EfTEN: EfTEN Real Estate Fund III AS 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate Fund Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2021. aasta III kvartali müügitulu oli kokku 3,458 miljonit eurot (2020 III kvartal: 2,833 miljonit eurot), kasvades aastaga 22%. Müügitulu kasv on tulnud 68% osas tänu uutele soetustele (Ramygalos logistikahoone, Rutkausko büroohoone, Pirita hooldekodu) ning 32% osas on müügitulu kasvanud seoses eelmisel aastal üürnikele antud Covid-19 ajutiste allahindluste lõppemisega ning ka vakantsete pindade väljaüürimisega. Mitte ühegi kinnisvarainvesteeringu üüritulu ei ole selle aasta kolmandas kvartalis madalam kui see oli eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 9,413 miljonit eurot (2020 9 kuud: 7,698 miljonit eurot), kasvades aastaga 22%. Kontserni enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2021. aasta 9 kuu jooksul kokku 6,439 miljonit eurot (2020 9 kuud: 5,142 miljonit eurot).

2021. aasta 9 kuu jooksul teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 7,8 miljonit eurot (2020 9 kuud: 6,1 miljonit eurot), seega on fondi EBITDA suurenenud kokku 1,7 miljonit eurot (27%). EBITDA suurenemisest omakorda moodustab uute soetuste lisandumisest tulnud äritegevuse 56%.

Real Estate Fund III AS on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 3 630 tuhat eurot (70 senti aktsia kohta), mis on 35% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi konsolideeritud raha jääk oli seisuga 30.09.2021 11,9 miljonit eurot, s.h on emaettevõtte kontol vabu vahendeid investeerimiseks summas 6,4 miljonit eurot.

Kontserni varade maht 30.09.2021 seisuga oli 170,446 miljonit eurot (31.12.2020: 151,632 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 92% (31.12.2020: 95%).

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 8,828 miljonit eurot, s.o 12% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.09.2021 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,2% (31.12.2020: 2,3%) ning LTV (Loan to Value) 46% (31.12.2020: 50%).

Kinnisvaraportfell

2021. aasta juuni keskel soetas kontsern uue kinnisvarainvesteeringu Leedus Panevežyses. Kinnisvarainvesteeringu maksumus koos tehingukuludega oli kokku 10,011 miljonit eurot ja hoone aastane üüritulu on 799 tuhat eurot.

2021. aasta septembri lõpu seisuga on kontsernil 16 (31.12.2020: 15) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 157,402 miljonit eurot (31.12.2020: 144,235 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 147,964 miljonit eurot (31.12.2020: 136,349 miljonit eurot).

Aktsiainfo

Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2021 oli 18,05 eurot (31.12.2020: 16,93 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS´i aktsia puhasväärtus tõusis 2021. aasta 9 kuu jooksul kokku 6,6%.

2021. aasta aprillis otsustas fondi üldkoosolek jaotada 2020. aasta puhaskasumist netodividende kokku 2 798 tuhat eurot (66,3 eurosenti aktsia kohta). Ilma dividende jagamata oleks fondi aktsia puhasväärtus 2021. aasta 9 kuu jooksul kasvanud 10,1%.

2021. aasta mais viis Real Estate Fund III AS läbi aktsiate avaliku pakkumise, mille tulemusel suurenes fondi aktsiakapital 8 500 tuhande euro võrra. Fondi aktsiakapitali tehti aktsiaemissiooni käigus makseid kokku kogusummas 15 130 tuhat eurot.

Lisaks ülalnimetatud IFRS kohaselt arvutatud aktsia puhasväärtusele arvutab EfTEN Real Estate Fund III AS investoritele asjakohaseima netovara õiglase väärtuse pakkumiseks ka EPRA (Euroopa kinnisvarasektori ettevõtjate liit – European Public Real Estate Association) poolt soovitatud aktsia puhasväärtust. EPRA soovituslik juhend eeldab kinnisvaraettevõtete pikaajalist majanduslikku strateegiat, mistõttu ajutised erinevused olukorras, kus varade müüki tõenäoliselt lähitulevikus ei toimu, hägustavad fondi netovara õiglase väärtuse läbipaistvust. Seetõttu elimineeritakse EPRA puhasväärtuse saamisest IFRS kohaselt arvutatud puhasväärtusest kinnisvarainvesteeringutega seotud edasilükkunud tulumaksukulu ning finantsinstrumentide (intressiswap) õiglane väärtus.

Seisuga 30.09.2021 oli EfTEN Real Estate Fund III AS´l 5935 aktsionäri, kellest 17% olid juriidilised isikud. Juriidilistele isikutele kuulus kokku 78,31% kogu fondi aktsiakapitalist.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

III kvartal 9 kuud
€ tuhandetes 2021 2020¹ 2021 2020¹
Müügitulu 3 458 2 833 9 413 7 698
Müüdud teenuste kulu -54 -75 -193 -222
Brutokasum 3 404 2 758 9 220 7 476
Turustuskulud -54 -70 -144 -206
Üldhalduskulud -426 -394 -1 302 -1 166
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 0 2 020 -3 986
Muud äritulud ja -kulud 12 4 18 4
Ärikasum 2 936 2 298 9 812 2 122
 
Muud finantstulud ja -kulud -419 -289 -1 258 -967
enne tulumaksu 2 517 2 009 8 554 1 155
 
Tulumaksukulu -243 63 -810 -148
Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 274 2 072 7 744 1 007
aktsia kohta        
– tava 0,45 0,49 1,69 0,24
– lahustatud 0,45 0,49 1,69 0,24

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.09.2021 31.12.2020
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 11 888 5 128
Nõuded ja viitlaekumised 955 2 018
Ettemakstud kulud 17 128
Varud 28 0
Käibevara kokku 12 888 7 274
Pikaajalised nõuded 3 18
Kinnisvarainvesteeringud 157 402 144 235
Materiaalne põhivara 150 101
Immateriaalne põhivara 3 4
Põhivara kokku 157 558 144 358
VARAD KOKKU 170 446 151 632
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 11 985 28 781
Tuletisinstrumendid 151 246
Võlad ja ettemaksed 683 1 995
Lühiajalised kohustused kokku 12 819 31 022
Laenukohustused 59 995 43 587
Muud pikaajalised võlad 1 010 957
Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 063 4 583
Pikaajalised kohustused kokku 66 068 49 127
Kohustused kokku 78 887 80 149
Aktsiakapital 50 725 42 225
Ülekurss 16 288 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 489 1 323
Jaotamata 23 057 18 277
Omakapital kokku 91 559 71 483
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 170 446 151 632

EfTEN Real Estate Fund III 9 kuud 2021 EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.05.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 II kvartal