Pro Kapital: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

Käesoleva aasta kolmas kvartal on olnud töörohke periood, tuues endaga kaasa suurepäraseid müügitulemusi ja ootuseid ületanud eellepingute sõlmimise mahtu. Samas on arendustegevuses esinenud väljakutseid, mis on seotud ehitusturul toimunud muutustega.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevatele arendusprojektide etappidele Tallinnas. Septembris alustasime kahe esimese korterite üleandmist Kalaranna projektis, kus järk-järgult on valmimas 240 korteriga kaheksa hoonet. Tänaseks on müüdud või broneeritud kõik äripinnad ja 94% korteritest. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Citysse, mille käigus kerkib kolme hoonete kompleksi 195 korterit. Selles projektis oli enne ehituslepingu allkirjastamist broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Tänaseks on Kindrali Majade projektis 98% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is ja valmistame ette tehnilist projekti Kliversala piirkonna järgmiseks etapiks – Blue Marine. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist luksuslikuma kinnisvara segmendis, kaasa arvatud River Breeze Residence’is.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamuhoonega ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5, mille hulgas on järgneva etapiga seonduvat kaks näidiskorterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja oleme alustanud eksklusiivsete kodude üleandmisega suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.

Hotellindus

Eelmine aasta avaldas tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli suletud peaaegu pool aega 2020. aastast ja käesoleva aasta jaanuarist poole juunini. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kuue kuu käive vähenenud aastaga 0,3 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Kuigi hotelli täituvus on sellel aastal tõusnud, on käivet mõjutanud toa keskmise hinna langus. Siiski on valitsusepoolne abi toetanud ettevõtet ning üheksa kuu netotulemus on parem kui võrdlusperioodil.

Järgnevatel perioodidel jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada ka järgmiste etappidega. Meie kinnisvaraarendusel läheb hästi,  Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.


Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021. aasta esimesel üheksal kuul 21 miljonit eurot, mis on 55% rohkem kui võrdlusperioodil (2020 9 kuud: 13,6 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kogukäive ulatus 12 miljoni euroni, suurenedes võrdlusperioodi 4,6 miljoni euro kogukäibe suhtes 164%.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.

2021. aasta esimese üheksa kuu brutokasum suurenes 14% võrra ja moodustas 6,1 miljonit eurot võrrelduna 5,4 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 3,4 miljonit eurot võrrelduna 1,9 miljoni euroga ­perioodil.

2021. aasta esimese üheksa kuu ärikasum moodustas 3,7 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali ärikasum oli 2,8 miljonit eurot ja möödunud aasta samal perioodil 0,9 miljonit eurot.

2021. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 22,5 miljonit eurot ning kolmandas kvartalis 1,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 11,1 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemit mõjutas kontrolli kaotus AS-is ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes.

Rahavood põhitegevusest olid 2021. aasta esimesel üheksal kuul positiivsed:  1,4 miljonit eurot võrreldes negatiivse 4,5  miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood põhitegevusest positiivsed 5,2 miljonit eurot võrdlusperioodi negatiivse 1,9 miljoni kõrval.

puhasväärtus oli 30. Septembri 2021 seisuga 0,63 eurot võrreldes 1,07 euroga
30. Septembril 2020.

Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)

2021
9 kuud
2020
9 kuud
2021
III kvartal
2020
III kvartal
2020
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 21 108 13 615 12 066 4 562 19 234
Brutokasum (tuhat eurot) 6 103 5 371 3 442 1 880 6 775
Brutokasum, % 29% 39% 29% 41% 35%
Ärikasum / - (tuhat eurot) 3 704 1 136 2 828 885 -43 108
Ärikasum / -kahjum, % 18% 8% 23% 19% -224%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 22 463 -11 085 1 122 -3 183 -59 456
Puhaskasum / -kahjum, % 106% -81% 9% -70% -309%
Kasum / -kahjum kohta (eurot) 0,40 -0,19 0,02 -0,06 -0,98
30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020
Varad kokku (tuhat eurot) 125 042 215 765 179 048
kokku (tuhat eurot) 89 492 157 543 169 477
Omakapital kokku (tuhat eurot) 35 549 58 222 9 571
Võla / omakapitali suhe * 2.52 2.71 14.15
Varade , % ** 15% -5,2% -31%
Omakapitali tootlus, % *** 99,5% -17,1% -141%
puhasväärtus, eurot **** 0,63 1,03 0,23

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2021 30.09.2020
(korrigeeritud*)
31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 13 283 7 316 9 393
Lühiajalised nõuded 1 458 1 422 1 797
Varud 67 811 53 405 58 352
Käibevara kokku 82 552 62 143 69 542
Pikaajalised nõuded 23 4 417 3 517
Materiaalne põhivara 6 677 7 011 6 745
Kasutusõigusega vara 233 400 357
Kinnisvarainvesteeringud 35 202 141 452 98 512
Immateriaalne põhivara 354 342 375
Põhivara kokku 42 490 153 622 109 506
VARAD KOKKU 125 042 215 765 179 048
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 530 78 032 107 581
Ostjate ettemaksed 13 516 7 124 7 866
Lühiajalised võlad tarnijatele 5 233 17 844 22 211
Maksukohustused 656 225 458
Lühiajalised eraldised 534 358 459
Lühiajalised kohustused kokku 20 469 103 583 138 575
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 64 708 50 793 27 255
Muud pikaajalised kohustused 3 139 1 783 2 295
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 133 1 230 1 170
Pikaajalised eraldised 44 156 182
Pikaajalised kohustused kokku 69 024 53 962 30 902
KOHUSTUSED KOKKU 89 493 157 545 169 477
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 984 3 262 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 646 47 647
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 22 463 -10 672 -55 678
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 35 549 58 369 13 086
Mittekontrolliv osalus 0 -149 -3 515
OMAKAPITAL KOKKU 35 549 58 220 9 571
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 042 215 765 179 048

* Lisas 2 on toodud teave vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest.

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
9 kuud
2020
9 kuud
2021
III kvartal
2020
III kvartal
2020
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 19 373 8 743 12 066 3 146 13 637
Müüdud toodete ja teenuste kulu -14 118 -6 038 -8 624 -1 977 -9 424
Brutokasum 5 255 2 705 3 442 1 169 4 213
Turustuskulud -358 -418 -119 -140 -611
Üldhalduskulud -3 549 -3 171 -1 086 -1 054 -4 372
Muud äritulud 2 113 26 605 22 384
Muud ärikulud -56 -14 -6 -3 2 876
Ärikasum /-kahjum 3 405 -872 2 836 -6 2 490
Finantstulud 53 812 3 2 1 4
Finantskulud -29 474 -4 095 -1 722 -1 279 -5 419
Kasum/ kahjum enne tulumaksu 27 743 -4 964 1 116 -1 284 -2 925
-23 -211 6 -132 -354
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum 27 720 -5 175 1 122 -1 416 -3 279
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest -5 257 -5 912 0 -1 768 -56 177
Perioodi puhaskasum/ – kahjum 22 463 -11 087 1 122 -3 184 -59 456
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 22 178 -10 674 1 122 -3 120 -55 678
    Mittekontrolliv osalus -285 -413 0 -64 -3 778
Tulumaksujärgne muu koondkasum
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 0 0 0 -278
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 22 463 -11 087 1 122 -3 184 -59 734
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 22 178 -10 674 1 122 -3 120 -55 956
    Mittekontrolliv osalus -285 -413 0 -64 -3 778
Kasum/ kahjum kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,49 -0,09 0,02 -0,02 -0,06
Perioodi kasum/ kahjum kohta (euro) 0,40 -0,19 0,02 -0,06 -0,99

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021
9 kuud
2020
9 kuud
2021
III kvartal
2020
III kvartal
2020
12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum 22 463 -11 085 1 113 -3 183 -59 456
Korrigeerimised:
     Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 282 311 88 102 416
     Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0 0 0
     Kahjum põhivara maha kandmisest 0 0 0 0 8
     Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -16
     Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 0 0 43 127
     Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest -53 808 0 0 0 0
     Finantstulud ja -kulud 35 033 12 010 1 719 3 936 15 994
     Edasilükkunud tulumaksu muutus -37 -118 0 -59 -178
     Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 537 -3118 0 -3 114 -3 110
Muutused käibevahendites:
     Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 3 806 -2 049 -513 -1 069 -1 514
     Varudes -9 460 -12 373 156 -8 023 -13 011
     Kohustustes ja ettemaksetes 2 800 11 870 2 736 9 522 10 025
     Eraldistes -138 29 -38 10 59
Põhitegevuse rahavood kokku 1 387 -4 523 5 261 -1 878 -7 656
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -102 -29 -68 -18 -94
Immateriaalse põhivara soetamine -13 0 -8 0 -43
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -411 -657 -165 -260 -844
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 2 000 0 0 0 0
Rahajäägi muutus -182 0 0 0 0
Saadud intressid 2 2 0 0 1
Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 294 -684 -241 -278 -980
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 0 28 500 0 0 28 500
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -337 0 -253 0 -33
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 003 0 -3 -28 000
Saadud laenud 18 497 7 689 6 086 4 832 14 410
Tagastatud laenud -11 855 -684 -8 990 -28 -1 376
Kapitalirendi tagasimaksed -129 -130 -42 -46 -135
Makstud intressid ja muud finantskulud -4 967 -5 465 -2 382 -2 344 -5 953
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 1 209 1 907 -5 581 2 411 7 413
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 890 -3 300 -561 255 -1 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 13 331 7 061 10 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 283 7 316 13 842 7 316 9 393

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

PKG Q3 2021 EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC