Nordecon: 2021. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Nordecon2021. aasta I kvartali tulemusi iseloomustab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes mõningane tegevusmahtude langus, tingituna välisturgudel lõppenud projektidest, ning rekordmahus sõlmitud uued ehituslepingud.

Nordeconi kontserni teostamata tööde portfell ning ka ühes kvartalis sõlmitud lepingute maht olid kontserni ajaloo suurimad. Seisuga 31.03.2021 moodustas teostamata tööde maht 281 431 tuhat eurot, mis on ligikaudu 23% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2021 sõlmiti uusi lepinguid kokku 104 882 tuhande euro väärtuses. Mitmed suuremahulised lepingud annavad arvestatavat üleminevat ehitusmahtu ka 2022. ja 2023. aastasse.
Aruandeperioodi müügitulu, mis moodustas 48 987 tuhat eurot, on ligikaudu 11% väiksem võrreldes aasta taguse perioodiga. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, kus müügitulu on vähenenud 73%, Eesti müügitulu on jäänud eelmise aasta sama perioodiga võrreldavale tasemele. Kontsern lõpetas I kvartali brutokahjumiga 92 tuhat eurot.  Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutab I kvartali tulemust suur katmata püsikulude osa, seda eelkõige rajatiste segmendis.  Valdavalt mõjutab seda teedeehituse asfaltbetooni tootmine ja paigaldus, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu. Lisaks mõjutasid tulemust oluliselt Rootsis Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud ühekordsed kulud.
Puhaskasumit mõjutasid üldhalduskulude vähenemine võrreldes 2020. aasta I kvartaliga ning kontserni finantstulusid ja -kulusid oluliselt mõjutava Ukraina grivna valuutakursi tugevnemine euro suhtes. Kontserni puhaskahjum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligikaudu 13%, moodustades 1 911 tuhat eurot, millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 1 564 tuhat eurot (vähenemine 41%).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 31.03.2021 31.12.2020
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 416 12 576
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 42 352 50 029
Ettemaksed 2 558 2 678
Varud 24 467 22 454
Käibevara kokku 77 793 87 737
 
 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 950 8 654
Kinnisvarainvesteeringud 5 639 5 639
Materiaalne 17 903 18 053
Immateriaalne 14 978 14 966
kokku 47 496 47 338
VARA KOKKU 125 289 135 075
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 18 169 18 508
Võlad hankijatele 40 678 47 390
Muud võlad 8 618 11 814
Ettemaksed 10 312 7 738
Eraldised 914 1 059
Lühiajalised kohustused kokku 78 691 86 509
 
Pikaajalised kohustused
 
Laenukohustused 6 982 7 352
Võlad hankijatele 2 720 2 332
Eraldised 1 753 1 647
Pikaajalised kohustused kokku 11 455 11 331
KOHUSTUSED KOKKU 90 146 97 840
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 2 242 2 423
Jaotamata kasum 12 979 14 543
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 32 129 33 874
Mittekontrolliv osalus 3 014 3 361
OMAKAPITAL KOKKU 35 143 37 235
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 289 135 075


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000   3k 2021 3k 2020 2020
Müügitulu  48 987  54 924  296 082
Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu -49 079 -53 736 -285 086
Brutokasum (kahjum)   -92 1 188 10 996
 
Turunduskulud -107 -128 -528
Üldhalduskulud -1 471 -1 799 -7 073
Muud äritulud 35 149 453
Muud ärikulud -23 -53 -273
Ärikasum (kahjum)   -1 658 -643 3 575
 
Finantstulud 405 56 2 995
Finantskulud -289 -1 579 -2 678
Finantstulud ja –kulud kokku   116 -1 523 317
   
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum  0  -30  734
 
Maksustamiseelne kasum (kahjum)   -1 542 -2 196 4 626
-369 0 -508
Puhaskasum (kahjum)   -1 911 -2 196 4 118
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
       
Realiseerumata kursivahed -181 1 248 1 254
Kokku muu koondkasum   -181 1 248 1 254
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)   -2 092 -948 5 372
 
 Puhaskasum (kahjum):        
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 564 -2 669 2 466
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa -347 473 1 652
Kokku puhaskasum (kahjum)   -1 911 -2 196 4 118
Koondkasum (kahjum):        
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 745 -1 421 3 720
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa -347 473 1 652
Kokku koondkasum (kahjum)   -2 092 -948 5 372
 
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:        
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,05 -0,08 0,08
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,05 -0,08 0,08


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 3k 2021 3k 2020
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 68 075 70 309
Maksed hankijatele -59 677 -63 575
Makstud käibemaks -2 338 -2 936
Maksed töötajatele ja töötajate eest -6 215 -6 116
Makstud -458 0
Netorahavoog äritegevusest -613 -2 318
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse soetamine -43 -58
Materiaalse müük 71 138
Antud laenud -5 -5
Antud laenude laekumised 5 3
Tütarettevõtte soetamine 0 -2
Tütarettevõtte soetamisega saadud raha 0 3 605
Saadud dividendid 0 245
Saadud intressid 2 3
Netorahavoog investeerimistegevusest 30 3 929
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 5 393
Saadud laenude tagasimaksed -606 -891
Makstud dividendid -1 884 0
Rendimaksed -806 -737
Makstud intressid -277 -276
Muud maksed -10 0
Netorahavoog finantseerimistegevusest -3 578 -1 511
Rahavoog kokku -4 161 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 12 576 7 032
Valuutakursimuutused 1 -3
Raha jäägi muutus -4 161 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 416 7 129


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokahjum 2021. aasta I kvartalis oli 92 tuhat eurot (I kvartal 2020: kasum 1 188 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli -0,2% (I kvartal 2020: 2,2%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Eelkõige puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu. Kuigi rajatiste segmendi kahjumlikkus on eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, on segmendi kahjumi mõju kontserni tulemusele siiski märkimisväärne. Aruandeperioodi marginaal oli -5,7% ning 2020. aasta võrreldaval perioodil -12,8%. Tulemust parandas eelkõige suuremahuliste pinnasetööde teostamine. Aruandeperioodi kasum teeniti hoonete ehituse segmendis, kuid segmendi marginaal vähenes eelmise aasta võrreldava perioodiga sisuliselt kaks korda, moodustades 2,1% (I kvartal 2020: 4,5%). Marginaali vähenemise oluliseks mõjutajaks on  Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud ühekordsed kulud.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2021. aasta I kvartalis 1 471 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu 18% (I kvartal 2020: 1 799 tuhat eurot). Vähenemine on tingitud eelkõige tööjõukulude langusest. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,3% (I kvartal 2020: 2,8%).
Kontserni ärikahjumiks kujunes 2021. aasta I kvartalis 1 658 tuhat eurot (I kvartal 2020: 643 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikahjum (EBITDA) moodustas 811 tuhat eurot (I kvartal 2020: kasum 194 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. Ukraina grivna tugevnes 2021. aasta I kvartalis euro suhtes ligikaudu 6,2% ning Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes ligikaudu 2%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikasumit 346 tuhat eurot ning kursikahjumit 28 tuhat eurot (I kvartal 2020: kahjum  1 338 tuhat eurot).
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 911 tuhat eurot (I kvartal 2020: 2 196 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 1 564 tuhat eurot (I kvartal 2020: 2 669 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2021. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -613 tuhat eurot (I kvartal 2020: -2 318 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsi- ja ettevalmistuskulud hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid, eelkõige on suurenenud ettemaksete vajadus materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2021. aasta I kvartalis oli 30 tuhat eurot (I kvartal 2020: 3 929 tuhat eurot), mis koosneb soetused 43 tuhat eurot (I kvartal 2020: 58 tuhat eurot) ja  põhivara müügist 71 tuhat eurot (I kvartal 2020: 138 tuhat eurot). Võrreldaval perioodil 2020. aastal mõjutas enim rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot.
Finantseerimistegevuse rahavoog 2021. aasta I kvartalis oli -3 578 tuhat eurot (I kvartal 2020: -1 511 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim dividendimaksed summas 1 884 tuhat eurot (I kvartal 2020: 0 eurot). Laenude tagasimaksed moodustasid kokku 606 tuhat eurot (I kvartal 2020: 891 tuhat eurot) ja rendimaksed 806 tuhat eurot (I kvartal 2020: 737 tuhat eurot). Intressimaksed moodustasid 277 tuhat eurot (I kvartal 2020: 276 tuhat eurot).
Seisuga 31.03.2021 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 416 tuhat eurot (31.03.2020: 7 129 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Müügitulu, tuhat eurot 48 987 54 924 34 524 296 082
Müügitulu muutus -10,8% 59,1% -20,9% 26,5%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot -1 911 -2 196 -1 893 4 118
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -1 564 -2 669 -1 962 2 466
Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,05 -0.08 -0,06 0,08
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,0% 3,3% 4,3% 2,4%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,3% 2,8% 3,1% 2,4%
EBITDA, tuhat eurot -811 194 -1 018 7 003
EBITDA määr müügitulust -1,7% 0,4% -2,9% 2,4%
Brutokasumi määr müügitulust -0,2% 2,2% 0,1% 3,7%
Ärikasumi määr müügitulust -3,4% -1,2% -5,1% 1,2%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita -3,4% -1,2% -5,2% 1,2%
Puhaskasumi määr müügitulust -3,9% -4,0% -5,5% 1,4%
Investeeritud kapitali tootlus -2,1% -3,3% -2,9% 9,3%
Omakapitali tootlus -5,3% -6,7% -5,8% 11,8%
Omakapitali osakaal 28,0% 28,2% 30,2% 27,6%
Vara tootlus -1,8% -2,1% -1,8% 3,3%
Finantsvõimendus 27,8% 32,7% 38,4% 21,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,99 0,95 0,97 1,01
  31.03.2021 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 281 431 229 018 170 509 215 796


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on vähenenud. 2021. aasta I kvartalis moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 4% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 14%.

  I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Eesti 96% 86% 90% 82%
Soome 2% 5% 4% 6%
Rootsi 1% 8% 1% 11%
Ukraina 1% 1% 5% 1%

Seoses suuremahuliste lepingute lõppemisega 2020. aasta lõpul ja 2021. aasta algul on müügitulu mahud nii Rootsis kui ka Soomes aruandeperioodel võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud. Jätkuvalt osaletakse hangetele ning tegeletakse uute projektide ettevalmistamisega. Ukraina müügitulu ja osakaal kontserni mahtudest on stabiilselt samal tasemel.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2021. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.
Kontserni 2021. aasta I kvartali müügitulu oli 48 987 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 54 924 tuhat eurot, vähenes müügitulu 10,8%.  Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, kus müügitulu on vähenenud 73%, Eesti müügitulu on jäänud eelmise aasta sama perioodiga võrreldavale tasemele. Segmentide lõikes on müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud hoonete ning suurenenud rajatiste segmendis, vastavalt -23% ning 86%.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2021. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 37 833 ja 11 094 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 48 954 ja 5 959 tuhat eurot.

Tegevussegmendid I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Hooned 80% 89% 82% 72%
Rajatised 20% 11% 18% 28%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud. Sisuliselt võrdse osakaaluga on äri- ja ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmendid, jätkuvalt on tagasihoidlik tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas asuvad seitsmekorruselise ärihoone ja Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Ülemiste Citys ning Tartusse ehitatav Lidl kaubandushoone.
Kontserni teostamata tööde portfellis on ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud oluliselt kasvanud, mis on eelduseks alamsegmendi käibe kasvule käesoleval aastal. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool, Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendamine Rahumäe teel Tallinnas ning kasarmu ehitus Paldiskis.
Oluline osa kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee) elurajooni arenduse kahe esimese kortermaja ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on jäänud võrreldes 2020. aasta I kvartaliga samale tasemele. Töös on pigem väikesemahulised objektid, keskmise maksumusega 2 mln. eurot. Suuremad töös olnud objektid olid:  Tallinnas Tähetorni Tehnopargi stock-office  tüüpi kahekordne ärihoone ja Tallinnas Pakendikeskuse logistikakeskus.

Hoonete segmendis I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Ärihooned 33% 36% 39% 23%
Ühiskondlikud hooned 31% 30% 21% 37%
Korterelamud 30% 27% 30% 28%
Tööstus- ja laohooned 6% 7% 10% 12%

Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille käive on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  sisuliselt kahekordistunud. Olulise osa käibest moodustavad 2020. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitamine ning Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo teelõigu pinnasetööde teostamine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Salmistu sadama ja Vasknarva paadisadama ehitusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Rajatiste segmendis I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Teedeehitus ja –hooldus 88% 77% 65% 74%
Insenerehitus 6% 14% 0% 4%
Keskkonnaehitus 5% 4% 2% 1%
Muud rajatised 1% 5% 33% 21%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2021 oli 281 431 tuhat eurot, mis on ligikaudu 23% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2021 sõlmiti uusi lepinguid kokku 104 882 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2020: 43 325 tuhat eurot). Nii teostamata tööde portfelli kui ka ühes kvartalis sõlmitud lepingute maht on kontserni ajaloo suurim.

  31.03.2021 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2020
Teostamata tööd, tuhat eurot  281 431  229 018  170 509 215 796

Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 80% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 20% (31.03.2020: vastavalt 81% ja 19%). Võrreldes seisuga 31.03.2020 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 22% ning rajatiste segmendi portfell 27%.
Oluline maht uusi lepinguid lisandus hoonete segmenti, millest suuremahulisemad olid:

  • Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitus ja rekonstrueerimine, maksumusega ligikaudu 42 300 tuhat eurot.
  • Tallinna lähedal asuvasse Rae valda IKEA kontseptsioonipoe ehitamine, maksumusega ligikaud 23 000 tuhat eurot.
  • Tallinna lähedal asuvasse Saku keskusse Uusmäe elurajooni korterelamute ehitamine, maksumusega ligikaudu 3 400 tuhat eurot.

Lisaks eelpool mainitud lepingutele on oluline osa teostamata tööde portfellis ka eelnevatel perioodidel sõlmitud lepingutel, millest suurimateks on: E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapp,  Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Tallinnas, Ülemiste Citys ning Tallinnas Kalaranna kvartali korterelamute kaks esimest etappi.
Kuigi aruandeperioodil sõlmiti uusi lepinguid ka muudes alamsegmentides, on jätkuvalt rajatiste segmendi teostamata tööde portfellis ülekaalus teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud, moodustades ligikaudu 81%. Aruandeperioodil sõlmitud suuremahulisemad lepingu olid:

  • Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, maksumusega 12 600 tuhat eurot.
  • Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo teelõigu täiendavate pinnasetööde teostamine, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat eurot.
  • Lätis Targale vallas tuulepargi ehitamine, kogu lepingu maksumus, milles Nordecon Betoon OÜ osaleb ühena ühispakkujatest, on kokku ligikaudu 13 500 tuhat eurot.
  • Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendustööd, maksumusega ligikaudu 2 600 tuhat eurot.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2022. ja 2023. aastasse üleminevat ehitusmahtu ning tihedat konkurentsi peatöövõtuturul, prognoosib kontserni juhtkond 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes mõningast tegevusmahtude langust. Tellijate poolne hinnalanguse surve peatöövõtu ettevõtetele on suurenenud, kuid alltöövõtjate poolt pakutavate sisendhindade oodatud langust ei ole oluliselt toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on ettevõtte püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2021. aasta I kvartali jooksul töötas kontsernis kokku keskmiselt 675 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 422 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 3%.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
ITP 422 429 391 450
Töölised 253 266 271 258
Keskmine kokku 675 695 662 708

Kontserni 2021. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 5 931 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 6 660 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 11%lise vähenemise põhjuseks on nii töötajate arvu vähenemine kontsernis, 2020. aasta keskel toimunud töötasude vähendamine kui ka tulemustasude väiksem osakaal tööjõukuludes.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta I kvartalis 37 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 12 tuhat eurot (I kvartal 2020: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta I kvartalis 99 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 33 tuhat eurot (I kvartal 2020: vastavalt 132 tuhat eurot ja 44 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  I kv 2021 I kv 2020 I kv 2019 2020
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 417,4 365,8 315,5 418,2
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 14,1% 16% -1,5% 22,8%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 11,0 9,6 9,2 10,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 14,9% 4,3% -8,4% 18,1%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasvu põhjuseks on viimase nelja kvartali müügitulu suurenemine võrrelduna eelmise perioodi näitajaga.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC