Arco Vara: 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco Vara

JUHATAJA KOMMENTAARID

Teises kvartalis jõudsime taas iga kinnisvaraarendaja poolt oodatud hetkeni, kui saime alustada valminud kodude üleandmist meie klientidele Kodulahe Kvartalis, millest 41 tehingu müügitulu kajastub lõppenud kvartali andmetes. Aruande ilmumise päevaks on 2022. aasta suvel klientidele üle antud 70 kodu. Kodulahe IV ja V etapi valmimine tähendab, et Kodulahe Kvartali esimese detailplaneeringu ala (Paldiski mnt 70c) arendus on lõpetatud ning saame öelda, et Arco Vara meeskond on sealse piirkonna arengule andnud võimsa panuse.

Kodulahe Rannakalda ehitusega jätkab Arco Tarc, mille värske kollektiiv on tööle hakanud hea meeskonnana. Rannakalda ehitus jätkub graafikus ja samuti on müügitempo oodatud kiirusel. Müügilepinguid on sõlmitud ligikaudu 35%-le korteritest.

Meie Bulgaaria meeskond on jõudnud ehitusloa taotlemiseni Botanica Lozen Residences alal. Ehitusloa väljastamise eesmärk oli teine kvartal, kuid seda eesmärki ei suudetud täita. Siiski on samal ajal toimunud ehitushange, milles osales 3 peatöövõtjat. Hetkel käivad läbirääkimised ehitusettevõtetega ning tööde algus on planeeritud kolmandasse kvartalisse.

Ärihoone Madrid BLVD pindadest on käesoleval hetkel seni vaba üks kontoripind, mille 800 m2 ala on Sofia passiivse kontorite turu osas väga arvestatavaks väljakutseks. Üheks võimaluseks nähakse kontoripinna jagamist väiksemateks osadeks, kuid hoone ülesehituse tõttu võib antud jaotamine osutuda ebapraktiliselt kulukaks. Seega hetkel jätkatakse otsinguid uue üürniku leidmiseks ühele kontoripinnale.

Finantsnäitajatesse laskudes oleme viimase 12 kuu vaates omakapitali tootluse eesmärkidest selgelt allpool, kuid positiivse noodina saame vaadelda grupi likviidsust ja projektide kasumimarginaale. Võttes arvesse Euroopa Keskpanga tõusvaid intressimäärasid, saame hingata rahulikult Kodulahe arenduslaenu osas, mille intress on fikseeritud, mis tähendab, et intressimäärade tõus ei hakka mõjutama projekti kasumlikkust. Lisaks, valmistudes võimalikuks kriisiks sügisel, oleme turvalises positsioonis grupi üldise laenukoormuse osas.

Pilku heites 2022. aasta III kvartali tegevustesse, Arco Vara jätkab potentsiaalsete arenduskinnistute vaatlemist, eesmärgiga jõuda järgmise arendusmaa soetamiseni.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta II kvartali müügitulu oli 7 633 tuhat eurot, mis on 5 korda enam kui 2021. aasta II kvartali müügitulu 1 504 tuhat eurot. Grupi 2022. aasta 6 kuu müügitulu 7 935 tuhat eurot on 26% väiksem 2021. aasta 6 kuu müügitulust 10 670 tuhat eurot.

2022. aasta II kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 023 tuhat eurot ja puhaskasumiks 934 tuhat (6 kuud 2022: ärikasum 1 126 tuhat eurot ja puhaskasum oli 950 tuhat eurot). 2021. aasta II kvartalis sai grupp ärikasumit 621 tuhat eurot ja puhaskasumit 523 tuhat eurot (6 kuud 2021: ärikasum 2 430 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 223 tuhat eurot).

2022. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 41 korterit (6 kuuga kokku 41 korterit ja 1 maa Lätis). 2021. aasta II kvartalis müüdi 5 korterit ja 1 äripind ning 6 kuuga kokku 63 korterit ja 1 äripind.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2022. aasta esimese 6 kuuga 2 528 tuhande euro võrra, tasemele 6 793 tuhat eurot 30.06.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2022 seisuga 5,1%, mis on 0,1% võrra väiksem võrreldes 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aasta II kvartalis 7 633 tuhat eurot (II kvartal 2021: 1 504 tuhat eurot) ja 6 kuuga 7 935 tuhat eurot (6 kuud 2021: 10 670 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas II kvartalis 7 346 tuhat eurot ja 6 kuuga 7 377 tuhat eurot (2021. aasta: II kvartalis 1 234 tuhat eurot ja 6 kuuga 10 136 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aasta II kvartalis oli 202 tuhat eurot ja 6 kuuga 406 tuhat eurot (2021. aasta II kvartalis 200 tuhat eurot ja 6 kuuga 394 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli üks kontoripind vaba, kuid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. Rentnikuta kontoripind moodustab 11,7% renditavast büroo- ja kaubanduspinnast.

2022. aasta I kvartalis loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. 2022. aastal pakutakse teenust vaid grupisiseselt fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. 2022. a II kvartalis jõuti lõppmüük vormistada 41 korterile, ülejäänud klientidega kohtuti notaris juuli alguses. Lõppmüükide vormistamise käigus vabanes 1 korter ja see on aruande esitamise hetkel müügis.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi ehitus aadressil Lammi 8 algas 2022. aasta veebruaris Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ poolt. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust. Korterite müük algas samuti 2022. aasta veebruaris. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 108 korterist 35 eelmüüdud. Grupp piirab eelmüüki antavate korterite mahtu, et arendusperioodi jooksul vajadusel reageerida inflatsiooni mõjule.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse. Käimas on detailplaneeringu protsess.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis ehitada 5 koduga kobarelamu. Käib teedeehitus. Majade ehituse alguseks on plaanitud 2022. a II pool ning maja valmib aasta jooksul. Projekti müük ei ole alanud.

Botanica Lozeni projekti värskeim vaade näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Oodatav ehituse alguse aeg on 2022. aasta sügis, mis alustatakse esimese 16 hoone ehitusega. Ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.06.2022 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 6 kuud 2022 6 kuud 2021 II kv 2022 II kv 2021
Müügitulu enda kinnisvara müügist 7 377 10 136 7 346 1 234
Müügitulu teenuste müügist 558 534 287 270
Müügitulu kokku 7 935 10 670 7 633 1 504
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -6 383 -8 178 -6 274 -1 059
Brutokasum 1 552 2 492 1 359 445
Muud äritulud 202 22 8 12
Turustuskulud -108 -65 -64 -30
Üldhalduskulud -513 -401 -274 -217
Muud ärikulud -7 -40 -6 -11
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest 0 422 0 422
Ärikasum 1 126 2 430 1 023 621
Finantstulud ja -kulud -176 -207 -89 -98
Kasum enne tulumaksu 950 2 223 934 523
Aruandeperioodi puhaskasum 950 2 223 934 523
 

Aruandeperioodi koondkasum

950 2 223 934 523
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava 0,09 0,24 0,09 0,06
– lahustatud 0,09 0,24 0,09 0,06

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.06.2022 31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid 2 549 1 863
Nõuded ja ettemaksed 5 535 3 701
Varud 14 546 15 761
Käibevara kokku 22 630 21 325
Nõuded ja ettemaksed 22 5
Kinnisvarainvesteeringud 9 422 9 943
Materiaalne põhivara 324 154
Immateriaalne põhivara 66 87
Põhivara kokku 9 834 10 189
VARAD KOKKU 32 464 31 514
Laenukohustused 4 226 6 043
Võlad ja saadud ettemaksed 4 834 2 368
Lühiajalised kohustused kokku 9 060 8 411
Laenukohustused 5 116 5 141
Pikaajalised kohustused kokku 5 116 5 141
KOHUSTUSED KOKKU 14 176 13 552
     
Aktsiakapital 7 272 7 272
Ülekurss 3 835 3 835
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Jaotamata kasum 5 170 4 844
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 18 288 17 962
OMAKAPITAL KOKKU 18 288 17 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 32 464 31 514
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

04.-12.10.2022 Kinnisvara täiendkoolitus