EfTEN Real Estate Fund III: 2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate Fund Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 2,443 miljonit eurot (2019 I kvartal: 2,315 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 5,5%. Kontserni neto üüritulu miinus finantskulud oli 2020. aasta I kvartalis kokku 1,929 miljonit eurot (2019 I kvartal: 1,815 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 6,2%.

Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,368 miljonit eurot (2019: 1,369 miljonit eurot). Puhaskasumi suhteliselt väiksem kasv võrreldes müügitulu ja neto üüritulu kasvuga on seotud kõrgemate üldhalduskuludega, mis 2020. aasta I kvartalis sisaldasid kahe uue kinnisvarainvesteeringu due diligence kulusid summas 60 tuhat eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2020. aasta I kvartalis 96% (2019: 97%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2019: 3%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2020. aasta I kvartali jooksul müügitulust kokku 24,2% (2019 I kvartal: 19,5%).

2020. aasta I kvartalis on kontsern teeninud vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed ja intressikulud) 0,873 miljonit eurot (2019 I kvartal: 0,934 miljonit eurot). Väiksem vaba rahavoog sellel aastal on tingitud peamiselt märtsis tehtud provisjonidest seoses Covid-19 pandeemia ja eriolukorra kehtestamisega Eestis, Lätis ja Leedus, kahe 2020. aastal soetatud kinnisvarainvesteeringuid omava ettevõtete endiste laenulepingute ülevõtmise ühekordsetest kuludest ja due diligence kuludest.

Seoses Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukorraga ja potentsiaalse üüritulu vähenemise ning klientide maksekäitumise halvenemisega alates 2020. aasta märtsist on kontserni juhtkond taotlenud enamike kinnisvarainvesteeringute laenulepingute maksepuhkuseid kuni kuueks kuuks alates 2020. aasta märtsist ja aprillist. 2020. aasta märtsist hakkasid maksepuhkused kehtima kahel kinnisvarainvesteeringul ning ülejäänud hakkasid kehtima bilansipäevajärgselt, 2020. aasta aprillist. Laenulepingute järgsed igakuised tagasimaksed vähenevad kontsernis maksepuhkuste ajal keskmiselt 197 tuhat eurot kuus.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on märtsi lõpu seisuga 2,0% (31.12.2019: 1,8%) ning LTV (Loan to Value) 50% (31.12.2019: 52%).

10. jaanuaril 2020. a sõlmis Real Estate Fund III AS võlaõiguslikud ostulepingud Riia lennujaamas asuva Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuva Piepilsetas tootmis- ja laohoone omanikettevõtete omandamiseks. Tehingud viidi lõpuni 12. märtsil ja 13. märsil 2020. a. ning kahe uue tütarettevõtte finantsnäitajad on kontserni aruannetesse konsolideeritud alates 1. märtsist 2020. Tütarettevõtete eest maksti kokku 8 873 tuhat eurot, s.h võeti üle endiste omanike laenunõudeid tütarettevõtete vastu summas 3 780 tuhat eurot.

2020. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 13 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 129,132 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 117,869 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

Real Estate Fund III AS hindab oma kinnisvarainvesteeringuid kaks korda aasta – 31. detsembri ja 30. juuni seisuga. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise peamised sisendid on kinnisvarainvesteeringutelt teenitav rahavoog, vakantsuse prognoosid, diskontomäär (WACC) ja väljumistootlikkus. Kõik kontserni ettevõtete poolt seoses Covid-19 kriisiga sõlmitud üürilepingute muudatused on ajutised (tähtajaga peamiselt 1-3 kuud, mõnede lepingute puhul ka kuni 4 ja 6 kuud), mistõttu kaugemasse tulevikku jäävat rahavoogu hetkel sõlmitud kokkulepped ei mõjuta. Vahearuande koostamise seisuga on sõlmitud ajutisi üürilepingute kokkuleppeid üüri peatamiseks või alandamiseks kogusummas 204 tuhat eurot kuu kohta (25% igakuisest tavapärasest üüritulust). Diskontomäärade ja väljumistootlikkuse muutus sõltub nii turu kui laenuvõtja intressimääradest kui ka kinnisvaraturul tehtavate tehingute hinnatasemetest, mille osas annab sisendinfot kontserni sõltumatu hindaja Colliers International. Kontserni järgmised kinnisvarainvesteeringute hindamised viiakse läbi 2020. aasta juunis.

Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2020 oli 17,18 eurot (31.12.2019: 16,85 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2020. aasta I kvartalis 1,9% (2019 I kvartal: 2,7%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  I
€ tuhandetes 2020 2019
Müügitulu 2 443 2 315
Müüdud teenuste kulu -88 -76
Brutokasum 2 355 2 239
Turustuskulud -93 -86
Üldhalduskulud -414 -288
Muud äritulud ja -kulud 5 -1
Ärikasum 1 853 1 864
Finantskulud -333 -338
Kasum enne tulumaksu 1 520 1 526
Tulumaksukulu -152 -157
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 368 1 369
Kasum aktsia kohta
  – tava 0,32 0,42
  – lahustatud 0,32 0,42

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2020 31.12.2019
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 10 419 12 986
Lühiajalised hoiused 0 6 000
Nõuded ja viitlaekumised 913 667
Ettemakstud kulud 59 51
Käibevara kokku 11 391 19 704
Kinnisvarainvesteeringud 129 132 113 011
Materiaalne põhivara 126 114
Põhivara kokku 129 258 113 125
VARAD KOKKU 140 649 132 829
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 21 394 21 147
Tuletisinstrumendid 276 271
Võlad ja ettemaksed 866 1 132
Lühiajalised kohustused kokku 22 536 22 550
Laenukohustused 40 430 34 225
Muud pikaajalised võlad 769 609
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 375 4 274
Pikaajalised kohustused kokku 45 574 39 108
Kohustused kokku 68 110 61 658
Aktsiakapital 42 225 42 225
Ülekurss 9 658 9 658
Kohustuslik reservkapital 936 936
Jaotamata kasum 19 720 18 352
Omakapital kokku 72 539 71 171
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 140 649 132 829
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC