Arco Vara: 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraPÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, mis on 28% vähem kui 2018. aasta I kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 1,5 miljonit eurot. 2018. aasta I kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga oli 2,1 miljonit eurot.

2019. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 5 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 112 tuhat eurot. 2018. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest 91 tuhat eurot (63 tuhat kokkuvõttes) ja puhaskahjumit 51 tuhat eurot.

2019. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 7 korterit. 2018. aasta I kvartalis müüdi 7 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta I kvartalis 1,7 miljoni euro võrra, tasemele 15,9 miljonit eurot 31.03.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2019 seisuga 4,8%, mis on 0,2% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.

JUHATAJA KOMMENTAARID

Esimene ei ületanud ootusi ning ei jäänud neile ka alla. Arco Vara teenis elamisraha Madrid Blvd rendi- ja haldustasudest ning endise teenusdivisjoni ettevõtete poolt makstavatest litsentsitasudest, samuti mõnede Madrid Blvd korterite müügist. Kvartali jooksul vähenes ka kulubaas seoses Madrid Blvd hoone pangalaenu osalise tagasimaksega ja intressimäära alandamisega panga poolt.

Grupi põhiline väljakutse on jätkuvalt juba valmis ehitatud ja suures osas eelmüüdud Iztok Parkside projekti realiseerimine. Ilmselt oleme ainus Bulgaaria arendaja, kes peab korterite müügi alustamiseks saama Bulgaaria valitsuse otsuse kahe erinevale avalikule institutsioonile kuuluvate maatükkide, mille kogupindala ei ületa paarisadat ruutmeetrit, võõrandamiseks kolmandale avalikule institutsioonile, kes selle maa kasutusotstarvet ei muuda. Maatüki kasutus tänavana on juba planeeringutega kehtestatud ning asfaldiga kinnitatud. Juriidilise protsessi läbiviimiseks on kokku vaja üle 50 allkirja ja templi, millest suur enamus on tänaseks olemas. Kahjuks on sellistes tingimustes kogu ajakulu prognoosimine tänamatu tegevus, mille käigus ka juhatus on teinud vigu.

Muud arendused kulgevad plaanipäraselt ning teise kvartali jooksul on oodata kolme olulist otsust:

  1. Kodulahe III etapi ehituse alustamine või ka mittealustamine sõltuvalt ehitushinna ja oodatud müügitulu vahekorrast. Arco Vara tõstis hiljuti Kodulahe II etapi allesjäänud korterite müügihindu;
  2. Tartus, Oa tn Kodukalda projektis ehituse alustamine või mittealustamine, lähtudes samadest kaalutlustest;
  3. Botanica Lozen’i projektis esimese etapi ehitusloa saamine ning ehituse alustamine, lähtudes samadest kaalutlustest.

Nii Tallinna kui Sofia eluasemeturgu iseloomustab teatav ülekuumenemine, mis väljendub järsult tõusnud maa- ja ehitushindades. Kuigi pangad laenavad ostmiseks endiselt, on näha langusemärke nii tehingute arvus kui ka uute ehituste alustamisel. Ka tarbijad on hakanud ostuotsustega viivitama, oodates hindade alanemist. Arvestades meie maapanga kvaliteeti, mida ei ole mõtet raisata iga hinna eest arendamisele, ja väikeseks viidud üldkulusid, mis võimaldavad istuda kannatlikult enne uute võimalustega alustamist, ei ole meil tingimata vaja uute arenduste alustamisega kiirustada.

Seega esimese kvartali kokkuvõtteks ja teise kvartali ootuseks: Arco Vara ei vaja juurde kapitali ega ideid ega töökäsi, vaid kannatust.

TEGEVUSTE ARUANNE                                             

Grupi müügitulu oli 2019. aasta I kvartalis 1 051 tuhat eurot (I 2018: 2 147 tuhat eurot, sellest 1 456 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas müük grupi enda arendusprojektides moodustas I kvartalis 823 tuhat eurot (2018. aasta I kvartal: 1 310 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta I kvartalis oli 172 tuhat eurot (2018. aasta I kvartalis 124 tuhat eurot). 2019. aasta I kvartalis olid kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aasta I kvartalis 5 tuhat eurot, 2018. aasta I kvartalis 91 tuhat eurot.

2019. aasta I kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu tuleb 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 58 korterit.

Jätkus ka Kodulahe III-V etapi projekteerimine, mis peaks lõppema 2019. aasta suvel. III etapi ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2019. aasta sügisel ning IV-V etapi ühist ehitust 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2019. aasta I kvartalis lõppesid projekteerimistööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on plaanis rajada 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Ehitus peaks plaanide kohaselt algama 2019. aasta suvel.

Ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias on lõppenud. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 53 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Madrid Blvd hoonest on aruande avaldamise kuupäevaks müüdud 10 2018. aastani majutusteenust pakkunud 15-st korterist.

Käesoleva aruande avaldamise kuupäevaks on sisuliselt lõppenud Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2019. aasta teises pooles, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära –  paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.03.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 3 kuud 2019 3 kuud 2018
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müügitulu enda müügist 823 1 310
Müügitulu teenuste müügist 228 146
Müügitulu kokku 1 051 1 456
Müüdud ja teenuste kulu -815 -1 016
Brutokasum 236 440
Muud äritulud 91 5
Turustuskulud -85 -43
Üldhalduskulud -233 -316
Muud ärikulud -4 -10
Kasum tütarettevõtte müügist 0 15
Ärikasum 5 91
Finantstulud- ja kulud -117 -114
Kahjum enne tulumaksu -112 -23
Puhaskahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest -112 -23
Puhaskahjum mittejätkuvatest tegevusvaldkondadest 0 -28
Aruandeperioodi puhaskasum -112 -51
Aruandeperioodi koondkasum -112 -51
     
– tava -0,01 0,00
– lahustatud -0,01 0,00
– tava -0,01 -0,01
– lahustatud -0,01 -0,01

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.2019 31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 1 644 2 327
Finantsinvesteeringud 0 69
Nõuded ja ettemaksed 608 739
Varud 19 145 17 482
Käibevara kokku 21 397 20 617
Nõuded ja ettemaksed 20 25
Kinnisvarainvesteeringud 11 721 12 344
Materiaalne 287 267
Immateriaalne 256 262
kokku 12 284 12 898
VARAD KOKKU 33 681 33 515
Laenukohustused 12 792 12 547
Võlad ja saadud ettemaksed 4 092 3 982
Lühiajalised kohustused kokku 16 884 16 529
Laenukohustused 3 908 3 985
Pikaajalised kohustused kokku 3 908 3 985
KOHUSTUSED KOKKU 20 792 20 514
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 245 245
Jaotamata kasum 2 049 2 161
OMAKAPITAL KOKKU 12 889 13 001
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 33 681 33 515

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest