Merko Ehitus: 2020. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 79,7 miljonit eurot ja puhaskasum 4,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga vastavalt 8,6% ja 92,0%. Kontserni 9 kuu müügitulu oli 209 miljonit eurot ja puhaskasum 13,1 miljonit eurot. 9 kuuga müüs Merko 534 korterit.

Suurema osa kasumist andis korterite müük varem käivitatud projektides. Enim kortereid müüdi Vilniuses, kus realiseerus viimase paari aasta hea töö tulemus. Korteriarenduse osakaal kontserni äris on kasvanud, mistõttu kvartali tulemused võivad oluliselt varieeruda, sõltuvalt sellest, millal projektid valmivad.

Merko kinnisvaraarenduse valdkonna 2020. aasta 9 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle kolme korra ja müüdud korterite arv enam kui 2,5 korda. Suuremad korteriarendusprojektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva Tallinnas, Gaiļezers ja Viesturdārzs Riias ning Vilneles Slenis ja Rinktinės Urban Vilniuses.

Merko Ehituse kontserni 9 kuuga sõlmitud ehituslepingutest moodustavad suurema osa riigihanked. Juhtkonna hinnangul pole lähema 12 kuu jooksul näha Baltimaade ehitusturul tellimuste kasvu. Kontserni ettevõtted sõlmisid 2020. aasta 9 kuuga uusi lepinguid 248 miljoni euro ja kolmandas kvartalis 72,9 miljoni euro väärtuses, millest suuremad olid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmanda arendusetapi rajamine, Nordic Hotel Forumi ja Tallink City Hoteli renoveerimine, Lätis Orkla vahvli- ja küpsisetehase ehitus Ādažis ning lasteaia ehitus Salaspilsis. Kontserni ehituslepingute jääk septembri lõpu seisuga oli 251,2 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja, kõrgepinge kaabelliinid Tallinnas, Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus, Kohila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine, Harjumaal andmekeskuse ehitus ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidli logistikakeskus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine. Leedus oli töös Neringa hotell Vilniuses, tuulepargi taristurajatiste ehitus Telšiai rajoonis ning Kaunases rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ja NATO kasarmute ehitus.

 

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2020. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 13,9 mln eurot ja III kvartalis 5,1 mln eurot (9 kuud 2019: 10,3 mln eurot ja III kvartal 2019: 2,8 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,6% (9 kuud 2019: 4,5%).
2020. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 13,1 mln eurot (9 kuud 2019: 7,0 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 4,9 mln eurot (III kvartal 2019: 2,5 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,2% (9 kuud 2019: 3,1%). Võrreldes 2020. aasta 9 kuuga mõjutas 2019. aasta puhaskasumlikkust muuhulgas oluliselt tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu väljamakstud dividendidelt 2,7 mln eurot. 2020. aastal pole kontserni emaettevõte dividende maksnud.

MÜÜGITULU
2020. aasta III kvartali müügitulu oli 79,7 mln eurot (III kvartal 2019: 73,4 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 209,5 mln eurot (9 kuud 2019: 227,6 mln eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 8,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 47,6% (9 kuud 2019: 53,2%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. september 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 251,2 mln eurot (30. september 2019: 152,2 mln eurot). 2020. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 248,0 mln eurot (9 kuud 2019: 127,6 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 72,9 mln eurot (III kvartal 2019: 41,6 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2020. aasta 9 kuuga müüs kontsern 534 korterit (sh 3 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 9 kuuga 206 korterit (sh 36 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 9 kuuga 67,0 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 20,2 mln eurot. 2020. aasta III kvartalis müüdi 165 korterit (sh 1 korter ühisprojektis) võrreldes 2019. aasta III kvartalis müüdud 106 (sh 3 korterit ühisprojektis) korteriga ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 21,0 mln eurot (III kvartal 2019: 10,9 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 25,4 mln eurot ning omakapital 143,3 mln eurot (53,0% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 13,4 mln eurot ning 121,1 mln eurot (39,4% bilansimahust). Seisuga 30. september 2020 oli kontserni netovõlg 25,2 mln eurot (30. september 2019: 71,0 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

2020.a.
9 kuud
2019.a.
9 kuud
2020.a.
 III kvartal
2019.a.
III kvartal
2019.a.
12 kuud
Müügitulu 209 480 227 620 79 747 73 418 326 779
Müüdud toodangu kulu (184 268) (206 723) (71 018) (67 191) (291 958)
Brutokasum 25 212 20 897 8 729 6 227 34 821
Turustuskulud (3 157) (2 626) (1 284) (842) (4 260)
Üldhalduskulud (8 148) (8 841) (2 755) (2 600) (12 988)
Muud äritulud 1 714 1 740 592 510 2 983
Muud ärikulud (1 316) (1 222) (64) (969) (1 318)
Ärikasum 14 305 9 948 5 218 2 326 19 238
Finantstulud (-kulud) (432) 363 (122) 460 1 085
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 204 845 112 642 1 766
intressikulud (530) (471) (200) (185) (656)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (12) (8) 4
muud finantstulud (-kulud) (94) (11) (26) (1) (25)
Kasum enne maksustamist 13 873 10 311 5 096 2 786 20 323
Tulumaksukulu (1 227) (2 983) (441) (95) (3 833)
Perioodi puhaskasum 12 646 7 328 4 655 2 691 16 490
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13 071 7 003 4 896 2 550 16 270
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (425) 325 (241) 141 220
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (117) (10) 11 (39) 13
Perioodi koondkasum 12 529 7 318 4 666 2 652 16 503
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 12 939 7 002 4 895 2 522 16 281
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (410) 316 (229) 130 222
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,74 0,40 0,28 0,14 0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.09.2020 30.09.2019 31.12.2019
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 25 353 13 355 24 749
Nõuded ja ettemaksed 44 518 72 280 50 413
Ettemakstud tulumaks 91 94 104
Varud 153 433 183 056 166 226
223 395 268 785 241 492
Põhivara
Ühisettevõtte osad 2 702 1 577 2 498
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 16 238 10 590 11 094
Kinnisvarainvesteeringud 13 955 14 077 14 047
Materiaalne põhivara 13 152 11 336 11 919
Immateriaalne põhivara 664 777 777
46 711 38 357 40 335
VARAD KOKKU 270 106 307 142 281 827
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 24 221 41 750 20 725
Võlad ja ettemaksed 60 916 84 643 69 585
Tulumaksukohustus 1 325 309 812
Lühiajalised eraldised 5 775 7 675 7 976
92 237 134 377 99 098
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 26 365 42 571 43 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 635 1 589 1 682
Muud pikaajalised võlad 2 785 2 653 3 491
30 785 46 813 48 174
KOHUSTUSED KOKKU 123 022 181 190 147 272
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 3 807 4 893 4 217
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (842) (722) (710)
Jaotamata kasum 135 397 113 059 122 326
143 277 121 059 130 338
OMAKAPITAL KOKKU 147 084 125 952 134 555
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 270 106 307 142 281 827
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC