Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp ei ole veel avalikustanud auditeeritud majandusaasta aruannet 2020. aasta kohta (börsiteade: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9a14c4af26fbcf29852a28f2d4144b75&lang=et). Siiski kasutab Ettevõte auditeerimata finantsaruandeid vahearuande koostamise alusena. Täpsemat informatsiooni leiab aruande lisas 2.

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2021. aasta algus on olnud töörohke periood. Oleme jätkanud oma kinnisvaraarendustega, kus näeme märkimisväärseid tulemusi, kuid pidime silmitsi seisma ka tagasilöögiga, kuna peale aruandekuupäeva lõpetati riigikohtu otsusega meie tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus, mis viis tütarettevõtte püsiva maksejõuetuseni.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud Ratsuri Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevateks arendusprojektide etappideks Tallinnas. Märtsis valmisid Ratsuri Majade korterid Kristiine Citys, kus juba enne valmimist olid kõik 39 kodu broneeritud või müüdud. Kõik korterid müüdi ja anti üle märtsis ja aprillis. Peagi alustame korterite üleandmist Kalaranna projekti kahes esimeses hoones, kus järk-järgult ehitatakse välja kaheksa hoonet, milles on kokku 240 korterit. Tänaseks on müüdud või broneeritud 85% pindadest. Peale aruandekuupäeva sõlmisime Kalaranna projekti kõigi äriruumide müügilepingu 16,16 miljoni euro väärtuses (koos käibemaksuga) koos optsiooniga müüa ka viimase etapi äriruumid, mida plaanime lähitulevikus ehitama hakata. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Kristiine Citysse, kus järgmiseks suveks kerkib kaks 129 korteriga hoonekompleksi. Enne ehituslepingu allkirjastamist oli broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Tänaseks on üle 90% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme peaasjalikult keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Oleme seda tendentsi tõdenud ka varasematel aastatel ning kindlasti mõjutavad olukorda tugevalt ka pankade jäigad finantseerimistingimused. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamu ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5 korterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja peagi hakkame üle andma eksklusiivseid kodusid suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.

T1 Mall of Tallinn

3. aprillil algatas Harju Maakohus Grupi tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. Riigikohtu 26. aprilli 2021 otsus lõpetas saneerimismenetluse, kuna Riigikohus ei võtnud TMK kaebust menetlusse. Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat võimeline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. 7. mail 2021 teatas ettevõte Harju Maakohtu otsusest nimetada Kristo Teder AS-i Tallinna Moekombinaat ajutiseks pankrotihalduriks. TMK juhtkond jätkab T1 Mall of Tallinn opereerimist koostöös ajutise pankrotihalduriga. Ajutine pankrotihaldur esitas kohtule kirjaliku aruande ja arvamuse 27. mail 2021. Aruande põhjal teeb kohus otsuse järgmiste sammude osas menetluses. TMK juhtkond jätkab koostöös ajutise halduriga oma igapäevast tegevust T1 Mall of Tallinna opereerimist.

Riigikohtu 26. aprilli 2021. aasta otsust peetakse bilansipäeva järgseks korrigeerivaks sündmuseks, mille tulemusena tuleb maha kanda investeering tütarettevõttesse. AS Pro Kapital Eesti on maha kandnud tütarettevõttesse investeeritud 13,4 miljonit eurot ning bilansipäevajärgse korrigeeriva sündmuse tulemusel ka nõudeid kokku 26 miljoni euro ulatuses 31. detsember 2020 seisuga. TMK konsolideerimine Ettevõtte kontserni lõpetatakse, kui kuulutatakse välja TMK pankrot ja määratakse pankrotihaldur. Kuigi TMK pankrot mõjutab Ettevõtte tulemusi 26 miljoni euro ulatuses negatiivselt, on konsolideerimise lõpetamisel kokkuvõttes Ettevõtte finantstulemustele positiivne mõju, kuna lõpetatakse tütarettevõtte negatiivse omakapitali kajastamine. TMK pankrot ei mõjuta Ettevõtte likviidsust ega lühiajalisi rahavoogusid. Pikaajalisi rahavooge mõjutavad Ettevõttele laekumata nõuded.

Eespool kirjeldatud korrigeeriv sündmus ja tütarettevõtte nõuete alla hindamine emaettevõtte tasandil on põhjustanud finantskovenantidele mitte vastamise ning tagatud mittekonverteeritavate võlakirjade tingimuste rikkumise (lisad 9 ja 19).

Hotellindus

Eelmine kevad ja aasta lõpp avaldasid tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni ning suleti uute piirangute tõttu taas novembrist 2020. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kvartali käive vähenenud aastaga 0,7 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Valitsusepoolne abi on aidanud toetada ettevõtet sel ebakindlal ajal ning esimese kvartali puhastulem oli 30 tuhande võrra parem kui võrdlusperioodil. Loodame hotelli taasavada käesoleva aasta juuni keskel.

Jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada järgmiste etappidega. Vaatamata T1 Mall of Tallinn kaubandusekeskusega seonduvatele raskustele, läheb meie kinnisvaraarendusel hästi. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021. aasta esimeses kvartalis 6,6 miljonit eurot, mis on 12% suurem kui võrdlusperioodil (2020 3 kuud: 5,9 miljonit eurot). Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu 2021. aastal oli seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega, milles korterid anti klientidele üle märts-aprill 2021. 2021. aastal jätkab Ettevõte käimas olevate arendusprojektide eelmüükidega: Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arenduste esimestes etappides..

2021. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 8% võrra ja moodustas 2,0 miljonit eurot võrrelduna 2,1 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal.

2021. aasta esimese kvartali ärikasum moodustas 1,9 miljonit eurot võrrelduna 0,3 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Esimese kvartali ärikasumit mõjutas enim kinnisvara müük.

2021. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 2,1 miljonit eurot võrrelduna 4,0 miljoni euroga võrdlusperioodil. Puhaskahjumi vähenemist mõjutas enim kinnisvaramüük, aga ka vähenenud halduskulud (langus 27% võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga) ning finantskulud (langus 6% võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga)..

Rahavood põhitegevusest moodustasid 2021. aasta esimeses kvartalis 1,3 miljonit eurot võrreldes 2,0 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal.

Aktsia puhasväärtus 31. märts 2021 seisuga 0,20 eurot võrreldes 1,19 euroga 31. märtsil 2020 a.

Peamised tulemusnäitajad

  2021 3 kuud 2020
3 kuud
2020 12 kuud (auditeerimata*)
Käive (tuhat eurot) 6 563 5 873 19 234
Brutokasum (tuhat eurot) 1 974 2 137 6 775
Brutokasum, % 30% 36% 35%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 1 897 346 -43 108
Ärikasum / -kahjum, % 29% 6% -224%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -2 113 -3 966 -59 456
Puhaskasum / -kahjum, % -32% -68% -309%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,76 -0,43 -0,43
  31.03.2021 31.03.2020 (korrigeeritud*) 31.12.2020 (auditeerimata*)
Varad kokku (tuhat eurot) 185 287 207 361 179 048
Kohustused kokku (tuhat eurot) 177 829 142 022 169 477
Omakapital kokku (tuhat eurot) 7 458 65 339 9 571
Võla / omakapitali suhe ** 18,44 2,10 14,15
Varade tootlus, % ***
Omakapitali tootlus, % **** -1,2% -1,9% -30,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot ***** -24,8% -5,9% -141,2%

* 2021 a. I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud  vahearuande lisas 2 on toodud teave auditeerimata tulemustest ja vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest 2019. aasta tulemustesse

** võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
*** varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)
**** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)
***** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.03.2020 (korrigeeritud) 31.12.2020 (auditeerimata)
VARAD    
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 13 331 9 459 9 393
Lühiajalised nõuded 1 542 1 281 1 797
Varud 61 481 40 329 58 352
Käibevara kokku 76 354 51 069 69 542
Põhivara
Pikaajalised nõuded 3 715 2 942 3 517
Materiaalne põhivara 6 717 7 100 6 745
Kasutusõigusega vara 318 480 357
Kinnisvarainvesteeringud 97 814 145 406 98 512
Immateriaalne põhivara 369 364 375
Põhivara kokku 108 933 156 292 109 506
VARAD KOKKU 185 287 207 361 179 048
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 104 373 83 153 107 581
Ostjate ettemaksed 10 284 5 935 7 866
Lühiajalised võlad tarnijatele 24 011 10 837 22 211
Maksukohustused 1 280 849 458
Lühiajalised eraldised 471 329 459
Lühiajalised kohustused kokku 140 419 101 103 138 575
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 33 425 38 398 27 255
Muud pikaajalised kohustused 2 638 1 064 2 295
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 151 1 320 1 170
Pikaajalised eraldised 196 137 182
Pikaajalised kohustused kokku 37 410 40 919 30 902
KOHUSTUSED KOKKU 177 829 142 022 169 477
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 984 3 262 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 647 47 647
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -1 951 -3 788 -55 678
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 11 135 65 254 13 086
Mittekontrolliv osalus -3 677 85 -3 515
OMAKAPITAL KOKKU 7 458 65 339 9 571
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 185 287 207 361 179 048

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
3 kuud
2020
3 kuud
2020 12 kuud (auditeerimata*)
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 6 563 5 873 19 234
Müüdud toodete ja teenuste kulu -4 589 -3 736 -12 459
Brutokasum 1 974 2 137 6 775
Turustuskulud -126 -161 -621
Üldhalduskulud -1 143 -1 562 -6 154
Muud äritulud 1 351 3 478
Muud ärikulud -159 -71 -43 586
Ärikasum /-kahjum 1 897 346 -43 108
Finantstulud 1 1 4
Finantskulud -3 994 -4 244 -15 998
Kahjum enne tulumaksu -2 096 -3 897 -59 102
Tulumaks -17 -69 -354
Perioodi puhaskahjum -2 113 -3 966 -59 456
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 951 -3 788 -55 678
    Mittekontrolliv osalus -162 -178 -3 778
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 0 -278
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -2 113 -3 966 -59 734
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 951 -3 788 -55 956
    Mittekontrolliv osalus -162 -178 -3 778
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,03 -0,07 -0,98

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
3 kuud
2020
3 kuud
2020 12 kuud (auditeerimata*)
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -2 113 -3 966 -59 456
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 100 105 416
Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0
Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 0 0 8
Põhivara väärtuse muutus 0 0 -16
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 43 128
Finantstulud ja -kulud 3 993 4 243 15 994
Edasilükkunud tulumaksu muutus -19 -27 -178
Muud mitterahalised muutused (netosumma) 2 -1 -3 111
Muutused käibevahendites:
Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 53 -409 -1 514
Varudes -3 129 703 -13 011
Kohustustes ja ettemaksetes 3 506 1 336 10 025
Eraldistes 13 10 59
Põhitegevuse rahavood kokku 1 314 1 994 -7 656
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -28 -10 -94
Immateriaalse põhivara soetamine -2 -2 -43
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -210 -302 -844
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 2 000 0 0
Saadud intressid 0 1 1
Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 760 -313 -980
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 0 28 500 28 500
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -69 0 -33
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 000 -28 000
Saadud laenud 5 838 100 14 410
Tagastatud laenud -2 857 -648 -1 376
Kapitalirendi tagasimaksed -46 -48 -135
Makstud intressid ja muud finantskulud -2 002 -2 742 -5 953
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 864 -2 838 7 413
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 938 -1 157 -1 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 10 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 331 9 459 9 393
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine