Hepsor: Hepsor ASi 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

HepsorHepsori 2022. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 12,9 miljoni euroni (sh 7,2 miljonit eurot 2022. aasta neljandas kvartalis) ja puhaskasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot (sh puhaskasum 1,5 miljonit eurot 2022. aasta neljandas kvartalis).

2022. aastal lõppes kontsernil kolm elukondlikku ning valmis kolm ärikinnisvara projekti. Majandusaasta müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 2022. aasta lõpu seisuga oleme koduostjatele üle andnud Lätis 45 korterit, sh 26 korterit Strēlnieku 4b, 18 korterit Baložu 9 ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis ning Eestis 40 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kontserni müügitulus ei kajastu Priisle Kodu arendusprojektis müüdud 76 korterit ning 1487 m2 suuruse Selveri kaupluse äripinna müük. Projekti tulem kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kokku andsime 2022. aastal Eestis ja Lätis koduostjatele üle 161 uut kodu.

Aasta lõpus andsime kaasaegsele ja uudse kontseptsiooniga kliinikule üle Büroo113 üüripinnad, mille puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoone puhul. Samuti sai Riias valmis StockOffice U30, mille 3645 m2 on 100% välja üüritud.

2022. aasta kolmandas kvartalis korrigeerisime 2022.–2024. majandusaasta prognoose seoses muutustega majanduskeskkonnas ja tingituna kinnisvaraturu tehinguaktiivsuse langusest ning arendusprojektide ettevalmistamise perioodide pikenemisest. 2022. aasta prognoosi korrigeerimisel lähtusime eeldustest, et Hepsor ei müü ühtegi kolmest valmivast ärihoonest (Büroo113, Grüne Maja, Ulbrokas 30) ning et 2022. aasta lõpuks on müüdud 34 korterit Strēlnieku 4b arendusprojektis ning 48 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kuna viimase puhul langes asjaõiguslepingute sõlmimine detsembrisse 2022, siis jõudsime sõlmida aasta lõpuks 40 asjaõiguslepingut. Seisuga 31. jaanuar 2023 oli Paevälja Hoovimajade projektis asjaõiguslepinguid sõlmitud juba 49 korterile, mistõttu liigub selle projekti osade korterite müügitulu 2023. aasta esimesse kvartalisse. Strēlnieku 4B arendusprojektis oleme 2022. aasta lõpu seisuga müünud 36 korterit, mida on kahe korteri võrra enam kui prognoositud. Võrreldes prognoosiga on eelmainitud põhjustel, peamiselt Paevälja Hoovimajade 8 korteri müügitehingu lükkumise tõttu 2023. aastasse, kontserni käive 1,1 miljonit eurot ja kasum 0,3 miljonit eurot väiksem.

Hepsoril on Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 335 uut korterit. Seisuga 31. jaanuar 2023 oleme Mārupes Dārzsi (92 korterit) arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlminud 75 korterile (82%). Teises Riia arendusprojektis, Kuldīgas Parks (116 korterit), oleme lepinguid sõlminud 103 korterile (89%). Mõlemad projektid valmivad 2023. aasta teises kvartalis. Eestis on lõpule jõudnud Paevälja Hoovimajade arendusprojekt, mille raames rajasime kaks kortermaja 96 korteriga. Projekti esimene etapp 48 korteriga valmis 2022. aasta lõpus ning teine etapp 2023. aasta esimeses kvartalis. Seisuga 31. jaanuar 2023 oleme asjaõiguslepingud sõlminud 49 korterile (51%) ja võlaõiguslepingud 28 korterile (29%). Korterite asjaõiguslepingute sõlmimine jätkub ka peale käesoleva aruande esitamist ning saadud müügitulu kajastub kontserni 2023. aasta esimese kvartali tulemustes. Uutest arendusprojektidest alustasime 2022. aasta kolmandas kvartalis Ojakalda Kodude ehitusega, kuhu rajame 101 uut avarat perekorterit (võlaõiguslepingud on sõlmitud 28 korterile ehk 28%le korterite mahust) ning neljandas kvartalis 26 korteriga Lilleküla Kodud arendusprojekti ehitusega.

2023. aasta esimeses kvartalis alustame Tallinnas Manufaktuuri kvartalis 154 korteri ehitamisega ning Riias Nameja Rezidence 38 korteri ehitamisega. Mõlemad projektid on juba müügis ning mitmed võlaõigus- ja broneerimislepingud on sõlmitud.

Ärikinnisvara arendusprojektidest on Tallinnas valmimas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja. Büroohoone on suures osas aktiivses kasutuses ja viimased üürnikud kolivad uutele pindadele hiljemalt 2023. aasta teises kvartalis.

Kokku lisasime 2022. aastal oma arendusportfelli ligikaudu 171 korteri jagu arendusmahtu, sh 40 Riias ja 131 Tallinnas. Manufaktuuri kvartalis asuvale Manufaktuuri 12 kinnistule rajame koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga 60 uut korterit. Lilleküla Kodude 26 korteriga arendusprojekti ehitamisega alustasime juba detsembris 2022. Aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5 ostetud kinnistutele saab rajada ligikaudu 45 uut kodu. Lätis lisandus Jūrmala Gatve tänaval kinnistu, kuhu planeerime kolmekorruseline A-energiaklassi eluhoone 40 uue koduga.

Viimased aastad on kinnisvarasektoris olnud turbulentsed. Nõudlus kinnisvara järele on liikunud COVID-19-st tingitud ebakindlusest 2020. aastal rekordeid püstitanud müüginumbriteni 2021. aasta lõpus. Lõppenud aastal mõjutasid Hepsori koduturgudel Eestis ja Lätis kinnisvaraturgu Vene-Ukraina sõda, hüppeliselt kasvanud energiahinnad ja inflatsioon ning intressikulude tõus. Tarbijate kindlustunde langus, mis jõudis ajalooliselt madalaimale tasemele 2022. aasta sügisel, näitab sealt alates aga mõõdukat paranemise trendi.

Hepsori 2023. aasta esimese kuu müügitulemused peegeldavad eelnevat trendi. Lätis oleme 2023. aasta esimesel kuul müünud juba ligikaudu 30 korterit (arendusprojektid Mārupe Dārzs ja Kuldīgas Parks) ning samas suurusjärgus oleme klientidega broneerimis- ja võlaõiguslepinguid sõlminud ka Eestis (Lilleküla Kodud, Manufaktuuri 7 ja Ojakalda Kodud). Hepsori juhtkond on tulemusega igati rahul. Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on suur, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist. Usume, et praegust ja lähemate kvartalite pigem soodsat ehitushinda tasub arendusprojektide elluviimiseks ära kasutada. Hepsori klientide huvi uute arendusprojektide vastu jälgides tunnetame, et uusarenduste hindade languseks või kliendipoolseteks hinnaläbirääkimisteks on ruumi kui üldse, siis mõõdukalt.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2022 31.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 3 754 10 889
Nõuded ja ettemaksed 1 731 652
Lühiajalised laenunõuded 0 2 388
Varud 69 760 37 237
Käibevarad kokku 75 245 51 166
Põhivarad
Materiaalne põhivara 314 229
Immateriaalne põhivara 7 0
Finantsinvesteeringud 2 402
Investeeringud sidusettevõttesse 1 086 0
Pikaajalised laenunõuded 1 766 3 408
Muud pikaajalised nõuded 30 140
Põhivarad kokku 3 205 4 179
Varad kokku 78 450 55 345
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 22 565 5 501
Lühiajalised rendikohustised 127 123
Ettemaksed klientidelt 3 054 1 164
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 008 5 539
Lühiajalised kohustised kokku 29 754 12 327
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 26 015 22 862
Pikaajalised rendikohustised 68 66
Muud pikaajalised kohustised 2 290 1 053
Pikaajalised kohustised kokku 28 373 23 981
Kohustised kokku 58 127 36 308
Omakapital
Aktsia-/osakapital 3 855 3 855
Ülekurss 8 917 8 917
Jaotamata kasum 7 551 6 265
Omakapital kokku 20 323 19 037
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 19 937 18 904
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 386 133
Kohustised ja omakapital kokku 78 450 55 345

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2022 12 kuud 2021 IV kv
2022
Korrigeeritud
IV kv 2021   
Müügitulu 12 870 14 961 7 248 8 015
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -11 096 -11 902 -5 996 -6 111
Brutokasum 1 774 3 059 1 252 1 904
Turustuskulud (-) -446 -271 -167 -94
Üldhalduskulud (-) -1 095 -942 -331 -373
Muud äritulud 70 83 23 27
Muud ärikulud (-) -68 -49 -23 0
Ärikasum 235 1 880 754 1 464
Finantstulud 1 889 321 1 040 175
Finantskulud (-) -787 -512 -333 -193
Kasum enne tulumaksu 1 337 1 689 1 461 1 446
Tasumisele kuuluv tulumaks -6 -16 -1 0
Edasilükkunud tulumaks 0 60 0 105
Aruandeperioodi puhaskasum 1 331 1 733 1 460 1 551
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 396 -22 1 537 153
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -65 1 755 -77 1 398
Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused -26 70 -161 0
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 10 -1 815 -8 -1 389
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku -16 -1 745 -169 -1 389
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -363 68 -129 0
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 347 -1 813 -40 -1 389
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 315 -12 1 291 162
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 1 033 46 1 408 153
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 282 -58 -117 9
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) 0,36 -0,01 0,40 0,04
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,36 -0,01 0,40 0,04

Hepsor4Q_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?