Merko Ehitus: 2020. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta neljanda kvartali müügitulu oli ligikaudu 106 miljonit eurot ja aasta müügitulu kokku oli 316 miljonit eurot. Kontserni 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 10 miljonit eurot ning aastane puhaskasum kasvas üle 40%, ulatudes 23 miljoni euroni. Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja ühe euro aktsia kohta.

Juhtkond on 2020. aasta tulemustega rahul ja tänab kõiki kontserni töötajaid hea töö eest, eriti arvestades pandeemiast tingitud piiranguid. Üle poole kasumist teenis kontsern väljaspool Eestit ja eeskätt korteriarendusest. Paljude varem käivitatud korteriarendusprojektide müük realiseerus 2020. aastal, tänu millele müüsid kontserni ettevõtted kokku 900 uut kodu. Suur osa praegu arenduses olevatest korteritest saab müügivalmis 2022. aastal. Pandeemia mõjudest tulenevalt ei prognoosi juhtkond lähema aasta jooksul kasvu Balti ehitusturul.

Suurema osa kontserni kasumist andis kinnisvaaraarenduse ärivaldkond, mille 2020. aasta müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 84% ning müüdud korterite arv ligi kaks korda (2020. aastal 895 korterit ning 2019. aastal 482 korterit). Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva Tallinnas, Gaiļezers ja Viesturdārzs Riias ning Vilneles Slenis ja Rinktinės Urban Vilniuses.

2020. aasta jooksul sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid 277 miljoni euro ja neljandas kvartalis 29,1 miljoni euro väärtuses, millest suuremad olid kaubandushoone ehitus Tiskres Eestis ning NATO baasi rajamine Ādažis Lätis. Kontserni ehituslepingute jääk aasta lõpu seisuga oli 225 miljonit eurot.

Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Arte Gümnaasium, andmekeskus Harjumaal, Nordic Hotel Forumi ja Tallink City Hoteli renoveerimine ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitus. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehase ehitus Ādažis ning lasteaia ehitus Salaspilsis ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine. Leedus olid suuremad töös olevad objektid Neringa hotell Vilniuses, tuulepargi taristurajatised Telšiai rajoonis ning Kaunase rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ja NATO kasarmute ehitus.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2020. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 24,5 mln eurot ja IV kvartalis 10,6 mln eurot (12 kuud 2019: 20,3 mln eurot ja IV kvartal 2019: 10,0 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 7,7% (12 kuud 2019: 6,2%).
2020. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 23,0 mln eurot (12 kuud 2019: 16,3 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 9,9 mln eurot (IV kvartal 2019: 9,3 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 7,3% (12 kuud 2019: 5,0%).

MÜÜGITULU
2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 106,4 mln eurot (IV kvartal 2019: 99,2 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 315,9 mln eurot (12 kuud 2019: 326,8 mln eurot). 12 kuu müügitulu vähenes 3,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 43,9% (12 kuud 2019: 48,3%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 225,1 mln eurot (31. detsember 2019: 141,4 mln eurot). 2020. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 277,2 mln eurot (12 kuud 2019: 169,6 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 29,1 mln eurot (IV kvartal 2019: 42,0 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2020. aasta 12 kuuga müüs kontsern 895 korterit (sh 3 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 12 kuuga 482 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 12 kuuga 116,6 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 63,8 mln eurot. 2020. aasta IV kvartalis müüdi 361 korterit (kõik omaarendustest) võrreldes 2019. aasta IV kvartalis müüdud 276 (sh 11 korterit ühisprojektis) korteriga ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 49,6 mln eurot (IV kvartal 2019: 43,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 47,5 mln eurot ning omakapital 153,2 mln eurot (59,6% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 24,7 mln eurot ning 130,3 mln eurot (46,2% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2020 oli kontserni netovõlg -18,4 mln eurot (negatiivne) (31. detsember 2019: 39,0 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2021. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2020. aasta dividendimääraks 77%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

2020.a.
12 kuud
2019.a.
12 kuud
2020.a.
IV kvartal
2019.a.
IV kvartal
Müügitulu 315 918 326 779 106 438 99 159
Müüdud toodangu kulu (272 169) (291 958) (87 901) (85 235)
Brutokasum 43 749 34 821 18 537 13 924
         
Turustuskulud (4 212) (4 260) (1 055) (1 634)
Üldhalduskulud (13 412) (12 988) (5 264) (4 147)
Muud äritulud 2 320 2 983 606 1 243
Muud ärikulud (2 979) (1 318) (1 663) (96)
Ärikasum 25 466 19 238 11 161 9 290
         
Finantstulud (-kulud) (1 009) 1 085 (577) 722
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt (144) 1 766 (348) 921
Intressikulud (719) (656) (189) (185)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (7) 5
muud finantstulud (-kulud) (139) (25) (45) (14)
Kasum enne maksustamist 24 457 20 323 10 584 10 012
         
Tulumaksukulu (1 954) (3 833) (727) (850)
Perioodi puhaskasum 22 503 16 490 9 857 9 162
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 22 994 16 270 9 923 9 267
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (491) 220 (66) (105)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse        
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (115) 13 2 23
Perioodi koondkasum 22 388 16 503 9 859 9 185
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 22 890 16 281 9 951 9 279
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (502) 222 (92) (94)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,30 0,92 0,56 0,52

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

31.12.2020 31.12.2019
VARAD
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid 47 480 24 749
Nõuded ja ettemaksed 32 657 50 413
Ettemakstud tulumaks 306 104
Varud 126 332 166 226
  206 775 241 492
Põhivara
Ühisettevõtte osad 2 354 2 498
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 17 979 11 094
Edasilükkunud tulumaksuvara 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 922 14 047
Materiaalne põhivara 14 521 11 919
Immateriaalne põhivara 711 777
50 140 40 335
 
VARAD KOKKU 256 915 281 827
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 13 649 20 725
Võlad ja ettemaksed 55 846 69 585
Tulumaksukohustus 1 202 812
Lühiajalised eraldised 6 347 7 976
77 044 99 098
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 15 409 43 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 001 1 682
Muud pikaajalised võlad 4 026 3 491
22 436 48 174
 
KOHUSTUSED KOKKU 99 480 147 272
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 207 4 217
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (814) (710)
Jaotamata kasum 145 320 122 326
153 228 130 338
OMAKAPITAL KOKKU 157 435 134 555
 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 256 915 281 827

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika