Arco Vara: Arco Vara majandusaasta aruanne 2022

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Kinnisvara turg kihutas möödunud aastal selgelt ameerika raudteel: aasta alguses oli kinnisvarasse suunduvat kapitali üle ootuste palju, aasta teine pool sellele selgelt vastandus. Kõigele lisaks viskas õli tulle ehitushindade volatiilsus, mis on tänaseks rahunenud. Nendest aspektidest ei jäänud puutumata ka Arco Vara.

Kodulahe Kvartalis said 2022. aastal kliendid kätte 72 uut kodu Pagi 3 ja 5 majades, kus hoonete valmimise hetkeks olid kõik korterid eelmüüdud. Grupil ei olnud terve 2022. aasta jooksul laos ühtegi üleandmiseks valmis toodet, ilmestamaks 2022. aasta esimeses pooles turul toimunut. Kodulahe Rannakalda arenduses oli 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuks eelmüügi lepinguid sõlmitud 11,0 miljoni euro ulatuses, kuid aruande ilmumise hetkeni on lisandunud poole aastaga vaid 1,7 miljoni euro eest lepinguid, mis on heaks näiteks illustreerimaks intressitõusude mõju alates 2022. aasta neljandast kvartalist. Taastuv päringute arv ja pankade kodulaenude taotluste arvu tõus siiski ilmutavad positiivseid märke, mis potentsiaalselt kajastub ka Arco Vara 2023. aasta eelmüükides.

Bulgaarias kõige olulisemaks 2022. aasta sündmuseks peame Madrid BLVD ärihoone müügiotsust. Kuna grupp ei olnud peale mitmeid jõupingutusi rahul hoone üüritootlusega, sõlmiti IV kvartalis eelmüügileping. Tehingu jõustumise hiliseim tähtaeg on juunis 2023. Arco Vara eesmärk on suunata vabanev 4,1 miljonit eurot projektidesse, mille omakapitali tootlus on vähemalt 20% aastas.

Bulgaaria meeskond alustas eelmisel aastal Botanica Lozen Residences esimese etapi ehitust. 16-st kodust koosneva esimese etapi arendus jätkub vastavalt ootustele. Aruande ilmumise hetkeks on eelmüüdud üks maja. Botanica Lozen II ja III etapi osas koostatakse projekti, et järgneva etapi ehitusluba väljastataks 2023. aasta III kvartalis.

Sukeldudes finantsnäitajatesse, viimaste aastate kõrge omakapitali suhe varadesse on andnud grupile hea positsiooni aeglustunud perioodi sisenemiseks. Soetasime 2022. aasta lõpus uue Kodulahe Kvartalis asuva kinnistu. Samuti jätkab Arco Vara meeskond Kodulahe kõigi etappide, Botanica Lozeni ja Arcojärve arendustegevusega, eesmärgiga klientidele üle anda 200 kodu aastas.

2023. aastal on Arco Vara arendus- ja ehitusmeeskonnad silmitsi uute väljakutsetega, mida ei saa samastada 2021. ja 2022. aastal kogetuga. Sõja ning tervishoiu riskid on täna marginaalsed, kuid peab kuklas hoidma nende võimalikku ootamatut, kuid ulatuse mõttes ennustamatut mõju.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta müügitulu 13 494 tuhat eurot on 16% suurem kui 2021. aasta müügitulu 11 613 tuhat eurot. 2022. aasta ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot. 2021. aastal sai grupp ärikasum 2 569 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 071 tuhat eurot.

2022. aastal müüdi grupi poolt arendatavates projektides 72 korterit ja 1 maa Lätis. 2021. aastal müüdi 63 korterit ja 2 äripinda.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2022. aastaga 5 341 tuhande euro võrra, tasemele 14 662 tuhat eurot 31.12.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2022 seisuga 5,8%, mis on 0,6% võrra suurem võrreldes 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aastal 13 494 tuhat eurot (2021: 11 613 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas 2022. aastal 12 426 tuhat eurot ning 2021. aastal 10 478 tuhat eurot.

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aastal oli 756 tuh eurot (2021. aastal 810 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli kõik rendivalmis kontoripinnad välja renditud, samuti olid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. 9% kontoripinnast on renoveerimises.

Madridi hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Hoone müügist ei saada 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust oodatakse 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali vabanemist.

2022. aastal loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. Pakutakse grupisisesest ehitusteenust fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Hoonete müügitulu kajastub 2022. aruandes, müümata kortereid ei ole.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi müük ja ehitus aadressil Lammi 8 algasid 2022. aasta veebruaris.  Hoone peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Üks korterelamu saab valmis 2023. aasta lõpus, teised majad 2024. aasta alguses. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 45 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis 2023. aastal ehitada 5 koduga eksklusiivne ning kvaliteetne kobarelamu. Teede ja kommunikatsioonide ehitus on valminud. Maja valmib aasta jooksul. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus on alanud. Kogu projekti ehitusaeg on vähemalt 2 aastat. Projekti müük on alanud.

Lätis oli 31.12.2022 ja aastaaruande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 2022 2021
Müügitulu enda kinnisvara müügist 12 426 10 478
Müügitulu teenuste müügist 1 068 1 135
Müügitulu kokku 13 494 11 613
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -10 913 -8 578
Brutokasum 2 581 3 035
Muud äritulud 67 258
Turustuskulud -249 -200
Üldhalduskulud -1 118 -1 106
Muud ärikulud -14 -76
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringutest -205 658
Ärikasum 1 062 2 569
Finantstulud ja -kulud -367 -390
Kasum enne tulumaksu 695 2 179
Tulumaksukulu 0 -108
Aruandeperioodi puhaskasum 695 2 071
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 695 2 071
Aruandeperioodi koondkasum 695 2 071
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis 695 2 071
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)     
– tava 0,07 0,22
– lahustatud 0,07 0,22

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2022 31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid 3 427 1 863
Nõuded ja ettemaksed 4 387 3 701
Varud 22 511 15 761
Müügiootel kinnisvarainvesteering 9 050 0
Käibevara kokku 39 375 21 325
Nõuded ja ettemaksed 18 5
Kinnisvarainvesteeringud 82 9 943
Materiaalne põhivara 284 154
Immateriaalne põhivara 46 87
Põhivara kokku 430 10 189
VARAD KOKKU 39 805 31 514
Laenukohustused 5 255 6 043
Võlad ja saadud ettemaksed 3 681 2 368
Lühiajalised kohustused kokku 8 936 8 411
Laenukohustused 12 834 5 141
Pikaajalised kohustused kokku 12 834 5 141
KOHUSTUSED KOKKU 21 770 13 552
     
Aktsiakapital 7 272 7 272
Ülekurss 3 835 3 835
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Jaotamata kasum 4 917 4 844
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 18 035 17 962
OMAKAPITAL KOKKU 18 035 17 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 39 805 31 514

Arco Vara 2022AA EST_auditiotsusega

AV-Presentatsioon_AA_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?