EfTEN Real Estate Fund III AS 2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate FundCovid-19 kiirenenud leviku ja kasvanud piirangute taustal on fondi tulemused 2021.aasta I kvartalis üle ootuste head. Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus on küll seoses ajutiste allahindlustega võrreldes eelmise aasta I kvartaliga keskmiselt 22% võrra langenud, kuid ülejäänud kinnistute üüritulule kriis 2021. aasta I kvartalis olulist mõju ei avaldanud. Samas on osade üürnikega sõlmitud lisakokkuleppeid üürimaksete edasilükkamiseks kuni maikuuni, mis omakorda avaldab ajutist negatiivset mõju fondi rahavoogudele.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2021. aasta I kvartali müügitulu oli 2,867 miljonit eurot (2020 I kvartal: 2,443 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 17,4%. Kontserni neto renditulu oli 2021. aasta I kvartalis kokku 2,770 miljonit eurot (2020 I kvartal: 2,262 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 22,5%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,795 miljonit eurot (2020: 1,368 miljonit eurot). Paremad kasuminäitajad tulenevad peamiselt uute, 2020. aastal tehtud kinnisvarainvesteeringute lisandumisest, kuid ka vakantsuse vähenemisest Leedu büroohoonetes. Covid-19 negatiivne mõju fondi üüritulule võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on ligikaudu 150 tuhat eurot. Ilma ajutiste Covid-19 allahindlusteta teeniks fondi konsolideeritud kinnisvaraportfell 8,3% kõrgemat müügitulu.

2021. aasta I kvartalis sõlmiti muuhulgas uued üürilepingud Ulonu ja Laisvese büroohoonetes Leedus, mis vähendas fondi vakantsuse määra 0,8%-ni, s.t kogu üüriportfellist (124 tuhat m2) on fondi kinnisvaraportfellis vakantseid pindu märtsi lõpu seisuga ainult 934 m2.

Konsolideeritud neto renditulu marginaal oli 2021. aasta I kvartalis 97% (2020: 93%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud ning turustuskulud) 3% (2020: 7%) müügitulust. Fondi kulud on madalamad peamiselt seoses koroonakriisist tulenevate piirangutega kaubanduskeskustele ning sellest tulenevast turustuskulude vähendamisest.

Kontserni varade maht 31.03.2021 seisuga oli 151,727 miljonit eurot (31.12.2020: 151,632 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane moodustas varade mahust 95% (31.12.2020: sama).

2021. aasta I kvartalis on kontsern teeninud vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed ja intressikulud) 1,049 miljonit eurot (2020 I kvartal: 873 tuhat eurot). Kõiki laene teenindati 2021. aasta I kvartalis tavapäraselt ning maksepuhkuseid fondi tütarettevõtted ei võtnud.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on märtsi lõpu seisuga 2,3% (31.12.2020: sama) ning LTV (Loan to Value) 50% (31.12.2020: sama).

Kinnisvaraportfell

2021. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 15 (31.12.2020: sama) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane bilansipäeval on 144,762 miljonit eurot (31.12.2020: 144,235 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 136,757 miljonit eurot (31.12.2020: 136,349 miljonit eurot).

Aktsiainfo

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2021 oli 17,35 eurot (31.12.2020: 16,93 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2021. aasta I kvartalis 2,5% (2020 I kvartal: 1,9%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  I kvartal
€ tuhandetes 2021 2020
Müügitulu 2 867 2 443
Müüdud teenuste kulu -66 -88
Brutokasum 2 801 2 355
Turustuskulud -31 -93
Üldhalduskulud -384 -414
Muud äritulud ja -kulud 3 5
Ärikasum 2 389 1 853
Muud finantstulud ja -kulud -421 -333
Kasum enne tulumaksu 1 968 1 520
Tulumaksukulu -173 -152
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 795 1 368
Kasum aktsia kohta
   – tava 0,43 0,32
   – lahustatud 0,43 0,32

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2021 31.12.2020
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 5 702 5 128
Nõuded ja viitlaekumised 1 063 2 018
Ettemakstud kulud 49 128
Käibevara kokku 6 814 7 274
Pikaajalised nõuded 3 18
Kinnisvarainvesteeringud 144 762 144 235
Materiaalne põhivara 145 101
Immateriaalne põhivara 3 4
Põhivara kokku 144 913 144 358
VARAD KOKKU 151 727 151 632
JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 28 460 28 781
Tuletisinstrumendid 216 246
Võlad ja ettemaksed 755 1 995
Lühiajalised kokku 29 431 31 022
Laenukohustused 43 320 43 587
Muud pikaajalised võlad 974 957
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 724 4 583
Pikaajalised kokku 49 018 49 127
kokku 78 449 80 149
Aktsiakapital 42 225 42 225
Ülekurss 9 658 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 323 1 323
Jaotamata kasum 20 072 18 277
Omakapital kokku 73 278 71 483
JA OMAKAPITAL KOKKU 151 727 151 632
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

19.05.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine