Pro Kapital: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2021. aasta on olnud töörohke periood. Oleme jätkanud kinnisvaraarendustega, kus näeme märkimisväärseid tulemusi, kuid pidime silmitsi seisma ka tagasilöögiga, kuna riigikohtu otsusega lõpetati meie tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus, mis viis tütarettevõtte püsiva maksejõuetuseni ja kontrolli kaotuseni tütarettevõttes.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevateks arendusprojektide etappideks Tallinnas. Märtsis valmisid Ratsuri Majade korterid Kristiine Citys, kus juba enne valmimist olid kõik 39 kodu broneeritud või müüdud. Kõik korterid müüdi ja anti üle märtsis – aprillis. Peagi alustame korterite üleandmist Kalaranna projekti kahes esimeses hoones, kus järk-järgult ehitatakse välja 240 korteriga kaheksa hoonet. Tänaseks on müüdud või broneeritud 88% pindadest. Kevadel sõlmisime Kalaranna projekti kõigi äriruumide müügilepingu 16,16 miljoni euro väärtuses (käibemaksuga) koos optsiooniga müüa ka viimase etapi äriruumid, mida plaanime lähitulevikus ehitama hakata. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Kristiine Citysse, kus järgmiseks suveks kerkib kaks 129 korteriga hoonekompleksi. Selles projektis oli enne ehituslepingu allkirjastamist broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Suure nõudluse tõttu algatasime ka kolmanda hoonekompleksi ehituse, millega valmib 2023. aasta esimeses kvartalis 66 korterit lisaks. Tänaseks on Kindrali Majade projektis enam kui 82% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme peaasjalikult keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamuhoonega ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5 korterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja peagi hakkame üle andma eksklusiivseid kodusid suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.

T1 Mall of Tallinn

3. aprillil algatas Harju Maakohus Grupi tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. Riigikohtu 26. aprilli 2021 otsus lõpetas saneerimismenetluse, kuna Riigikohus ei võtnud TMK kaebust menetlusse. Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat võimeline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Harju maakohus kuulutas välja AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti ja Ettevõte kaotas tütarettevõtte üle kontrolli. AS Pro Kapital Eesti on maha kandnud tütarettevõttesse investeeritud 13,4 miljonit eurot ning bilansipäevajärgse korrigeeriva sündmuse tulemusel ka nõudeid kokku 26 miljoni euro ulatuses 31. detsember 2020 seisuga eraldiseisvates finantsaruannetes. Pankroti väljakuulutamise ja kontrolli kaotamise hetkest alates lõpetas Ettevõte TMK konsolideerimise finantsaruannetes ja nõuete mahakandmise mõju avaldus teise kvartali finantsaruannetes. Kuigi nõuete mahakandmine mõjutas konsolideeritud finantsaruandeid negatiivselt, on TMK konsolideerimise lõpetamise mõju positiivne tänu tütarettevõtte negatiivse omakapitali kajastamise lõpetamisele (lisa 15).

Hotellindus

Eelmine kevad ja aasta lõpp avaldasid tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni ning suleti uute piirangute tõttu taas novembrist 2020. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kuue kuu käive vähenenud aastaga 0,6 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Valitsusepoolne abi on aidanud toetada ettevõtet sel ebakindlal ajal ning esimese kvartali puhastulem oli 208 tuhande võrra parem kui võrdlusperioodil. Taasavasime hotelli käesoleva aasta juuni keskel.

Jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada järgmiste etappidega. Vaatamata T1 Mall of Tallinn kaubandusekeskusega seonduvatele raskustele, läheb meie kinnisvaraarendusel hästi. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021 aasta esimesel poolaastal 9 miljonit eurot, mis on 11 tuhande euro võrra vähem kui võrdlusperioodil (2021 6 kuud: 9,1 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 2,5 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 3,2 miljoni euro kogukäibe suhtes 22%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.

2021. aasta esimese poolaasta brutokasum vähenes 24% võrra ja moodustas 2,7 miljonit eurot võrrelduna 3,5 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 0,7 miljonit eurot võrrelduna 1,4 miljoni euroga võrdlus-perioodil.

2021. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 0,9 miljonit eurot võrrelduna 0,3 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikahjum oli -1,0 miljonit eurot ja möödunud aasta samal perioodil -94 tuhat eurot.

2021. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 21,3 miljonit eurot ning teises kvartalis 23,5 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 7,9 miljonit eurot ja 3,9 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemit mõjutas kontrolli kaotus AS-is Tallinna Moekombinaat ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes.

Rahavood põhitegevusest olid 2021. esimesel poolaastal negatiivsed 3,9 miljonit eurot võrreldes negatiivse 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Teises kvartalis olid rahavood põhitegevusest negatiivsed 5,2 miljonit eurot ning võrdlusperioodil positiivsed 4,6 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2021 seisuga 0,61 eurot võrreldes 1,12 euroga 30. juunil 2020.

Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)

2021
6 kuud
2020
6 kuud
2021
II kvartal
2020
II kvartal
2020
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 9 042 9 053 2 479 3 180 19 234
Brutokasum (tuhat eurot) 2 661 3 491 687 1 354 6 775
Brutokasum, % 29% 39% 28% 43% 35%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 877 250 -1 020 -96 -43 108
Ärikasum / -kahjum, % 10% 3% -41% -3% -224%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 21 342 -7 903 23 454 -3 935 -59 456
Puhaskasum / -kahjum, % 236% -87% 946% -124% -309%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,38 -0,13 0,42 -0,07 -0,98
30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Varad kokku (tuhat eurot) 125 105 210 575 179 048
Kohustused kokku (tuhat eurot) 90 677 149 173 169 477
Omakapital kokku (tuhat eurot) 34 428 61 402 9 571
Võla / omakapitali suhe * 4.00 2.17 14.15
Varade tootlus, % ** 14% -4% -31%
Omakapitali tootlus, % *** 97% -12% -141%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,61 1,11 0,23

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2021 30.06.2020
(korrigeeritud*)
31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 13 842 7 061 9 393
Lühiajalised nõuded 967 1 077 1 797
Varud 67 967 45 381 58 352
Käibevara kokku 82 776 53 519 69 542
Põhivara
Pikaajalised nõuded 23 3 716 3 517
Materiaalne põhivara 6 648 7 047 6 745
Kasutusõigusega vara 266 438 357
Kinnisvarainvesteeringud 35 038 145 501 98 512
Immateriaalne põhivara 354 354 375
Põhivara kokku 42 329 157 056 109 506
VARAD KOKKU 125 105 210 575 179 048
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 1 262 83 162 107 581
Ostjate ettemaksed 13 070 6 059 7 866
Lühiajalised võlad tarnijatele 4 882 15 430 22 211
Maksukohustused 111 167 458
Lühiajalised eraldised 475 325 459
Lühiajalised kohustused kokku 19 800 105 143 138 575
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 67 085 41 179 27 255
Muud pikaajalised kohustused 2 577 1 416 2 295
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 133 1 289 1 170
Pikaajalised eraldised 82 146 182
Pikaajalised kohustused kokku 70 877 44 030 30 902
KOHUSTUSED KOKKU 90 677 149 173 169 477
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 216 1 134
Ümberhindluse reserv 2 984 3 262 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 564 47 647
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 21 342 -7 554 -55 678
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 34 428 61 487 13 086
Mittekontrolliv osalus 0 -85 -3 515
OMAKAPITAL KOKKU 34 428 61 402 9 571
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 105 210 575 179 048

* Lisas 2 on toodud teave vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest.

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
6 kuud
2020
6 kuud
2021
II kvartal
2020
II kvartal
2020
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 7 307 5 597 1 727 1 727 13 637
Müüdud toodete ja teenuste kulu -5 494 -4 060 -1 505 -1 294 -9 424
Brutokasum 1 813 1 537 222 433 4 213
Turustuskulud -239 -277 -114 -126 -611
Üldhalduskulud -2 463 -2 118 -1 470 -1 024 -4 372
Muud äritulud 1 508 4 176 3 384
Muud ärikulud -49 -12 -28 -2 2 876
Ärikasum /-kahjum 570 -866 -1 214 -716 2 490
Finantstulud 53 810 2 53 809 1 4
Finantskulud -27 753 -2 817 -26 362 -1 203 -5 419
Kasum/ kahjum enne tulumaksu 26 627 -3 681 26 234 -1 918 -2 925
Tulumaks -28 -79 -11 -10 -354
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum 26 599 -3 760 26 223 -1 928 -3 279
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest -5 257 -4 143 -2 768 -2 011 -56 177
Perioodi puhaskasum/ – kahjum 21 342 -7 903 23 455 -3 939 -59 456
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 21 627 -7 554 23 577 -3 769 -55 678
    Mittekontrolliv osalus -285 -349 -123 -170 -3 778
Tulumaksujärgne muu koondkasum
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 0 0 0 -278
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 21 342 -7 903 23 455 -3 937 -59 734
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 21 627 -7 554 23 577 -3 769 -55 956
    Mittekontrolliv osalus -285 -349 -123 -170 -3 778
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,47 -0,07 0,46 -0,03 -0,06
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,38 -0,13 0,41 -0,07 -0,99

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
6 kuud
2020
6 kuud
2021 II kvartal 2020 II kvartal 2020
12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum 21 342 -7 903 23 454 -3 937 -59 456
Korrigeerimised:
     Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 194 208 94 104 416
     Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0 0 0
     Kahjum põhivara maha kandmisest 0 0 0 0 8
     Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -16
     Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 0 0 43 127
     Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest -53 808 0 -53 808 0 0
     Finantstulud- ja kulud 33 314 8 074 29 321 3 831 15 994
     Edasilükkunud tulumaksu muutus -37 -59 -19 -32 -178
     Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 545 1 1 544 1 -3 110
Muutused käibevahendites
     Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 4 319 -980 4 266 -570 -1 514
     Varudes -9 616 -4 350 -6 487 -5 053 -13 011
     Kohustustes ja ettemaksetes 64 2 348 -3 442 1 012 10 025
     Eraldistes -100 19 -113 10 59
Põhitegevuse rahavood kokku -3 875 -2 642 -5 190 -4 634 -7 656
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -34 -12 -6 -3 -94
Immateriaalse põhivara soetamine -5 -2 -3 0 -43
Maksed kinnivarainvesteeringute eest -246 -397 -36 -95 -844
Laekumised kinnisvarainvesteeringute eest 2 000 0 0 0 0
Rahajäägi muutus tütarettevõttes -183 0 -183 0 0
Saadud intreessid 1 2 0 0 1
Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 533 -409 -228 -98 -980
 
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavate võlakirjade eest 0 28 500 0 0 28 500
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -84 0 -15 0 -33
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 000 0 0 -28 000
Saadud laenud 12 411 2 857 6 573 2 757 14 410
Tagastatud laenud -2 865 -656 -8 -8 -1 376
Kapitalirendi maksed -87 -84 -41 -36 -135
Makstud intressid ja muud finantskulud -2 584 -3 121 -580 -379 -5 953
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 6 791 -504 5 929 2 334 7 413
Raha ja ekvivalentide muutus 4 449 -3 555 511 -2 398 -1 223
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 13 331 9 459 10 616
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 13 842 7 061 13 842 7 061 9 393

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

PKG 2021 Q2

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika