 -48 -7 -21
Ärikasum (-kahjum) 49 -118 -126 -64
Finantstulud- ja kulud -326 -342 -102 -110
Aruandeperioodi puhaskahjum -277 -460 -228 -174
Aruandeperioodi koondkahjum -277 -460 -228 -174
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava -0,03 -0,05 -0,03 -0,02
– lahustatud -0,03 -0,05 -0,02 -0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 618 870
Nõuded ja ettemaksed 368 544
Varud 21 680 15 807
Käibevara kokku 22 666 17 221
Nõuded ja ettemaksed 5 0
Kinnisvarainvesteeringud 9 351 11 051
Materiaalne põhivara 253 265
Immateriaalne põhivara 167 217
Põhivara kokku 9 776 11 533
VARAD KOKKU 32 442 28 754
Laenukohustused 10 298 6 416
Võlad ja saadud ettemaksed 3 562 3 135
Lühiajalised kohustused kokku 13 860 9 551
Laenukohustused 5 647 5 904
Pikaajalised kohustused kokku 5 647 5 904
KOHUSTUSED KOKKU 19 507 15 455
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Registreerimata aktsiakapital 273 0
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 0 245
Jaotamata kasum 2 067 2 459
OMAKAPITAL KOKKU 12 935 13 299
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 32 442 28 754
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC