Mainor Ülemiste: 3. kvartali 2022 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Mainor Ülemiste2022. AASTA 3. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

01. august 2022

Ülemiste Citys käivitus koostöös Tallinna linnaga rattateede pilootprojekt

Augustist septembri lõpuni viidi Ülemiste City ja Tallinna linna koostöös läbi rattateede pilootprojekt, mille eesmärk oli anda ratturitele ja kergliikuritele senisest rohkem ruumi ning testida, kas ja kuidas linnaku töötajad oma liikumisharjumusi ümber mõtestavad. Pilootprojekti eesmärk oli suurendada kergliiklejate ja jalakäijate osakaalu kümne protsendini ja vähendada keskkonnas müra ning saastetaset. Projekti pikem eesmärk on toetada Tallinn 2035 arengustrateegiat, et 2025. aastaks liiguks linnakusse ühistranspordiga, jalgsi või ratastega 50% ja 2035. aastaks 70% inimestest.

 

17. august 2022

Ülemiste City liitis esmakordselt koolituskrediidi programmi välisülikoolid

Augustis alanud uuel koolituskrediidi programmi hooajal tutvustati esmakordselt lisaks kõikidele suurematele Eesti kõrgkoolidele ka välisülikoolide õppekavasid. Programmi lisandusid järgmiste rahvusvaheliste kõrgkoolide kursused: Kazimieras Simonaviciuse Ülikool Leedust, Aalborgi Ülikool Taanist ja Vilniuse Kolledž. Jaanuarist lisanduvad programmi ka Kanasawa Ülikool Jaapanist ja Arcada Ülikool Soomest. Koolituskrediidi programm on alates 2020. aastast kokku viinud linnaku ettevõtteid ja kõrgkoole, vahendades õppeasutuste kursuseid Ülemiste City ettevõtetele ja nende töötajatele.

 

28. september 2022

Korduspakendite koostöömudeli rakendamine Ülemiste Citys – Tallinna ettevõtluskonkursi aasta koostööprojekt

Ülemiste City toitlustajate üleminek ühekordsetelt kaasamüüdavatelt pakenditelt Ringo korduvkasutatavatele pakenditele võitis Tallinna 2022. aasta ettevõtluskonkursil aasta koostööprojekti auhinna. Koostööprojekti eesmärk on vähendada Ülemiste Citys pakendiprügi ja seeläbi keskkonnajalajälge. Teadliku koostöömudeli kaudu hoitakse ära linnakus kuni 200 000 ühekordse pakendi kasutamine aastas. Ametlikult läksid Ülemiste City toitlustajad kaasamüügil korduspakendite kasutamisele üle 2022. aasta oktoobris.

 

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 30.09.2022)

 

Üüritav pind                       202 000 m2

Sh üüritav büroopind        151 200 m2

Täituvus                            93,2%

Büroopinna täituvus          94,8%

 

FINANTSÜLEVAADE

3. kvartali 2022. aasta puhaskasum on 2 010 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 3. kvartali netokäive on 4 067 tuhat eurot; netokäive kasvas 2022. aasta 3. kvartaliga võrreldes 22,0%.
  • 3. kvartali ärikasum on 2 767 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2021. aasta 3. kvartaliga võrreldes 5,7%.
  • Puhaskasum on 2 010 tuhat eurot, kasv 2021. a 3. kvartaliga võrreldes 10,6%.

Kulud

  • 3. kvartali 2022. a opereerimiskulud on kasvanud 1 697 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2021) 2 421 tuhandele eurole.
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on langenud 826 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2021) 772 tuhandele eurole.

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 115 717 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 16 902 tuhat eurot.

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud juuli-september 2022. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Juuli-september 2022. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

Ursel Velve
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.10.2022

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                               Tuhandetes eurodes

3 kv 2021 4 kv 2021 1 kv 2022 2 kv 2022 3 kv 2022
MÜÜGITULU 3 333 3 665 3 734 3 814 4 067
MÜÜDUD TEENUSTE KULU -922 -1 359 -1 328 -1 325 -1 632
TEGEVUSKULUD -775 -827 -870 -830 -789
KULUM -36 -33 -43 -39 -40
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* 1 023 1 167 1 265 1 058 1 164
MUUD ÄRITULUD 3 13 223 7 3
MUUD ÄRIKULUD -7 -2 -3 -1 -6
ÄRIKASUM* 2 619 2 624 2 978 2 684 2 767
MUUD FINANTSTULUD 25 74 9 32 15
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD -826 -816 -697 -819 -772
TULUMAKS 0 0 0 -17 0
PUHASKASUM* 1 818 1 882 2 290 1 880 2 010

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                          Tuhandetes eurodes

30.09.2021 31.12.2021 31.03.2021 30.06.2022 30.09.2022
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
192 264 314 289 260
KINNISVARAINVESTEERINGUD 159 578 166 960 170 944 176 874    181 459
MUUD 8 841 9 026 9 033 9 007 8 974
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD 44 414 46 490 47 755 47 318 48 482 *
NÕUDED JA ETTEMAKSED 1 634 2 094 1 941 2 308 2 200
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 13 086 12 927 11 610 12 003 10 856
VARAD KOKKU 227 745 237 761 241 597 247 799 252 231
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200
RESERVKAPITAL 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
JAOTAMATA KASUM 101 404 106 399 108 689 108 989 110 999
OMAKAPITAL KOKKU 121 524 126 519 128 809 129 109 131 119
KOHUSTUSED
LAENUKOHUSTUSED 99 259 104 070 106 795 110 916 115 717
MUUD KOHUSTUSED 1 800 1 428 1 287 1 310 1 322
VÕLAD JA ETTEMAKSED 5 162 5 744 4 706 6 464 4 073
KOHUSTUSED KOKKU 106 221 111 242 112 788 118 690  121 112
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
227 745 237 761 241 597 247 799 252 231

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum KOKKU
SALDO 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 384 -1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM 9 394 9 394
SALDO 31.12.2020 18 200 1 920 97 632 117 752
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 500 -1 500
ARUANDEPERIOODI KASUM 10 267 10 267
SALDO 31.12.2021 18 200 1 920 106 399 126 519
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM 2 290 2 290
SALDO 31.03.2022 18 200 1 920 108 689 128 809
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 580 -1 580
ARUANDEPERIOODI KASUM 1 880 1 880
SALDO 30.06.2022 108 989 129 109
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM 2 010 2 010
SALDO 30.09.2022 110 999 131 119

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022 2.kv 2022 3.kv 2022
PUHASKASUM 1 818 1 882 2 290 1 880 2 010
KORRIGEERIMISED:
PÕHIVARA KULUM 36 33 43 39 40
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD -1 023 -1 167 -1 265 -1 058 -1 164
FINANTSTULUD JA KULUD 801 742 688 819 772
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS -125 -555 216 -341 71
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS 1 274 230 -1 223 1 712 -2 293
SAADUD INTRESSID 25 59 26 32 15
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST 0 0 0 1 495 0
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD -826 -945 -714 -819 -772
TULUMAKS 0 0 0 0 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU  1 980   279 61 3 759  -1 321

 

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022 2.kv 2022 3.kv 2022
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS -28 -69 -66 -31 -41
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 0 0 0 0 0
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED -3 634 -5 177 -4 037 -5 876 -4 586
ANTUD LAENUD 0 0 0 0 0
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE 0 0 0 0 0
ETTEVÕTETE SOETAMINE 0 0 0 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 662 -5 246 -4 103 -5 908 -4 627

 

RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022 2.kv 2022 3.kv 2022
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE 0 0 0 0 0
SAADUD LAENUD 1 380 5 551  3 469 4 837 5 546
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED -743 -743 -744 -716 -745
MAKSTUD DIVIDENDID 0 0 0 -1 580  0
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 637  4 808  2 725 2 541 4 801
RAHAVOOD KOKKU -1 045 -159  -1 317 393 -1 147
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 14 131 13 086 12 927 11 610 12 003
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -1 045 -159 -1 317 393 -1 147
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 13 086 12 927 11 610 12 003 10 856

3.kv 2022 Mainor Ulemiste AS vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

22.03.2023 Kinnisvara müügikoolitus