Mainor Ülemiste: 1. kvartali 2022 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Mainor Ülemiste2022. AASTA 1. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

10. märts 2022

Mainor Ülemiste investeerib rahvusvahelise hariduse arendamisse üle 21 miljoni euro

Mainor Ülemiste rajab Ülemiste City südamesse Eesti esimese rahvusvahelise, kogu haridusteed katva õpikvartali. Kahe aastaga valmivas uues hariduskvartalis leiavad kodu Tallinna Rahvusvahelise kooli õppijad, alates lasteaiast ja eelkoolist kuni gümnasistideni, lisaks lastehoid ning Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor IT üliõpilased. Enam kui 21 miljoni eurosest arendusest saab Eesti suurim investeering rahvusvahelisse haridusse.

15. märts 2022

Ülemiste City aitab oma ettevõtteid ühendada sadade tuhandete tulevikutalentidega

Ülemiste City korraldas veebruaris juba kolmandat korda sündmust “Road Trip to Ülemiste City Hub” ning viis 15 ettevõttet Tartu Ülikooli karjäärifestivalile “Otse tulevikku”. Uute talentide värbamiseks loodud kahel sündmusel osales kokku ligi 1500 üliõpilast 13 kõrgkoolist nii Eestist kui ka näiteks Türgist, Belgiast ja Soomest. Ülemiste City ettevõtetest võtsid osa Zone Media, Nordea, Rakett69 Teadusstuudiod, Hitachi Energy, Helmes, Parallels, Devtailor, Health Founders, Ericsson Eesti, Kühne-Nagel IT Service Centre, Cleveron, Eesti Kvaliteediühing, Tallinna Lennujaam, ABB ja Tele2. Analoogsete koostööprojektide jaoks on Ülemiste Cityl loodud võrgustik ligi 20 Eesti ja rahvusvahelise kõrgkooliga, kus õpib sadu tuhandeid üliõpilasi.

 

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 31.03.2022)

Üüritav pind                       203 000 m2

Sh üüritav büroopind        150 800 m2

Täituvus                            94,0%

Büroopinna täituvus          95,3%

 

 

FINANTSÜLEVAADE

1. kvartali 2022. aasta puhaskasum on 2 290 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 1. kvartali netokäive on 3 734 tuhat eurot; netokäive kasvas 2021. aasta 1. kvartaliga võrreldes 23,1%.
  • 1. kvartali ärikasum on 2 978 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2021. aasta 1. kvartaliga võrreldes 19,0%.
  • Puhaskasum on 2 290 tuhat eurot, kasv 2021. a 1. kvartaliga võrreldes 22,8%.

Kulud

  • 1. kvartali 2022. a opereerimiskulud on kasvanud 1 705 tuhandelt eurolt (1. kvartal 2021) 2 198 tuhandele eurole.
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on kasvanud 654 tuhandelt eurolt (1. kvartal 2021) 697 tuhandele eurole.

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 106 795 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 27 285 tuhat eurot.

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud jaanuar-märts 2022. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Jaanuar-märts 2022. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

Ursel Velve
Juhatuse esimees
Tallinn, 29.04.2022

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                        Tuhandetes eurodes

1 kv 2021 2 kv 2021 3 kv 2021 4 kv 2021 1 kv 2022
MÜÜGITULU 3 033 3 045 3 333 3 665 3 734
MÜÜDUD TEENUSTE KULU -850 -840 -922 -1 359 -1 328
TEGEVUSKULUD -855 -772 -775 -827 -870
KULUM -34 -34 -36 -33 -43
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* 1 212 970 1 023 1 167 1 265
MUUD ÄRITULUD 0 26 3 13 223
MUUD ÄRIKULUD -3 -6 -7 -2 -3
ÄRIKASUM* 2 503 2 389 2 619 2 624 2 978
MUUD FINANTSTULUD 16 18 25 74 9
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD -654 -796 -826 -816 -697
TULUMAKS 0 -22 0 0 0
PUHASKASUM* 1 865 1 589 1 818 1 882 2 290

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                         Tuhandetes eurodes

31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
229 211 192 264 314
KINNISVARAINVESTEERINGUD 153 243 155 949 159 578 164 756 170 944
MUUD 8 848 8 830 8 841 9 026 9 033
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD 43 826 43 391 44 414 45 581 47 755 *
NÕUDED JA ETTEMAKSED 1 171 1 520 1 634 2 093 1 941
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 10 510 14 131 13 086 12 927 11 610
VARAD KOKKU 217 827 224 032 227 745 234 647 241 597
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200
RESERVKAPITAL 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
JAOTAMATA KASUM 99 497 99 586 101 404 103 286 108 689
OMAKAPITAL KOKKU 119 617 119 706 121 524 123 406 128 809
KOHUSTUSED
LAENUKOHUSTUSED 94 357 98 619 99 259 104 070 106 795
MUUD KOHUSTUSED 1 392 1 616 1 800 1 428 1 287
VÕLAD JA ETTEMAKSED 2 461 4 091 5 162 5 743 4 706
KOHUSTUSED KOKKU 98 210 104 326 106 221 111 241 112 788
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
217 827 224 032 227 745 234 647 241 597

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum KOKKU
SALDO 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 384 -1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM 9 394 9 394
SALDO 31.12.2020 18 200 1 920 97 632 117 752
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID -1 500 -1 500
ARUANDEPERIOODI KASUM 10 267 10 267
SALDO 31.12.2021 18 200 1 920 106 399 126 519
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM 2 290 2 290
SALDO 31.03.2022 18 200 1 920 108 689 128 809

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 1.kv 2021 2.kv 2021 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022
PUHASKASUM 1 865 1 589 1 818 1 882 2 290
KORRIGEERIMISED:
PÕHIVARA KULUM 34 34 36 33 43
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD -1 212 -970 -1 023 -1 167 -1 265
FINANTSTULUD JA KULUD 638 778 801 742 688
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS -26 -233 -125 -555 216
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS 538 1 855 1 274 230 -892
SAADUD INTRESSID 12 18 25 59 26
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST 1 960 1 405 0 0 0
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD -654 -796 -826 -945 -714
TULUMAKS 0 -22 0 0 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU  3 155   3 658 1 980 279  392

 

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 1.kv 2021 2.kv 2021 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS -29 -4 -28 -69 -66
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 0 0 0 0 0
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED -1 451 -2 794 -3 634 -5 177 -4 037
ANTUD LAENUD 0 0 0 0 0
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE 0 0 0 0 0
ETTEVÕTETE SOETAMINE 0 0 0 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 480 -2 798 -3 662 -5 246 -4 103

 

RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST 1.kv 2021 2.kv 2021 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE 0 5 000 0 0 0
SAADUD LAENUD 0 0  1 380 5 551 3 138
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED -741 -739 -743 -743 -744
MAKSTUD DIVIDENDID 0 -1 500 0 0    0
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -741  2 761  637 4 808 2 394
RAHAVOOD KOKKU 934 3 621  -1 045 -159 -1 317
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 9 576 10 510 14 131 13 086 12 927
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 934 3 621 -1 045 -159 -1 317
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 10 510 14 131 13 086 12 927 11 610

1.kv 2022 Mainor Ulemiste AS vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine