Pro Kapital Grupp: Nõukogu kinnitas 2020. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta on olnud võrdlemisi turbulentne. Aastat jäävad meenutama uus SARS-CoV 2 viirus ning COVID-19 pandeemia levik, mistõttu on paljud majandussektorid kahju kannatanud. Samuti ei ole pandeemiast puutumata jäänud meie grupi tegevusvaldkonnad. Samas, hoolimata otseset negatiivsest mõjust rendi- ja majutussegmendile, oleme näinud ebatavaliselt kõrget huvi meie eluaseme kinnisvarale, mistõttu vaatame tulevikku optimistlikult.

Aasta olulisimad sündmused:

– tagatud võlakirjade refinantseerimine ja uute võlakirjade emiteerimine veebruaris kogumahus 28,5 miljonit eurot ning võlakirjade noteerimine Nasdaq Stockholmi börsil juulikuus;

– valdava osa konverteeritavate võlakirjade PKG1-PKG7 refinantseerimine ning uute mittekonverteeritavate ja tagamata võlakirjade emiteerimine kogumahus 8,7 miljonit eurot;

– Ratsuri Majad arendusprojekti ehitusega alustamine.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud oma Ratsuri Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevate arendusprojektide etappideks Tallinnas. 2020. aastal ei valminud meil ühtegi arendusprojekti ning seetõttu müüsime valminud kinnisvara varusid. Oleme näinud üllatavalt suurt huvi meie uute arendusprojektide vastu ning eelmüügid on ületanud meie ootuseid. Näiteks on Ratsuri Majade projekti 39-st korterist enne hoone valmimist müüdud või broneeritud kõik korterid. Sellel aastal alustatud arendusprojektis Kindrali Majad oli üle poolte korteritest broneeritud või müüdud enne hoone ehituslepingu sõlmimist. Sel kevadel lõpetame Ratsuri Majade ehituse ning suve hakul hakkame üle andma Kalaranna Kvartali kortereid, kus neljas etapis ehitatakse välja kaheksa hoonet, milles on kokku 240 korterit. Tänaseks on müüdud või broneeritud 70% korteritest. Värskelt alustatud Kindrali Majade arendusprojektis valmivad 2022. aasta suveks kahes elamukompleksis 129 korterit. Tänaseks on üle 76% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme peaasjalikult keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Oleme seda tendentsi tõdenud ka varasematel aastatel ning kindlasti mõjutavad olukorda tugevalt ka pankade jäigad finantseerimistingimused.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamu ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Grupi kinnisvaramüüki 2020. aastal on peamiselt vedanud Leedu turg. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5 korterit, millest 2 on broneeritud. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal ühtegi ehitust ei valminud ning jätkasime varudes olevate objektide müüki, mistõttu 2020. aastal müügitulu vähenes võrreldes eelneva perioodiga.

T1 Mall of Tallinn

3. aprillil algatas Harju Maakohus Grupi tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. 14. augustil 2020 otsustas maakohus saneerimis-menetluse protsessi tühistada põhjusel, et AS Tallinna Moekombinaat on väidetavalt püsivalt maksevõimetu. TMK vaidlustas otsuse, samuti esitasid määruskaebuse kolm TMK võlausaldajat. Tallinna Ringkonnakohus jättis oma 29. jaanuar 2020 otsusega määruskaebuse rahuldamata ning TMK otsustas nimetatud määruse vaidlustada ning esitas määruskaebuse Eesti Vabariigi Riigikohtule menetlemiseks.

Saneerimismenetlus kestab ning saneerimismenetluse algatamise tingimused kehtivad jätkuvalt AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes. T1 Mall of Tallinn on kõigile klientidele avatud ning jätkab tavapärase äritegevusega. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi. Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning AS-ile Tallinna Moekombinaat kuulutatakse välja pankrot, kannab AS Pro Kapital Eesti kahju maksimaalselt 26 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,3 miljonit ja tasumata arved summas 0,5 miljonit eurot 31. detsember 2020 seisuga. Kogu võimalik negatiivne mõju kontsernile oleks 39 miljonit eurot (sisaldades esialgset investeeringut tütarettevõtte aktsiakapitali). Siiski ei avaldaks negatiivne stsenaarium mõju kontserni likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega seoses.

Hotellindus

Eelmine kevad ja aasta lõpp avaldasid tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni ning suleti uute piirangute tõttu taas Novembrist. COVID-19 poolt põhjustatud mõju majandus-tulemustele on olnud suur: käive on aastaga vähenenud 2,2 miljoni euro võrra ning puhaskasum 0,6 miljoni võrra. Saksa valitsus on toetanud PK Parkhotel Kurhaus’i opereerivat ettevõtet pikaajalise tagatiseta laenuga summas 500 000 eurot ning tagastamatu tegevustoetusega 134 tuhat eurot. Valitsusepoolne abi on aidanud toetada ettevõtet sel ebakindlal ajal. Hotell pole seni pidanud töötajad koondama ning on ühtlasi saanud riigilt palgatoetust. Kohandame oma kavandatavaid tegevusi lähtuvalt muutustest tegevuskeskkonnas ja Saksa riigi poolt kehtestatavatest piirangutest.

Aasta 2020 on esitanud kõigile ootamatuid väljakutseid ning suure tõenäosusega võib olukord ka jätkuda. Teeme oma pikaajalisi otsuseid teadlikult ja konservatiivsusest lähtuvalt. Kindlasti avab uus olukord negatiivse kõrval võimalusi ka uuteks väljavaadeteks ja ootusteks. Tarbimine ning käitumuslikud hoiakud on muutumises, mis annab meile võimaluse kohaneda ning pakkuda välja uusi lahendusi ja väärtuseid. Jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel ning kavandatavatel projektidel, valminud kinnisvara müügil ning panustame tavapärase tegevuse taastamisse oma rendi- ja majutusvaldkonnas.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2020. aastal 19,2 miljonit eurot, mis on 65% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 12 kuud: 55,3 miljonit eurot). Neljanda kvartali kogukäive ulatus 5,6 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 18,0 miljoni euro kogukäibe suhtes 69%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta suuremat müügikäivet mõjutas eluhoonete valmimine Kristina Majade ning Šaltinių Namai Attico arendustes. 2020. aastal keskendus Ettevõte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügile.

2020. aasta brutokasum vähenes 57% võrra ja moodustas 6,8 miljonit eurot võrrelduna 15,8 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 1,4 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga võrdlusperioodil. Brutokasumimäär kasvas 23% võrra.

2020. aasta ärikahjum moodustas 40,9 miljonit eurot võrrelduna 15,2 miljoni eurose ärikahjumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali ärikahjum oli 42,1 miljonit eurot. Möödunud aasta sama perioodi ärikahjum oli 22,1 miljonit eurot. Ettevõtte ärikahjumit on suuresti mõjutanud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkinud mitterahaline kahju. Kinnisvara ümberhindluse kogumõju tulemile on -41,9 miljonit eurot (lisa 8), millest enamuse moodustab T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringust saadud väärtuse langus seoses madalama rahavoogude genereerimise võimekusega.

2020. aasta puhaskahjum oli 57,3 miljonit eurot ning neljanda kvartali kahjum oli 46,2 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli puhaskahjum vastavalt 29,2 miljonit eurot ja 26,1 miljonit eurot. Lisaks kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkinud mitterahalisele kahjule mõjutas puhaskahjumit negatiivselt ka AS-i Tallinna Moekombinaat kõrge intressikulu.

Rahavood põhitegevusest olid 2020. aastal negatiivsed 7,7 miljonit eurot võrreldes genereeritud 20,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Neljandas kvartalis kasutati põhitegevuses 3,1 miljonit eurot, samas kui võrdlusperioodil tõi põhitegevus rahalisi vahendeid summas 13,7 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsember 2020 seisuga 0,25 eurot võrreldes 1,26 euroga 31. detsembril 2019 a.

Peamised tulemusnäitajad

2020
12 kuud
2019
12 kuud
2020
IV kvartal
2019
IV kvartal
(korri-geeritud)
2019
IV kvartal
Käive (tuhat eurot) 19 234 55 276 5 619 17 993 17 993
Brutokasum (tuhat eurot) 6 775 15 809 1 404 4 069 4 069
Brutokasum, % 35% 29% 25% 23% 23%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -40 933 -15 178 -42 069 -22 065 -22 063
Ärikasum / -kahjum, % -213% -27% -749% -123% -123%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031
Puhaskasum / -kahjum, % -298% -53% -822% -145% -145%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,95 -0,48 -0,76 -0,43 -0,43
31.12.2020 31.12.2019
Varad kokku (tuhat eurot) 183 380 210 821
Kohustused kokku (tuhat eurot) 169 095 139 255
Omakapital kokku (tuhat eurot) 14 285 71 566
Võla / omakapitali suhe * 15,26 1,94
Varade tootlus, % ** -29,1% -12,8%
Omakapitali tootlus, % *** -133,4% -34,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,25 1,26

* võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
** varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 9 393 10 616
Lühiajalised nõuded 1 797 1 475
Varud 58 352 41 031
Käibevara kokku 69 542 53 122
Põhivara
Pikaajalised nõuded 4 085 2 297
Materiaalne põhivara 7 023 7 146
Kasutusõigusega vara 357 519
Kinnisvarainvesteeringud 101 998 147 365
Immateriaalne põhivara 375 372
Põhivara kokku 113 838 157 699
VARAD KOKKU 183 380 210 821
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 79 939 111 759
Ostjate ettemaksed 7 866 3 974
Lühiajalised võlad tarnijatele 21 829 8 741
Maksukohustused 458 1 155
Lühiajalised eraldised 459 267
Lühiajalised kohustused kokku 110 551 125 896
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 54 897 10 871
Muud pikaajalised kohustused 2 295 1 013
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 170 1 348
Pikaajalised eraldised 182 127
Pikaajalised kohustused kokku 58 544 13 359
KOHUSTUSED KOKKU 169 095 139 255
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 725
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -53 648 -26 981
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 17 491 71 139
Mittekontrolliv osalus -3 206 427
OMAKAPITAL KOKKU 14 285 71 566
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 183 380 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
12 kuud
2019
12 kuud
2020
IV kvartal
2019
IV kvartal (korri-geeritud)
2019
IV kvartal
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 19 234 55 276 5 619 17 993 17 993
Müüdud toodete ja teenuste kulu -12 459 -39 467 -4 215 -13 924 -13 924
Brutokasum 6 775 15 809 1 404 4 069 4 069
Turustuskulud -621 -728 -193 -241 -240
Üldhalduskulud -5 587 -6 013 -1 748 -1 675 -1 674
Muud äritulud 478 95 368 39 39
Muud ärikulud -41 978 -24 341 -41 900 -24 257 -24 257
Ärikasum /-kahjum -40 933 -15 178 -42 069 -22 065 -22 063
Finantstulud 4 4 1 1 1
Finantskulud -15 998 -14 019 -3 985 -3 945 -3 879
Kahjum enne tulumaksu -56 927 -29 193 -46 053 -26 009 -25 941
Tulumaks -354 21 -143 -90 -90
Perioodi puhaskahjum -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -53 648 -26 981 -42 975 -24 249 -24 181
    Mittekontrolliv osalus -3 633 -2 191 -3 221 -1 850 -1 850
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -53 648 -26 981 -42 975 -24 249 -24 181
    Mittekontrolliv osalus -3 633 -2 191 -3 221 -1 850 -1 850
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,95 -0,48 -0,76 -0,43 -0,43

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
12 kuud
2019
12 kuud
2020
IV kvartal
2019
IV kvartal
(korri-geeritud)
2019
IV kvartal
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum /
-kahjum
-57 281 -29 172 -46 196 -26 098 -26 031
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 416 399 105 105 105
Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 -3 0 -3 -3
Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 8 6 8 6 6
Põhivara väärtuse muutus -16 -15 -16 -15 -15
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 41 902 24 236 41 902 24 236 24 236
Finantstulud ja -kulud 15 994 14 016 3 984 3 945 3 878
Edasilükkunud tulumaksu muutus -178 -656 -60 -66 -66
Muud mitterahalised muutused (netosumma) -3 111 419 9 -2 026 -2 026
Muutused käibevahendites:
Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -2 081 -630 -32 1 155 1 155
Varudes -13 011 18 276 -638 10 685 10 685
Kohustustes ja ettemaksetes 9 643 -6 412 -2 227 1 842 1 842
Eraldistes 59 -51 31 -36 -36
Põhitegevuse rahavood kokku -7 656 20 413 -3 130 13 730 13 730
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -94 -226 -68 -24 -24
Immateriaalse põhivara soetamine -43 -74 -43 -28 -28
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -844 -6 019 -188 -523 -523
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 2 170 0 2 170 2 170
Saadud intressid 1 4 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -980 -4 145 -299 1 595 1 595
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0 0 0
-33 0 -33 0 0
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 -500 3 0 0
Saadud laenud 14 410 16 461 6 721 544 544
Tagastatud laenud -1 376 -21 551 -692 -8 912 -8 912
Kapitalirendi tagasimaksed -135 -192 -5 -63 -63
Makstud intressid ja muud finantskulud -5 953 -6 910 -488 -3 548 -3 548
Deponeeritud summa laenu tagamiseks 0 0 0 2 000 2 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 7 413 -12 692 5 506 -9 979 -9 979
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 223 3 576 2 077 5 346 5 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 7 316 5 270 5 270
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 393 10 616 9 393 10 616 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC