Arco Vara AS 2012. a IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne

2012. aasta neljas kvartal oli sündmusterikas ning samasugust intensiivsust võib oodata ka 2013. aasta esimeses kvartalis.

Arendustegevus Eestis

Ahtri 3

30.11.2012 saabus Kontserni ühisettevõtte Arco HCE OÜ pangalaenu tähtaeg. Jätkusid intensiivsed läbirääkimised Danske pangaga laenulepingu pikendamiseks, et jätkata kinnistu arendamist. Aasta lõpuks läbirääkimised tulemusi ei andnud, kuid protsess ei ole peatunud. Arco Vara AS-i tütarettevõte Arco Investeeringute AS käendab laenulepingust tulenevat kohustust summas kuni 1,9 mln eurot ning nimetatud summa katteks on täies mahus moodustatud eraldis.

Vahearuande väljastamise ajaks on pank alustanud täitemenetlust Arco HCE OÜ suhtes, mis on Arco HCE OÜ taotlusel kohtumäärusega peatatud. Kontserni eesmärk on tulenevalt objektiivselt muutunud olukorrast projektist võimalikult väikeste kahjudega väljumine.

Ahtri 3 projektist edukas väljumine on üks Kontserni jätkusuutlikkuse eelduseid.

Tivoli

Neljandas kvartalis jätkus projekteerimine. Kontserni ühisettevõte Tivoli Arendus OÜ otsis lahendusi seoses ehituse peatöövõtja AS Nordecon poolt oma kohustuste mittetäitmisega, mis muutis projekti tähtaegse valmimise vähetõenäoliseks.

Neljandas kvartalis algasid Arco Vara läbirääkimised projekti partneriga International Invest Project OÜ (IIP) Tivoli Arendus OÜ finantseerimistingimuste parandamiseks, et suurendada tõenäosust, et ühisettevõte suudaks täita oma kohustusi Arco Vara kontserni ees, ning vähendada tõenäosust, et ühisettevõte ei suuda IIP-le võlga tasuda ning IIP nõuab sisse Arco Vara käenduse.

2011. aastal toimunud Tivoli kinnistu müük ühisettevõttele Tivoli Arendus OÜ ei ole Kontsernile toonud reaalset positiivset rahavoogu, kuna üks osa ostuhinnast tasuti IIP poolt otse Tivoli kinnistu ostuks laenu andnud SEB pangale ning teise osa jäi Tivoli kinnistu omandanud ühisettevõte Arco Varale võlgu. Läbirääkimised IIP-ga jätkuvad ning tulemusi on raske prognoosida.

Tivoli projekti restruktureerimine või sellest edukas väljumine on üks Kontserni jätkusuutlikkuse eelduseid.

Tehnika 53

Jätkus ehitustegevus ja müük. Võlaõiguslike lepingutega on müüdud 12 korterit 14-st. Ehitustegevus on graafikus.

Kodukolde

Jätkus valmis korterite müük. Kvartali lõpuks oli müümata 6 korterit. Vahearuande väljastamise ajaks oli müümata 3 korterit.

Arendustegevus Lätis

Bišumuiža 1

Läti Bišumuiža korterelamute arendusprojekt peatus kolmandas kvartalis. Neljandas kvartalis jätkus vaid valminud korterite müük. Aasta lõpuks oli müüdud kõik valminud korterid. Valmimisjärgus on täiendavad 28 korterit, mille ehitus taaskäivitus veebruaris 2013.

Mazais Baltezers

Jätkus töö olemasolevate ja lõpuni arendatud Mazais Baltezers elamukruntide realiseerimisel ning täiendavalt 68 arendamata krundi omandamiseks endiselt Läti partnerilt. Kvartali lõpus oli müümata 22 lõpuni arendatud krunti.

Arendustegevus Bulgaarias

Madrid Boulevard

31.12.2012 saabus pangalaenu tähtaeg 2,4 mln euro suuruse põhiosa tagasimakse sooritamiseks, milleks Kontserni tütarettevõte Arco Invest EOOD ei olnud suuteline. Osaliselt oli see tingitud varasemalt kokku lepitud blokktehingu ärajäämisest Clevesiga, mille tõttu saamata jäänud tulu ületas 2 mln eurot. Vastavalt Clevesiga sõlmitud kokkuleppele tasus Cleves aasta lõpuks leppetrahvi summas 235 tuh eurot.

Juba müüdud korterite üleandmine klientidele ja uute korterite müük oli jätkuvalt peatunud, kuivõrd klientidelt korterite üleandmise (asjaõiguslepingu sõlmimise ja hüpoteegi alt vabastamise) hetkeks saadava lõppmakse summa oli väiksem, kui Arco Invest EOOD poolt laenulepingu alusel panga ees korterite hüpoteegi alt vabastamise eeltingimusena võetud tagasimaksekohustuse summa.

Laenuandja Piraeus pangaga algasid intensiivsed läbirääkimised laenulepingu tingimuste muutmiseks novembri alguses pärast Kontserni juhtkonna vahetust. Läbirääkimised jätkuvad ka vahearuande väljastamise ajal. Kuni laenu restruktureerimislepingu sõlmimiseni ei saa välistada täitemenetlust või muid õigusmenetlusi Arco Invest EOOD suhtes.

Manastirski

Juba müüdud korterite üleandmine klientidele ja uute korterite müük oli jätkuvalt peatunud, kuivõrd klientidelt korterite üleandmise (asjaõiguslepingu sõlmimise ja hüpoteegi alt vabastamise) hetkeks saadavate lõppmaksete summa oli väiksem, kui Arco Invest EOOD poolt laenulepingu alusel panga ees korterite hüpoteegi alt vabastamise eeltingimusena võetud tagasimaksekohustuse summa.

Laenuandja Piraeus pangaga algasid intensiivsed läbirääkimised laenulepingu tingimuste muutmiseks novembri alguses pärast Kontserni juhtkonna vahetust. Läbirääkimised jätkuvad ka aruande koostamise hetkel. Kuni laenu restruktureerimislepingu sõlmimiseni ei saa välistada täitemenetlust või muid õigusmenetlusi Arco Invest EOOD suhtes.

Kontserni ehitusdivisjon

Kontserni eesmärk on tagada sõlmitud ehituslepingute täitmine ja objektide üleandmine klientidele tähtaegselt. Eesmärk neljandas kvartalis täideti ja kõik pooleliolevad ehitusprotsessid on graafikus. Ehituslepingute järelejäänud maht neljanda kvartali lõpu seisuga on 3,4 mln eurot.

Arco Ehitus OÜ vastu esitati kohtusse mitu pankrotiavaldust, mis võeti hilisemalt võlausaldajate poolt tagasi seoses võlausaldajaid ja Kontserni rahuldava kokkuleppe saavutamisega.

Ehitusdivisjonil oli neljanda kvartali lõpuks üle kümne poolelioleva kohtuvaidluse seoses tehingute või asjaoludega, mis leidsid aset enne 2012. aasta neljandat kvartalit.

2012. aasta lõpus esitas OÜ Merkton Ehitus (pankrotis) Arco Ehitus OÜ vastu hagiavalduse nõudega summas 986 tuh eurot, mis põhineb pankrotiseaduse tagasivõitmist reguleerivatel sätetel ja asjaoludel, mis leidsid aset 2010. aastal. Arco Ehitus OÜ ei nõustu hagiga, kuid hagi detailne õiguslik analüüs ja perspektiivsusele hinnangu andmine on pooleli. Seega ei välista me seoses hagiga täiendava eraldise moodustamist ja selle kajastamist Arco Vara auditeeritud aastaaruandes. Hetkel on hagi vahearuandes kajastatud kui tingimuslik kohustus.

Kontserni teenindusdivisjon

Teenindusdivisjoni 2012. aasta müügitulu oli 2,6 mln eurot, mida on 8% rohkem võrreldes 2011. aastaga. 2012. aastal teeniti 182 tuh eurot ärikasumit (v.a ühendamised ja ümberhindlused). 2011. aasta ärikasum oli 140 tuh eurot.

Muud tegevused

Neljandas kvartalis (i) jätkus muutuste ettevalmistamine Kontserni struktuuris, mis viiakse lõpule 2013. a. esimese poolaasta jooksul. Muutustega lihtsustub kontserni struktuur; (ii) vähendati tegevuskulusid, sealhulgas juhtimis- ja palgakulusid (iii) jätkusid ettevalmistused Kontserni kapitaliseerituse parandamiseks ja likviidsusriski vähendamiseks ning (iv) algas Kontserni varade ümberhindlusprotsess, mis viidi lõpule 10. jaanuariks 2013. a.

PÕHILISED NÄITAJAD

12 kuu müügitulu kokku oli 20,7 mln eurot. 2011. aasta tulemus oli 43,1 mln eurot (sh 8,3 mln eurot Tivoli projekti kinnistute müük). Jättes kõrvale Tivoli tehingu mõju oli müügitulu 2012. aastal 41% väiksem kui aasta tagasi.

2012. aasta lõpetas Kontsern 16,1 mln euro suuruse ärikahjumiga. 2011. aastal teenis Kontsern 2,4 mln euro suuruse ärikahjumi.

2012. aasta puhaskahjum oli 18 mln eurot. 2011. aasta puhaskahjum oli 3,4 mln eurot.

Omakapital moodustab 10,8% varade mahust (31.12.2011: 37,0%). Jooksva 12 kuu omakapitali tootlikkus oli negatiivne.

Ehituslepingute järelejäänud maht oli IV kvartali lõpu seisuga 3,4 mln eurot, 2011 IV kvartali lõpus 11,7 mln eurot.

2012. aasta jooksul müüdi Kontserni poolt arendatavates projektides 81 korterit ja krunti (2011: 111 korterit ja krunti).

12 kuud 2012 12 kuud 2011 IV kvartal 2012 IV kvartal 2011
EUR miljonites
Müügitulu 20,7 43,1 4,7 11,8
Ärikasum -16,1 -2,4 -16,1 0,3
Puhaskahjum -18,0 -3,4 -17,0 0,3

EPS (eurodes) -3,79 -0,71 -3,58 0,06

Varad kokku, perioodi lõpu seisuga 31,2 57,2

Investeeritud kapital, perioodi lõpu seisuga 21,4 48,8

Netolaenud, perioodi lõpu seisuga 16,4 22,9

Omakapital, perioodi lõpu seisuga 3,4 21,2

Laenude keskmine pikkus (aastates) 2,0 2,2
Laenude keskmine intress (aastas) 6,5% 7,4%
ROIC (jooksev 4 kvartalit) neg neg
ROE (jooksev 4 kvartalit) neg neg

Töötajate arv perioodi lõpul 86 146

TULUD JA KASUM

12 kuud 2012 12 kuud 2011 IV kvartal 2012 IV kvartal 2011
EUR miljonites
Müügitulu
Arendus 8,6 23,0 2,9 6,0
Teenindus 2,6 2,4 0,7 0,6
Ehitus 9,8 18,1 1,2 5,3
Elimineerimine -0,3 -0,4 -0,1 -0,1
Müügitulu kokku 20,7 43,1 4,7 11,8

Ärikasum
Arendus -13,9 1,3 -14,0 1,1
Teenindus 0,3 0,1 -0,3 0,0
Ehitus -0,3 -2,8 -0,5 -0,7
Elimineerimine 0,0 0,3 0,2 0,1
Jagamatud tulud-kulud -2,2 -1,3 -1,5 -0,3
Ärikasum kokku -16,1 -2,4 -16,1 0,3

Intressitulud ja -kulud -1,4 -1,4 -0,4 -0,2
Muud finantstulud ja -kulud -0,3 0,2 -0,2 0,0
Tulumaksukulu -0,2 0,2 -0,3 0,2
Puhaskasum -18,0 -3,4 -17,0 0,3

Arenduse divisjoni müügitulu mõjutas 2011. aastal oluliselt ühisettevõttele Tivoli Arendus OÜ müüdud varud summas 8,3 mln eurot.

RAHAVOOD

12 kuud 2012 12 kuud 2011
EUR miljonites
Äritegevuse rahavood 2,3 -0,7
Investeerimistegevuse rahavood 0,7 0,3
Finantseerimistegevuse rahavood -3,5 -1,6
Perioodi rahavood kokku -0,4 -2,0

Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses 2,2 4,2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1,8 2,2

Suurimad lühiajalised laenukohustused järgmise 12 kuu jooksul:
arvestuslik põhiosa tagastus broneeritud pindade müügist ning vastavalt tagastusgraafikule projektis Boulevard Residence Madrid Sofias summas 2,6 mln eurot;
Manastirski projekti laen summas 2,3 mln eurot;
Hillsi projekti laen Leedus summas 0,3 mln eurot.
2012. aasta jooksul on makstud laenu tagasi Bišumuiža 1 projektis Riias, Baltezers-5 kruntide projektis Riia lähistel, Kodukolde projektis Tallinnas, Manastirski projektis Sofias ning tagastatud täielikult Kerberoni laen.

Lisaks on graafikujärgsed laenutagastused toimunud rahavoogu tootvates projektides Madrid ja Pärnu Turg ning põhiosa tagasimaksega graafikud olid kehtestatud ka Arco Real Estate AS-i pangalaenule (endine Koduküla OÜ laen).

TEENINDUSDIVISJON

Teenindusdivisjoni tulemus on 2012. aastal olnud parem kui aasta varem. 2012. aasta ärikasum oli kokku 337 tuhat eurot (sealhulgas 553 tuh eurot oli erakorraline tulu kohustuste ümberhindamisest ettevõtete ühendamisel ja kulu summas 398 tuh eurot seoses ümberhindlustega) võrreldes 140 tuhande euro suuruse ärikasumiga 2011. aastal. 2012. aasta müügitulu oli 2 597 tuhat eurot, mida on 8% rohkem võrreldes 2011. aastaga. Kontserni vahendustehingute arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tõusnud 5% ning hindamisaktide arv 8%. Samal ajal on maaklerite arv vähenenud 5% ja hindajate arv suurenenud 10%.

12 kuud 2012 12 kuud 2011 muutus, %
Vahendatud objektide arv 1 478 1 411 5%
Müügis olevad projektid, tk 196 139 41%
Hindamisaktide arv 6 293 5 822 8%
Hindajate arv* 46 42 10%
Maaklerite arv* 69 73 -5%
Divisjoni töötajate arv perioodi lõpus 37 45 -18%
* sisaldab käsunduslepinguid

ARENDUSDIVISJON

2012. aastal müüdi Arco Vara projektides 75 korterit ja 6 krunti. Lätis müüdi 7 Bišumuiža korterit ja 6 Baltezers krunti, ning Eestis 45 Kodukolde korterit. Bulgaarias müüdi 23 Manastirski ja Madridi korterit.

Kodukolde projektis valmisid juunikuus kuuenda etapina Helme tn 16 kaks kortermaja kokku 48 korteriga ning juuni-detsembri jooksul realiseeriti asjaõiguslike müügilepingutega kokku 42 korterit. Müümata korterite laoseis projektis oli 2012. aasta lõpus 6 ja vahearuande väljaandmise hetkel 3 korterit.

2011. aasta IV kvartalis väljastati Tivoli Arendus OÜ-le ehitusluba kuue elamu ehitamiseks. Projekteerimis-ehitusleping Nordecon AS-iga sõlmiti mais 2012. 01.02.2013 ütles Tivoli Arendus üles projekteerimis- ja ehitustööde töövõtulepingu Nordeconiga, kuna Nordecon rikkus oluliselt lepingust tulenevaid kohustusi. Hetkel toimub ettevõtte ja äriplaani restruktureerimine.

Tehnika tn 53 projekteeritud B energiaklassile vastava elu-ja ärihoonele nimega Kastanimaja saadi ehitusluba jaanuaris 2012. I kvartalis viidi läbi ehituskonkurss ning ehitusleping sõlmiti juunikuus aktsiaseltsiga Parmeron. Planeeritud ehitustegevuseks on 12 kuud ning korterite eelmüügiga alustati mais 2012. Müügitegevus on osutunud edukaks ning IV kvartali lõpuks oli võlaõiguslike müügilepingutega kaetud 12 korterit 14-st.

Bulgaarias on lõppenud Manastirski projekti I etapi ehitus. I etapis valminud 74-st korterist on 31.12.2012 seisuga broneeritud või müüdud 85%. Boulevard Residence Madrid äri- ja eluhoones Sofias jätkub äripindade väljarentimine ning broneeritud korterite asjaõiguslepingute sõlmimine ja vabade korterite müük.

Kui Lätis Bišumuiža 1 korterelamute arendusprojektis peatati III kv 2012 edasine arendus- ja ehitustegevus, siis veebruaris 2013 pikendati väljastatud ehitusluba korterelamute arendamise jätkamiseks. Maja 14 korteri ja 1149 ruutmeetrise müügipinnaga valmib mais 2013. Hetkel käivad siseviimistlustööd. Sellele järgneb projekti viimase 14 korteriga maja arendus, mille karp on valmis. Projekti raames on varem valminud 7 maja, mille kõik korterid on müüdud.

Aprilli 2012 võõrandasime osaluse ühisettevõttes Bišumuižas Nami SIA partnerile SIA Linstow Baltic. Arco Vara otsis projektist väljumiseks võimalust enam kui aasta. Nimetatud tehinguga kadus kohustus toetada ühisettevõtet korterelamute arendamisel ja laenukohustuste teenindamisel. Pangalaenu oli Bišumuižas Nami SIA-l kokku 14 mln eurot.

Juulis viidi lõpuni väiksemate projektettevõtete ühendamine. Fineprojekti OÜ-ga ühendati Arco Vara Ärikinnistute OÜ, OÜ Waldrop Investments ja AIP Projekti OÜ.

Septembris 2012 lõpule viidud jagunemise tulemusena jagunes Läti arendusettevõte Arco Development SIA kaheks ettevõtteks – Arco Development SIA ja Newcom SIA. Selle käigus omandas Newcom SIA osad Arco Development SIA-le kuulunud varad ja kohustused. Peale ettevõtte jagunemist omandas Arco Investeeringute AS 100%-lise osaluse Arco Development SIA-s ja senine vähemusosanik Viktors Savins omandas 100%-lise osaluse uues ettevõttes Newcom SIA. Tehingute eesmärk oli vähemusaktsionäri väljumine Arco Development SIA-st.

2012. aasta lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 10 inimest (31.12.2011 seisuga 24 inimest).

Projektide kohta leiab lisainfot: www.arcorealestate.com/arendus

EHITUSDIVISJON

Ehitusdivisjon on spetsialiseerinud keskkonna- ja infrastruktuuriprojektide ehitusele.

2012. aasta IV kvartali lõpu seisuga on suuremateks käimasolevateks ehitusprojektideks Paide reoveepuhastusjaama ehitus jäägiga 1,8 mln eurot ning Kuusalu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus jäägiga 1,5 mln eurot.

2012. aasta IV kvartalis uusi ehituslepinguid ei sõlmitud. Ehituslepingute järelejäänud maht on 2012. aasta IV kvartali lõpu seisuga 3,4 mln eurot võrreldes 2011. aasta IV kvartali lõpu 11,7 mln euroga.

2012. aasta lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 26 inimest (31.12.2011 seisuga 58 inimest).

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Lisa 12 kuud 2012 12 kuud 2011 IV kvartal 2012 IV kvartal 2011
EUR tuhandetes
Müügitulu teenuste müügist 13 700 23 214 2 136 6 934
Müügitulu kaupade müügist 7 032 19 918 2 577 4 885
Müügitulu kokku 2,3 20 732 43 132 4 713 11 819

Müüdud toodangu kulu 4 -23 560 -42 790 -9 773 -12 150
Brutokasum -2 828 342 -5 060 -331

Muud äritulud 7 1 245 3 049 361 3 031
Turustuskulud 5 -267 -346 -64 -65
Üldhalduskulud 6 -3 409 -3 903 -1 399 -933
Muud ärikulud 7 -5 598 -634 -4 844 -526
Kahjum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest ühisettevõtetest 8 -5 272 -914 -5 096 -914
Ärikasum -16 129 -2 406 -16 102 262

Finantstulud 9 84 586 13 84
Finantskulud 9 -1 738 -1 811 -618 -342
Kasum enne tulumaksu -17 783 -3 631 -16 707 4

Tulumaksukulu -251 250 -251 250
Aruandeperioodi puhaskasum -18 034 -3 381 -16 958 254
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 10 -17 964 -3 371 -16 956 263
Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis -70 -10 -2 -9

Aruandeperioodi koondkasum -18 034 -3 381 -16 958 254

Aktsia puhaskasum (eurodes) 10
– tava -3,79 -0,71 -3,58 0,06
– lahustatud -3,79 -0,71 -3,58 0,06

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Lisa 31.12.2012 31.12.2011
EUR tuhandetes
Raha ja raha ekvivalendid 1 775 2 209
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 2 906 7 012
Ettemaksed 188 433
Varud 12 11 701 21 564
Müügiootel põhivara 0 469
Käibevara kokku 16 570 31 687

Kapitaliosaluse meetodil kajastatavad investeeringud 1 4
Muud finantsinvesteeringud 0 8
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 0 3 058
Edasilükkunud tulumaks 0 250
Kinnisvarainvesteeringud 13 14 097 21 252
Materiaalne põhivara 540 934
Immateriaalne põhivara 21 26
Põhivara kokku 14 659 25 532
VARAD KOKKU 31 229 57 219

Laenukohustused 14 16 838 9 662
Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 4 564 7 735
Saadud ettemaksed 2 081 2 012
Eraldised 3 084 1 205
Lühiajalised kohustused kokku 26 567 20 614

Laenukohustused 14 1 231 14 675
Muud võlad 15 64 741
Pikaajalised kohustused kokku 1 295 15 416
KOHUSTUSED KOKKU 27 862 36 030

Aktsiakapital 3 319 3 319
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Jaotamata kasum -1 963 15 859
Omakapital kokku 3 367 21 189

Mitte-kontrollivale osalusele kuuluv omakapital -5 -447
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 3 372 21 636

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 31 229 57 219

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Lisa 12 kuud 2012 12 kuud 2011
EUR tuhandetes
Puhaskasum -18 034 -3 381
Puhaskasumi korrigeerimised mitterahaliste tehingutega:
Intressitulud ja -kulud 9 1 356 1 381
Kasumid ja kahjumid tütar- ja ühisettevõtete müügist 9 0 -285
Kasumid ja kahjumid ühisettevõtetest kapitaliosaluse meetodil 8 5 272 914
Kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt 285 88
Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus 7 4 080 -2 998
Kasumid ja kahjumid kinnisvarainvesteeringute müügist 7 699 92
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 4,6 398 99
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügi kasum või kahjum 7 -14 28
Varude allahindluse kahjum 4 5 869 1 214
Muude varade ja kohustuste ümberhindluse kasum/kahjum -17 131
Kasum muu vara müügist 7 -192 0
Valuutakursi kasumid ja kahjumid 9 8 7
Ettevõtte tulumaksukulu 251 -250
Äritegevuse rahavood enne käibekapitali muutuseid -39 -2 960
Käibekapitali muutused 2 378 2 290
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 2 339 -670

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -28 -94
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 14 5
Kinnisvarainvesteeringute arendusel tasutud summad 0 -967
Kinnisvarainvesteeringute müük 1 160 774
Tütar- ja ühisettevõtete soetus -12 -4
Tütar- ja ühisettevõtete müük 0 893
Antud laenud -400 -631
Antud laenude tagasimaksed 77 114
Muud tasumised investeerimistegevusest -90 0
Saadud intressid 17 197
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 738 287

Saadud laenud 14 2 399 6 646
Laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimaksed 14 -4 181 -6 308
Makstud intressid -1 698 -1 955
Muud tasumised finantseerimistegevusest -31 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEGEVUSEST KOKKU -3 511 -1 617

RAHAVOOD KOKKU -434 -2 000

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 209 4 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus -434 -2 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 775 2 209

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine