EfTEN Real Estate Fund III AS 2021. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemuse

EfTEN Real Estate FundEfTEN Real Estate Fund III AS’i majandustulemused on olnud 2021. aasta esimesel poolaastal üle ootuse head. Fondi selle aasta kuue kuu EBITDA on kokku 4,89 miljonit eurot, mis on 27% kõrgem eelmise aasta sama perioodi EBITDA-st. Aasta alguseks oli koroonaviiruse ehmatavalt kiire levik tugevalt piiranud äritegevust eelkõige Lätis ja Leedus ning väljavaated pessimistlikud. Eestis hakkasid olulised liikumispiirangud kehtima veebruarist. Sellele vaatamata suutsime hoida kõik fondi varad edukalt töös – nii palju kui piirangud seda võimaldasid, ning rakendasime väga ranget jooksvate kulude kontrolli.

Juhtimislikult oli I poolaastal tähelepanu suunatud eelkõige meie klientidele ehk üürnikele. Kliendispetsiifilised lahendused leiti kõikvõimalikele pandeemiast tingitud ärikatkestustele ning fondi üüripindade täituvus on olnud väga hea. Juuni lõpu seisuga on fondi kinnisvaraportfelli vakantsus vaid 0,7%. Koroonakriisist tulenevatest maksete hilinemisest (peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuses) hoolimata on olnud hea ka üürnike maksekäitumine. Makseprobleemidega seoses oleme teinud üürnikega ka kokkuleppeid maksetähtaja edasilükkamise osas peamiselt kuni augusti lõpuni ning üürnike vahetumise oleme suutnud hoida minimaalsena.

Veel väärib esimesest poolaastast märkimist eduka aktsiaemisiooni läbiviimine kogumahus 15,13 miljonit eurot. Kokku esitati emissioonis 4 564 märkimiskorraldust ning emissioon märgiti 3,6-kordselt üle. Emissiooni läbiviimise kulud olid investoritele taaskord minimaalsed, moodustades vaid ligikaudu 0,4% emissiooni mahust. Emissiooni korraldamisse kaasas fondivalitseja minimaalselt väliseid nõustajaid ning pakkumine viidi läbi ainult Eestis.

Fondi olemasoleva portfelli lisainvesteeringud tegime 2021. aasta I poolaastal peamiselt Leedus Šiauliais asuva Saules Miestase kaubanduskeskuse territooriumile, kuhu fondi tütarettevõte ehitas eraldiseisva KFC kiirtoidurestorani hoone. Fondijuhtidena otsime pidevalt võimalusi, kuidas meie olemasolevat varade väärtust läbi lisaarenduste kasvatada. Lisanäitena sellistest investeeringutest saame tuua päikesepargi rajamise Laagri Selveri kaubanduskeskuse hoone katusele.

Esimeses poolaastas tegime ühe uue investeeringu, omandades Leedus Panevežyses kokku 10 miljoni euro eest kaks tööstus- ja laohoonet. Tehingu pangalaenuga võimendamata sisenemistootlus oli 8,0% ning hoone ostuhind ühe ruutmeetri kohta oli 500 eurot, mis on madalam kui maja taastamisväärtus. Hoonet üürib 16 aastase üürilepingu alusel ADAX UAB. Tehingut finantseeris 6 miljoni euro ulatuses Siauliu bankas.

Fondi edukas esimene poolaasta lubab vaadata optimistliku pilguga ka 2021. aasta teisele poolaastale.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2021. aasta II kvartali müügitulu oli kokku 3,088 miljonit eurot (2020 II kvartal: 2,422 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 27,5% (0,666 miljonit eurot). Üüritulu kasvust 349 tuhat eurot (52%) moodustas uute investeeringute (Pirita hooldekodu, Rutkausko büroohoone ja Ramygalos lao- ja tööstushoonete kompleks) soetusest lisandunud üüritulu. Ülejäänud kasv oli seotud peamiselt olemasoleva kinnisvaraportfelli (like-for-like) eelmise aasta Covid-19 allahindlusest tulenevate ajutiste üüri allahindlustega.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2021. aasta I poolaasta müügitulu 5,955 miljonit eurot (2020 I poolaasta: 4,865 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 22,4% (1,090 miljonit eurot). Viimase 12 kuu jooksul soetatud kinnisvarainvesteeringute üüritulu moodustas kasvust kokku 665 tuhat eurot (61%).

Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2021. aasta I poolaasta jooksul kokku 3,951 miljonit eurot (2020 I poolaasta: 3,132 miljonit eurot), kasvades aastaga 28,3%.

2021. aasta esimesel poolaastal teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 4,9 miljonit eurot (2020 I poolaasta: 3,8 miljonit eurot).

Järgmise 12 kuu jooksul saabub kahe kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus Kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 7,5 miljonit eurot, s.o 10% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.06.2021 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,2% (31.12.2020: 2,3%) ning LTV (Loan to Value) 46% (31.12.2020: 50%).

2021. aasta I poolaasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 2,2 miljonit eurot (2020 6 kuud: 1,7 miljonit eurot), millest viimase 12 kuu jooksul lisandunud kinnisvarainvesteeringute rahavoog moodustab 215 tuhat eurot.

2021. aasta juuni keskel soetas kontsern ühe uue kinnisvarainvesteeringu Leedus Panevežyses. Kinnisvarainvesteeringu maksumus koos tehingukuludega oli kokku 10,011 miljonit eurot ja aastane üüritulu on 799 tuhat eurot.

2021. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 16 (31.12.2020: 15) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 157,162 miljonit eurot (31.12.2020: 144,235 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 147,137 miljonit eurot (31.12.2020: 136,349 miljonit eurot).

Juunis viis fond läbi oma tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille käigus kasvas fondi kinnisvaraportfelli väärtus 1,4% (2,020 miljoni euro) võrra. Väärtuse muutus tuli peamiselt rahavoo-ootuste paranemisest Saules Miestases ja Ulonu büroohoones. Ülejäänud objektide väärtuse kasv tuli peamiselt väljumistootlikkuse (exit yield) langetamisest poole või neljandiku protsendipunkti võrra.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2021 oli 17,60 eurot (31.12.2020: 16,93 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus tõusis 2021. aasta I poolaastal kokku 4,0%.

2021. aasta aprillis otsustas fondi üldkoosolek jaotada 2020. aasta puhaskasumist netodividende kokku 2 798 tuhat eurot (66,3 eurosenti aktsia kohta). Ilma dividende jagamata oleks fondi aktsia puhasväärtus I poolaastal kasvanud 6,7%.

2021. aasta juunis viis EfTEN Real Estate Fund III AS läbi aktsiate avaliku pakkumise, mille tulemusel suurenes fondi aktsiakapital 8 500 tuhande euro võrra. Fondi aktsiakapitali tehti aktsiaemissiooni käigus makseid kokku kogusummas 15 130 tuhat eurot.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  II kvartal I poolaasta
€ tuhandetes 2021 2020 2021 2020
Müügitulu 3 088 2 422 5 955 4 865
Müüdud teenuste kulu -73 -59 -139 -147
Brutokasum 3 015 2 363 5 816 4 718
Turustuskulud -59 -43 -90 -136
Üldhalduskulud -492 -358 -876 -772
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 2 020 -3 986 2 020 -3 986
Muud äritulud ja -kulud 3 -5 6 0
Ärikasum 4 487 -2 029 6 876 -176
 
Muud finantstulud ja -kulud -418 -345 -839 -678
Kasum enne tulumaksu 4 069 -2 374 6 037 -854
 
Tulumaksukulu -394 201 -567 49
Aruandeperioodi koondkasum kokku 3 675 -2 173 5 470 -805
Kasum aktsia kohta        
– tava 0,83 -0,51 1,27 -0,19
– lahustatud 0,83 -0,51 1,27 -0,19

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2021 31.12.2020
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 9 932 5 128
Nõuded ja viitlaekumised 2 120 2 018
Ettemakstud kulud 19 128
Varud 29 0
Käibevara kokku 12 100 7 274
Pikaajalised nõuded 4 18
Kinnisvarainvesteeringud 157 162 144 235
Materiaalne põhivara 150 101
Immateriaalne põhivara 3 4
Põhivara kokku 157 319 144 358
VARAD KOKKU 169 419 151 632
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 10 695 28 781
Tuletisinstrumendid 180 246
Võlad ja ettemaksed 1 102 1 995
Lühiajalised kohustused kokku 11 977 31 022
Laenukohustused 62 197 43 587
Muud pikaajalised võlad 1 015 957
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 944 4 583
Pikaajalised kohustused kokku 68 156 49 127
Kohustused kokku 80 133 80 149
Aktsiakapital 50 725 42 225
Ülekurss 16 289 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 489 1 323
Jaotamata kasum 20 783 18 277
Omakapital kokku 89 286 71 483
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 169 419 151 632

EfTEN Real Estate Fund III 6 kuud 2021 EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine