Arco Vara: 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara 2020. aasta IV kvartal kuulus suuresti eelmüükide realiseerimisele. Korterite kätteandmise ja lõpumüügi protsessis ei tulnud olulisi tagasilööke, milleks olime valmistunud seoses kestva ebakindlusega tervishoiu valdkonnas.

Samuti möödus 2020. aasta IV kvartal positiivses valguses projektide finantseerimisel. Arco Vara detsembris väljastatud võlakirju märgiti oodatust enam ja on paranenud arenduslaenude tingimused. Ettevõtte usaldusväärsus on finantspartnerite ees suurenenud.

Olulisteks arendusvaldkonna edasiminekuteks IV kvartalis peame Iztok Parkside kasutusloa väljastamist, Tartu Kodukalda tähtajalist valmimist ja Kodulahe Kvartali järgmise etapi ehitusega alustamist.

Kodulahe Kvartalis alustasime IV ja V etapi ehitusega, kuhu on kokku projekteeritud 72 korterit. Aruande esitamise ajaks, kahekuuse müügiperioodi jooksul, on siduva lepinguga 33 korterit. Kiire müügitempo annab kindlust, et pakutav kinnisvara vastab klientide ootustele ja suurendab me soovi Kodulahe piirkonna edasi arendamiseks.

Kodulahe Kvartalis alustasime ühtlasi III etapi kodude klientidele kätteandmist. Tänu soodsatele ehitustingimustele ja projektimeeskonna operatiivsele tööle loovutasime poolte kodude võtmed oodatust kaks kuud varem, 2020. aasta detsembris. Ülejäänud korterite kätteandmine jäi 2021. aasta algusesse.

Tartu Kodukalda arendus valmis vastavalt planeeritule, kus on tänaseks üle antud 20 kodu, millest ligikaudu 95% müügitulu jäi 2020. aastasse.

Bulgaaria Iztok Parkside kortermajad said kauaoodatud kasutusloa, mis võimaldas 2020. aasta lõpuks kokku müüa 38 korterit. Projekti ülejäänud müügitulu on oodatud 2021. aasta I kvartalis. Hoonetes on aruande esitamise ajaks kokku ilma eelmüügilepinguta vaid 3 korterit.

Madrid BLVD hoones on ligikaudu 95%-ne üürnikega täituvus, mis on kõikuv seoses Bulgaarias püsivate COVID-19 piirangutega. Tulenevalt kohalikust seadusandlusest peame arvestama üksikute üüritasude ajutise vähendamisega, kuid hoone erinevate funktsioonide tõttu on lubatud Arco Vara kaubandus- ja büroohoonel olla avatud vaatamata piirangutele ülejäänud kaubanduskeskustele.

Peame Arco Vara IV kvartalit edukaks. Oleme suutnud arvestatavalt kasvatada omakapitali tootlust, mis kinnitab ettevõtte efektiivsuse kasvu. Samuti on Arco Vara käimasolevad arendused liikumas vastavalt planeeritule, mis annab ettevõttele kindlust alustada uusi arendusi nii Eestis kui Bulgaarias.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 10 298 tuhat eurot, mis on 5% vähem kui 2019. aasta IV kvartali müügitulu 10 887 tuhat eurot. Grupi 2020. aasta 12 kuu müügitulu 14 056 tuhat eurot on 7% suurem 2019. aasta 12 kuu müügitulust 13 109 tuhat eurot.

2020. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 400 tuhat eurot ja puhaskasumiks 1 289 tuhat (12 kuud 2020: ärikasum 1 449 tuhat eurot ja puhaskasum oli 1 012 tuhat eurot). 2019. aasta IV kvartalis sai grupp ärikasumit 1 068 tuhat eurot ja puhaskasumit 848 tuhat eurot (12 kuud 2019: ärikasum 950 tuhat eurot ja puhaskasum oli 388 tuhat eurot).

2020. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 64 korterit (12 kuuga kokku 81 korterit ja 1 kinnistu Lätis). 2019. aasta IV kvartalis müüdi 70 korterit ning 12 kuuga kokku 82 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2020. aasta 12 kuuga 2 951 tuhande euro võrra, tasemele 8 499 tuhat eurot 31.12.2020 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2020 seisuga 4,8%, mis on 0,6% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aasta IV kvartalis 10 298 tuhat eurot (IV kvartal 2019: 10 887 tuhat eurot) ja 12 kuuga 14 056 tuhat eurot (12 kuud 2019: 13 109 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas IV kvartalis 10 015 tuhat eurot ja 12 kuuga 13 129 tuhat eurot (2019. aasta: IV kvartalis 10 665 tuhat eurot ja 12 kuuga 12 152 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2020. aasta IV kvartalis oli 211 tuhat eurot ja 12 kuuga 699 tuhat eurot (2019. aasta IV kvartalis 160 tuhat eurot ja 12 kuuga 696 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartal ja Covid-19 tõi kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud 2020. aastal vahetusid, aga seda üllatuslikult Arco Varale soodsamas suunas, mistõttu hetkel on 95% kaubandus- ja kontoripindadest koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe Kvartali II etapis (Lahepea 9) on müümata äripind – viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe Kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Käesoleva aruande avaldamise päevaks on müüdud 49 ning eelmüüdud 1 korter.

2020. aasta IV kvartalis alustati ka Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aasta pärast. Vahearuande avaldamise päevaks on 72 korterist 16 eelmüüdud ja 17 broneerituna notari ootel.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise päevaks on 30 korterist müüdud 20 korterit ja eelmüüdud 1.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 3 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud. Kuna kavandatud oli preemiumklassi arendus, siis hetkel on otsustatud projekt ajutiselt külmutada ning oodata turu taastumist Covid-19st. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

2020. aasta III kvartalis müüdi Lätis 1 krunt, millel raamatupidamislik väärtus puudus. Lätis oli 31.12.2020 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 12 kuud 2020 12 kuud 2019 IV kv 2020 IV kv 2019
Müügitulu enda kinnisvara müügist 13 129 12 152 10 015 10 665
Müügitulu teenuste müügist 927 957 283 222
Müügitulu kokku 14 056 13 109 10 298 10 887
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -11 313 -11 295 -8 332 -9 654
Brutokasum 2 743 1 814 1 966 1 233
Muud äritulud 10 137 10 46
Turustuskulud -89 -96 -23 108
Üldhalduskulud -922 -777 -268 -239
Muud ärikulud -273 -121 -265 -73
Kahjum kinnisvara allahindlusest -20 -7 -20 -7
Ärikasum 1 449 950 1 400 1 068
Finantstulud- ja kulud -437 -562 -111 -220
Aruandeperioodi puhaskasum 1 012 388 1 289 848
Aruandeperioodi koondkasum 1 012 388 1 289 848
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava 0,11 0,04 0,14 0,09
– lahustatud 0,11 0,04 0,14 0,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 2 200 870
Nõuded ja ettemaksed 1 344 544
Varud 14 960 15 807
Käibevara kokku 18 504 17 221
Nõuded ja ettemaksed 5 0
Kinnisvarainvesteeringud 9 564 11 051
Materiaalne põhivara 22 265
Immateriaalne põhivara 136 217
Põhivara kokku 9 727 11 533
VARAD KOKKU 28 231 28 754
Laenukohustused 3 482 6 416
Võlad ja saadud ettemaksed 3 308 3 135
Lühiajalised kohustused kokku 6 790 9 551
Laenukohustused 7 217 5 904
Pikaajalised kohustused kokku 7 217 5 904
KOHUSTUSED KOKKU 14 007 15 455
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Registreerimata aktsiakapital 273 0
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 0 245
Jaotamata kasum 3 356 2 459
OMAKAPITAL KOKKU 14 224 13 299
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 28 231 28 754
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal