Mainor Ülemiste: 2017. aasta 3. kvartali põhisündmused

Mainor ÜlemisteÜlemiste Citysse ehitatakse juurde 26 000 m² uut parkimispinda

05. juulil pandi Ülemiste Citys nurgakivi korraga kahele uuele parkimismajale. Aadressil Sepise tn 10 renoveeritakse ja laiendatakse Mainor Ülemiste AS-le kuuluv eestiaegne Dvigateli tootmishoone viiekorruseliseks parkimismajaks. Technopolis Ülemiste AS-i poolt arendatav uus parkimismaja kerkib lennujaama läheduses aadressil Lõõtsa tn 11. Mõlemad hooned valmivad 2018. aasta suveks, millega lisandub täna linnakus olemasolevale 3000 parkimiskohale veel 900 kohta ehk ligi kolmandik.

30. augustil avati pidulikult läbi Ülemiste linnaku viiv trammiliin

Ülemiste linnaku nimelise peatuse kaudu Tallinna lennujaama suunduv trammitee avati 30. augustil. Uus trammiliini koridor kulgeb 150-meetrise tunneli kaudu Suur-Sõjamäe tänava alt, jõuab Keevise tänaval süvendist taas maapinnale ning lõpeb tagasipöörderingiga lennujaama juures. Avamisel kõne pidanud Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul on lennujaama viiva trammitee pikenduse näol tegemist rajatisega, mis muudab oluliselt linna senist logistikat. Lisaks kiirele ühendusele kesklinna ja lennujaama vahel annab see ka uued arenguperspektiivid Ülemiste Cityle.

1. septembril toimus uue rahvusvahelise kooli avaaktus

Septembris alustas tegevust Mainor gruppi kuuluv uus ingliskeelset õpet pakkuv Tallinna Rahvusvaheline Kool toetamaks visiooni ja pakkumaks siia tööle asunud välisspetsialistide lastele kvaliteetset haridust. Esimesel aastal asus õppima 20 last enam kui kümnest eri rahvusest. Õppetöö on ingliskeelne ja hakkab lähtuma Eesti ja rahvusvaheliselt tunnustatud International Baccalaurate (IB) õppekavast. Kooli eesmärk on katta perspektiivis täistsükkel algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni, et tagada rahvusvahelise hariduse saamise võimalus kõikides vanuses lastele, kes on pererände tõttu Eestisse jõudnud.

Konverents Futurism 2017 koos Hyperloop One ja Boris Johnsoniga Ülemiste linnakus

linnakus toimus 7. septembril rahvusvaheline konverents Futurism2017, mis tõi siia kokku tulevikutranspordi valdkonna tipp-spetsialistid ja eksperdid enam kui üheksast riigist: Ühendkuningriigist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt jne. Põnevaima ettekande tegi Hyperloop One arendusjuht, kelle eestvedamisel soovitakse Helsingi ja Tallinna vahele rajada 6-minutilise transpordiühendusega tunnel. Uudse rongiühenduse peatus on planeeritud otse Ülemiste City väravasse. Konverentsi peaesinejaks oli Ühendkuningriigi välisminister Boris Johnson, kes kiitis Eesti saavutusi tehnoloogia valdkonnas.

11. septembril toimus Lõõtsa 12 kerkiva uue büroohoone sarikapidu

Ülemiste Citys peeti 11. septembril Technopolis Ülemiste AS-le kuuluva uue 13-korruselise Liwentaali nimelise büroohoone sarikapidu. Tegemist on lennujaama naabrusse lubatud kõrgeima (45 meetrit) hoonega, mille akendest avanevad vaated otse lennujaamale ja Ülemiste järvele. Sarikapeost võttis osa ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson. valmib 2018. aasta esimeses pooles.

13. septembril sõlmiti finantseerimisleping Nordea pangaga IT-maja renoveerimiseks

linnaku Mainor Ülemiste AS sõlmis finantseerimislepingu Nordea pangaga, mille tulemusel renoveeritakse 1,2 miljoni euro eest vana Dvigateli tehasekompleksi kuulunud telliskivihoone kaasaegseks IT-majaks. Ligi 860-ruutmeetrine on mõeldud spetsiaalselt IT-ettevõtete jaoks, hoone ankurrentnikuga on käed juba löödud. Ülemiste City IT-maja hakkab asuma aadressil Sepise 8 – värskelt MyFitnessi spordiklubiks renoveeritud mehaanikamontaaži tsehhi kõrval ning Eesti suurima kontorihoone Öpiku maja teise bürootorni vastas.

võtmenäitajad seisuga 30.09.2017

Üüritud pind 165 075 m2

Täituvus 98,5%

Finantsülevaade

3. kvartali 2017. aasta puhaskasum on 1 469 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 3. kvartali netokäive on 1 904 tuhat eurot, netokäive tõusis 2016. aasta 3. kvartaliga võrreldes 39,2%
  • Puhaskasum on 1 469 tuhat eurot, kasv 2016. a 3. kvartaliga võrreldes on 26,4%

Kulud

  • 3. kvartali 2017. a opereerimiskulud on langenud 1 057 tuhandelt eurolt (2. 2017) 988 tuhandele eurole
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu on 506 tuhat eurot, kasv võrreldes 2016. a 3. kvartaliga 45,4% (348 tuhat eurot)

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 55 217 tuhat eurot. Ettevõtte kolm suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid Nordea Bank AB, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc
  • Mainor Ülemiste AS-l on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 20 820 tuhat eurot

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud juuli-september 2017. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Juuli-september 2017. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Margus Nõlvak
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.10.2017. a

Konsolideeritud kasumiaruanne
(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

    3 kv 2016 4 kv 2016 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017
Müügitulu   1 368 1 660 1 837 1 910 1 904
Müüdud teenuste kulu -463 -647 -651 -572 -520
Tegevuskulud   -402 -484 -432 -485 -452
Kulum   -14 -14 -15 -14 -16
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 891 930 950 966 953
Muud äritulud   0 0 15 0 1
Muud ärikulud   -1 -1 -2 -2 -1
Ärikasum   1 379 1 444 1 702 1 803 1 869
Muud finantstulud 131 335 83 94 106
Intressikulud ja muud finantskulud -348 -431 -402 -481 -506
Tulumaks   0 0 0 -190 0
Puhaskasum*   1 162 1 348 1 383 1 226 1 469
 
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

Konsolideeritud bilanss
(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 122 111 99 76 93
Kinnisvarainvesteeringud 78 438 84 810 88 656 91 539 95 748
Muud 9 744 9 791 9 668 9 667 9 679
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud 26 572 27 629 28 579 29 545 30 498
Nõuded ja ettemaksed 842 1 122 1 267 1 585 1 673
Raha ja raha ekvivalendid 7 235 6 989 9 543 8 295 8 234
VARAD KOKKU 122 953 130 452 137 812 140 707 145 925
             
Omakapital          
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum 59 895 63 135 64 526 64 905 66 374
OMAKAPITAL KOKKU 81 015 84 255 85 646 86 025 87 494
             
Kohustused          
Laenukohustused 39 815 42 693 49 390 51 789 55 217
Muud kohustused 632 619 561 527 531
Võlad ja ettemaksed 1 491 2 885 2 215 2 366 2 683
KOHUSTUSED KOKKU 41 938 46 197 52 166 54 682 58 431
             
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 122 953 130 452 137 812 140 707 145 925

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 3kv  2016 4kv  2016 1kv  2017 2kv  2017 3kv  2017
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 162 1 348 1 383 1 226 1 469
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 14 14 15 14 16
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -891 -930 -950 -966 -953
  Finantstulud ja kulud 131 96 319 387 400
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 220 -145 120 -445 -51
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -728 1 444 -942 295 484
  Saadud intressid 85 5 5 18 0
  Saadud dividendid 217 217 0 0 0
  Makstud intressid -330 -431 -402 -481 -506
  Tulumaks 0 0 0 0 -190
Rahavood äritegevusest kokku -120 1 618 -452 48 669
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -25 0 0 0 -33
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -3 226 -4 613 -3 692 -2 898 -4 124
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 490 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -2 761 -4 613 -3 692 -2 898 -4 157
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 0 0 0 0
Saadud laenud 4 226 2 959 7 037 2 804 3 785
Saadud laenude tagasimaksed -206 -210 -339 -362 -358
Makstud dividendid 0 0 0 -840 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 4 020 2 749 6 698 1 602 3 427
RAHAVOOD KOKKU 1 139 -246 2 554 -1 248 -61
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 096 7 235 6 989 9 543 8 295
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 139 -246 2 554 -1 248 -61
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 7 235 6 989 9 543 8 295 8 234

Lisa: 3. kv. 2017 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC