Arco Vara: 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Kinnisvaraturu jahenemine III kvartalis ei toonud Arco Vara arendustes põhjust paanikaks. Kodulahe Kvartali planeeritud lõpumüügid toimusid vastavalt ootustele. 2021. aasta eelmüügist kodu soetanud inimestes suuri murepilvi ei peegeldunud, mis tagas 5,2 miljonit eurot müügitulu ja 560 000 eurot puhaskasumit 2022. aasta III kvartalis.

Kodulahe Kvartaliga jätkates on märgata vähenenud päringute kogust ka Rannakalda arenduses, sarnaselt ülejäänud kinnisvaraturule. Lepingutest taganenud kliente aruande ilmumise seisuga ei ole ning hoonest on eelmüüdud ligikaudu 35%. Arco Tarc meeskond jätkab Kodulahe Rannakalda ehitusega, olles graafikus nii ehituskiiruse kui eelarve osas. Ehitustempost saab hea ülevaate, jälgides otseülekannet kodulahe.ee/hoone lingil.

Vahepealsel perioodil on saanud kinnitust Kodulahe Kvartali suurenemine. Soodi 6 kinnistul algatati detailplaneering kuni 6500 m² rajamiseks ning samuti võitis Kodulahe OÜ Lammi 6 riigimaa oksjoni, soetamaks veel ligikaudu 1,5 hektari suuruse maa-ala.

Botanica Lozen Residences eramute arendus Bulgaarias jõudis kolmandas kvartalis ehitusloani ja on jõutud kokkuleppele peatöövõtjaga ehituse alustamiseks juba novembris. Kahjuks eesmärki alustada ehitust kolmandas kvartalis ei õnnestunud täita, kuid positiivse poolena on samal ajal tegeletud ehituslike lahenduste optimeerimisega, tagamaks efektiivsem ehitusprotsess nii ajaliselt kui eelarveliselt.

Madrid BLVD ärihoones Sofias on aruande avaldamise hetkeks üürilepingutega koormatud 20 pinda 22-st. Kahe pinna näol on tegemist kontoripindadega, mille vastu huvi on Sofia turul statistiliselt jahe. Kohalik meeskond hindas võimalike üksikpindade mahu vähendamist, luues rohkem renditavaid kontoriühikuid, kuid võimalikud lahendused ja nendega kaasnevad kulutused ei olnud tänases turuseisus põhjendatavad.

Tänases majanduskeskkonnas on selgelt näha koduostjate kahtlusi tuleviku osas, mida võimendab meedia kajastuste fookus võimalikele dramaatilistele stsenaariumitele, kuid arvestades kinnisvaraarenduse pikka iseloomu, tuleb Arco Vara meeskonnal jätkata kasvu, jõudmaks 2026. aasta eesmärgini arendada igal aastal vähemalt 200 korterit.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta III kvartali müügitulu oli 5 232 tuhat eurot, mis on 8,5 korda enam kui 2021. aasta III kvartali müügitulu 613 tuhat eurot. Grupi 2022. aasta 9 kuu müügitulu 13 167 tuhat eurot on 17% suurem kui 2021. aasta 9 kuu müügitulu 11 283 tuhat eurot.

2022. aasta III kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 659 tuhat eurot ja puhaskasumiks 556 tuhat (9 kuud 2022: ärikasum 1 785 tuhat eurot ja puhaskasum oli 1 506 tuhat eurot). 2021. aasta III kvartalis sai grupp ärikasumit 294 tuhat eurot ja puhaskasumit 202 tuhat eurot (9 kuud 2021: ärikasum 2 724 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 425 tuhat eurot).

2022. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 31 korterit (9 kuuga kokku 72 korterit ja 1 maa Lätis). 2021. aasta III kvartalis vormistati lõppmüük vaid garaažidele, kuid 9 kuuga müüdi lisaks 63 korterit ja 1 äripind.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2022. aasta esimese 9 kuuga 4 038 tuhande euro võrra, tasemele 7 146 tuhat eurot 30.09.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2022 seisuga 5,0%, mis on 0,2% võrra väiksem võrreldes 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aasta III kvartalis 5 232 tuhat eurot (III kvartal 2021: 613 tuhat eurot) ja 9 kuuga 13 167 tuhat eurot (9 kuud 2021: 11 283 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas III kvartalis 4 960 tuhat eurot ja 9 kuuga 12 337 tuhat eurot (2021. aasta: III kvartalis 305 tuhat eurot ja 9 kuuga 10 441 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aasta III kvartalis oli 189 tuhat eurot ja 9 kuuga 595 tuh eurot (2021. aasta III kvartalis 214 tuhat eurot ja 9 kuuga 608 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli kaks kontoripinda vaba, kuid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega olid välja renditud. Rentnikuta kontoripinnad moodustavad 13,3% renditavast büroo- ja kaubanduspinnast.

2022. aasta I kvartalis loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. 2022. aastal pakutakse teenust vaid grupi-siseselt fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. 2022. a II kvartalis jõuti lõppmüük vormistada 41 korterile, ülejäänud klientidega kohtuti notaris juuli alguses. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on hoone täielikult müüdud.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi ehitus aadressil Lammi 8 algas 2022. aasta veebruaris Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ poolt. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust. Korterite müük algas samuti 2022. aasta veebruaris. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 42 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse. Detailplaneeringu kehtestamise protsess on aruande ilmumise ajaks algatatud.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis ehitada 5 koduga kobarelamu. Käib teedeehitus. Maja ehituse alguseks on plaanitud 2022. a lõpp ning hoone valmib aasta jooksul. Projekti müük ei ole alanud.

Botanica Lozeni projekti värskeim vaade näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Oodatav ehituse alguse aeg on 2022. aasta sügis, mil alustatakse esimese 16 hoone ehitusega. Ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.09.2022 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 2022 9 kuud 2021 III kv 2022 III kv 2021
Müügitulu enda kinnisvara müügist 12 337 10 441 4 960 305
Müügitulu teenuste müügist 830 842 272 308
Müügitulu kokku 13 167 11 283 5 232 613
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -10 665 -8 455 -4 282 -277
Brutokasum 2 502 2 828 950 336
Muud äritulud 209 272 7 250
Turustuskulud -153 -109 -45 -44
Üldhalduskulud -764 -631 -251 -230
Muud ärikulud -9 -58 -2 -18
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest 0 422 0 0
Ärikasum 1 785 2 724 659 294
Finantstulud ja -kulud -279 -299 -103 -92
Kasum enne tulumaksu 1 506 2 425 556 202
Aruandeperioodi puhaskasum 1 506 2 425 556 202
 

Aruandeperioodi koondkasum

1 506 2 425 556 202
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava 0,14 0,26 0,05 0,02
– lahustatud 0,14 0,24 0,05 0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.2022 31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid 1 637 1 863
Nõuded ja ettemaksed 4 752 3 701
Varud 12 983 15 761
Käibevara kokku 19 372 21 325
Nõuded ja ettemaksed 22 5
Kinnisvarainvesteeringud 9 422 9 943
Materiaalne põhivara 310 154
Immateriaalne põhivara 58 87
Põhivara kokku 9 812 10 189
VARAD KOKKU 29 184 31 514
Laenukohustused 2 117 6 043
Võlad ja saadud ettemaksed 3 194 2 368
Lühiajalised kohustused kokku 5 311 8 411
Laenukohustused 5 029 5 141
Pikaajalised kohustused kokku 5 029 5 141
KOHUSTUSED KOKKU 10 340 13 552
     
Aktsiakapital 7 272 7 272
Ülekurss 3 835 3 835
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Jaotamata kasum 5 726 4 844
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 18 844 17 962
OMAKAPITAL KOKKU 18 844 17 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 29 184 31 514

AV-Ulevaade_Q3 2022_EST

Arco Vara Q3 2022 aruanne EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

22.03.2023 Kinnisvara müügikoolitus