Mainor Ülemiste: 1. kvartali 2021 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Mainor Ülemiste2021. AASTA 1. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

15. jaanuar 2021

Mainor Ülemiste uus juht on Ursel Velve

Alates 12. veebruarist asus Mainor Ülemiste senise juhatuse esimehe Margus Nõlvaku asemele ametisse viimastel aastatel Baltimaade suurima ärilinnaku innovatsioonijuhina tegutsenud Ursel Velve. Liverpooli Ülikoolis rahvusvahelise turunduse magistrikraadi omandanud Velve täidab Mainor Ülemiste juhatuse liikme kohustusi 2015. aastast. 2017 asus ta ettevõtte arendusjuhiks, 2019 alustas Ülemiste City innovatsioonijuhina. Juhatusse lisandus ka ettevõtte pikaajaline kliendikogemuse juht Teet Raudsep, kes töötas enne Mainorisse tulekut Telefonica Internationalis.

21. jaanuar 2021

Ülemiste Citys käivitatud koolitusprogramm viib ärilinnaku ettevõtted kokku juhtivate kõrgkoolidega

Ülemiste City arendajate Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS poolt ellu kutsutud koolituskrediidi programm viib kokku Ülemiste City ettevõtted ja Eesti suurimad kõrgkoolid. Õppeaasta jooksul pakutakse kogukonnale üle 200 erineva tasuta koolituse, mille rahaline väärtus ulatub kuni 150 000 euroni. Eesmärk on innustada ettevõtete töötajaid osalema kõrgkoolide pakutavatel koolitustel, avardades samas ettevõtete ja õppeasutuste koostööd uuringute, konsultatsioonide või mis iganes arendusprojektide vallas.

27. jaanuar 2021

Aasta Kvaliteedi Tegu 2020 tiitli võitis Tuleviku linna professuur

Ülemiste City arendajate – Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS ja TalTechi, Tallinna linna, Ericsson Eesti ASi ja Telia ASi koostöös sündinud Tuleviku linna professuur võitis Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antud Aasta Kvaliteedi Tegu 2020 tiitli. Auhind anti tervikliku ja uuendusliku lähenemise eest hariduse edendamisel era- ja avaliku sektori koostöös laiemate probleemide lahendamiseks, mille mõju on oluliselt ulatuslikum kui vaid kaasatud organisatsioone silmas pidades.

15. märts 2021

Tulevikutehnoloogiat arendav Eesti ettevõte rajab Ülemiste Citysse üle 20 miljoni euro maksva tehase

AS Elcogen sõlmis Mainor Ülemistega lepingu, et olemasolevast tehasest arendada 50 korda suurem tootmisüksus ning saada maailma juhtivaks tahke oksiidi kütuseelementide tootjaks. 10 000 m2 suuruse tootmisüksuse ehitamist alustatakse 2021. aasta suvel. Ehitus peaks kestma 12 kuud eeldatava maksumusega 6,3 miljonit eurot. Elcogen investeerib tootmisüksuse seadmetesse lisaks ca 20 miljonit eurot.

26. märts 2021

Ülemiste City läheb üle keskkonda säästvale kaugküttele ja -jahutusele, mis läheb maksma 11 miljonit eurot

Ülemiste City arendajad Technopolis Ülemiste AS ja Mainor Ülemiste AS investeerivad koos energiakontserniga Utilitas 11 miljonit eurot, et liita linnak efektiivse kaugkütte ja -jahutuse võrku ning loobuda täielikult fossiilse maagaasiga kütmisest. Rohelise kaugenergiaga ühendamise ehituse esimene etapp lõpetatakse juba selle aasta sügiseks ning 2022. aasta lõpuks luuakse liitumisvalmidus kogu linnakule.

 

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 31.03.2021)

Üüritav pind                       203 300 m2

Sh üüritav büroopind        149 800 m2

Täituvus                            93,8 %

Büroopinna täituvus          94,5 %

 

FINANTSÜLEVAADE

1. kvartali 2021. aasta puhaskasum on 1 865 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 1. kvartali netokäive on 3 033 tuhat eurot; netokäive kasvas 2020. aasta  1. kvartaliga võrreldes 8,6%.
  • 1. kvartali ärikasum on 2 503 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2020. aasta 1. kvartaliga võrreldes 4,2%.
  • Puhaskasum on 1 865 tuhat eurot, langus 2020. a 1. kvartaliga võrreldes 6,1%.

Kulud

  • 1. kvartali 2021. a opereerimiskulud on kasvanud 1 494 tuhandelt eurolt (1. kvartal 2020) 1 705 tuhandele eurole.
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on kasvanud 426 tuhandelt eurolt (1.kvartal 2020) 654 tuhandele eurole.

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 94 357 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 25 050 tuhat eurot.

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud jaanuar-märts 2021. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Jaanuar-märts 2021. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

Ursel Velve
Juhatuse esimees
Tallinn, 30.04.2021

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                          Tuhandetes eurodes

1 kv 2020 2 kv 2020 3 kv 2020 4 kv 2020 1 kv 2021
MÜÜGITULU 2 794 2 571 2 810 3 082 3 033
MÜÜDUD TEENUSTE KULU -773 -588 -726 -884 -850
TEGEVUSKULUD -721 -716 -714 -794 -855
KULUM -26 -28 -30 -31 -34
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* 1 127 754 1 132 1 090 1 212
MUUD ÄRITULUD 3 40 0 10 0
MUUD ÄRIKULUD -3 -1 -2 -12 -3
ÄRIKASUM* 2 401 2 032 2 470 2 471 2 503
MUUD FINANTSTULUD 12 13 16 135 16
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD -426 -642 -617 -858 -654
TULUMAKS 0 0 0 0 0
PUHASKASUM* 1 987 1 403 1 869 1 748 1 865

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                         Tuhandetes eurodes

31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
257 236 240 246 229
KINNISVARAINVESTEERINGUD 142 330 146 900 149 252 151 700  153 243
MUUD 8 756 8 740 8 770 8 963 8 848
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD 41 441 40 811 41 943 44 574 43 826 *
NÕUDED JA ETTEMAKSED 1 115 1 568 1 175 1 154 1 171
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 11 009 9 494 9 478 9 576 10 510
VARAD KOKKU 204 908 207 749 210 858 216 213 217 827
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200
RESERVKAPITAL 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
JAOTAMATA KASUM 91 609 91 627 93 496 97 632 99 497
OMAKAPITAL KOKKU 111 729 111 747 113 616 117 752 119 617
KOHUSTUSED
LAENUKOHUSTUSED 87 856 91 425 94 139 95 097 94 357
MUUD KOHUSTUSED 1 316 1 281 1 255 1 169 1 392
VÕLAD JA ETTEMAKSED 4 007 3 296 1 848 2 195 2 461
KOHUSTUSED KOKKU 93 179 96 002 97 242 98 461 98 210
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
204 908 207 749 210 858 216 213 217 827

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum KOKKU
SALDO 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE -1 000 -1 000
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 400 -1 232
ARUANDEPERIOODI KASUM 12 102 12 102
SALDO 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 384 -1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM 9 394 9 394
SALDO 31.12.2020 18 200 1 920 97 632 117 752
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM 1 865 1 865
SALDO 31.03.2021 18 200 1 920 99 497 119 617

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 1.kv 2020 2.kv 2020 3.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021
PUHASKASUM 1 987 1 403 1 869 1 748 1 865
KORRIGEERIMISED:
PÕHIVARA KULUM 26 28 30 31 34
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD -1 127 -754 -1 132 -1 090 -1 212
FINANTSTULUD JA KULUD 414 629 601 723 638
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS -70 -434 363 -34 -17
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS 486 -746 -1 458 168 498
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST 0 1 384 0 0 1 960
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD -426 -642 -617 -858 -638
TULUMAKS 0 0 0 0 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 1 290   868 -344 688  3 128

 

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 1.kv 2020 2.kv 2020 2.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS -46 0 -34 -6 -2
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 0 0 0 0 0
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED -4 552 -4 568 -2 352 -1 406 -1 451
ANTUD LAENUD 0 0 0 0 0
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE 0 0 0 0 0
ETTEVÕTETE SOETAMINE 0 0 0 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 567 -4 568 -2 386 -1 412 -1 453

 

RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST 1.kv 2020 2.kv 2020 2.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE 0 0 0 0 0
SAADUD LAENUD 1 976 4 274  3 501 1 621 0
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED -627 -705 -787 -799 -741
MAKSTUD DIVIDENDID 0 -1 384 0 0    0
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 1 349 2 185 2 714 822 741
RAHAVOOD KOKKU -1 928 -1 515  -16 98 934
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 12 937 11 009 9 494 9 478 9 576
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -1 928 -1 515 -16 98 934
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 11 009 9 494 9 478 9 576 10 510
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine