Nordecon: 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

NordeconVaatamata koroonapandeemia kestvale mõjule ja majanduse jätkuvale turbulentsile on kontserni pingutused vilja kandnud ning III kvartali kasumlikkus oli võrreldav 2020. aasta sama perioodiga. Küll aga survestavad sisendhindade tõus ning materjalide tarneraskused jätkuvalt tugevalt kasumimarginaali. 2021. aasta 9 kuu tulemusi iseloomustab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes mõningane tegevusmahtude langus ning samas jätkuv teostamata tööde portfelli kasv.

Seisuga 30.09.2021 moodustas teostamata tööde maht 293 141 tuhat eurot, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvanud 36%. Uusi lepinguid sõlmiti III kvartalis 2021 kokku 102 326 tuhande euro väärtuses. Mitmed suuremahulised lepingud annavad arvestatavat üleminevat ehitusmahtu ka 2022. ja 2023. aastasse.

Kontserni 9 kuuga brutokasumlikkus vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, moodustades 2,3% (9 kuud 2020: 4,4%). III kvartalis suutis kontsern kasumlikkust oluliselt parandada, kasumlikkus moodustas 3,9% (III kvartal 2020: 4,3%). Hoonete segmendi tulemuse suurimaks mõjutajaks on oluline sisendhindade tõus, mis mõjutab eelkõige 2020. aastal sõlmitud lepinguid. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Rajatiste segmendi tööde portfelli iseloomust tingitud vähene asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osakaal on tinginud olukorra, kus tavapärasest suuremas mahus on katmata püsikulu. See mõjutab oluliselt segmendi kasumlikkust.

Üldise hinnatõusu valguses on kontsern vähendanud üldhalduskulusid, mis on eelmise aasta 9 kuuga võrreldes vähenenud ligikaudu 20%.
Kontserni 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 208 894 tuhat eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, eelkõige Rootsi turul, kus müügitulu on vähenenud 58%, Eesti müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 3%.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 30.09.2021 31.12.2020
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 5 697 12 576
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 62 735 50 029
Ettemaksed 3 353 2 678
Varud 27 405 22 454
Käibevara kokku 99 190 87 737
 
Põhivara
 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 818 8 654
Kinnisvarainvesteeringud 5 639 5 639
Materiaalne põhivara 17 703 18 053
Immateriaalne põhivara 15 029 14 966
Põhivara kokku 47 265 47 338
VARA KOKKU 146 455 135 075
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 618 18 508
Võlad hankijatele 63 125 47 390
Muud võlad 7 590 11 814
Ettemaksed 12 047 7 738
Eraldised 1 306 1 059
Lühiajalised kohustused kokku 101 686 86 509
 
Pikaajalised kohustused
 
Laenukohustused 6 583 7 352
Võlad hankijatele 3 354 2 332
Eraldised 1 359 1 647
Pikaajalised kohustused kokku 11 296 11 331
KOHUSTUSED KOKKU 112 982 97 840
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 862 2 423
Jaotamata kasum 11 855 14 543
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 30 625 33 874
Mittekontrolliv osalus 2 848 3 361
OMAKAPITAL KOKKU 33 473 37 235
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 146 455 135 075


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 9k 2021 III kv 2021 9k 2020 III kv 2020 2020
Müügitulu  208894  90928  217664  80866  296082
Müüdud toodangu kulu -203999 -87339 -208149 -77358 -285086
Brutokasum 4 895 3 589 9 515 3 508 10 996
     
Turunduskulud -394 -180 -386 -184 -528
Üldhalduskulud -4 267 -1 434 -5 312 -1 452 -7 073
Muud äritulud 198 71 273 95 453
Muud ärikulud -93 -64 -138 -28 -273
Ärikasum 339 1 982 3 952 1 939 3 575
     
Finantstulud 877 340 270 21 2 995
Finantskulud -942 -277 -2 102 -861 -2 678
Finantstulud ja –kulud kokku -65 63 -1 832 -840 317
       
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum  0  0  966  487  734
     
Maksustamiseelne kasum 274 2 045 3 086 1 586 4 626
Tulumaks -642 -23 -82 0 -508
Puhaskasum (kahjum) -368 2 022 3 004 1 586 4 118
 
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
         
Realiseerumata kursivahed -561 155 1 375 557 1 254
Kokku muu koondkasum (kahjum) -561 155 1 375 557 1 254
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -929 2 177 4 379 2 143 5 372
     
 Puhaskasum (kahjum):          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -796 1 352 1 040 1 197 2 466
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 428 670 1 964 389 1 652
Kokku puhaskasum (kahjum) -368 2 022 3 004 1 586 4 118
Koondkasum (kahjum)          
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 357 1 507 2 415 1 754 3 720
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 428 670 1 964 389 1 652
Kokku koondkasum (kahjum) -929 2 177 4 379 2 143 5 372
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:          
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 0,04 0,03 0,04 0,08
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 0,04 0,03 0,04 0,08


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 9k 2021 9k 2020
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt 243 632 267 488
Maksed hankijatele -214 901 -238 592
Makstud käibemaks -6 548 -8 245
Maksed töötajatele ja töötajate eest -19 128 -20 849
Makstud tulumaks -617 -81
Netorahavoog äritegevusest 2 438 -279
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -134 -184
Materiaalse põhivara müük 246 246
Immateriaalse põhivara soetamine -16 -2
Tütarettevõtte soetus 0 -2
Tütarettevõtte soetusega saadud raha 0 3 605
Antud laenud -18 -17
Antud laenude laekumised 83 43
Saadud dividendid 0 251
Saadud intressid 7 8
Netorahavoog investeerimistegevusest 168 3 948
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 1 535 2 333
Saadud laenude tagasimaksed -3 086 -1 949
Rendimaksed -2 388 -2 167
Makstud intressid -841 -790
Makstud dividendid -4 706 -472
Netorahavoog finantseerimistegevusest -9 486 -3 045
Rahavoog kokku -6 880 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 12 576 7 032
Valuutakursimuutused 1 -16
Raha jäägi muutus -6 880 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 5 697 7 640


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2021. aasta 9 kuuga oli 4 895 tuhat eurot (9 kuud 2020: 9 515 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus 2,3% (9 kuud 2020: 4,4%). III kvartalis suutis kontsern kasumlikkust oluliselt parandada, brutokasum moodustas 3 589 tuhat eurot (III kvartal 2020: 3 508 tuhat eurot) ja kasumlikkus 3,9% (III kvartal 2020: 4,3%). 9 kuu kasumlikkus mõjutab oluliselt sisendhindade tõus, mis peamiselt avaldab mõju 2020. aastal sõlmitud lepingutele. III kvartalis toimus mõningane toorme- ja materjalihindade stabiliseerumine, mille pealt on oodata sisendhindade tõusu negatiivse mõju vähenemist. Samas jätkuvad materjalide tarneprobleemid, mis avaldavad survet ehituslepingute tähtaegadele.  Kasumlikkus vähenes mõlemas ärisegmendis. Hoonete segmendis kasumlikkus moodustas 9 kuuga 3,0% ning III kvartalis 3,8%, 2020 aasta sama periood vastavalt 4,7% ja 4,0%. Lisaks eelpool mainitule mõjutavad segmendi tulemust märkimisväärselt Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud ühekordsed kulud. Rajatiste segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 1,8% ja III kvartalis 4,0%, 2020. aasta sama periood vastavalt 4,6% ja 5,9%. Tööde portfelli iseloomust tingitud vähene asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osakaal on tinginud olukorra, kus tavapärasest suuremas mahus on katmata püsikulu.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 4 267 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 20%  (9 kuud 2020: 5 312 tuhat eurot), mille põhjuseks peamiselt tööjõukulude vähenemine. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud samaks, moodustades 2,1% (9 kuud 2020: 2,1%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2021. aasta 9 kuuga 339 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 952 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 2 961 tuhat eurot (9 kuud 2020: 6 512 tuhat eurot).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. 2021. aasta 9 kuuga tugevnes Ukraina grivna kurss euro suhtes ligikaudu 12%, Rootsi krooni kurss euro suhtes oluliselt ei muutunud. Kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi kursikasumit kokku  697 tuhat eurot. (9 kuud 2020: Ukraina grivna kursikahjum 1 255 tuhat eurot, Rootsi krooni kursikasum 84 tuhat eurot).

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 368 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 004 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas -796  tuhat eurot (9 kuud 2020: 1 040 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2021. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 2 438 tuhat eurot (9 kuud 2020: -279 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid. Eelkõige on oluliselt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud ettemaksete vajadus materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2021. aasta 9 kuuga oli 168 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 948 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 150 tuhat eurot ( 9 kuud 2020: 186 tuhat eurot) ning põhivara müük summas 246 tuhat eurot (9 kuud 2020: 246 tuhat eurot). Antud laenusid laekus 2021. aasta 9 kuuga 83 tuhat eurot (9 kuud 2020: 43 tuhat eurot). Võrreldaval perioodil 2020. aastal mõjutas enim rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot ning saadud dividendid summas 251 tuhat eurot.

Finantseerimistegevuse rahavoog 2021. aasta 9 kuuga oli -9 486 tuhat eurot (9 kuud 2020: – 3 045 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed ning makstud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 1 535 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2020: 2 333 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 3 086 tuhat eurot (9 kuud 2020: 1 949 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 2 388 tuhat eurot (9 kuud 2020: 2 167 tuhat eurot). Dividende maksti 2021. aasta 9 kuuga 4 706 tuhat eurot (9 kuud 2020: 472 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2021 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 697 tuhat eurot (30.09.2020: 7 640 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Müügitulu, tuhat eurot 208 894 217 664 172 237 296 082
Müügitulu muutus -4% 26,4% 2,8% 26,5%
Puhaskasum/kahjum, tuhat eurot -368 3 004 2 876 4 118
Puhaskasum/kahjum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -796 1 040 2 532 2 466
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31528585
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot -0,03 0,03 0,08 0,08
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,0% 2,4% 2,7% 2,4%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,1% 2,7% 2,8% 2,4%
EBITDA, tuhat eurot 2 961 6 512 4 732 7 003
EBITDA määr müügitulust 1,4% 3,0% 2,7% 2,4%
Brutokasumi määr müügitulust 2,3% 4,4% 4,5% 3,7%
Ärikasumi määr müügitulust 0,2% 1,8% 1,5% 1,2%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 0,1% 1,8% 1,4% 1,2%
Puhaskasumi määr müügitulust -0,2% 1,4% 1,7% 1,4%
Investeeritud kapitali tootlus 1,7% 6,2% 5,8% 9,3%
Omakapitali tootlus -1,0% 8,5% 8,8% 11,8%
Omakapitali osakaal 22,9% 25,8% 25,9% 27,6%
Vara tootlus -0,3% 2,3% 2,5% 3,3%
Finantsvõimendus 32,1% 30,2% 30,0% 21,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,98 1,00 0,93 1,01
  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2019 31.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 293 141 215 494 196 493 215 796


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2021. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt vähenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 5%.

  9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Eesti 95% 88% 91% 82%
Soome 4% 5% 4% 6%
Ukraina 1% 1% 2% 1%
Rootsi 0% 6% 3% 11%

Välisturgude osakaalu vähenemist müügitulus mõjutab oluliselt Rootsi turu oluline vähenemine, mis moodustab aruandeperioodi müügitulust alla 1%. Soome ja Ukraina müügitulu ja osakaal kontserni mahtudest on jäänud eelmise aasta sama perioodiga võrreldavale tasemele.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2021. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 208 894 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 217 664 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 4%. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, eelkõige Rootsi turul, kus müügitulu on vähenenud 58%, Eesti müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 3%. Segmentide lõikes on müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud hoonete segmendis (9%) ning suurenenud rajatiste segmendis (13%). Hoonete segmendi müügitulu vähenemist mõjutab olukorras, kus teostamata tööde portfell on kasvanud ja sisaldab suuremahulisi projekteerimis – ja ehitustöövõtte, muuhulgas ehitustegevusele eelnev pikk projekteerimisperiood.

Üldist ehitusturgu jätkuvalt mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2021. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 154 599 ja 54 029 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 169 439 ja 48 025 tuhat eurot.

Tegevussegmendid 9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Hooned 72% 75% 70% 72%
Rajatised 28% 25% 30% 28%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on vähenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud välja arvatud ärihoonete alamsegment, kus on toimunud 7% kasv.  Praktiliselt võrdse osakaaluga on äri- ja ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmendid, jätkuvalt on tagasihoidlik tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas asuvad Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ja Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Ülemiste Citys ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.

Kontserni teostamata tööde portfellis on ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud oluliselt kasvanud, mis on eelduseks alamsegmendi käibe kasvule käesoleval aastal. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Saaremaa Gümnaasium, Tartu Ülikooli kliinikum, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendus Rahumäe teel Tallinnas, Kaitsepolitseiameti peahoone Tallinnas ning kasarmu Paldiskis.

Oluline osa kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu elurajooni arenduse kahe esimese kortermaja ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus. Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 388 tuhat eurot (9 kuud 2020: 2 455 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on jäänud võrreldes 2020. aasta 9 kuuga samale tasemele. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks. Valdavalt on töös siiski väikesemahulised objektid, keskmise maksumusega 2 mln. eurot, millest olulisemad:  Tallinnas Tähetorni Tehnopargi kahekordne lao- ja büroohoone ja Tallinnas Pakendikeskuse logistikakeskus.

Hoonete segment 9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Ärihooned 30% 25% 35% 23%
Ühiskondlikud hooned 29% 36% 28% 37%
Korterelamud 29% 28% 30% 28%
Tööstus- ja laohooned 12% 11% 7% 12%

Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille käive on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligikaudu 21%. Suurimad aruandeperioodil töös olnud objektid olid: Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo teelõigu pinnasetööde teostamine ning  Hiiu maakonna riigiteede rekonstrueerimine ja taastusremondi teostamine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Salmistu sadama, Vasknarva paadisadama ehitusel ning Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Rajatiste segment 9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Teedeehitus ja –hooldus 85% 77% 81% 74%
Muud rajatised 5% 18% 16% 21%
Keskkonnaehitus 5% 1% 3% 1%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus) 5% 4% 0% 4%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2021 oli 293 141 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 36%. III kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 102 326 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2020: 87 751 tuhat eurot).

  30.09.2021 30.09.2020 30.09.2019 31.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd 293 141 215 494 196 493 215 796

Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 87% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 13% (30.09.2020: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.09.2020 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 51% ning rajatiste segmendi portfell vähenenud 18%.
III kvartalis sõlmitud lepingutest moodustasid olulise mahu hoonete segmendi tööd, millest suuremahulisemad olid:

  • Kastani Kodud elurajooni ehitamine Tallinna lähedal Jõelähtme vallas, maksumusega ligikaudu 5 500 tuhat eurot;
  • Vektori äri- ja eluhoonekompleksi projekteerimine ja ehitamine Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 137, maksumusega ligikaudu 38 000 tuhat eurot;
  • Roseni Maja büroohoone ehitamine Tallinnas, aadressil Ahtri 4, maksumusega ligikaudu 17 000 tuhat eurot;
  • Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja renoveerimine Tartu lähedal, maksumusega ligikaudu 5 600 tuhat eurot;
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 9 800 tuhat eurot.

Lisaks eelpool mainitud lepingutele on oluline osa teostamata tööde portfellis 2021. aasta I poolaastal ning varasematel perioodidel sõlmitud lepingutel, millest suurimateks on: Tallinnas Kaitsepolitseiameti peahoone, Tallinna lähedal Rae vallas IKEA kontseptsioonipood, E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapp ning Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Tallinnas, Ülemiste Citys.

Jätkuvalt on rajatiste segmendi teostamata tööde portfellis ülekaalus teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud, moodustades ligikaudu 90%. III kvartalis sõlmiti üks suuremahulisem leping:

  • IKEA kontseptsioonipoe territooriumi juurdepääsuteede ja Kurna-Tuhala uue ringristmiku ehitus Rae vallas, maksumusega ligikaudu 3 500 tuhat eurot.

Lisaks on teostamata tööde portfellis 2021. aasta I poolaastas sõlmitud suuremahulised lepingud: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, Lätis Targale vallas tuulepargi ehitamine, Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendustööd ning Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2022. ja 2023. aastasse üleminevat ehitusmahtu ning tihedat konkurentsi peatöövõtuturul, prognoosib kontserni juhtkond 2021. aastal tegevusmahtude jäämist 2020. aastaga samale tasemele. Tekkinud olukord, sisendhindade tõus ning materjalide tarneraskused, mis mõjutavad eelkõige 2020. aastal sõlmitud lepinguid, on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on ettevõtte püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2021. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 690 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 432 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 2%

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

  9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
ITP 432 422 413 450
Töölised 258 261 276 258
Keskmine kokku 690 703 689 708

Kontserni 2021. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 18 325 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 19 476 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 6%lise vähenemise põhjuseks on nii töötajate arvu vähenemine kontsernis, 2020. aasta keskel toimunud töötasude vähendamine kui ka tulemustasude väiksem osakaal tööjõukuludes.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 112 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 37 tuhat eurot (9 kuud 2020: vastavalt 135 tuhat eurot ja 45 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 276 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 91 tuhat eurot (9 kuud 2020: vastavalt 357 tuhat eurot ja 118 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

  9k 2021 9k 2020 9k 2019 2020
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 416,5 400,4 335,0 422,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 4,0% 19,5% 5,1% 24,2%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 11,1 10,3 9,5 10,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 6,9% 8,4% -0,6% 18,0%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, kasvu on tingitud nelja viimase kvartali müügitulu mõningasest kasvust ning töötajate arvu ning tööjõukulude vähememisest.

Nordecon Aruanne 3Q 2021

NCN investor presentation Q3 2021

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine