Nordecon: 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne

NordeconNordeconi kontserni 2019. aasta II kvartali tegevusmaht ja kasumlikkus kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvas 6,3% 65 917 tuhande euroni (II kvartal 2018: 61 996 eurot) ja ärikasum 43,6% 1 545 tuhande euroni (II kvartal 2018: 1 076 tuhat eurot).

Kasum teeniti valdavalt hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli II kvartalis 6,1% (II kvartal 2018: 3,3%) samal ajal rajatiste segmendi kasumlikkus kahanes 3,5%ni (II kvartal 2018: 8,6%).

Turgu iseloomustab jätkuvalt väga kõrge konkurents ja sisendhindade kasv. Kui hoonete ehituses on turul uusi suuri ja keerukamaid insenertehnilisi töid, siis teedeehituses on 2019. aastal oluliselt kahanenud uute tööde keskmine maksumus ja keerukus, mis omakorda on selles segmendis konkurentsi suurendanud. Mahtude langus on põhjustanud turul hinnanguliselt 25%-se asfaltbetooni tootmisvõimsuste ülejäägi, mis mõjub negatiivselt teedeehituse marginaale.

Nordeconi kontserni teostamata tööde maht moodustas 30.06.2019 seisuga 180 mln eurot, millest valdav osa on hoonete ehituses.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 30.06.2019 31.12.2018
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 6 220 7 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 176 31 627
Ettemaksed 2 443 1 383
Varud 19 757 20 444
Käibevara kokku 72 596 61 132
 

Põhivara

 
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 2 035 2 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 340 8 225
Kinnisvarainvesteeringud 5 526 5 526
Materiaalne põhivara 16 531 12 288
Immateriaalne põhivara 14 670 14 674
Põhivara kokku 47 128 43 005
VARA KOKKU 119 724 104 137
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 18 093 9 374
Võlad hankijatele 47 368 34 954
Muud võlad 8 482 5 187
Ettemaksed 4 044 3 932
Eraldised 310 1 013
Lühiajalised kohustused kokku 78 297 54 460
 

Pikaajalised kohustused

 
Laenukohustused 9 427 14 830
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 177 71
Eraldised 1 222 969
Pikaajalised kohustused kokku 10 924 15 968
KOHUSTUSED KOKKU 89 221 70 428
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 16 321 16 321
Omaaktsiad -693 -693
Ülekurss 618 618
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 730 1 992
Jaotamata kasum 8 212 10 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 28 742 31 688
Mittekontrolliv osalus 1 761 2 021
OMAKAPITAL KOKKU 30 503 33 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 119 724 104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000   6k 2019 II kv 2019 6k 2018 II kv 2018 2018
Müügitulu 100 441 65 917 105 658 61 996 223 496
Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu -97 147 -62 669 -102 459 -59 250 -213 463
Brutokasum   3 294 3 248 3 199 2 746 10 033
     
Turunduskulud -498 -152 -331 -158 -626
Üldhalduskulud -3 048 -1 555 -3 386 -1 715 -6 725
Muud äritulud 67 11 219 202 1 471
Muud ärikulud -20 -7 -76 1 -122
Ärikasum (kahjum)   -205 1 545 -375 1 076 4 031
     
Finantstulud 495 224 385 250 431
Finantskulud -663 -299 -586 -282 -909
Finantstulud ja –kulud kokku   -168 -75 -201 -32 -478
       
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum 252 302 452 515 835
     
Maksustamiseelne kasum (kahjum)   -121 1 772 -124 1 559 4 388
Tulumaks -453 -453 -400 -200 -567
Puhaskasum (kahjum)   -574 1 319 -524 1 359 3 821
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
           
Realiseerumata kursivahed -262 -218 -60 -128 -3
Kokku muu koondkasum (kahjum)   262 218 -60 -128 -3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)   -836 1 101 584 231 3 818
     
 Puhaskasum (kahjum):            
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -793 1 169 -532 1 274 3 381
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 219 150 8 85 440
Kokku puhaskasum (kahjum)   -574 1 319 -524 1 359 3 821
Koondkasum (kahjum):            
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 055 951 -592 1 146 3 378
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 219 150 8 85 440
Kokku koondkasum (kahjum)   -836 1 101 584 231 3 818
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:            
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 0,04 -0,02 0,04 0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 0,04 -0,02 0,04 0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 6k 2019 6k 2018
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 108 300 116 509
Maksed hankijatele -93 163 -100 166
Makstud käibemaks -2 104 -2 874
Maksed töötajatele ja töötajate eest -11 385 -10 480
Makstud tulumaks -146 -305
Netorahavoog äritegevusest 1 502 2 684
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -165 -252
Immateriaalse põhivara soetamine 0 0
Materiaalse põhivara müük 99 22
Antud laenud -14 -17
Antud laenude laekumised 6 7
Saadud dividendid 244 249
Saadud intressid 5 5
Netorahavoog investeerimistegevusest 175 14
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 3 328 1 411
Saadud laenude tagasimaksed -2 265 -1 547
Kapitalirendi maksed -1 025 -888
Rendikohustuse maksed -549 0
Makstud intressid -481 -366
Makstud dividendid -2 129 -2 243
Netorahavoog finantseerimistegevusest -3 121 -3 633
Rahavoog kokku -1 444 -935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 678 8 916
Valuutakursimuutused -14 4
Raha jäägi muutus -1 444 -935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 6 220 7 985

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I poolaastal oli 3 294 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 3 199 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I poolaastal 3,3% (I poolaasta 2018: 3%) ning II kvartalis 4,9% (II kvartal 2018: 4,4%. Kasum teeniti  hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli I poolaastal 5,5% (I poolaasta 2018: 3,3%), II kvartali kasumimarginaal oli 6,1% (II kvartal 2018: 3,3%). Segmendi kasumlikkuse kasvuga võib rahul olla, kuigi veel ei ole saavutatud seatud eesmärgilist tulemust. Küll aga ei saa rahul olla rajatiste segmendi tulemusega, mis oli I poolaastal miinuses. Brutokahjum oli -1,4% (I poolaasta 2018: 3,7%) ning samuti oli aruandeperioodi II kvartali brutomarginaal, mis moodustas 3,5%, oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (II kvartal 2018: 8,6%). Rajatiste segment koosneb valdavalt teedeehituse ja teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfalti tootmiseks ja – paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud, mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel, tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide riigihangetel piisavalt edukas.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I poolaastal 3 048 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 10% (I poolaasta 2018: 3 386 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust, moodustades 2,9% (I poolaasta 2018: 3,1%).

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I poolaastal 205 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 375 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 1 281 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 606 tuhat eurot).

Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil euro suhtes 6,7% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit aruandeperioodil summas 377 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kasum 243 tuhat eurot), siis Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 2,9%. Finantskuludes on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 206 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 154 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 574  tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 524 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 793 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 532 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas 1 502 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 2 684 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on tellijate ja hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli 175 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 14 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara investeeringud summas 165 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 252 tuhat eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 244 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 249 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli -3 121 tuhat eurot (I poolaasta 2018: -3 633 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 3 328 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2018: 1 411 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 2 265  tuhat eurot (I poolaasta 2018: 1 547 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Kapitalirendimaksed moodustasid 1 025 tuhat eurot (I poolaastal 2018: 888 tuhat eurot). Dividende maksti 2019. aasta I poolaastal 2 129 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 2 243 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 6 220 tuhat eurot (30.06.2018: 7 985 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Müügitulu, tuhat eurot 100 441 105 658 103 501 223 496
Müügitulu muutus -5% 2% 40% -3,4%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot -574 -524 -897 3 821
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -793 -532 -890 3 381
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 30 986 585 30 756 728 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,03 -0,02 -0,03 0,11
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,0% 3,2% 3,0% 3,0%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,9% 3,1% 3,0% 3,0%
EBITDA, tuhat eurot 1 281 606 664 6 021
EBITDA määr müügitulust 1,3% 0,6% 0,6% 2,7%
Brutokasumi määr müügitulust 3,3% 3,0% 3,0% 4,5%
Ärikasumi määr müügitulust -0,2% -0,4% -0,3% 1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita -0,3% -0,4% -0,3% 1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust -0,6% -0,5% -0,9% 1,7%
Investeeritud kapitali tootlus 0,6% 0,5% -0,1% 8,4%
Omakapitali tootlus -1,8% -1,6% -2,4% 11,2%
Omakapitali osakaal 25,5% 25,4% 29,0% 32,4%
Vara tootlus -0,5% -0,4% -0,8% 3,5%
Finantsvõimendus 36,7% 35,2% 32,5% 28,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,93 0,98 1,02 1,12
  30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 179 691 131 552 130 601 100 352

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mõnevõrra suurenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 9%.

  6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Eesti 91% 93% 93% 93%
Soome 4% 1% 2% 1%
Ukraina 3% 4% 1% 4%
Rootsi 2% 2% 3% 2%

Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest suurima osa moodustab alltöövõtuleping Raitinkartano kaubanduskeskuse ja kortermaja betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, võib eeldada 2019. aastal Soome müügitulu kasvu võrreldes eelmiste aastatega. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Aastataguse perioodiga võrreldes on vähenenud ka Rootsi müügitulu maht. 2019. aastal sõlmitud kahe uue peatöövõtulepingu mõju aruandeperioodi müügitulule oli tagasihoidlik, peamiselt tegeleti projektide ettevalmistuse ja projekteerimisega.

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2019. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 100 441 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 105 658 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 5%. Müügitulu langus oli nii hoonete kui ka rajatiste segmendis,  vastavalt -6% ja -2%.  Müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta II poolaastal läbi viidud riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess pakkumise esitamise ja lepingu sõlmimise vahel, samuti mõningate erahangete oodatust pikem lepingute ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis Kontsern tähelepanu ka 2018. aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude mõningast kasvu.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 76 065 ja 24 213 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 80 827 ja 24 587 tuhat eurot.

Tegevussegmendid* 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Hooned 74% 76% 81% 72%
Rajatised 26% 24% 19% 28%


Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment. Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi projekteerimine ja ehitamine.

Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna 2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes 2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad  investeeringud riigikaitsesse. Jätkus Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala  ning Jõhvi sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone.

Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10,  Sammu 6 ning Valge 16 asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse Rootsi, kus jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi korterelamud.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21 korteriga 4-korruseline korterelamu ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga korterelamut. Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Aruandeperioodi omaarenduste müügitulu moodustas kokku 3 792 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 3 228 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)  sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd. Võrreldes eelmiste perioodidega on  oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal, mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendis 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Ärihooned 35% 36% 25% 35%
Korterelamud 33% 23% 31% 25%
Ühiskondlikud hooned 24% 26% 26% 25%
Tööstus- ja laohooned 8% 15% 18% 15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud lepingutest andis olulisema osa käibesse põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise teelõigu ehitus. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili – Paldiski lõigu pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi mahust.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Teedeehitus ja –hooldus 77% 90% 84% 89%
Muud rajatised 20% 7% 12% 7%
Keskkonnaehitus 3% 3% 4% 4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2019 oli 179 691 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 37%. II kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 65 901 tuhande euro väärtuses (II kvartal 2018: 43 416 tuhat eurot).

  30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 179 691 131 552 130 601 100 352

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 81% ja rajatiste omad 19% (30.06.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga 30.06.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 52% ning rajatiste segmendi portfell on vähenenud 6%.

Suurima osakaaluga on  hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 36% ja 33%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud alamsegmentidele ka korterelamu alamsegmendis.  Oluliselt on vähenenud tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfell. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus,  Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ehitamine. Aruandeperioodi lõpul lisandus leping Tallinnas Porto Franco kinnisvaraarenduse esimese maja ehituseks, mille käigus valmib Laeva tänava poolne hoone 3 maa-aluse ja 5 maapealse korrusega. Jätkuvad tööd Tartus SA Tartu Ülikooli Kliinikum parkimismaja ehitamisel. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad  2019. aasta algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine.  II kvartalis lisandus veel leping Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja õppehoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest, millele lisandusid 2019. aasta I kvartalis lepingud Rootsis kahe korterelamu ehitamiseks – Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb, nagu ka eelnevatel aastatel, teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu 89% portfellist. 2019. aasta II kvartalis sõlmiti lepingud Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööks ning kahe teelõigu – põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise lõigu – rekonstrueerimiseks.  2018. aastal sõlmitud lepingute alusel jätkatakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2–146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.

Aruandeperioodi lõpust (30.06.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 34 080 tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta I poolaastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 678 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 405 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 2%, vähenenud on insenertehniline personal.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
ITP 405 426 423 419
Töölised 273 268 314 268
Keskmine kokku 678 694 737 687

Kontserni 2019. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 11 036 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 10 566 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on tööjõukulud kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 4%. Tulenevalt turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast nappusest on surve palga kasvule jätkuvalt suur.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I poolaastal 94 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot (I poolaasta 2018: vastavalt 94 tuhat eurot ja 31 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I poolaastal  278 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 93 tuhat eurot (I poolaasta 2018: vastavalt 390 tuhat eurot ja 128 tuhat eurot). 2018. aasta I poolaasta tasud sisaldavad juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 93 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 321,5 327,4 296,5 325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -1,8% 10,4% 33,0% 3,3%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,3 9,9 10,2 9,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -6,3% -2,1% 30,3% -3,8%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika