Nordecon: 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

NordeconBörsiteade sisaldab: Nordecon AS 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata) ning ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest.

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinna ja Nordeconi koduleheküljel (http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).
Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel (http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 30.09.2019 31.12.2018
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 630 7 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 42 128 31 627
Ettemaksed 3 656 1 383
Varud 20 355 20 444
Käibevara kokku 74 769 61 132
 

Põhivara

 
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 2 406 2 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 394 8 225
Kinnisvarainvesteeringud 5 526 5 526
Materiaalne põhivara 16 114 12 288
Immateriaalne põhivara 14 665 14 674
Põhivara kokku 47 131 43 005
VARA KOKKU 121 900 104 137
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 243 9 374
Võlad hankijatele 52 258 34 954
Muud võlad 8 176 5 187
Ettemaksed 2 577 3 932
Eraldised 444 1 013
Lühiajalised kohustused kokku 80 698 54 460
 

Pikaajalised kohustused

 
Laenukohustused 8 569 14 830
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 177 71
Eraldised 812 969
Pikaajalised kohustused kokku 9 656 15 968
KOHUSTUSED KOKKU 90 354 70 428
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 16 321
Omaaktsiad -660 -693
Ülekurss 635 618
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 215 1 992
Jaotamata kasum 11 537 10 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 29 660 31 688
Mittekontrolliv osalus 1 886 2 021
OMAKAPITAL KOKKU 31 546 33 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 121 900 104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000   9k 2019 III kv 2019 9k 2018 III kv 2018 2018
Müügitulu

172 237

71 796

167 588

61 930

223 496

Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -164 516 -67 369 -160 900 -58 441 -213 463
Brutokasum   7 721 4 427 6 688 3 489 10 033
     
Turunduskulud -635 -137 -470 -139 -626
Üldhalduskulud -4 668 -1 620 -4 977 -1 591 -6 725
Muud äritulud 128 61 1 225 1 005 1 471
Muud ärikulud -48 -28 -74 3 -122
Ärikasum    2 498 2 703 2 392 2 767 4 031
     
Finantstulud 1 215 720 241 -144 431
Finantskulud -1 006 -343 -741 -155 -909
Finantstulud ja –kulud kokku   209 377 -500 -299 -478
       
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum

622

370

844

392

835

     
Maksustamiseelne kasum    3 329 3 450 2 736 2 860 4 388
Tulumaks -453 0 -582 -182 -567
Puhaskasum    2 876 3 450 2 154 2 678 3 821
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
           
Realiseerumata kursivahed -777 -514 102 162 -3
Kokku muu koondkasum (kahjum)   777 514 102 162 -3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)   2 099 2 936 2 256 2 840 3 818
     
 Puhaskasum:            
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 532 3 325 1 972 2 504 3 381
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 344 125 182 174 440
Kokku puhaskasum    2 876 3 450 2 154 2 678 3 821
Koondkasum            
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 1 755 2 811 2 074 2 666 3 378
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 344 125 182 174 440
Kokku koondkasum   2 099 2 936 2 256 2 840 3 818
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:            
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes 0,08 0,10 0,06 0,08 0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes 0,08 0,10 0,06 0,08 0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 9k 2019 9k 2018
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 193 567 201 839
Maksed hankijatele -165 291 -171 860
Makstud käibemaks -4 606 -5 892
Maksed töötajatele ja töötajate eest -17 332 -16 764
Makstud tulumaks -149 -582
Netorahavoog äritegevusest 6 189 6 741
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -216 -384
Materiaalse põhivara müük 215 22
Antud laenud -14 -22
Antud laenude laekumised 9 10
Saadud dividendid 489 249
Saadud intressid 6 8
Netorahavoog investeerimistegevusest 489 -117
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 3 036 1 916
Saadud laenude tagasimaksed -3 245 -3 513
Kapitalirendi maksed -1 532 -1 365
Rendikohustuse maksed -868 0
Makstud intressid -744 -588
Makstud dividendid -2 360 -2 627
Netorahavoog finantseerimistegevusest -5 713 -6 177
Rahavoog kokku 965 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 678 8 915
Valuutakursimuutused -13 2
Raha jäägi muutus 965 447
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 630 9 364

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta 9 kuuga oli 7 721 tuhat eurot (9 kuud 2018: 6 688 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli 9 kuuga 4,5% (9 kuud 2018: 4%) ning III kvartalis 6,2% (III kvartal 2018: 5,6%). Kui hoonete segmendis on toimunud arvestatav marginaali paranemine, moodustades 9 kuuga 5,4% ning III kvartalis 5,1%, 2018. aasta võrreldavatel perioodidel vastavalt 3,4% ja 3,7%, siis rajatiste segmendis on toimunud vastupidine muutus, marginaal on oluliselt vähenenud. 9 kuu rajatiste segmendi marginaal oli 4,0% ning III kvartal 9,2%, 2018. aastal vastavalt 6,7% ja 10,1%. Rajatiste segment koosneb valdavalt teedeehituse ja teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfalti tootmiseks ja – paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud, mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel, tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide riigihangetel piisavalt edukas.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga 4 668 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu 6% (9 kuud 2018: 4 977 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust, moodustades 2,8% (9 kuud 2018: 2,9%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2019. aasta 9 kuuga 2 498 tuhat eurot (9 kuud 2018: 2 392 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 4 732 tuhat eurot (9 kuud 2018: 3 879 tuhat eurot).
Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil euro suhtes ligikaudu 20% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit aruandeperioodil summas 1 040 tuhat eurot (9 kuud 2018: 29 tuhat eurot), siis Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 4%. Finantskuludes on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 258 tuhat eurot (9 kuud 2018: 124 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 876 tuhat eurot (9 kuud 2018: 2 154 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 2 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 972 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 6 189 tuhat eurot (9 kuud 2018: 6 741 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on tellijate ja hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli 489 tuhat eurot (9 kuud 2018: -117 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara investeeringud summas 216 tuhat eurot ( 9 kuud 2018: 384 tuhat eurot) ning põhivara müük summas 215 tuhat eurot (9 kuud 2018: 22 tuhat eurot). Saadud dividendid moodustasid 489 tuhat eurot (9 kuud 2018: 249 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli -5 713 tuhat eurot (9 kuud 2018: – 6 177 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 3 036 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2018: 1 916 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 3 245 tuhat eurot (9 kuud 2018: 3 513 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Kapitalirendimaksed moodustasid 1 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 365 tuhat eurot). Dividende maksti 2019. aasta 9 kuuga 2 360 tuhat eurot (9 kuud 2018: 2 627 tuhat eurot).
Seisuga 30.09.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 630 tuhat eurot (30.09.2018: 9 364 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja  9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
Müügitulu, tuhat eurot 172 237 167 588 174 909 223 496
Müügitulu muutus 2,8% -4,2% 30,9% -3,4%
Puhaskasum, tuhat eurot 2 876 2 154 2 716 3 821
Puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 2 532 1 972 2 978 3 381
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 30 986 585 30 986 585 30 913 031 31 528 585
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,08 0,06 0,10 0,11
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,7% 3,0% 3,1% 3,0%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,8% 2,9% 3,0% 3,0%
EBITDA, tuhat eurot 4 732 3 879 2 419 6 021
EBITDA määr müügitulust 2,7% 2,3% 1,4% 2,7%
Brutokasumi määr müügitulust 4,5% 4,0% 3,9% 4,5%
Ärikasumi määr müügitulust 1,5% 1,4% 0,5% 1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 1,4% 0,8% 0,5% 1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust 1,7% 1,3% 1,6% 1,7%
Investeeritud kapitali tootlus 5,8% 5,4% 6,5% 8,4%
Omakapitali tootlus 8,8% 6,4% 7,2% 11,2%
Omakapitali osakaal 25,9% 28,6% 29,3% 32,4%
Vara tootlus 2,5% 1,9% 2,4% 3,5%
Finantsvõimendus 30% 29,1% 31,6% 28,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,93 0,96 1,04 1,12
  30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 196 493 131 953 142 553 100 352

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 9%.

  9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
Eesti 91% 94% 95% 93%
Soome 4% 1% 1% 1%
Rootsi 3% 2% 3% 2%
Ukraina 2% 3% 1% 4%

Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes 9 kuu tulemusele ning Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest suurima osa moodustab alltöövõtuleping Raitinkartano kaubanduskeskuse ja kortermaja betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, kujuneb 2019. aasta müügitulu Soomes Kontserni läbi aegade suurimaks. Aastataguse perioodiga võrreldes on suurenenud ka Rootsi müügitulu, mõjutajaks 2019. aastal sõlmitud kaks uut peatöövõtulepingut. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2019. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 172 237 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 167 588 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 3%. Müügitulu suurenes nii hoonete kui ka rajatiste segmendis,  vastavalt 2% ja 6%.  Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule on müügitulu kasv igati ootuspärane (vt „Ehituslepingute teostamata tööde mahud“).
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 122 825 ja 49 138 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 120 766 ja 46 454 tuhat eurot.

Tegevussegmendid 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
Hooned 70% 71% 75% 72%
Rajatised 30% 29% 25% 28%

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment. Aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ja aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi projekteerimine ja ehitamine.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna 2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes 2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad  investeeringud riigikaitsesse. Jätkus Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala  ning Jõhvi sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone ning Kohtla-Järve riigigümnaasium.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas ja selle lähiümbruses. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10,  Sammu 6 ning Valge 16 asuvad korterelamud. Lisaks mõjutavad alamsegmendi müügitulu Rootsis sõlmitud lepingud, kus jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi ning Lesta 10 korterelamud.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21 korteriga 4-korruseline korterelamu ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga korterelamut. Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Aruandeperioodi omaarenduste müügitulu moodustas kokku 6 388 tuhat eurot (9 kuud 2018: 5 566 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus, Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)  sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd ning Tallinna Betooni tänaval ehitatavad mikrolaod. Võrreldes eelmiste perioodidega on  oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal, mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendis 9k 2019  9k 2018 9k 2017 2018
Ärihooned 35% 36% 24% 35%
Korterelamud 30% 22% 31% 25%
Ühiskondlikud hooned 28% 27% 22% 25%
Tööstus- ja laohooned 7% 15% 23% 15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualadening Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud lepingutest andis olulisema osa käibesse kaks suuremahulist lepingut: põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise teelõigu ja Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitus. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili – Paldiski lõigu pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi mahust. Alamsegmendi müügitulu mõjutab ka Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava Nysäter tuulepargi  73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
Teedeehitus ja –hooldus 81% 91% 84% 89%
Muud rajatised 16% 6% 12% 7%
Keskkonnaehitus 3% 3% 4% 4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2019 oli 196 493 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 49%. III kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 69 894 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2018: 61 761 tuhat eurot).

  30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 196 493 131 953 142 553 100 352

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 80% ja rajatiste omad 20% (30.09.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga 30.09.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 65% ning rajatiste segmendi portfell ligikaudu 6%.
Suurima osakaaluga on  hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 29% ja 27%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluline mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud alamsegmentidele ka tööstus- ja laohoonete alamsegmendis. Seisuga 30.09.2019 on mõningal määral vähenenud korterelamute alamsegmendi mahud. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad peamiselt Tallinnas: Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone, Porto Franco kinnisvaraarenduse esimese etapi ehitamine ning  aadressil Veskiposti tn. 2 büroo- ja parkimismaja betoon-kandekarkassi projekteerimine ja ehitamine. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aasta algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ja Tapa kaitseväelinnakusse hoidlakompleksi ehitamiseks ning Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja õppehoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse ehitatavatest korterelamutest, millele lisandusid 2019. aasta algul lepingud Rootsis kahe korterelamu ehitamiseks – Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas.
Kui rajatiste segmendi teostamata tööde portfell on pikalt tuginenud valdavalt teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, siis aruandeperioodi lõpu seisuga on segmendisisene jaotus oluliselt muutunud. Ligikaudu poole rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest omakorda märkimisväärne osa on III kvartalis sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti. Teise poole moodustab teedeehituse ja -hoolduse alamsegment, millest suurima mahuga on 2019. aasta II kvartalis sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööks ning Kaitseväe keskpolügooni sihtmärgiala teede ehitustööd. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.
Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (30.09.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 58 238 tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta 9 kuuga töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 689 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 413 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%, vähenenud on insenertehniline personal.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
ITP 413 425 425 419
Töölised 276 272 314 268
Keskmine kokku 689 697 739 687

Kontserni 2019. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 17 772 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 16 820 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on tööjõukulud kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 5,7%. Tulenevalt turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast nappusest on surve palga kasvule jätkuvalt suur.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga 140 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 46 tuhat eurot (9 kuud 2018: vastavalt 140 tuhat eurot ja 46 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga 356 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 117 tuhat eurot (9 kuud 2018: vastavalt 536 tuhat eurot ja 177 tuhat eurot). 2018. aasta võrreldaval perioodil sisaldasid juhatuse liikme tasud juhatuse liikme teenistuslepingu lõppemise tasusid summas 180 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot sotsiaalmaksu.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 335,0 318,6 308,1 325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 5,1% 3,4% 25,7% 3,3%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,5 9,6 10,3 9,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -0,6% -6,7% 24,8% -3,8%

Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, kasvu on tinginud peamiselt müügitulu kasv. Samas on vähenenud tööjõukulude nominaaltootlikkus, mille on tinginud tööjõukulude müügitulust kiirem kasv.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC