Hepsor: Hepsor AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2022

Hepsor AS-i juhatus on koostanud 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 15. veebruaril 2023 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas olulisi erinevusi.

Hepsori 2022. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 12,9 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot.

2022. aastal lõppes kontsernil kolm elukondlikku ning valmis kolm ärikinnisvara projekti. Majandusaasta müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 2022. aasta lõpu seisuga oleme koduostjatele üle andnud Lätis 45 korterit, sh 26 korterit Strēlnieku 4b, 18 korterit Baložu 9 ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis ning Eestis 40 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kontserni müügitulus ei kajastu Priisle Kodu arendusprojektis müüdud 76 korterit ning 1487 m2 suuruse Selveri kaupluse äripinna müük. Projekti tulem kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kokku andsime 2022. aastal Eestis ja Lätis koduostjatele üle 161 uut kodu.

Aasta lõpus andsime kaasaegsele ja uudse kontseptsiooniga kliinikule üle Büroo113 üüripinnad, mille puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoone puhul. Samuti sai Riias valmis StockOffice U30, mille 3645 m2 on 100% välja üüritud.

Kokku lisasime 2022. aastal oma arendusportfelli ligikaudu 171 korteri jagu arendusmahtu, sh 40 Riias ja 131 Tallinnas. Manufaktuuri kvartalis asuvale Manufaktuuri 12 kinnistule rajame koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga 60 uut korterit. Lilleküla Kodude 26 korteriga arendusprojekti ehitamisega alustasime juba detsembris 2022. Aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5 ostetud kinnistutele saab rajada ligikaudu 45 uut kodu. Lätis lisandus Jūrmala Gatve tänaval kinnistu, kuhu planeerime kolmekorruseline A-energiaklassi eluhoone 40 uue koduga.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 tuhandetes eurodes 31.12.2022 31.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 3 754 10 889
Nõuded ja ettemaksed 1 731 652
Lühiajalised laenunõuded 0 2 388
Varud 69 760 37 237
Käibevarad kokku 75 245 51 166
Põhivarad
Materiaalne põhivara 232 229
Immateriaalne põhivara 7 0
Finantsinvesteeringud 2 402
Investeeringud sidusettevõttesse 1 086 0
Pikaajalised laenunõuded 1 766 3 408
Muud pikaajalised nõuded 30 140
Põhivarad kokku 3 123 4 179
Varad kokku 78 368 55 345
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised 22 565 5 501
Lühiajalised rendikohustised 46 123
Võlad hankijatele ja ettemaksed klientidelt 7 061 6 703
Lühiajalised kohustised kokku 29 672 12 327
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised 26 015 22 862
Pikaajalised rendikohustised 68 66
Muud pikaajalised kohustised 2 290 1 053
Pikaajalised kohustised kokku 28 373 23 981
Kohustised kokku 58 045 36 308
Omakapital
Aktsia-/osakapital 3 855 3 855
Ülekurss 8 917 8 917
Jaotamata kasum 7 551 6 265
Omakapital kokku 20 323 19 037
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 19 866 18 904
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 457 133
Kohustised ja omakapital kokku 78 368 55 345

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 2022 2021
Müügitulu 12 870 14 961
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -11 096 -11 902
Brutokasum 1 774 3 059
Turustuskulud (-) -446 -271
Üldhalduskulud (-) -1 095 -942
Muud äritulud 70 83
Muud ärikulud (-) -68 -49
Ärikasum 235 1 880
Finantstulud 1 889 321
Finantskulud (-) -787 -512
Kasum enne tulumaksu 1 337 1 689
Tasumisele kuuluv tulumaks -6 -16
Edasilükkunud tulumaks 0 60
Aruandeperioodi puhaskasum 1 331 1 733
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 396 -22
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis -65 1 755
Muu koondkasum/- kahjum
Omanikuvahetusega seotud muutused -26 70
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 10 -1 815
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku -16 -1 745
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -434 68
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 418 -1 813
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 315 -12
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 962 46
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 353 -58
Kasum aktsia kohta
    Tava (eurot aktsia kohta) 0,36 -0,01
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,36 -0,01

Hepsor AS-i konsolideeritud aastaaruanne 2022 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kontserni kodulehel aadressil hepsor.ee/investorile/aktsia/infomaterjalid/.

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Hepsor_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?