Pro Kapital: 2018. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Pro KapitalTegevusaruanne

Ettevõtte juhi ülevaade

2018. aasta esimeses kvartalis jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas arendustegevustega Kristiine Citys Tallinnas, Kliversala elamuarendusprojektis Riias ja Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses.

Tallinnas, Kristiine Citys, on valminud neli eluhoonet ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 119 korterit 124-st. Ehitusjärgus on kolm järgmist elumaja. Jätkunud on kõigi kolme ehitatava hoone korterite eelmüük ning käesoleva vahearuande avaldamise hetkeks on sõlmitud 26 eelmüügilepingut viiendas, 14 eelmüügilepingut kuuendas ja 13 eelmüügilepingut seitsmendas elumajas. Igas hoones valmib 31 korterit.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati River Breeze Residence’i ehitustöid ning hoone valmis aprilli lõpus. 4 luksulikku korterit on ostjatele üle antud ja järgmised 4 antakse üle lähinädalatel. 39 korterit on veel müügis. Käimas on läbirääkimised mitmete potentsiaalsete ostjatega. Jätkati Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööde ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Eelmisel aastal alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja juba on sõlmitud 72 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib Ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 6.8 miljonit eurot ehk 2017. aasta sama perioodi 3.1 miljoni euro käibega võrreldes 121% võrra suurem. Käive suurenes kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Perioodi puhastulem jäi negatiivseks kuigi 2018. aasta esimese kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot oli 92% võrra madalam kui 1,4 miljonit eurot 2017. aasta võrdlusperioodil. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 31. märts 2018 seisuga oli 35,7 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 31. märts 2018 seisuga 84, kellest 45 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldus-ettevõtetes.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte 2018. aasta kolme kuu kogukäive oli 6 798 tuhat eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 121% võrra (2017 3 kuud: 3 074 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 3 614 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2018. aasta esimese kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade arenduse neljanda elumaja ja renoveeritud Marsi 6 valmimine Tallinnas.

Brutokasumi moodustas 1 804 tuhat eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 122% võrra (2017 3 kuud: 814 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 935 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasumi marginaal kasvas 1% võrra.

Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 1 212 tuhande euro võrra (231%) ning moodustas kasumi 687 tuhat eurot (2017 3 kuud: 525 tuhat eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 497 tuhat eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Aruandeaasta ärikasumit mõjutas positiivselt kinnisvara müük Tallinnas.

Puhaskahjum kahanes võrdlusperioodi suhtes 1 284 tuhande euro võrra (92%), moodustades kahjumi 118 tuhat eurot (2017 3 kuud: 1 402 tuhat eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 1 429 tuhat eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Perioodi netotulemit mõjutas positiivselt kinnisvara müük Tallinnas. Kõrgete intressikulude tõttu jäi netotulem siiski negatiivseks.

Jätkuvad tegevusvaldkonnad Jätkuvad ja 
lõpetatud tegevusvaldkonnad
  2018
3 kuud
2017
3 kuud
2017
12 kuud
2018
3 kuud
2017
3 kuud
2017
12 kuud
             
Käive (tuhat EUR) 6 798 3 074 12 077 6 798 3 614 14 098
Brutokasum (tuhat EUR) 1 804 814 4 561 1 804 935 5 380
Brutokasum, % 27% 26% 38% 27% 26% 38%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat EUR) 687 -525 1 797 687 -497 2 385
Ärikasum/ -kahjum, % 10% -17% 15% 10% -14% 17%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat EUR) -118 -1 402 -953 -118 -1 429 -518
Puhaskasum/ -kahjum, % -2% -46% -8% -2% -40% -4%
             
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (EUR) -0,00 -0,03 -0.02 -0,00 -0,03 -0,01
  31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017
       
Varad kokku (tuhat eurot) 183 962 144 439 175 158
Kohustused kokku (tuhat eurot) 101 398 66 143 92 476
Omakapital kokku (tuhat eurot) 82 564 78 296 82 682
Võla / omakapitali suhe 1,23 0,84 1,12
       
Varade tootlus, % -0,1% -1,0% -0.3%
Omakapitali tootlus, % -0,1% -1,8% -0.6%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,46 1,44 1,46

Konsolideeritud finantsaruanded

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 8 255 3 331 10 317
Lühiajalised nõuded 4 459 4 568 4 888
Varud 39 488 27 086 38 024
Käibevara kokku 52 172 34 985 53 229
Põhivara      
Pikaajalised nõuded 36 41 37
Materiaalne põhivara 7 125 18 261 7 435
Kinnisvarainvesteeringud 124 316 90 855 114 140
Immateriaalne põhivara 313 297 317
Põhivara kokku 131 790 109 454 121 929
VARAD KOKKU 183 962 144 439 175 158
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Lühiajalised võlakohustused 10 667 7 654 6 738
Ostjate ettemaksed 6 920 3 846 7 224
Lühiajalised võlad tarnijatele 12 210 3 978 10 091
Maksukohustused 510 675 132
Lühiajalised eraldised 176 203 170
Lühiajalised kohustused kokku 30 483 16 356 24 355
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised võlakohustused 64 651 44 433 62 527
Muud pikaajalised kohustused 4 152 1 827 3 437
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 004 3 348 2 058
Pikaajalised eraldised 108 179 99
Pikaajalised kohustused kokku 70 915 49 787 68 121
KOHUSTUSED KOKKU 101 398 66 143 92 476
       
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 10 854 11 338
Ülekurss 5 661 1 816 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 262 9 462 3 256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 59 944 55 017 60 369
Aruandeperioodi puhaskahjum -96 -1 411 -419
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 81 191 76 820 81 287
Mittekontrolliv osalus 1 373 1 476 1 395
OMAKAPITAL KOKKU 82 564 78 296 82 682
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 183 962 144 439 175 158

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2018 3K  Korrigeeritud
2017 3K
2017 12K
       
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD      
Äritulud      
Müügitulu 6 798 3 074 12 077
Müüdud toodete ja teenuste kulu -4 994 -2 260 -7 516
Brutokasum 1 804 814 4 561
       
Turustuskulud -179 -188 -822
Üldhalduskulud -1 085 -1 193 -5 256
Muud äritulud 176 45 4 114
Muud ärikulud -29 -37 -800
Ärikasum/ -kahjum 687 -525 1 797
       
Finantstulud 1 1 6
Finantskulud -859 -847 -3 352
Kahjum enne tulumaksu -171 -1 371 -1 549
Tulumaks 53 -31 596
Jätkuvate tegevuste puhaskahjum -118 -1 402 -953
       
Kasum/ kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -27 435
Perioodi puhaskahjum -118 -1 429 -518
       
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -96 -1 411 -419
  Mittekontrolliv osalus -22 -18 -99
       
Tulumaksujärgne muu koondkasum      
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes    
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 0 -4
Aruandeperioodi koondkasum kokku -118 -1 429 -522
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -96 -1 411 -423
  Mittekontrolliv osalus -22 -18 -99
       
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0 -0,03 0,02
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) 0 -0,03 0,02

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2018 3 kuud Korrigeeritud
2017 3 kuud
2017 12 kuud
       
Põhitegevuse rahavood      
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum -118 -1 429 -518
Korrigeerimised:      
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 52 175 -455
  Kasum põhivara müügist -18 0 -3 045
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 -26
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 -530
  Kasum tütarettevõtete osade müügist 0 0 346
  Finantstulud ja –kulud 858 887 3 460
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) -503 12 584 12 410
Muutused käibevahendites:      
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 430 -93 -408
  Varudes -1 464 -12 942 -23 880
  Kohustustes ja ettemaksetes 2 850 -1 752 6 556
  Eraldistes 19 12 -101
Põhitegevuse rahavood kokku 2 053 -2 558 -5 281
       
Rahavood investeerimistegevusest      
Materiaalse põhivara soetamine -57 -98 -281
Immateriaalse põhivara soetamine 0 -24 -52
Laekumised põhivara müügist 336 0 6 651
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -9 290 -4 085 -24 772
Neto rahavood tütarettevõtete müügist 0 0 6 249
Saadud intressid 1 1 6
Rahavood investeerimistegevusest kokku -9 010 -4 206 -12 199
       
Rahavood finantseerimistegevusest      
Aktsiakapitali suurendamine 0 0 4 328
Vähemusosalusega seotud netomuutus  0 0 -480
Laekumised võlakirjade eest 0 0 1 446
Vahetusvõlakirjade lunastamine 0 -522 -773
Saadud laenud 7 443 6 450 28 260
Tagastatud laenud -2 051 -168 -7 048
Makstud intressid -527 -567 -3 318
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 4 865 4 713 22 415
       
Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 092 -2 051 4 935
       
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  10 317 5 382 5 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 225 3 331 10 317
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC