Merko: 2023. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2023. aasta esimese kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11% ning ulatus 76 miljoni euroni. Esimese kvartali puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot ehk pea kaks korda enam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Esimeses kvartalis andis Merko ostjatele üle 145 korterit.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul ollakse, vaatamata esimese kvartali heale kasumi kasvule, sisenetud ootuspäraselt täiesti teistsugusesse korterituru olukorda kui oli 2020. ja 2021. aasta tehingute ja hinnatasemete tippaeg. Täna vormistatakse varem eelmüüdud kortereid asjaõiguslepinguteks, mis kajastub ka jooksvates finantstulemustes. Korterite uusmüügi tempo on alates 2022. aasta kevadest järsult langenud ja on mitu korda madalam võrreldes varasemaga. Seetõttu on Merko kontsern viimase 12 kuu jooksul alustanud vähem arendusprojekte, mis omakorda tähendab vähem müüdavaid ja valmivaid kortereid järgmisel paaril aastal. Positiivse poole pealt tooks välja, et esimeses kvartalis on nõudlus uute kodude järele mõnevõrra suurenenud.

2023. aasta esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 170 miljoni euro väärtuses ja ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes ligikaudu 10% 412 miljoni euroni. Kontserni tellijalepingute portfell on hetkel tugev, mis ehitusmahtude mõttes teatud määral tasakaalustab lähema paari aasta jooksul korterituru langusest tingitud mõjusid. Projektijuhtimise äris aga sõltutakse otseselt ehitustellimuste mahust, need omakorda investeerimiskindlusest ja majanduse arengust. Selles osas ei ole väljavaated lähiajal head ning jätkuvalt kiire inflatsioon toob kaasa mitmeid riske ehituslepingute kulude poolel.

Esimeses kvartalis andis Merko ostjatele üle 145 korterit ning alustas Tallinnas Lahekalda korteriarendusprojekti viienda etapi maapealsete mahtude ehitusega. Lõpuni ehitamise otsus sõltub turuolukorrast. Esimese kvartali lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel ehituses 1004 korterit, millest üle 40% on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2023. aasta esimeses kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Rae ja Pelgulinna riigigümnaasiumid, Arter kvartal ja Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, kaitseväe ehitised Tapa linnakus, Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lätis olid töös GUSTAVS ärikeskus, Elemental Business Centre büroohooned ja NATO rajatised Ādažis, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2023. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 6,1 mln eurot (3 kuud 2022: 3,5 mln eurot), mis andis 3 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 8,0% (3 kuud 2022: 5,1%).

2023. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 5,9 mln eurot (3 kuud 2022: 3,0 mln eurot) ja 3 kuu puhaskasumi marginaal oli 7,8% (3 kuud 2022: 4,4%).

MÜÜGITULU

2023. aasta 3 kuu müügitulu oli 75,8 mln eurot (3 kuud 2022: 68,4 mln eurot). 3 kuu müügitulu suurenes 10,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 46,7% (3 kuud 2022: 56,2%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. märts 2023 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 412,2 mln eurot (31. märts 2022: 376,1 mln eurot). 2023. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 170,3 mln eurot (3 kuud 2022: 171,2 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2023. aasta 3 kuuga müüs kontsern 145 korterit, 2022. aasta 3 kuuga 126 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2023. aasta 3 kuuga 19,4 mln eurot ning 2022. aasta samal perioodil 15,5 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 14,3 mln eurot ning omakapital 190,1 mln eurot (50,0% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 29,9 mln eurot ning 170,3 mln eurot (50,0% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2023 oli kontserni netovõlg 72,8 mln eurot (31. märts 2022: 23,6 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2023.a.
3 kuud
2022.a.
3 kuud
2022.a.
12 kuud
Müügitulu 75 751 68 426 409 633
Müüdud toodangu kulu (65 776) (60 554) (355 975)
Brutokasum 9 975 7 872 53 658
       
Turustuskulud (1 077) (1 115) (4 077)
Üldhalduskulud (3 965) (3 723) (15 860)
Muud äritulud 817 686 3 144
Muud ärikulud (62) (61) (1 834)
Ärikasum 5 688 3 659 35 031
       
Finantstulud (-kulud) 391 (160) 2 067
sh kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 1 280 (2) 3 516
intressikulud (655) (162) (1 180)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (210) 52 (138)
muud finantstulud (-kulud) (24) (48) (131)
       
Kasum enne maksustamist 6 079 3 499 37 098
       
Tulumaksukulu (292) (421) (2 995)
Perioodi puhaskasum 5 787 3 078 34 103
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 5 880 3 006 34 640
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (93) 72 (537)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 53 16 30
Perioodi koondkasum 5 840 3 094 34 133
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 5 910 3 020 34 648
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (70) 74 (515)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,33 0,17 1,96

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022
VARAD
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 14 295 29 881 17 665
Nõuded ja ettemaksed 54 206 57 331 77 959
Ettemakstud tulumaks 89 53 38
Varud 244 549 187 848 225 661
  313 139 275 113 321 323
Põhivara
Ühisettevõtte aktsiad või osad 14 175 9 377 12 895
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 22 685 23 878 22 982
Edasilükkunud tulumaksuvara 873 793 693
Kinnisvarainvesteeringud 11 460 13 803 11 485
Materiaalne põhivara 17 287 16 966 17 452
Immateriaalne põhivara 564 653 582
67 044 65 470 66 089
     
VARAD KOKKU 380 183 340 583 387 412
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 59 753 11 554 49 687
Võlad ja ettemaksed 88 907 103 801 96 248
Tulumaksukohustus 1 290 956 1 241
Lühiajalised eraldised 8 973 6 825 9 820
158 923 123 136 156 996
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 27 347 41 938 42 236
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 327 3 159 2 355
Muud pikaajalised võlad 2 054 2 244 2 133
31 728 47 341 46 724
     
KOHUSTUSED KOKKU 190 651 170 477 203 720
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus (565) (153) (495)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (753) (777) (783)
Jaotamata kasum 182 128 162 314 176 248
190 097 170 259 184 187
OMAKAPITAL KOKKU 189 532 170 106 183 692
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 380 183 340 583 387 412

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Merko_Ehitus_2023_3k_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal