Merko: 2020. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Merko EhitusJUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2020. aasta teise kvartali müügitulu oli 74 miljonit ja puhaskasum 6,2 miljonit eurot, 6 kuu müügitulu 130 miljonit ja puhaskasum 8,2 miljonit eurot. Esimesel poolaastal müüs Merko kokku 369 korterit, kinnisvaraarenduse 6 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui neli korda ning moodustas 40% kontserni müügitulust. 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 175 miljoni euro väärtuses, mida on ligikaudu kaks korda enam kui aasta tagasi.

Korterite müük ületas teises kvartalis juhtkonna kevadisi ootusi, mis muutusid pandeemiast tingitud piirangute tõttu järsult negatiivseks. Samas ei mõjutanud piirangud olulisel määral enne pandeemiat eellepingutega müüdud korterite üleandmist teises kvartalis. Enim kortereid müüs kontsern Vilniuses ning hetkel toimib korteriturg kõigis Balti riikide pealinnades mõõdukalt. Aktiivsus ei ole küll kriisieelsel tasemel, aga hinnatase on jäänud püsima. Kinnisvaraarenduse müügitulu suurenemine mõjutas positiivselt ka teise kvartali puhaskasumi kasvu. Korterite müük võib aga kvartalite lõikes oluliselt varieeruda, sõltudes arendusprojektide valmimise ja kasutuslubade saamise ajast.

Kontserni ehituslepingute maht on aastatagusega võrreldes kasvanud 38% ja 6 kuuga sõlmis kontsern uusi ehituslepinguid 175 miljoni euro väärtuses ehk ligikaudu kaks korda enam kui aasta varem. Tulenevalt majanduse halvenenud väljavaadetest on suur osa eratellimustest edasi lükatud ning uute lepingute seas on ülekaalus riigihanked.

Vaatamata teise kvartali positiivsetele tulemustele hakkavad pandeemiast tingitud mõjud järk-järgult üha tugevamini jõudma ka ehitus- ja kinnisvarasektorisse, mistõttu teise poolaasta ja 2021. aasta turuarengute väljavaated on liikumas pigem negatiivses suunas. Kontserni ettevõtted on viinud ellu kulude kokkuhoiu meetmeid, et tagada efektiivne ja paindlik tegutsemine kriisi ajal ja kriisi järel. Turgu tervikuna on toetanud ka pankade senine reageerimine nii maksepuhkuste võimaldamise kui laiemalt finantseerimise kättesaadavuse osas.

Merko Ehitus kontsern müüs 6 kuuga 369 korterit ja 4 äripinda (2019 6 kuud: 100 korterit ja 6 äripinda). Kinnisvaraarenduse valdkonna 2020. aasta 6 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui neli korda, moodustades 40,1% kontserni kogutuludest (2019. aasta 6 kuud: 7,9%). Suuremate projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses. Kevadel peatas kontsern pandeemiast tingitud riskidest tulenevalt uute arendusprojektide ehitustööde käivitamise kolmeks kuuks, perioodi lõppedes alustati Tallinnas asuva Uus-Veerenni arendusprojekti kolmanda etapi ehituse ja müügiga.

Merko Ehituse 2020. aasta teise kvartali müügitulu oli 73,9 miljonit eurot (II kv 2019: 77,4 mln eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 7,7 miljonit eurot (II kv 2019: 5,3 mln eurot) ning puhaskasum 6,2 miljonit eurot (II kv 2019: 1,7 mln eurot). 2020. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 175,1 miljonit eurot ning teises kvartalis 87,8 miljonit eurot (II kvartal 2019: 53,8 mln eurot).

30. juuni 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 236,7 miljonit eurot (30. juuni 2019: 172,1 mln eurot). Teises kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Muusika- ja Balletikool, Tallinna Arte Gümnaasum, Tallinna Sadama D‑terminali parkimismaja, kõrgepinge kaabelliinid Tallinnas, Türi Põhikool, Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus, Kohila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning Harjumaal andmekeskuse ehitus. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Pinki koolihoone ja ühiselamu, Lidli logistikakeskus ning Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine. Leedus oli töös Neringa hotelli ning Kaunase rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ehitamine.

 

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2020. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 8,8 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot (6 kuud 2019: 7,5 mln eurot ja II kvartal 2019: 4,5 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,8% (6 kuud 2019: 4,9%).
2020. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 8,2 mln eurot (6 kuud 2019: 4,5 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 6,2 mln eurot (II kvartal 2019: 1,7 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 6,3% (6 kuud 2019: 2,9%). Võrreldes 2020. aasta 6 kuuga mõjutas 2019. aasta puhaskasumlikkust muuhulgas oluliselt tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu välja­makstud dividendidelt 2,7 mln eurot. 2020. aastal kontsern dividende ei maksnud.

MÜÜGITULU
2020. aasta II kvartali müügitulu oli 73,9 mln eurot (II kvartal 2019: 77,4 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 129,7 mln eurot (6 kuud 2019: 154,2 mln eurot). 6 kuu müügitulu vähenes 15,9%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 50,3% (6 kuud 2019: 57,0%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. juuni 2020 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 236,7 mln eurot (30. juuni 2019: 172,1 mln eurot). 2020. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 175,1 mln eurot (6 kuud 2019: 86,0 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 87,8 mln eurot (II kvartal 2019: 53,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2020. aasta 6 kuuga müüs kontsern 369 korterit (sh 2 korterit ühisprojektis), 2019. aasta 6 kuuga 100 korterit (sh 33 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2020. aasta 6 kuuga 46,0 mln eurot ning 2019. aasta samal perioodil 9,2 mln eurot. 2020. aasta II kvartalis müüdi 236 korterit (kõik omaarendustest), võrreldes 2019. aasta II kvartalis müüdud 37 (sh 4 korterit ühisprojektis) korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 27,4 mln eurot (II kvartal 2019: 4,7 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 23,7 mln eurot ning omakapital 138,4 mln eurot (50,3% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 14,0 mln eurot ning 118,5 mln eurot (41,2% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni netovõlg 34,2 mln eurot (30. juuni 2019: 48,7 mln eurot).

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

2020.a.
6 kuud
2019.a.
6 kuud
2020.a.
 II kvartal
2019.a.
II kvartal
2019.a.
12 kuud
Müügitulu 129 733 154 202 73 861 77 357 326 779
Müüdud toodangu kulu (113 250) (139 532) (62 852) (68 893) (291 958)
Brutokasum 16 483 14 670 11 009 8 464 34 821
Turustuskulud (1 873) (1 784) (925) (933) (4 260)
Üldhalduskulud (5 393) (6 241) (2 588) (3 117) (12 988)
Muud äritulud 1 122 1 230 614 529 2 983
Muud ärikulud (1 252) (253) (1 189) (218) (1 318)
Ärikasum 9 087 7 622 6 921 4 725 19 238
Finantstulud (-kulud) (310) (97) (211) (180) 1 085
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 92 203 2 (19) 1 766
intressikulud (330) (286) (158) (151) (656)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (4) (4) (4) (4)
muud finantstulud (-kulud) (68) (10) (51) (6) (25)
Kasum enne maksustamist 8 777 7 525 6 710 4 545 20 323
Tulumaksukulu (786) (2 888) (648) (2 813) (3 833)
Perioodi puhaskasum 7 991 4 637 6 062 1 732 16 490
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 8 175 4 453 6 156 1 675 16 270
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (184) 184 (94) 57 220
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (128) 29 60 (3) 13
Perioodi koondkasum 7 863 4 666 6 122 1 729 16 503
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 8 044 4 480 6 221 1 672 16 281
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (181) 186 (99) 57 222
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,46 0,25 0,35 0,09 0,92

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 23 728 13 980 24 749
Nõuded ja ettemaksed 44 790 72 561 50 413
Ettemakstud tulumaks 91 94 104
Varud 161 534 162 829 166 226
230 143 249 464 241 492
Põhivara
Ühisettevõtte osad 2 590 935 2 498
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 14 504 11 418 11 094
Kinnisvarainvesteeringud 13 988 14 115 14 047
Materiaalne põhivara 12 996 11 255 11 919
Immateriaalne põhivara 686 727 777
44 764 38 450 40 335
VARAD KOKKU 274 907 287 914 281 827
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 28 011 31 786 20 725
Võlad ja ettemaksed 63 243 88 748 69 585
Tulumaksukohustus 912 2 854 812
Lühiajalised eraldised 5 915 6 276 7 976
98 081 129 664 99 098
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 29 900 30 921 43 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 650 1 556 1 682
Muud pikaajalised võlad 2 858 2 473 3 491
34 408 34 950 48 174
KOHUSTUSED KOKKU 132 489 164 614 147 272
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 036 4 763 4 217
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (841) (694) (710)
Jaotamata kasum 130 501 110 509 122 326
138 382 118 537 130 338
OMAKAPITAL KOKKU 142 418 123 300 134 555
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 274 907 287 914 281 827
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

31.01.2023 Üürikoolitus