Arco Vara majandusaasta aruanne 2020

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

2020. aasta alguses oodati tänu COVID-19 piirangutele ka kinnisvarasektoris hindade kõikumist ja kiiret turukorrektuuri, mida uusarenduste puhul ei tulnud. ja meie partnerid reageerisid kiiresti, et piirata viiruse levikut, mis tagas objektide tähtaegse valmimise ning seatud müügieesmärkide täitmise.

Oluliseks arenguks saab pidada arenduslaenude paranenud tingimusi, mis on olulised Eesti arendusprojektide edukaks läbiviimiseks ka aastatel 2021 ja 2022. Bulgaarias on peamiseks märksõnaks kasutusloa saamine, kus enamus lõppmüügid toimusid 2021. aasta I kvartalis.

Arendustegevuse Eesti poolel on saavutanud usaldusväärse maine, mida näitab ja Kodukalda projektide edukus. Tänaseks on Kodulahe 3. etapi väljamüüdud ning 4. ja 5. etapi hoonetest eelmüüdud juba ligikaudu 70%. Tartu Kodukalda projektis on veel müümata 4 korterit, kuid huvi arenduse kohta on püsiv, mis annab kindlust lõppmüükide saavutamiseks II kvartalis.

Valmis ja valmivatele projektidele lisaks alustasime 2020. aasta lõpus Kodulahe 6. etapi projekteerimist, mille avalik algab planeeritust 3 kuud varem – 2021. aasta III kvartalis.

arendustegevus saavutas pikalt oodatud Iztok Parkside kasutusloa, mille väljamüügi eesmärk on 2021. aasta II kvartal. Hetkel on sealses arendusprojektis müüdud 66 korterit 67-st.

Ärikinnisvara objekt Madrid BLVD oli 2020. aasta vältel ligikaudu 95% täituvusega, mis läinud aastat silmas pidades on sealse meeskonna poolt edukas saavutus. Tänu hoone mitmele otstarbele ja antud hoonet soosinud piirangutele oli võimalik üürnikel äritegevust enamuse aastast jätkata, mis tagas oodatust väiksema müügitulu vähenemise.

Lähtudes 2020. aasta tulemustest, tuues välja 2,5 korda suurenenud omakapitali tootluse ja puhaskasumi marginaali ligi 2-kordset kasvu, oleme teel arendusmahtude kasvatamisele järgneva kolme aasta jooksul. Seda toetavad ka 2021. aasta alguses sõlmitud lepingud Paldiski mnt 124b ja Soodi tn 6 kinnistute arendamiseks.

2021. aastal on peamisteks ülesanneteks Kodulahe 6. etapi edukas algus ja uute arendusprojektide projekteerimiste alustamine nii Eestis kui Bulgaarias.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta müügitulu oli 14 056 tuhat eurot, mis on 7% suurem 2019. aasta müügitulust 13 109 tuhat eurot.

2020. aasta ärikasum oli 1 449 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 1 012 tuhat eurot, 2019. aasta lõppes ärikasumiga 950 tuhat eurot ja puhaskasum 388 tuhat eurot.

2020. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 81 korterit ja 1 kinnistu Lätis, 2019. aastal 82 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2020. aastal 2 951 euro võrra, tasemele 8 499 tuhat eurot 31.12.2020 seisuga.

Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine oli 31.12.2020 seisuga 4,8%, mis on 0,6% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE    

Grupi müügitulu oli 2020. aastal 14 056 tuhat eurot (2019: 13 109 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara grupi enda arendusprojektides moodustas 13 129 tuhat eurot (2019. aastal 12 152 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2020. aastal 614 tuhat eurot (2019. aasta 696 tuhat eurot). Covid-19 tõi 2020. aastal kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud 2020. aastal vahetusid, aga seda Arco Varale soodsamas suunas. 2020. aasta lõpus olid 95% kaubandus- ja kontoripindadest välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe Kvartali II etapis (Lahepea 9) müügitulu jäi suuremas osas 2019. aastasse. Aruande esitamise ajal on müümata äripind – viimane müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe Kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Aastaaruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas .

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aasta pärast. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist 38 eelmüüdud ja 18 broneerituna notari ootel.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise päevaks on 30 korterist müüdud 26 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügita 1 korter. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi , mis Covid-19 taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 2020 2019
Müügitulu enda kinnisvara müügist 13 129 12 152
Müügitulu teenuste müügist 927 957
Müügitulu kokku 14 056 13 109
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -11 313 -11 295
Brutokasum 2 743 1 814
Muud äritulud 10 137
Turustuskulud -89 -96
Üldhalduskulud -922 -777
Muud ärikulud -273 -121
kinnisvara allahindlusest -20 -7
Ärikasum 1 449 950
Finantstulud- ja kulud -437 -562
Aruandeperioodi puhaskasum 1 012 388
Aruandeperioodi koondkasum 1 012 388
     
– tava 0,11 0,04
– lahustatud 0,11 0,04

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 2 200 870
Nõuded ja ettemaksed 1 344 544
Varud 14 960 15 807
Käibevara kokku 18 504 17 221
Nõuded ja ettemaksed 5 0
Kinnisvarainvesteeringud 9 564 11 051
Materiaalne põhivara 22 265
Immateriaalne põhivara 136 217
Põhivara kokku 9 727 11 533
VARAD KOKKU 28 231 28 754
Laenukohustused 3 482 6 416
Võlad ja saadud ettemaksed 3 308 3 135
Lühiajalised kokku 6 790 9 551
Laenukohustused 7 217 5 904
Pikaajalised kokku 7 217 5 904
KOKKU 14 007 15 455
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Registreerimata aktsiakapital 273 0
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 0 245
Jaotamata 3 356 2 459
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 14 224 13 299
OMAKAPITAL KOKKU 14 224 13 299
JA OMAKAPITAL KOKKU 28 231 28 754
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC