EfTEN Real Estate Fund III: Auditeerimata majandustulemused I kvartal 2019

Fondijuhi kommentaar

EfTEN Real Estate Fund III AS soetas 2019. aasta veebruaris ABC Motors müügi- ja teeninduskeskuse Tallinnas. Kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumus koos tehingukuludega oli kokku 3,015 miljonit eurot ning tehingu tegemiseks võeti laenu summas 1,8 miljonit eurot. Ülejäänud soetussumma finantseeriti Kontserni vabadest vahenditest. Kinnisvarainvesteeringust lisandus 2149 m² üüripinda ning Kontserni üüritulu suureneb tehingust 252 tuhat eurot aastas.

2019. aasta kevadel viib EfTEN Real Estate Fund III AS läbi täiendava aktsiaemissiooni mahus ligikaudu 16 miljonit eurot. Emissioon on kavandatud tulevikus plaanitavate uute objektide omandamise rahastamiseks.

Fond jätkab investeerimistegevust juhindudes oportunistlikust ja väärtust lisavast investeerimisstrateegiast.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 2,315 miljonit eurot (2018 I kvartal: 2,000 miljonit eurot), kasvades aastaga 16%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,369 miljonit eurot (2018 I kvartal: 1,251 miljonit eurot).

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2019. aasta I kvartalis 97% (2018 I kvartal: 98%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% (2018: 2%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2019. aasta I kvartali jooksul müügitulust kokku 19,5%. 2018. aasta 12 kuu jooksul jäi sama näitaja 20,7% tasemele.

Kontserni varade maht 31.03.2019 seisuga oli 111,088 miljonit eurot (

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2019. aasta I kvartali jooksul 2,7% (2018 I kvartal: sama). Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 31.03.2019 seisuga 17,9% (31.12.2018: 17,6%).

Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2019. aasta I kvartali jooksul laekus Kontsernile pangalaene seoses uue kinnisvarainvesteeringu soetamise ning olemasolevate kinnisvarainvesteringute arendusega kogusummas 1,978 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on märtsi lõpu seisuga 1,8% (31.12.2018: sama) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2018: sama).

EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2019. aasta mais maksab EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 95 senti aktsia kohta (kokku 3,061 miljonit eurot). 2018. aastal maksis Kontsern aktsionäridele dividende 68 senti aktsia kohta (kokku 2,191 miljonit eurot).

2019. aasta I kvartali jooksul on Kontsern teeninud vaba rahavoogu 0,912 miljonit eurot (2018 I kvartal: 0,776 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes saaks EfTEN Real Estate Fund III AS vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende selle perioodi kasumist 0,656 miljonit eurot (20 senti aktsia kohta).

Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2019. aasta 31. märtsi lõpu seisuga on Kontsernil 11 (31.12.2018: 10) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 106,084 miljonit eurot (31.12.2018: 102,787 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 98,292 miljonit eurot (31.12.2018: 94,627 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  I kvartal
€ tuhandetes 2019 2018
Müügitulu 2 315 2 000
Müüdud teenuste kulu -76 -49
Brutokasum 2 239 1 951
Turustuskulud -86 -102
Üldhalduskulud -288 -262
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 0
Muud äritulud ja -kulud -1 0
Ärikasum 1 864 1 587
 
Intressitulud 0 1
Finantskulud -338 -208
Kasum enne tulumaksu 1 526 1 380
 
Tulumaksukulu -157 -129
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 369 1 251
Kasum aktsia kohta    
  – tava 0,42 0,39
  – lahustatud 0,42 0,39

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2019 31.12.2018
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 4 359 4 859
Nõuded ja viitlaekumised 440 673
Ettemakstud kulud 99 46
Käibevara kokku 4 898 5 578
Pikaajalised nõuded 0 24
Kinnisvarainvesteeringud 106 084 102 787
Materiaalne põhivara 106 114
Põhivara kokku 106 190 102 925
VARAD KOKKU 111 088 108 503
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 2 755 8 105
Tuletisinstrumendid 264 189
Võlad ja ettemaksed 673 1 019
Lühiajalised kohustused kokku 3 692 9 313
Laenukohustused 51 390 44 743
Muud pikaajalised võlad 513 457
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 630 3 496
Pikaajalised kohustused kokku 55 533 48 696
Kohustused kokku 59 225 58 009
Aktsiakapital 32 225 32 225
Ülekurss 3 658 3 658
Kohustuslik reservkapital 621 621
Jaotamata kasum 15 359 13 990
Omakapital kokku 51 863 50 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 111 088 108 503
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC