Mainor Ülemiste: Mainor Ülemiste AS 2022.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

Mainor Ülemiste2022. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.

Ehitamisel on Alma Tominga nimeline 16,5 tuhande m2 üüritava pinnaga büroohoone, mille valmistähtaeg on 2022. aasta lõpp. Sellest hoonest saab järjekordne samm üha inimsõbralikuma Ülemiste City teel.

Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2022 7548 tuhat eurot (30.06.2021: 6076 tuhat eurot) ja puhaskasum 4170 tuhat eurot (30.06.2021: 3455 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 129 109 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 9 062 tuhat eurot.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 176 874 tuhat eurot.

Juhatuse kinnitus

Kinnitame, et esitatud 2022. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud vahearuanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).

2022. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) Lisa     30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
VARAD
Kinnisvarainvesteeringud 2 176 874 166 960 155 949
Materiaalne põhivara 3 230 172 96
Immateriaalne põhivara 4 59 92 115
Ettemaksed 5 668 473 171
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 6 10 647 10 647 10 179
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud 10        47 318* 46 490 43 391*
Raha ja raha ekvivalendid 11 12 003 12 927 14 131
VARAD KOKKU 247 799 237 761 224 032
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 12 18 200 18 200 18 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum 104 819 96 132 96 131
Aruandeperioodi kasum 4 170 10 267 3 455
OMAKAPITAL KOKKU 129 109 126 519 119 706
KOHUSTISED
Eraldised 197 197 262
Laenukohustised 13 110 916 104 070 98 619
Tuletisinstrumendid 345 345 345
Võlad hankijatele ja muud võlad 14 6 142 5 599 4 101
Saadud ettemaksed 15  1 090 1 031 999
KOHUSTISED KOKKU 118 690 111 242 104 326
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 247 799 237 761 224 032

*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

(tuhandetes eurodes) Lisa 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
Müügitulu 16 7 548 6 076
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 18 -2 653 -1 688
Brutokasum 4 895 4 388
Turustuskulud 19 -271 -105
Üldhalduskulud 20 -1 511 -1 589
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest 10 2 323 2 182
Muud äritulud 17 230 26
Muud ärikulud 22 -4 -9
Ärikasum* 5 662 4 893
Finantstulud ja -kulud
Intressitulud 23 41 34
Intressikulud 24 -1 482 -1 333
Muud finantstulud ja – kulud 25 -34 -117
Finantstulud ja –kulud kokku -1 475 -1 416
Kasum enne maksustamist 4 187 3 477
Tulumaks 27 -17 -22
Aruandeperioodi puhaskasum* 4 170 3 455

*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(tuhandetes eurodes) 01.01.2022 01.07.2021 01.01.2021
Lisa 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
Rahavood äritegevusest
Kasum enne maksustamist 4 187 6 812 3 477
Korrigeerimised:
   Põhivara kulum ja väärtuse langus 3,4 82 69 68
   Kasum (-kahjum) põhivara müügist ja     mahakandmisest 0 0 2
   Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse     muutus 2 0 -2 204 0
   Muud korrigeerimised 24 0 24
   Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 10 -2 323 -3 099 -2 182
   Muud finantstulud ja -kulud 25 34 131 117
   Intressitulud/-kulud 23,24 1 441 1 412 1 299
   Tulumaks dividendidelt 0 -22 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 46 -652 -309
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -194 -2 045 2 253
Rahavood äritegevusest kokku 3 297 402 4 749
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 3,4 0 0 2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 3,4 -158 -37 -61
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused 2 -9 062 -5 331 -4 107
Saadud intressid 52 226 30
Saadud dividendid 10 1 495 0 1 405
Muud laekumised investeerimistegevusest 0 0 1 960
Rahavood investeerimistegevusest kokku -7 673 -5 142 -771
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud (sh võlakirjad) 13 8 307 6 931 11 125
Saadud laenude tagasimaksed 13 – 1 441 -1 450 – 7 577
Kapitalirendi põhiosa maksed -19 -28 -39
Makstud intressid -1 780 -1 804 -1 395
Makstud muud finantskulud -35 -113 -37
Makstud dividendid 12 -1 580 0 -1 500
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 3 452 3 536 577
Rahavood kokku -924 -1 204 4 555
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 12 927 14 131 9 576
Raha ja raha ekvivalentide muutus -924 -1 204 4 555
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 11 12 003 12 927 14 131

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes eurodes) Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum Kokku
Saldo 31.12.2020 18 200 1 920 97 631 117 751
Väljakuulutatud dividendid 0 0 -1 500 -1 500
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2021 0 0 3 455 3 455
Saldo 30.06.2021 18 200 1 920 99 586 119 706
Koondkasum perioodil 01.07-31.12.2021 0 0 6 813 6 813
Saldo 31.12.2021 18 200 1 920 106 399 126 519
Väljakuulutatud dividendid 0 0 -1 580 -1 580
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2022 0 0 4 170 4 170
Saldo 30.06.2022 18 200 1 920 108 989 129 109

Mainor Ülemiste AS 2022.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.

2022. aasta 6 kuu Mainor Ülemiste AS vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC