Merko Ehitus: 2019. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

MerkoJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 99 miljonit eurot ja puhaskasum 9,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes ligi kolmandiku võrra. Neljandas kvartalis kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu enam kui kahekordistus 2018. aastaga võrreldes ning moodustas ligi 47% kogu kontserni müügitulust. Merko Ehituse 2019. aasta 12 kuu müügitulu oli 327 miljonit eurot ja puhaskasum 16,3 miljonit eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,60 eurot aktsia kohta.

Merko Ehituse neljas kvartal oli oodatult tugev ning sellele aitas kaasa kontserni ettevõtete meeskondade professionaalne töö ja vastavalt plaanidele valminud korteriarendusprojektid. Kontserni juhtkonna prognoosid said mõnevõrra ületatud tänu mõne korteriarendusprojekti varasemale valmimisele ja ostjate suuremast huvist tulenenud kiiremale korterite müügitempole.

Aastase müügitulu vähenemine umbes viiendiku võrra oli ootuspärane ning seda tingituna 2018. aasta erakordselt suurest võrdlusbaasist, mis sisaldas eeskätt mitme väga suure kaubanduskeskuse ehitust Tallinnas ja Riias. Kontserni vähenenud ehituslepingute portfell peegeldab ka olukorda turul: uusi ärikinnisvara objekte ehitatakse vähem, kuna konkurents on tihenenud, ehitushinnad tõusnud ja finantseerimistingimused muutunud keerulisemaks. Hinnakonkurents peatöövõtu turul on jätkuvalt tihe. Seda enam on rõõm tõdeda, et ka vähenenud müügitulust hoolimata suutsime kasumlikkust parandada tänu täpsemale ehitusprojektide valikule ning meeskonna efektiivsusele. Aasta puhaskasumi numbrit mõjutas 2018. aastaga võrreldes oluliselt suurem tulumaksukulu seoses dividendide väljamaksmisega. Kontserni 12 kuu maksueelne kasum oli 20,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 2,8%.

Kinnisvaraarenduse ärisuuna osatähtsus kontserni tegevuses on jätkuvalt kasvanud, moodustades neljandas kvartalis ligi 47% kogu kontserni müügitulust. Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu oli 2019. aasta neljandas kvartalis 46,5 miljonit eurot ning 12 kuul kokku 70,1 miljonit eurot. Merko müüs neljandas kvartalis 276 ja aastas kokku 482 korterit ning vastavalt 13 ja 24 äripinda. Korteriturg Tallinnas, Riias ja Vilniuses on stabiilne ning Merko Ehituse kontserni fookuses on jätkuvalt eeskätt suured arendusalad, kus saab luua tervikliku elukeskkonna ning käivitada ja ehitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele.

2019. aastal investeeris kontsern käivitatud ja juba töös olnud arendusprojektidesse 87,4 miljonit eurot ning alustas Baltikumis kokku 368 uue korteri ehitust. Suuremad projektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Merko Ehituse 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 99 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 119 mln eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 10,2 miljonit (IV kv 2018: 7,6 miljonit) ning puhaskasum 9,3 miljonit eurot (IV kv 2018: 7,0 miljonit eurot). 2019. aasta neljandas kvartalis sõlmisid kontserni tütarettevõtted uusi lepinguid kogumahus 42 miljonit eurot ning 12 kuuga kokku mahus 170 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2019 oli lepingute portfell 141 miljonit eurot võrreldes 229 miljoni euroga eelmise aasta samal kuupäeval.

Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja Türi Põhikooli, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ja Pärnu mnt 186 ärihoone ehitus ning Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidl logistikakeskuse, Alfa kaubanduskeskuse ja Laima šokolaaditehase ehitus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimine. Leedus ehitati Neringa hotelli, Quadrum büroohoonet ja Vilniuses erakooli hoonet.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 20,3 mln eurot ja IV kvartalis 10,0 mln eurot (12 kuud 2018: 19,8 mln eurot ja IV kvartal 2018: 7,1 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,2% (12 kuud 2018: 4,7%).

2019. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 16,3 mln eurot (12 kuud 2018: 19,3 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 9,3 mln eurot (IV kvartal 2018: 7,0 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 5,0% (12 kuud 2018: 4,6%). Puhaskasumlikkust mõjutas muuhulgas oluliselt kasvanud tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu väljamakstud dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem. 2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud – dividendid maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta IV kvartali müügitulu oli 99,2 mln eurot (IV kvartal 2018: 119,2 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 326,8 mln eurot (12 kuud 2018: 418,0 mln eurot). 12 kuu müügitulu vähenes 21,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 48,3% (12 kuud 2018: 51,5%)

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 141,4 mln eurot (31. detsember 2018: 229,0 mln eurot). 2019. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 169,6 mln eurot (12 kuud 2018: 246,4 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 42,0 mln eurot (IV kvartal 2018: 89,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 12 kuuga müüs kontsern 482 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis), 2018. aasta 12 kuuga samuti 482 korterit (sh 131 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 12 kuuga 63,8 mln eurot ning 2018. aasta samal perioodil 41,3 mln eurot. 2019. aasta IV kvartalis müüdi 276 korterit (sh 11 korterit ühisprojektis) võrreldes 2018. aasta IV kvartalis müüdud 227 korteriga (sh 84 korterit ühisprojektis) ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 43,6 mln eurot (IV kvartal 2018: 17,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 24,7 mln eurot ning omakapital 130,3 mln eurot (46,2% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 40,0 mln eurot ning 131,8 mln eurot (48,9% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2019 oli kontserni netovõlg 39,0 mln eurot (31. detsember 2018: 4,2 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2020. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 10,6 mln eurot (0,60 eurot ühe aktsia kohta), mis annab 2019. aasta dividendimääraks 65%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

2019.a.
12 kuud
2018.a.
12 kuud
2019.a.
 IV kvartal
2018.a.
IV kvartal
       
Müügitulu 326 779 418 011 99 159 119 243
Müüdud toodangu kulu (291 958) (384 962) (85 235) (107 978)
Brutokasum 34 821 33 049 13 924 11 265
         
Turustuskulud (4 260) (3 285) (1 634) (803)
Üldhalduskulud (12 988) (12 304) (4 147) (3 721)
Muud äritulud 2 983 3 527 1 243 1 050
Muud ärikulud (1 318) (1 115) (96) (838)
Ärikasum 19 238 19 872 9 290 6 953
         
Finantstulud (-kulud) 1 085 (97) 722 176
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest (62) (3)
kasum (kahjum) ühisettevõttelt 1 766 653 921 379
intressikulud (656) (652) (185) (200)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 5 6
muud finantstulud (-kulud) (25) (41) (14) (6)
Kasum enne maksustamist 20 323 19 775 10 012 7 129
         
Tulumaksukulu (3 833) (375) (850) (206)
Perioodi puhaskasum 16 490 19 400 9 162 6 923
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 16 270 19 343 9 267 7 031
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 220 57 (105) (108)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse        
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 13 (6) 23 (37)
Perioodi koondkasum 16 503 19 394 9 185 6 886
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 16 281 19 324 9 279 6 981
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 222 70 (94) (95)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,92 1,09 0,52 0,40

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

31.12.2019 31.12.2018
VARAD
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid 24 749 39 978
Nõuded ja ettemaksed 50 413 76 183
Ettemakstud tulumaks 104 224
Varud 166 226 117 992
  241 492 234 377
Põhivara
Ühisettevõtte osad 2 498 732
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 094 10 391
Kinnisvarainvesteeringud 14 047 13 771
Materiaalne põhivara 11 919 9 715
Immateriaalne põhivara 777 671
40 335 35 280
 
VARAD KOKKU 281 827 269 657
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 20 725 19 900
Võlad ja ettemaksed 69 585 77 016
Tulumaksukohustus 812 381
Lühiajalised eraldised 7 976 8 100
99 098 105 397
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 43 001 24 266
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 682 1 481
Muud pikaajalised võlad 3 491 2 179
48 174 27 926
 
KOHUSTUSED KOKKU 147 272 133 323
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 217 4 577
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (710) (721)
Jaotamata kasum 122 326 123 756
130 338 131 757
OMAKAPITAL KOKKU 134 555 136 334
 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 281 827 269 657

 

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine