Mainor Ülemiste: 2. kvartali 2021 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Mainor Ülemiste2021. AASTA 2. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

31. mai 2021

Ülemiste City uuendas nägu ja on kasvamas Eesti väravaks

Baltimaade suurim ja kiiremini kasvav ärilinnak Ülemiste City läbis brändiuuenduse ning soovib suurte arengute ja ambitsioonikate plaanide lävepakul seistes kasvada Eesti väravaks. Järgmise viie aastaga on lennujaam, Rail Baltic ja bussiterminal ning ka FinEst tunnel muutumas üheks tervikuks, mis loob kiired ja mugavad ühendused maailmaga. Helsingisse jõuab 30 ja Pärnusse 40 minutiga, Riiga ja Peterburisse 2–3 tunniga. Igapäevaselt toob see siia ligi 100 000–150 000 inimest ning muudab Ülemiste Eesti väravaks ja väravaks Eestist maailma.

3. juuni 2021

Mainor Ülemiste uusi võlakirju saatis 1,2-kordne ülepakkumine

Mainor Ülemiste lõpetas 5-aastaste tagamata võlakirjade suunatud pakkumise kogusummas 5 miljonit eurot. Investorid märkisid võlakirju kokku 6 057 000 euro väärtuses ehk plaanitud pakkumise mahust 1,2 korda rohkem. Uuteks arendusprojektideks on juba ehituses olev ainulaadse talendikeskse arhitektuuriga ning rohelust täis Alma Tominga büroohoone, liikuma ja õppima kutsuv hariduskompleks ning kütuselemente tootvale linnaku ettevõttele Elcogen loodav uus targa tootmise hoone, mille ehitust alustatakse selle aasta teises pooles.

11.juunil võeti Mainor Ülemiste võlakirjad Tallinna First North turu võlakirjanimekirja kauplemisele.

9. juuni 2021

Ülemiste Citysse ehitatakse enneolematu rohehoone

Värskelt nurgakivi saanud Mainor Ülemiste poolt arendatav Alma Tominga büroohoone ainulaadselt läbimõtestatud ja talendikeskne töökeskkond meelitab üleilmse haarde ja tuntusega kaubamärke eesotsas tehnoloogiahiiu Fujitsu ning järgmiseks ükssarvikuks pürgiva Skeletoniga. Hoone on rajatud koostöös arhitektide, teenusdisainerite, Tartu Ülikooli teadlaste, aga ka urbanistika strateegide, arboristide, sisekliima-, LEED- ja diginomaadide ekspertidega, mis teeb sellest Eesti ja ehk ka terve Euroopa ühe läbimõtestatuma ja talendikesksema töökeskkonna.

15. juuni 2021

Uuring: Ülemiste City on tõusnud Eesti kolmandaks majanduslinnaks

Värske uuringu kohaselt on Ülemiste City möödunud aastaga Pärnust ja Narvast ning tõusnud äriettevõtete tööjõumaksude laekumiste poolest Tallinna ja Tartu järel Eesti kolmandaks majanduseks. Selges tõusujoones püsivad ettevõtete ekspordi ja IT-klastri arengud. Ülemiste City IT-ettevõtted annavad koguni 34% Eesti IT-sektori koguekspordist. Järgmine eesmärk on kasvada suuremaks juba Tartust.

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 30.06.2021)

Üüritav pind 203 300 m2

Sh üüritav büroopind 149 800 m2

Täituvus 93,8 %

Büroopinna täituvus 94,8 %

FINANTSÜLEVAADE

2. kvartali 2021. aasta puhaskasum on 1 591 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 2. kvartali netokäive on 3 045 tuhat eurot; netokäive kasvas 2020. aasta 2. kvartaliga võrreldes 18,4 %.
  • 2. kvartali ärikasum on 2 391 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2020. aasta 2. kvartaliga võrreldes 17,7 %.
  • Puhaskasum on 1 591 tuhat eurot, langus 2020. a 2. kvartaliga võrreldes 13,4 %.

Kulud

  • 2. kvartali 2021. a opereerimiskulud on kasvanud 1 304 tuhandelt eurolt (2. kvartal 2020) 1 610 tuhandele eurole.
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on kasvanud 642 tuhandelt eurolt (2.kvartal 2020) 796 tuhandele eurole.

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 98 619 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 37 685 tuhat eurot.

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud aprill-juuni 2021. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Aprill-juuni 2021. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Vastavalt First North reglemendi p. 26.3.5 esitab juhatus laiendatud konsolideeritud 6 kuu vahearuande hiljemalt 30.09.2021.a

Ursel Velve

Juhatuse esimees
Tallinn, 16.07.2021

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                                Tuhandetes eurodes

2 kv 2020 3 kv 2020 4 kv 2020 1 kv 2021 2 kv 2021
MÜÜGITULU 2 571 2 810 3 082 3 033 3 045
MÜÜDUD TEENUSTE KULU -588 -726 -884 -850 -840
TEGEVUSKULUD -716 -714 -784 -855 -770
KULUM -28 -30 -31 -34 -34
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* 754 1 132 1 090 1 212 970
MUUD ÄRITULUD 40 0 10 0 26
MUUD ÄRIKULUD -1 -2 -12 -3 -9
ÄRIKASUM* 2 032 2 470 2 471 2 503 2 391
MUUD FINANTSTULUD 13 16 135 16 18
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD -642 -617 -858 -654 -796
TULUMAKS 0 0 0 0 -22
PUHASKASUM* 1 403 1 869 1 748 1 865 1 591

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                             Tuhandetes eurodes

30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
236 240 246 229     211
KINNISVARAINVESTEERINGUD 146 900 149 252 151 700 153 243 155 949
MUUD 8 740 8 770 8 963 8 848 8 830
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD 40 811 41 943 44 574 43 826 43 391 *
NÕUDED JA ETTEMAKSED 1 568 1 175 1 154 1 171 1 521
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 9 494 9 478 9 576 10 510 14 131
VARAD KOKKU 207 749 210 858 216 213 217 827 224 033
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200
RESERVKAPITAL 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
JAOTAMATA KASUM 91 627 93 496 97 632 99 497 99 588
OMAKAPITAL KOKKU 111 747 113 616 117 752 119 617 119 708
KOHUSTUSED
LAENUKOHUSTUSED 91 425 94 139 95 097 94 357 98 619
MUUD KOHUSTUSED 1 281 1 255 1 169 1 392 1 615
VÕLAD JA ETTEMAKSED 3 296 1 848 2 195 2 461 4 091
KOHUSTUSED KOKKU 96 002 97 242 98 461 98 210 104 325
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
207 749 210 858 216 213 217 827 224 033

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum KOKKU
SALDO 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE -1 000 -1 000
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 400 -1 232
ARUANDEPERIOODI KASUM 12 102 12 102
SALDO 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 384 -1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM 9 394 9 394
SALDO 31.12.2020 18 200 1 920 97 632 117 752
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM 1 865 1 865
SALDO 31.03.2021 18 200 1 920 99 497 119 617
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 500 -1 500
ARUANDEPERIOODI KASUM 1 591 1 591
SALDO 30.06.2021 18 200 1 920 99 588 119 708

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 2.kv 2020 3.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021 2.kv 2021
PUHASKASUM 1 403 1 869 1 748 1 865 1 591
KORRIGEERIMISED:
PÕHIVARA KULUM 28 30 31 34 34
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD -754 -1 132 -1 090 -1 212 -970
FINANTSTULUD JA KULUD 629 601 723 638 778
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS -434 363 -34 -17 -233
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS -746 -1 458 168 498 1 853
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST 1 384 0 0 1 960 1 405
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD -642 -617 -858 -638 -778
TULUMAKS 0 0 0 0 -22
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU  868   -344 688 3 128  3 658

 

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 2.kv 2020 3.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021 2.kv 2021
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS 0 -34 -6 -2 -4
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 0 0 0 0 0
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED -4 568 -2 352 -1 406 -1 451 -2 794
ANTUD LAENUD 0 0 0 0 0
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE 0 0 0 0 0
ETTEVÕTETE SOETAMINE 0 0 0 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 568 -2 386 -1 412 -1 453 -2 798

 

RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST 2.kv 2020 3.kv 2020 4.kv 2020 1.kv 2021 2.kv 2021
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE 0 0 0 0 5 000
SAADUD LAENUD 4 274 3 501  1 621 0 0
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED -7057 -787 -799 -741 -739
MAKSTUD DIVIDENDID -1 384 0 0 0    -1 500
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 2 185 2 714  822 -741 2 761
RAHAVOOD KOKKU -1 515 -16  98 934 3 621
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 11 009 9 494 9 478 9 576 10 510
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -1 515 -16 98 934 3 621
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 9 494 9 478 9 576 10 510 14 131
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine