Pro Kapital: 2017 a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Pro KapitalTegevusaruanne

Ettevõtte juhi ülevaade

2017. aasta kolmandas kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse, ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.

Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks K4-1 hoones klientidele üle antud 42 korterit 44-st. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega, vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 65 eelmüügilepingut.

Kristiine City-s (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 89 korterit 93-st. Jätkus neljandas hoone korterite eelmüük, hetkel on sõlmitud 24 eelmüügilepingut. Korterite eelmüük algas ka viiendas hoones, kus on sõlmitud 16 eelmüügilepingut ja kuuendas hoones, kus on sõlmitud juba 3 eelmüügilepingut. Edukalt on jätkunud Marsi 6 asuva erilahendustega loft-korteriteks renoveeritava ajaloolise kasarmuhoone eelmüük, kus 38 eelmüügilepingut 45-st korterist on sõlmitud.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 11 korterile. Käimas on läbirääkimised veel mitmete potentsiaalsete ostjatega. Jätkusid ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning alustati Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.

Kolmandas kvartalis sõlmis Ettevõte lepingu hotellitegevuse müügiks nii Tallinnas kui Riias. Tehingu eesmärgiks oli väljuda Tallinna ja Riia hotelliturult, mis ei ole olnud Ettevõtte põhivaldkonnaks ja selle läbi kiirendada oma kinnisvaraprojektide arendustegevust turgudel, kus on positiivsed trendid.

Septembris 2017 kuulutas Ettevõte välja AS Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise. Kokku märgiti ja jaotati investoritele 2 416 232 uut aktsiat märkimishinnaga 1,80 eurot iga aktsia kohta. Uued aktsiad on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu lisanimekirjas.

Ettevõtte tegevuseks ning uute projektide arendamiseks püüab Ettevõte leida erinevaid finantseerimisviise, kombineerides mõistlikul tasemel laene finantsasutustest, investorbaasi laiendamist ja kaasates täiendavat erakapitali.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 9,8 miljonit eurot ehk 2016. aasta sama perioodi 16,2 miljoni euro käibega võrreldes 39% võrra väiksem. Käive vähenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Vähenenud käibest hoolimata vähenes brutokasum vaid 29% võrra. Perioodi puhastulem, mida mõjutasid ka kõrged finantskulud, jäi negatiivseks. Siiski oli aruandeperioodil kajastatud puhaskahjum 1,4 miljonit eurot 39% võrra väiksem kui 2,4 miljonit eurot eelmise aasta samal perioodil.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele oli 30. september 2017 seisuga 21,1 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot, ettevõttel oli lunastamata 10,3 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 30. september 2017 seisuga 85, kellest 48 töötavad hotellides ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

 

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte 2017. aasta üheksa kuu kogukäive oli 9 817 tuhat eurot, vähenedes võrdlusperioodi suhtes 39% võrra (2016 9 kuud: 16 177 tuhat eurot). Kolmanda kvartali kogukäive oli 2 251 tuhat eurot võrreldes 7 974 tuhande euroga aastal 2016. Eelmise aasta kolmanda kvartali käive suurenes oluliselt Vilniuses K4-1 hoone valmimise tõttu, kuna eelmüügilepingud vormistati ümber lõplikeks müügitehinguteks. 2017. aastal ei ole veel ühtegi hoonet valminud. Elamuarendus jätkub plaanipäraselt ja müügikäive kajastatakse hetkel kui hoone valmib ja pinnad antakse ostjale üle.

Üheksa kuu brutokasumi moodustas 3 309 tuhat eurot, mis vähenes võrdlusperioodi suhtes 29% võrra (2016 9 kuud: 4 630 tuhat eurot). Kolmanda kvartali ärikasumi moodustas 962 tuhat eurot võrdluses 3 221 tuhande euroga 2016. aastal. Kuigi aruandeperioodi kogukäive on vähenenud, on kasvanud brutokasumi marginaal, mis moodustas 2017. üheksa kuu tulemusena 34% (2016 9 kuud: 29%).

Ärikasum vähenes üheksa kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 785 tuhande euro võrra (139%) ning moodustas kahjumi 222 tuhat eurot (2016 9 kuud: 563 tuhat eurot ärikasumit). Kolmanda kvartali ärikasum oli 302 tuhat eurot (2016 3. kv: 1 831 tuhat eurot kahjumit). Ärikasumit mõjutas positiivselt Tallinna hotelli müügist saadud kasum, mis on kajastatud muude ärituludena, samas olid turunduse ja konsultatsiooniteenuste kulud kõrgemad kui võrreldaval perioodil.

Puhaskahjum kahanes üheksa kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 929 tuhande euro võrra (39%), moodustades kahjumi 1 441 tuhat eurot (2016 9 kuud: 2 370 tuhat eurot kahjumit). Kolmanda kvartali puhaskasum oli 870 tuhat eurot (2016 3. kv: 779 tuhat eurot kasumit). Perioodi tulemit mõjutas positiivselt Riia hotelli kinnisvara ettevõtte müügist saadud kasum, mida kajastati finantstuludena. Sellegipoolest on lõpptulem negatiivne kõrgete intressikulude tõttu.

Peamised finantsnäitajad (sisaldavad lõpetatud tegevusvaldkondasid)

  2017 9 kuud 2016 9 kuud 2017 3. kv 2016 3. kv
Käive (tuhat eurot) 9 817 16 177 2 251 7 974
Brutokasum (tuhat eurot) 3 309 4 630 962 3 221
Brutokasum, % 34% 29% 43% 40%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) -222 563 302 1 831
Ärikasum/ -kahjum, % -2% 3% 13% 23%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) -1 441 -2 370 870 779
Puhaskasum/ -kahjum, % -15% -15% 39% 10%
         
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,03 -0,04 0,02 0,01
         
  30.09.2017 30.09.2016   31.12.2016
Varad kokku (tuhat eurot) 158 854 140 202   142 314
Kohustused kokku (tuhat eurot)  80 570 57 874   62 110
Omakapital kokku (tuhat eurot) 78 284 82 328   80 204
Võla/omakapitali suhe 1,03 0,7   0,77
         
         
Varade tootlus, % 1,0% -1,8%   -3,0%
Omakapitali tootlus, % -1,8% 2,9%   -4,8%
         
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,44 1,52   1,48

Konsolideeritud finantsaruanne

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne 
     
tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016
     
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 8 793 5 382
Lühiajalised nõuded 4 054 4 475
Varud 33 803 14 144
Käibevara kokku 46 650 24 001
     
Põhivara    
Pikaajalised nõuded 39 42
Materiaalne põhivara 7 260 18 336
Kinnisvarainvesteeringud 104 608 99 660
Immateriaalne põhivara 297 275
Põhivara kokku 112 204 118 313
     
VARAD KOKKU 158 854 142 314
     
     
tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenukohustused 5 524 8 261
Ostjate ettemaksed 6 352 2 226
Lühiajalised võlgnevused 7 602 8 502
Maksukohustused 254 547
Lühiajalised eraldised 155 5
Lühiajalised kohustused kokku 19 887 19 541
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 55 172 38 040
Muud pikaajalised kohustused 2 786 804
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 635 3 360
Pikaajalised eraldised 90 365
Pikaajalised kohustused kokku 60 683 42 569
     
KOHUSTUSED KOKKU 80 570 62 110
     
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 854 10 854
Ülekurss 1 816 1 816
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 259 9 462
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 61 220 59 104
Aruandeperioodi puhaskahjum -1 374 -3 913
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 76 857 78 405
     
Mittekontrolliv osalus 1 427 1 799
OMAKAPITAL KOKKU 78 284 80 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 158 854 142 314

  

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne     
         
tuhandetes eurodes 2017 9 kuud 2016 9 kuud 2017 3. kv 2016 3. kv
         
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Äritulud        
Müügitulu 7 796 13 772 1 773 6 967
Müüdud toodete ja teenuste kulu -5 265 -10 029 -1 043 -4 188
Brutokasum 2 531 3 743 730 2 779
         
Turustuskulud -636 -295 -182 -122
Üldhalduskulud -3 757 -3 651 -1 307 -1 223
Muud äritulud 1 569 153 1 296 30
Muud ärikulud -455 -67 -430 -12
Ärikasum/ -kahjum -748 -117 107 1 452
         
Finantstulud 1 399 -40 1 440 -18
Finantskulud -2 581 -2 656 -882 -822
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -1 930 -2 813 665 612
Tulumaks -1 -185 20 -193
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum -1 931 -2 998 685 419
         
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 490 628 185 360
Perioodi puhaskasum/ -kahjum -1 441 -2 370 870 779
         
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 374 -2 315 891 802
Mittekontrolliv osalus -67 -55 -21 -23
         
         
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) -0,04 -0,06 0,01 0,01
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) -0,03 -0,04 0,02 0,01

 

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne  
         
tuhandetes eurodes 2017 9 kuud 2016 9 kuud 2017 3.kv 2016 3.kv
         
Põhitegevuse rahavood        
Aruandeperioodi puhaskahjum -1 441 -2 370 870 779
Korrigeerimised:        
    Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 475 529 124 172
    Kasum põhivara müügist -1 247 0 -1 247 0
    Kasum tütarettevõtete osade müügist -1 452 0 -1 452 0
    Finantstulud ja –kulud 2 645 2 715 901 848
    Muud mitterahalised muutused (netosumma) 13 041 -51 142 -101
Muutused käibevahendites:        
    Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 425 137 685 -212
    Varudes -19 659 2 622 -4 279 1 428
    Kohustustes ja ettemaksetes 4 189 -917 3 192 154
    Eraldistes -124 10 51 44
Põhitegevuse rahavood kokku -3 148 2 675 -1 013 3 112
         
Rahavood investeerimistegevusest        
Materiaalse põhivara soetamine -154 -686 -13 -586
Immateriaalse põhivara soetamine -30 -1 -6 0
Laekumised põhivara müügist 6 651 0 6 651 0
Kinnisvarainvesteeringute suurenemine -17 348 -5 659 -8 291 -1 236
Neto rahavood tütarettevõtete müügist 6 235 0 6 235 0
Saadud intressid 4 4 1 -12
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 642 -6 342 4 577 979
         
Rahavood finantseerimistegevusest        
Netomuutus vähemusosaluses -480 826 0 0
Laekumised võlakirjade eest 1 446 12 637 282 -2 813
Lunastatud vahetusvõlakirjasid -773 -12 -234 0
Saadud laenud 19 276 2 025 8 242 471
Tagastatud laenud -6 139 -2 754 -5 815 -804
Tasutud intressid -2 129 -2 233 -427 -373
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 11 201 10 489 2 048 -3 519
         
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 411 6 822 5 612 572
         
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 382 6 392 3 181 12 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 793 13 214 8 793 13 214

Lisa: PKG Q3 2017 EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika