EfTEN Real Estate Fund III: Auditeerimata majandustulemused I poolaasta 2019

EfTEN Real Estate FundFondi juhatuse kommentaar

EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2019. aasta teise kvartali kõige olulisem mjandussündmus oli edukas täiendav aktsiaemissioon, mille käigus fond emiteeris 1 miljon uut aktsiat hinnaga 16 eurot aktsia kohta. Emissioon märgiti kolmekordselt üle. Kokku esitati 2094 märkimiskorraldust summerituna 49 miljoni euro koguväärtuses. Olemasolevad fondi aktsionärid kasutasid jaotuse eelisõigust 818 tuhande aktsia märkimiseks. Uut kapitali kasutatakse fondi investeerimistegevuse jätkamiseks. Fondi portfellis olevate varade majandusnäitajad vastasid juhtkonna ootustele. Hetkel on fondil pooleli üks arenduprojekt, Hortese aianduskeskuse rajamine Tähesaju kaubanduslinnakus Tallinnas. Uus Hortese aianduskeskus on kavas avada käesoleva aasta neljandas kvartalis.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 2,321 miljonit eurot (2018 II kvartal: 2,104 miljonit eurot), kasvades aastaga 10,3%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 2,329 miljonit eurot (2018 II kvartal: 1,896 miljonit eurot). Kõrgem puhaskasum 2019. aastal on tingitud suuremast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis sellel aasta I poolaastal oli kokku 1,460 miljonit eurot, eelmise aasta II kvartalis aga 0,962 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 4,636 miljonit eurot (2018 I poolaasta: 4,105 miljonit eurot), kasvades aastaga 12,9%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu oli 2019. aasta I poolaasta jooksul kokku 3,624 miljonit eurot (2018 I poolaasta: 3,262 miljonit eurot), kasvades aastaga 11,1%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 3,698 miljonit eurot (2018 I poolaasta: 3,149 miljonit eurot).

2019. aasta jaanuaris soetas kontsern ABC Motors Autokeskuse kinnistu Tallinnas, makstes investeeringu eest 3 miljonit eurot. Lisaks jätkas kontsern Tähesaju tee Hortese aianduskeskuse ehitust, kuhu investeeriti 2019. aasta esimese poolaasta jooksul 2,4 miljonit eurot. Tähesaju Hortese aianduskeskuse plaanitud valmimise aeg on  2019 aasta neljas kvartal.

2019. aasta juunis viis sõltumatu hindaja läbi kontserni kinnisvarainvesteeringute perioodilise hindamise. Kinnisvarainvesteeringute väärtus tõusis ümberhindluste tulemusel 1,46 miljoni euro võrra (1,3%) ning oli peamiselt seotud paranenud rahavoogude prognoosiga.

EfTEN Real Estate Fund III AS suurendas 2019. aasta juunis aktsiakapitali 1 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Uued aktsiad lasti välja hinnaga 16 eurot aktsia kohta, s.t aktsiakapitali suurendamisel laekus kontsernile 16 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia raamatupidamislik puhasväärtus seisuga 30.06.2019 oli 15,90 eurot (31.12.2018: 15,67 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2019. aasta I poolaasta jooksul 1,5%. 2019. aasta mais maksis Fond dividende 2018. aasta kasumist kogusummas 3 061 tuhat eurot (2018 aasta kevadel: 2 191 tuhat eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2019. aasta I poolaasta jooksul kasvanud 7,5%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2019. aasta 30. juuni seisuga 18,4% (30.06.2018: 16,6%).

Lisaks ülalnimetatud IFRS kohaselt arvutatud aktsia puhasväärtusele (15,90 eurot seisuga 30.06.2019) arvutab EfTEN Real Estate Fund III AS investoritele asjakohaseima netovara õiglase väärtuse pakkumiseks ka poolt soovitatud aktsia puhasväärtust. EfTEN Real Estate Fund III AS-i EPRA NAV seisuga 30.06.2019 oli 16,92 eurot (31.12.2018: 16,81 eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  II kvartal I poolaasta
€ tuhandetes 2019 2018 2019 2018
Müügitulu 2 321 2 104 4 636 4 105
Müüdud teenuste kulu -71 -37 -147 -85
Brutokasum 2 250 2 067 4 489 4 020
Turustuskulud -134 -122 -220 -224
Üldhalduskulud -376 -305 -664 -567
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 1 460 962 1 460 962
Muud äritulud ja -kulud 0 7 -1 7
Ärikasum 3 200 2 609 5 064 4 198
 
Intressitulud 0 0 0 3
Finantskulud -392 -310 -730 -520
Kasum enne tulumaksu 2 808 2 299 4 334 3 681
 
Tulumaksukulu -479 -403 -636 -532
Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 329 1 896 3 698 3 149
Kasum aktsia kohta        
  – tava 0,68 0,59 1,11 0,98
  – lahustatud 0,68 0,59 1,11 0,98

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2019 31.12.2018
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 8 597 4 859
Lühiajalised deposiidid 9 000 0
Nõuded ja viitlaekumised 669 673
Ettemakstud kulud 45 46
Käibevara kokku 18 311 5 578
Pikaajalised nõuded 53 24
Kinnisvarainvesteeringud 109 730 102 787
Materiaalne põhivara 123 114
Põhivara kokku 109 906 102 925
VARAD KOKKU 128 217 108 503
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 2 807 8 105
Tuletisinstrumendid 365 189
Võlad ja ettemaksed 1 301 1 019
Lühiajalised kohustused kokku 4 473 9 313
Laenukohustused 52 121 44 743
Muud pikaajalised võlad 553 457
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 939 3 496
Pikaajalised kohustused kokku 56 613 48 696
Kohustused kokku 61 086 58 009
Aktsiakapital 42 225 32 225
Ülekurss 9 658 3 658
Kohustuslik reservkapital 936 621
Jaotamata kasum 14 312 13 990
Omakapital kokku 67 131 50 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 128 217 108 503
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.02.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine