Merko: 2019. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

MerkoJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2019. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 73 miljonit eurot ning 9 kuu müügitulu 228 miljonit eurot. Müügitulu on alates aasta algusest vähenenud Eestis ja Lätis ning oluliselt kasvanud Norras, Leedus on müügitulu säilinud enamvähem eelmise aasta tasemel. Maksueelne kasum oli kolmandas kvartalis 2,8 miljonit eurot ja 9 kuuga kokku 10,3 miljonit eurot. Kontserni emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli kolmandas kvartalis 2,5 miljonit eurot ja 9 kuu puhaskasum 7 miljonit eurot.

Tulenevalt viimasel kahel aastal töös olnud suurte ehitusobjektide valmimisest, ehitusturu jahtumisest ja kontserni strateegilise fookuse tugevamast suunamisest korteriarendusele, on müügitulu eelmise aastaga võrreldes vähenenud 24%, samas maksueelne kasum on vähenenud 18%. Arvestades ehituslepingute portfelli langustrendi viimase 1,5 aasta jooksul, on mahtude langus käesoleval aastal ootuspärane. Küll aga on käesoleval aastal juhtkonna ootustele jäänud alla insenerehituse valdkond. Kontsern on võtnud selgema suuna keskenduda korterite arendamisele ning ehituse peatöövõtu teenuse osutamisele projektides, kus kontserni tütarettevõtetel on konkurentsieeliseid, näiteks insenertehnilise oskusteabe, ehitus- ja finantsvõimekuse või pikaajaliste koostöösuhete näol. Suuremate ehitusmahtude tagamine ei ole eesmärk omaette, kui see peaks tulema suuremate lepinguliste riskide (ebareaalsed tähtajad, suured leppetrahvid, töövõtupiiride ebaselgus) või tellija makseraskuste arvelt. Kontserni fookuses on jätkuvalt era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP), kus seni on kõige suurem turuaktiivsus olnud Leedus.

Majanduse ja kinnisvaraturu arengutest sõltuvalt on Baltikumis ehitustellimuste maht tervikuna langustrendis. Ehitusaktiivsuse vähenemist mõjutab järjest enam ka pankade suurenev ettevaatlikkus klientide ja finantseeritavate projektide valikul ning laenumarginaalide kasv. Eratellijate aktiivsuse vähenemist ei ole avaliku sektori tellimused suutnud kompenseerida. See seab peatöövõtjad üha keerulisemasse konkurentsiolukorda ja suurendab survet kulude vähendamiseks. Langev ehitusaktiivsus võib ühel momendil tähendada järeleandmist ka sisendhindade osas, kuid seni pole seda veel toimunud. Seega tegutsevad peatöövõtjad endiselt keskkonnas, kus ühelt poolt on surve tellijatelt (leppetingimused) ning teiselt poolt alltöövõtjatelt (kulud).

Kontsern on jätkanud plaanipäraselt investeeringuid elukondliku kinnisvara arendamisse. 2019. aasta 9 kuuga on kontsern investeerinud kinnisvaraarenduse ärivaldkonda 83 miljoni eurot, millest ligi 65 miljonit eurot korterite ehitamisse ning ligi 19 miljonit uute arendusalade soetamisse Leedus ja Eestis, tagamaks arendusvõimekus ka järgmistel aastatel. Eestis, Lätis ja Leedus on kontsernil arenduses kokku enam kui 1100 korterit. Arvestades töös olevate korteriarendusprojektide valmimistsüklit, hakkavad investeeringud korterite müügi näol senisest suuremal määral realiseeruma alates käesoleva aasta neljandast kvartalist, aga veelgi enam järgmisel aastal. Korterite müük ja eelmüük kulgevad plaanipäraselt, sh näeme nii Tallinnas kui Vilniuses uute korterite turul aktiivsuse säilimist senisel tasemel ning Riias on üldine aktiivsus jätkuvalt madalam. Kontsern jätkab kinnisvaraarenduse ärivaldkonnale keskendumist kõigil kolmel turul.

Suuremad projektid Tallinnas on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad, Riias Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid ning Vilniuses Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid. Kolmandas kvartalis müüs kontsern 106 korterit võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartali 87 korteriga. Müügivalmis ja eellepingutega katmata oli septembri lõpus kolmes Balti riigis kokku 123 korterit.

Kontserni teostamata ehituslepingute portfell vähenes 2019. aasta septembri lõpuks 152 miljoni euroni, langedes eelmise aasta sama seisuga (239 miljonit eurot) võrreldes 36%. Uusi lepinguid sõlmiti üheksa kuuga 128 miljoni euro ulatuses, mis on 19% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil (157 miljonit eurot). Suurimad lepingud kolmandas kvartalis sõlmiti Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimiseks, koolihoone ja ühiselamu ehituseks Lätis Babīte maakonnas Pinkis ning Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja rajamiseks. Lisaks eelnimetatutele olid suuremad töös olevad objektid Eestis Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus, Türi Põhikooli ehitus, Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja kanalisatsiooni rajamine, Pärnu mnt 186 ärihoone, Suure ja Väikse väina merekaablite rajamine, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ning Hundipea sadama rekonstrueerimine ja süvendus, Lätis Lidl logistikakeskus, Alfa kaubanduskeskus ning Laima šokolaaditehas, Leedus Neringa hotell, Quadrum büroohoone ja Vilniuses erakooli hoone.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 10,3 mln eurot ja III kvartalis 2,8 mln eurot (9 kuud 2018: 12,6 mln eurot ja III kvartal 2018: 5,6 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,5% (9 kuud 2018: 4,2%).

2019. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 7,0 mln eurot (9 kuud 2018: 12,3 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 2,5 mln eurot (III kvartal 2018: 5,6 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 3,1% (9 kuud 2018: 4,1%). Puhaskasumlikkust mõjutas muuhulgas oluliselt kasvanud tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu väljamakstud dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem. 2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud – dividendid maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta III kvartali müügitulu oli 73,4 mln eurot (III kvartal 2018: 115,1 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 227,6 mln eurot (9 kuud 2018: 298,8 mln eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 23,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 53,2% (9 kuud 2018: 51,5%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. september 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 152,2 mln eurot (30. september 2018: 239,4 mln eurot). 2019. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 127,6 mln eurot (9 kuud 2018: 157,0 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 41,6 mln eurot (III kvartal 2018: 89,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 9 kuuga müüs kontsern 206 korterit (sh 36 korterit ühisprojektis), 2018. aasta 9 kuuga 255 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 9 kuuga 20,2 mln eurot ning 2018. aasta samal perioodil 24,3 mln eurot. 2019. aasta III kvartalis müüdi 106 korterit (sh 3 korterit ühisprojektis) võrreldes 2018. aasta III kvartalis müüdud 87 korteriga (sh 13 korterit ühisprojektis) ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 10,9 mln eurot (III kvartal 2018: 8,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 13,4 mln eurot ning omakapital 121,1 mln eurot (39,4% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 23,9 mln eurot ning 124,8 mln eurot (43,1% bilansimahust). Seisuga 30. september 2019 oli kontserni netovõlg 71,0 mln eurot (30. september 2018: 29,8 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

2019.a.
9 kuud
2018.a.
9 kuud
2019.a.
 III kvartal
2018.a.
III kvartal
2018.a.
12 kuud
Müügitulu 227 620 298 768 73 418 115 118 418 011
Müüdud toodangu kulu (206 723) (276 984) (67 191) (106 363) (384 962)
Brutokasum 20 897 21 784 6 227 8 755 33 049
Turustuskulud (2 626) (2 482) (842) (753) (3 285)
Üldhalduskulud (8 841) (8 583) (2 600) (2 919) (12 304)
Muud äritulud 1 740 2 477 510 782 3 527
Muud ärikulud (1 222) (277) (969) (172) (1 115)
Ärikasum 9 948 12 919 2 326 5 693 19 872
Finantstulud (-kulud) 363 (273) 460 (102) (97)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest (59) (62)
kasum (kahjum) ühisettevõttelt 845 274 642 48 653
intressikulud (471) (452) (185) (143) (652)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (1) 4 5
muud finantstulud (-kulud) (11) (35) (1) (7) (41)
Kasum enne maksustamist 10 311 12 646 2 786 5 591 19 775
Tulumaksukulu (2 983) (169) (95) 32 (375)
Perioodi puhaskasum 7 328 12 477 2 691 5 623 19 400
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 7 003 12 312 2 550 5 643 19 343
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 325 165 141 (20) 57
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (10) 31 (39) 3 (6)
Perioodi koondkasum 7 318 12 508 2 652 5 626 19 394
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 7 002 12 343 2 522 5 647 19 324
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 316 165 130 (21) 70
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,40 0,70 0,14 0,32 1,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
VARAD
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 13 355 23 868 39 978
Nõuded ja ettemaksed 72 280 114 150 76 183
Ettemakstud tulumaks 94 163 224
Varud 183 056 116 601 117 992
  268 785 254 782 234 377
Põhivara
Ühisettevõtte osad 1 577 353 732
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 10 590 10 707 10 391
Edasilükkunud tulumaksuvara 5
Kinnisvarainvesteeringud 14 077 13 785 13 771
Materiaalne põhivara 11 336 9 443 9 715
Immateriaalne põhivara 777 593 671
38 357 34 886 35 280
   
VARAD KOKKU 307 142 289 668 269 657
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 41 750 17 758 19 900
Võlad ja ettemaksed 84 643 95 410 77 016
Tulumaksukohustus 309 306 381
Lühiajalised eraldised 7 675 7 755 8 100
134 377 121 229 105 397
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 42 571 35 878 24 266
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 589 1 370 1 481
Muud pikaajalised võlad 2 653 1 647 2 179
46 813 38 895 27 926
   
KOHUSTUSED KOKKU 181 190 160 124 133 323
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 893 4 768 4 577
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (722) (671) (721)
Jaotamata kasum 113 059 116 725 123 756
121 059 124 776 131 757
OMAKAPITAL KOKKU 125 952 129 544 136 334
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 307 142 289 668 269 657

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine