Hepsor ASi 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 14,6 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu kokku oli kokku 20,6 miljonit eurot ja puhaskasum 3,6 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,8 miljonit eurot).

2023. aasta II kvartalis müüs kontsern kokku 90 korterit, sellest 8 korterit Tallinnas, Paevälja Hoovimajade arendusprojektis ja 82 korterit Lätis, Riias- aadressil Gregora iela 2a, Kuldigas Parks arendusprojektis anti klientidele üle 53 korterit, Mārupes Dārzs arendusprojektis anti klientidele üle 28, aadressil Liela 45, asuvat korterit ja Strelnieku 4b arendusprojektis üks korter. Teises kvartalis müüdi ühtlasi Tooma tn 2, Tooma tn 4 ja Tooma tn 6 kinnistud Tallinnas.

2023. aasta I poolaastal sõlmiti kokku 195 asjaõiguslepingut, mille alusel anti koduostjatele üle kokku 124 uut kodu. Mārupes Dārzs ja Kuldigas Parks projektide valmimine jäi II kvartali lõppu ning 71 kodu asjaõiguslepingud olid küll sõlmitud, kuid kodud olid perioodi lõpu seisuga veel ostjatele üle andmata ja ei kajastu seetõttu perioodi müügitulus. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Hepsoril on 30. juuni 2023. seisuga Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 319 uut korterit ja 453 m2 äripindasid. Peale kahe projekti valmimist esimesel poolaastal on Riias ehituses ja müügis Nameja Rezidence arendusprojekt, milles valmib kokku 38 kodu ning millest 10 korterile on sõlmitud  võlaõigus- ja broneerimislepingud (26%). Tallinnas on ehituses ja müügis kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteri ja 453 m2 äripindadega- Ojakalda kodud, Lilleküla kodud ja Manufaktuuri 7, millest 30. juuni 2023 seisuga on võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud kokku 77 korterile (27%).

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul oli 2023. aasta II kvartal kinnisvarasektoris üsna ootuspärane. „Positiivse arenguna saab välja tuua energiahindade ning inflatsiooni stabiliseerumise, mis loovad eeldused kinnisvaraturu nõudluse taastumiseks. Samas jätkus euribori tõus, mis mõjutab vahetult leibkondade ja koduostjate igakuiseid eluasemekulusid ning sunnib kinnisvara ostuotsuste tegemisel hoidma konservatiivset joont. Tallinna uusarenduste turu tehinguaktiivsus tõusis mõningal määral teises kvartalis kuid on jätkuvalt alla varasema pikaajalise keskmise. Riias püsib tehinguaktiivus tavapärasel tasemel.“ ütles Laks.

Ärikinnisvara turul on samuti tehinguaktiivsus Baltikumis pigem madal, kuid Hepsori vaates saab positiivsena välja tuua märgilise tehingu, mille käigus müüdi 2023. aasta teises kvartalis Lätis, Riias, Hepsor U30 SIA osade müügi teel 3 642 m2 üüripinnaga stock-office tüüpi ärihoone nimega StokOfiss U30 kogenenud varahaldusettevõttele.

Aruandeperioodil päädis töö Kanada turule sisenemise nimel esimese investeeringu tegemisega Torontos, kus koos Kanada partneritega osteti elukondlikuks arenduseks sobiv kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road. Kinnistu arendamiseks asutati ettevõte Weston Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja tema Kanada koostööpartneritele osalevad veel ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid. Soetatud arendusprojekti esimese faasi eesmärgiks on kinnistu ehitusmahtude tõstmine 27 000 m2-ilt ca 53 000 m2-ni ning ehitusõiguse saamine kahe kortermaja loomiseks. Maa väärtustamise faas võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel saab Weston Limited Partnership otsustada, kas selleks hetkeks loodud täiendav väärtus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektiga edasi ehitusfaasi.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulemused näitavad, et ettevõte liigub õigel kursil 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022
 
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 8 304 3 754 4 361
Nõuded ja ettemaksed 1 372 1 731 576
Lühiajalised laenunõuded 311 0 279
Varud 68 776 69 760 56 128
Käibevarad kokku 78 763 75 245 61 344
Põhivarad
Materiaalne põhivara 233 232 260
Immateriaalne põhivara 5 7 3
Finantsinvesteeringud 2 2 2
Investeeringud sidusettevõtetesse 912 1 086 0
Pikaajalised laenunõuded 3 233 1 766 2 308
Muud pikaajalised nõuded 136 30 380
Põhivarad kokku 4 521 3 123 2 953
Varad kokku 83 284 78 368 64 297
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 11 056 22 565 2 472
Lühiajalised rendikohustised 64 46 64
Ettemaksed klientidelt 3 748 3 054 2 453
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 570 4 007 3 959
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 0 8
Lühiajalised kohustised kokku 23 438 29 672 8 956
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 35 144 26 015 34 641
Pikaajalised rendikohustised 68 68 66
Muud pikaajalised kohustised 2 442 2 290 1 762
Pikaajalised kohustised kokku 37 654 28 373 36 469
Kohustised kokku 61 092 58 045 45 425
Omakapital
Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855
Ülekurss 8 917 8 917 8 917
Reservkapital 385 0 0
Jaotamata kasum 9 035 7 551 6 100
Omakapital kokku 22 192 20 323 18 872
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 21 709 19 866 18 345
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 483 457 527
Kohustised ja omakapital kokku 83 284 78 368 64 297

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 6 kuud 2023 6 kuud 2022 II kvartal 2023 II kvartal 2022
Müügitulu 20 590 3 954 14 615 2 682
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -15 799 -3 752 -10 759 -2 586
Brutokasum 4 791 202 3 856 96
Turustuskulud (-) -268 -173 -197 -78
Üldhalduskulud (-) -787 -537 -440 -209
Muud äritulud 82 47 62 37
Muud ärikulud (-) -92 -39 -69 -32
Ärikasum/-kahjum 3 726 -500 3 212 -186
Finantstulud 1 046 567 996 58
Finantskulud (-) -1 184 -312 -759 -144
Kasum enne tulumaksu 3 588 -245 3 449 -272
Tasumisele kuuluv tulumaks (-) 0 -5 0 0
Edasilükkunud tulumaks (-) 0 -8 0 -8
Aruandeperioodi puhaskasum 3 588 -258 3 449 -280
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis 1 803 -273 1 563 -278
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 785 15 1 886 -2
 Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused 68 135 68 0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -1 787 -13 -1 795 -31
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku -1 719 122 -1 727 -31
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis 40 -286 54 -200
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -1 759 408 -1 781 169
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 869 -136 1 722 -311
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 1 843 -559 1 617 -478
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 26 423 105 167
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) 0,47 -0,07 0,41 -0,07
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,47 -0,07 0,41 -0,07

 

 

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine