Merko: 2023. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2023. aasta teise kvartali müügitulu oli 142 miljonit eurot ning kuue kuu oma 217 miljonit eurot. Ettevõtte teise kvartali puhaskasum ulatus 13,6 miljoni euroni, kuue kuu puhaskasum oli 19,4 miljonit eurot. Esimesel poolaastal andis Merko ostjatele üle 512 korterit ning 15 äripinda.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul oli esimese poolaasta kasum ootuspäraselt tugev, kuna mitu korteriarendusprojekti said valmis ja toimus eelmüüdud korterite üleandmine ostjatele. Samas eelmüüdud korterite varu järk-järgult ammendub ning tegutsetakse täna väga erinevas turuolukorras võrreldes 2020. ja 2021. aastaga. Korterite uusmüügi tempo on märkimisväärselt langenud, mistõttu on uute arendusprojektide käivitamine nii kontserni poolt kui Balti turul tervikuna oluliselt aeglustunud. See omakorda tähendab järgmisel paaril aastal vähem valmivaid arendusprojekte ja müüdavaid kortereid. Positiivse poole pealt nähakse, et esimesel poolaastal on korterituru olukord stabiliseerunud, kohanemine majanduskeskkonna muutustega jätkub ning turule on lisandunud natuke rahulikumat sentimenti. Kuigi täna on oluliselt vähem investeerimise eesmärgil korteriostjaid, siis uue kodu ostutehinguid siiski toimub. Kiiret muutust nõudluse taastumisel lähiajal siiski ei nähta ning suhtutakse uute projektide käivitamisse ettevaatlikult. Kontsern investeeris kuue kuuga töös olevatesse arendusprojektidesse ja uutesse kinnistutesse kokku 56,5 miljonit eurot.

Tänavu kuue kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 255 miljoni euro väärtuses ehk 32% enam kui võrdlusperioodis ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes 29% võrra 418 miljoni euroni. Ehitusmahtude mõttes tasakaalustab kontserni tugev tellijalepingute portfell lähema paari aasta jooksul teatud määral korterituru langusest tingitud mõjusid. Samas on ehituse tegutsemiskeskkond jätkuvalt ebakindel. Riskide juhtimine on äärmiselt oluline, niipalju kui see tänase kiire inflatsiooni ja kõrgete intresside, uute regulatsioonide ja halduspraktika ning geopoliitilise olukorra juures on võimalik.

Esimese kuue kuuga andis Merko ostjatele üle 512 korterit ja 15 äripinda. Teise kvartali lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel bilansis 978 korterit. Ehitusfaasis olevatest korteritest ligikaudu 40% oli kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

2023. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Rae ja Pelgulinna riigigümnaasiumid, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal ja Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, kaitseväe ehitised Tapa linnakus, Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lätis olid töös GUSTAVS ärikeskus ning Elemental Business Centre büroohooned. Leedus tuulepargi taristurajatised ja alajaam Kelmė rajoonis ning erinevad NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2023. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 20,2 mln eurot ja II kvartalis 14,1 mln eurot (6 kuud 2022: 8,4 mln eurot ja II kvartalis 4,9 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 9,3% (6 kuud 2022: 5,4%).
2023. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 19,4 mln eurot (6 kuud 2022: 7,2 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13,6 mln eurot (II kvartal 2022: 4,2 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 8,9% (6 kuud 2022: 4,6%).

MÜÜGITULU

2023. aasta II kvartali müügitulu oli 141,6 mln eurot (II kvartal 2022: 87,8 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 217,3 mln eurot (6 kuud 2022: 156,2 mln eurot). 6 kuu müügitulu suurenes 39,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 30,6% (6 kuud 2022: 53,8%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2023 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 418,2 mln eurot (30. juuni 2022: 322,9 mln eurot). 2023. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 254,8 mln eurot (6 kuud 2022: 193,3 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 84,4 mln eurot (II kvartal 2022: 22,1 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2023. aasta 6 kuuga müüs kontsern 512 korterit, 2022. aasta 6 kuuga 214 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2023. aasta 6 kuuga 80,5 mln eurot ning 2022. aasta samal perioodil 27,1 mln eurot. 2023. aasta II kvartalis müüdi 367 korterit, võrreldes 2022. aasta II kvartalis müüdud 88 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 61,2 mln eurot (II kvartal 2022: 11,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,8 mln eurot ning omakapital 186,0 mln eurot (51,3% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 16,8 mln eurot ning 156,7 mln eurot (41,5% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2023 oli kontserni netovõlg 68,0 mln eurot (30. juuni 2022: 73,2 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2023.a.
6 kuud
2022.a.
6 kuud
2023.a.
 II kvartal
2022.a.
 II kvartal
2022.a.
12 kuud
Müügitulu 217 347 156 198 141 596 87 772 409 633
Müüdud toodangu kulu (191 528) (138 917) (125 752) (78 363) (355 975)
Brutokasum 25 819 17 281 15 844 9 409 53 658
           
Turustuskulud (2 095) (2 169) (1 018) (1 054) (4 077)
Üldhalduskulud (8 261) (7 522) (4 296) (3 799) (15 860)
Muud äritulud 2 778 1 422 1 961 736 3 144
Muud ärikulud (147) (455) (85) (394) (1 834)
Ärikasum 18 094 8 557 12 406 4 898 35 031
           
Finantstulud (-kulud) 2 126 (193) 1 735 (33) 2 067
sh kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 3 819 328 2 539 330 3 516
intressikulud (1 337) (374) (682) (212) (1 180)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (290) (67) (80) (119) (138)
muud finantstulud (-kulud) (66) (80) (42) (32) (131)
Kasum enne maksustamist 20 220 8 364 14 141 4 865 37 098
           
Tulumaksukulu (929) (1 176) (637) (755) (2 995)
Perioodi puhaskasum 19 291 7 188 13 504 4 110 34 103
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 19 450 7 202 13 570 4 196 34 640
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (159) (14) (66) (86) (537)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 72 (12) 19 (28) 30
Perioodi koondkasum 19 363 7 176 13 523 4 082 34 133
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 19 490 7 189 13 580 4 169 34 648
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (127) (13) (57) (87) (515)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,10 0,41 0,77 0,24 1,96

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

  30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 9 795 16 773 17 665
Nõuded ja ettemaksed 68 627 68 317 77 959
Ettemakstud tulumaks 146 36 38
Varud 216 142 228 240 225 661
  294 710 313 366 321 323
Põhivara
Ühisettevõtte aktsiad või osad 15 514 9 707 12 895
Muud aktsiad ja väärtpaberid 80
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 21 457 23 616 22 982
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 044 1 115 693
Kinnisvarainvesteeringud 11 435 11 536 11 485
Materiaalne põhivara 17 640 17 347 17 452
Immateriaalne põhivara 582 635 582
67 752 63 956 66 089
     
VARAD KOKKU 362 462 377 322 387 412
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 39 783 48 854 49 687
Võlad ja ettemaksed 83 889 117 702 96 248
Tulumaksukohustus 1 419 2 275 1 241
Lühiajalised eraldised 9 805 6 879 9 820
134 896 175 710 156 996
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 37 965 41 153 42 236
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 774 1 649 2 355
Muud pikaajalised võlad 2 472 2 322 2 133
42 211 45 124 46 724
     
KOHUSTUSED KOKKU 177 107 220 834 203 720
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (622) (240) (495)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (743) (804) (783)
Jaotamata kasum 177 998 148 810 176 248
185 977 156 728 184 187
OMAKAPITAL KOKKU 185 355 156 488 183 692
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 362 462 377 322 387 412

Merko_Ehitus_2023_6k_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine