EfTEN Real Estate Fund III: Auditeerimata majandustulemused III kvartal ja 9 kuud 2019

EfTEN Real Estate Fund Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2019. aasta III kvartali müügitulu oli 2,364 miljonit eurot (2018 III kvartal: 2,238 miljonit eurot), kasvades aastaga 5,6%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,429 miljonit eurot (2018 III kvartal: 1,399 miljonit eurot).

Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,000 miljonit eurot (2018 9 kuud: 6,343 miljonit eurot), kasvades aastaga 10,4%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu oli 2019. aasta 9 kuu jooksul kokku 4,459 miljonit eurot (2018 9 kuud: 4,282 miljonit eurot), kasvades aastaga 4,1%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 5,127 miljonit eurot (2018 9 kuud: 4,548 miljonit eurot), sisaldades kasumit kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest 2019. aastal 1,46 miljonit eurot (2018 9 kuud: 0,962 miljonit eurot).

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2019. aasta 9 kuu jooksul 97% (2018 9 kuud: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2019. aasta 9 kuu jooksul müügitulust kokku 22%. 2018. aasta 9 kuu jooksul jäi sama näitaja 21% tasemele.

Kontserni varade maht 30.09.2019 seisuga oli 130,297 miljonit eurot (31.12.2018: 108,503 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 85%  (31.12.2018: 95%). Varade maht on 2019. aastal kasvanud peamiselt seoses aktsiaemissiooniga, mis tõi kontsernile lisavahendeid investeeringute tegemiseks summas 16 miljonit eurot. Investeeringud kinnisvarasse on varade mahtu selle aasta 9 kuu jooksul kasvatanud kogusummas 6,865 miljonit eurot.

Real Estate Fund III AS-i puhasväärtus kasvas 2019. aasta 9 kuu jooksul 3,6%. 2019. aasta mais maksis fond dividende 2018. aasta kasumist kogusummas 3 061 tuhat eurot (2018 aasta kevadel: 2 191 tuhat eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2019. aasta 9 kuu jooksul kasvanud 9,7%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2019. aasta 30. septembri seisuga 16,7% (30.09.2018: 16,4%).

Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2019. aasta 9 kuu jooksul laekus kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 6,399 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on septembri lõpu seisuga 1,8% (31.12.2018: sama) ning LTV (Loan to Value) 50% (31.12.2018: 52%).

2019. aasta 9 kuu jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 2,5 miljonit eurot (2018 9 kuud: 2,4 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu maha arvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes saaks Real Estate Fund III AS vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende selle aasta 9 kuu kasumist 1,9 miljonit eurot (46 senti kohta).

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2019. aasta septembri lõpu seisuga on kontsernil 11 (31.12.2018: 10) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 111,112 miljonit eurot (31.12.2018: 102,787 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 101,553 miljonit eurot (31.12.2018: 94,627 miljonit eurot).

2019. aasta jaanuaris soetas kontsern ABC Motors Autokeskuse Tallinnas, makstes investeeringu eest 3 miljonit eurot. Lisaks jätkas kontsern Tähesaju tee Hortese ehitust, kuhu investeeriti 2019. aasta 9 kuu jooksul 3,7 miljonit eurot. Tähesaju Hortese ehitustööd lõppesid 2019. aasta oktoobri alguses.

2019. aasta juunis viis kontserni kinnisvarainvesteeringute sõltumatu hindaja läbi perioodilise hindamisprotsessi. Kinnisvarainvesteeringute väärtus tõusis ümberhindluste tulemusel 1,46 miljoni euro võrra (1,3%) ning oli peamiselt seotud paranenud rahavoogude prognoosiga.

Real Estate Fund III AS otsustas 17. aprillil 2019 aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel suurendada aktsiakapitali kuni 1 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Uued aktsiad lasti välja koguväärtusega 16 eurot aktsia kohta, s.t aktsiakapitali suurendamisel laekus kontsernile 16 miljonit eurot.

Real Estate Fund III AS-i aktsia raamatupidamislik puhasväärtus seisuga 30.09.2019 oli 16,24 eurot (31.12.2018: 15,67 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS aktsiad on Tallinna Börsil vabalt kaubeldavad. EFT1T aktsia sulgemishind oli seisuga 30.09.2019 17,8 eurot, tõustes 9 kuuga 9,9% (hinnatasemelt 16,2 eurot seisuga 31.12.2018).  2019. aasta 9 kuu jooksul kaubeldi EFT1T aktsiaga tasemetel 16,0 kuni 19,1 eurot aktsia kohta ning mediaan sulgemishind oli 9 kuu jooksul 17,5 eurot. 2019. aasta 9 kuu jooksul oli tehingute maht EFT1T aktsiatega kokku 1 667 tuhat eurot.

Lisaks ülalnimetatud IFRS kohaselt arvutatud aktsia puhasväärtusele (16,24 eurot seisuga 30.09.2019) arvutab Real Estate Fund III AS investoritele asjakohaseima netovara õiglase väärtuse pakkumiseks ka EPRA (Euroopa kinnisvarasektori ettevõtjate liit – European Public Real Estate Association) poolt soovitatud aktsia puhasväärtust. EPRA soovituslik juhend eeldab kinnisvaraettevõtete pikaajalist majanduslikku strateegiat, mistõttu ajutised erinevused olukorras, kus varade müüki tõenäoliselt lähitulevikus ei toimu, hägustavad fondi netovara õiglase väärtuse läbipaistvust. EfTEN Real Estate Fund III AS EPRA NAV seisuga 30.09.2019 oli 17,29 eurot (31.12.2018: 16,81 eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  III kvartal 9 kuud
€ tuhandetes 2019 2018 2019 2018
Müügitulu 2 364 2 238 7 000 6 343
Müüdud teenuste kulu -82 -99 -229 -184
Brutokasum 2 282 2 139 6 771 6 159
Turustuskulud -83 -108 -303 -332
Üldhalduskulud -313 -269 -977 -836
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 0 1 460 962
Muud äritulud ja -kulud 0 0 -1 7
Ärikasum 1 886 1 762 6 950 5 960
 
Intressitulud 5 0 5 3
Finantskulud -306 -199 -1 036 -719
Kasum enne tulumaksu 1 585 1 563 5 919 5 244
 
Tulumaksukulu -156 -164 -792 -696
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 429 1 399 5 127 4 548
Kasum aktsia kohta        
  – tava 0,34 0,43 1,41 1,41
  – lahustatud 0,34 0,43 1,41 1,41

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.09.2019 31.12.2018
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 9 293 4 859
Lühiajalised deposiidid 9 000 0
Nõuded ja viitlaekumised 705 673
Ettemakstud kulud 53 46
Käibevara kokku 19 051 5 578
Pikaajalised nõuded 0 24
Kinnisvarainvesteeringud 111 112 102 787
Materiaalne põhivara 134 114
Põhivara kokku 111 246 102 925
VARAD KOKKU 130 297 108 503
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 17 245 8 105
Tuletisinstrumendid 391 189
Võlad ja ettemaksed 936 1 019
Lühiajalised kohustused kokku 18 572 9 313
Laenukohustused 38 449 44 743
Muud pikaajalised võlad 677 457
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 039 3 496
Pikaajalised kohustused kokku 43 165 48 696
Kohustused kokku 61 737 58 009
Aktsiakapital 42 225 32 225
Ülekurss 9 658 3 658
Kohustuslik reservkapital 936 621
Jaotamata kasum 15 741 13 990
Omakapital kokku 68 560 50 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 130 297 108 503
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC