EfTEN: EfTEN Real Estate Fund III AS 2022. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate FundEfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 3,458 miljonit eurot (2021 I kvartal: 2,867 miljonit eurot), kasvades aastaga 21%. Kontserni neto üüritulu oli 2022. aasta I kvartalis kokku 3,324 miljonit eurot (2021: 2,770 miljonit eurot), kasvades 20%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 2,278 miljonit eurot (2021: 1,795 miljonit eurot).

2022. aasta I kvartalis teenis kontsern kokku 3,284 miljonit eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2022. aastal I kvartalis kokku 3,084 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui 2021. aastal samal ajal. Covid-19 kriisiga seotud allahindluseid tegi kontsern 2022. aasta I kvartalis kokku 3 tuhande euro ulatuses (2021 I kvartal: 237 tuhande euro ulatuses), s.t ilma nimetatud allahindlusteta oleks kontserni üüritulu 2022. aasta I kvartalis olnud 5,1% kõrgem.

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2022. aasta I kvartalis 96% (2021: 97%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 4% (2021: 3%) müügitulust.

Kontserni varade maht 31.03.2022 seisuga oli 177,293 miljonit eurot (31.12.2021: 176,401 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 91%  (31.12.2021: 92%).

2022. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 16 (31.12.2021: sama) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 162,099 miljonit eurot (31.12.2021: 161,961 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 147,771 miljonit eurot (31.12.2021: 147,633 miljonit eurot).

Fondi tütarettevõte EfTEN Valkla OÜ sõlmis märtsis Harjumaal, Kuusalu vallas, Valkla külas, Valklaranna tee 36 asuva kinnistu omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hooldekodu hoone ümberehitust üldhooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 250 klienti. Hooldekodu hooneid jääb pikaajalise üürilepingu alusel kasutama Südamekodud AS-i 100%-line tütarettevõte Valkla Südamekodu OÜ. Renoveerimistööd viiakse läbi etapiviisiliselt. Kinnistu müügihind on 2 005 tuhat eurot, mis tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel ning lisaks kohustub fondi tütarettevõte tegema investeeringuid mahus kuni 2 000 tuhat eurot. Kinnistu ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel. Tehingu lõpule viimiseks s.t kinnistu omandi üleandmiseks asjaõiguslepingu sõlmimine on kavandatud hiljemalt aprilli lõpuks.

Fondi tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ sõlmis märtsis Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuva hoonestusõiguse, omandamiseks võlaõigusliku lepingu. Fond kavandab hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, mida võib maaomanikuga kokkuleppel pikendada kuni 99 aastani. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud ja see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt. Kinnisasjale hooldekodu ehitamise järgselt võtab selle pikaajalise üürilepingu alusel üürile Südamekodud AS-i 100%-line tütarettevõte Tartu Südamekodu OÜ. Hoonestusõiguse müügihind on 233 tuhat eurot. Hoonestusõiguse ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahendite arvel. Tehingu lõpule viimiseks s.t hoonestusõiguse omandi üleandmiseks asjaõiguslepingu sõlmimine on kavandatud hiljemalt aprilli lõpuks.

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kolme tütarettevõtte – EfTEN Seljaku OÜ, EfTEN Laagri OÜ ning EfTEN Piepilsetas SIA laenulepingud, mille jääk 31.03.2022 seisuga on kokku 7 092 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 32%-39% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel eelduslikult takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on märtsi lõpu seisuga 2,3% (31.12.2021: sama) ning LTV (Loan to Value) 43% (31.12.2021: 44%). Enamus fondi tütarettevõtete laenulepingutest on seotud ujuva intressimääraga ning vaid üks laen (moodustab 2% laenuportfellist) on fikseeritud baasintressimääraga. Ühe laenulepingu intressmäära tõusu riski maandamiseks on sõlmitud intressimäära vahetusleping, mis lõpeb 2023. aastal.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i aktsia puhasväärtus (EPRA NDV) seisuga 31.03.2022 oli 19,55 eurot (31.03.2021: 17,35 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS´i aktsia puhasväärtus kasvas 2021. aasta I kvartalis 12,7% (2021 I kvartal:2,5%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  I kvartal
€ tuhandetes 2022 2021
Müügitulu 3 458 2 867
Müüdud teenuste kulu -60 -66
Brutokasum 3 398 2 801
Turustuskulud -74 -31
Üldhalduskulud -455 -384
Muud äritulud ja -kulud 26 3
Ärikasum 2 895 2 389
 
Muud finantstulud ja -kulud -362 -421
Kasum enne tulumaksu 2 533 1 968
 
Tulumaksukulu -255 -173
Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 278 1 795
Kasum aktsia kohta    
– tava 0,45 0,43
– lahustatud 0,45 0,43

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2022 31.12.2021
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 13 751 13 074
Nõuded ja viitlaekumised 1 255 876
Ettemakstud kulud 53 314
Varud 0 29
Käibevara kokku 15 059 14 293
Pikaajalised nõuded 8 4
Kinnisvarainvesteeringud 162 099 161 961
Materiaalne põhivara 125 140
Immateriaalne põhivara 2 3
Põhivara kokku 162 234 162 108
VARAD KOKKU 177 293 176 401
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 10 244 7 645
Tuletisinstrumendid 56 121
Võlad ja ettemaksed 722 1 349
Lühiajalised kohustused kokku 11 022 9 115
Laenukohustused 59 949 63 440
Muud pikaajalised võlad 1 007 987
Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 123 5 945
Pikaajalised kohustused kokku 67 079 70 372
Kohustused kokku 78 101 79 487
Aktsiakapital 50 725 50 725
Ülekurss 16 288 16 288
Kohustuslik reservkapital 1 489 1 489
Jaotamata kasum 30 690 28 412
Omakapital kokku 99 192 96 914
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 177 293 176 401

EREFIII_vahearuanne_Q1_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika