EfTEN Real Estate Fund III AS 2022. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemused

Eften

Fondijuhi kommentaar 2022. aasta I poolaasta majandustulemuste kohta

2022. aasta esimene poolaasta kujunes EfTEN Real Estate Fund III AS-le edukaks. Fondi müügitulu kasvas 6,988 miljoni euroni, s.t 17,3%, võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga. Juunis hindas fondi sõltumatu hindaja Colliers International fondi kinnisvaraportfelli, mille tulemusel tõusis kinnisvarainvesteeringute väärtus 2,2% ning fond sai õiglase väärtuse muutusest kasumit 3,702 miljonit eurot.

Esimesel poolaastal soetas fond kaks uut kinnisvarainvesteeringut – Valkla ning Ermi hooldekodude kinnistud, kuhu valmimisel plaanitakse mahutada kokku kuni 370 klienti. Hooldekodude soetuseks ning esmasteks investeeringuteks on seisuga 30.06.2022 kulunud 2,343 miljonit eurot.

2022. aasta juunis pikendas fondi tütarettevõte EfTEN Laagri OÜ oma pangalaenu endistel tingimustel (intressi marginaaliga 1,4%) järgmiseks viieks aastaks. Fondil saabuvad järgmise 12 kuu jooksul tähtajad kolmel laenulepingul, mille hüpoteekideks on Laagri Hortes, Evolution büroohoone ning Piepilsetas logistikakeskus. Kõikidel pangalaenude tagatiseks seatud kinnisvarainvesteeringutel on tugev üürirahavoog ning LTV jääb 31% ja 41% vahele, mistõttu ei näe fondi juhtkond riski laenulepingute pikendamisel nende tähtaja saabumisel. Pigem, arvestades LTV madalat taset, näeb kontserni juhtkond siin võimalust laenusummasid suurendada ning saadud vahendite arvel maksta investoritele kõrgemat dividendi.

Seisuga 30.06.2022 on fondil 3,5 miljonit eurot investeerimata kapitali, mida plaanitakse kasutada soetatud hooldekodude kinnistute arendamiseks.

Majandustulemuste ülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2022. aasta II kvartali müügitulu oli 3,530 miljonit eurot (2021 II kvartal: 3,088 miljonit eurot), kasvades aastaga 14%.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2022. aasta I poolaasta müügitulu 6,988 miljonit eurot (2021 I poolaasta: 5,955 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 17% (1,033 miljonit eurot). Kontserni neto üüritulu oli 2022. aasta I poolaastal kokku 6,666 miljonit eurot (2021: 5,726 miljonit eurot), kasvades 17%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 7,882 miljonit eurot (2021: 5,470 miljonit eurot).

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2022. aasta I poolaasta 95% (2021: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 5% (2021: 4%) müügitulust.

Kontserni varade maht 30.06.2022 seisuga oli 178,422 miljonit eurot (31.12.2021: 176,401 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95% (31.12.2021: 92%).

Kinnisvaraportfell

2022. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 18 (31.12.2021: 16) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 168,604 miljonit eurot (31.12.2021: 161,961 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 150,575 miljonit eurot (31.12.2021: 147,633 miljonit eurot).

Fondi tütarettevõte EfTEN Valkla OÜ ostis aprillis Valklas, Valklaranna tee 36 asuva kinnistu. Fond kavandab hooldekodu hoone ümberehitust üldhooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 250 klienti. Renoveerimistööd viiakse läbi etapiviisiliselt. Kinnistu seotushind oli 2 005 tuhat eurot ning lisaks kohustub fondi tütarettevõte tegema investeeringuid mahus kuni 2 000 tuhat eurot. Kinnistu ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel.

Fondi tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ ostis aprillis Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse. Fond kavandab hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, mida võib maaomanikuga kokkuleppel pikendada kuni 99 aastani. Kinnisasjale hooldekodu ehitamise järgselt võtab selle pikaajalise üürilepingu alusel üürile Südamekodud AS. Hoonestusõiguse soetushind on 233 tuhat eurot. Hoonestusõiguse ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel.

2022. aasta I poolaastal teenis kontsern kokku 6,610 miljonit eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2022. aastal I poolaastal kokku 6,184 miljonit eurot, mis on 11% (619 tuhat eurot) rohkem kui 2021. aastal samal ajal. Covid-19 kriisiga seotud allahindluseid tegi kontsern 2022. aasta I poolaastal kokku 9 tuhande euro ulatuses (2021 I poolaastal: 317 tuhande euro ulatuses), s.t üüritulude kasv seoses indekseerimiste ja vakantsuse väljaüürimisega on 2022. aasta I poolaastal kokku 311 tuhat eurot (5%, võrreldes 2021. aastaga).

Finantseerimine

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kolme tütarettevõtte – Evolution büroohoone, Laagri Hortese ning Piepilsetas logistikakeskuse laenulepingud, mille jääk 30.06.2022 seisuga on 8 916 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 31%-41% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on juuni lõpu seisuga 2,2% (31.12.2021: sama) ning LTV (Loan to Value) 42% (31.12.2021: 44%). Enamus fondi tütarettevõtete laenulepingutest on seotud ujuva intressimääraga ning vaid üks laen (moodustab 2% laenuportfellist) on fikseeritud baasintressimääraga. Ühe laenulepingu intressmäära tõusu riski maandamiseks on sõlmitud intressimäära vahetusleping, mis lõpeb 2023. aastal.

Aktsiainfo

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (EPRA NDV) seisuga 30.06.2022 oli 19,86 eurot (31.12.2021: 19,11 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS´i aktsia puhasväärtus kasvas 2022. aasta I poolaastal 4,0%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  II kvartal I poolaasta
€ tuhandetes 2022 2021 2022 2021
Müügitulu 3 530 3 088 6 988 5 955
Müüdud teenuste kulu -71 -73 -131 -139
Brutokasum 3 459 3 015 6 857 5 816
Turustuskulud -117 -59 -191 -90
Üldhalduskulud -448 -492 -903 -876
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 3 702 2 020 3 702 2 020
Muud äritulud ja -kulud 17 3 43 6
Ärikasum 6 613 4 487 9 508 6 876
 
Muud finantstulud ja -kulud -360 -418 -722 -839
Kasum enne tulumaksu 6 253 4 069 8 786 6 037
 
Tulumaksukulu -649 -394 -904 -567
Aruandeperioodi koondkasum kokku 5 604 3 675 7 882 5 470
Kasum aktsia kohta        
– tava 1,10 0,83 1,55 1,27
– lahustatud 1,10 0,83 1,55 1,27

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2022 31.12.2021
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 8 489 13 074
Nõuded ja viitlaekumised 1 113 876
Ettemakstud kulud 53 314
Varud 0 29
Käibevara kokku 9 655 14 293
Pikaajalised nõuded 3 4
Kinnisvarainvesteeringud 168 604 161 961
Materiaalne põhivara 158 140
Immateriaalne põhivara 2 3
Põhivara kokku 168 767 162 108
VARAD KOKKU 178 422 176 401
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 11 873 7 645
Tuletisinstrumendid 0 121
Võlad ja ettemaksed 923 1 349
Lühiajalised kohustused kokku 12 796 9 115
Laenukohustused 57 410 63 440
Muud pikaajalised võlad 962 987
Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 516 5 945
Pikaajalised kohustused kokku 64 888 70 372
Kohustused kokku 77 684 79 487
Aktsiakapital 50 725 50 725
Ülekurss 16 288 16 288
Kohustuslik reservkapital 2 149 1 489
Jaotamata kasum 31 576 28 412
Omakapital kokku 100 738 96 914
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 178 422 176 401
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika