Nordecon: 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

NordeconVaatamata majanduskeskkonna jätkuvale turbulentsile ja Ukraina sõjaga seotud olulisele mõjule ehitussektoris saavutas kontsern oma põhitegevuses positiivse tulemuse.

2022. aastat iseloomustab kontserni 12%line müügitulu suurenemine võrreldes eelmise majandusaastaga, jõudes ajaloo kõrgeima müügituluni, 322 860 tuhat eurot. Müügitulust 81% oli seotud hoonete segmendiga. Brutokasumimäär moodustas 2,6% (2021. aastal 1,4%). Samuti jõudis kontsern 2022. aasta majandustulemusega tagasi ärikasumisse, mis moodustas 2 305 tuhat eurot.

Brutokasumlikkus suurenes hoonete segmendis, rajatiste segment jäi kahjumisse. Kasumlikkust mõjutas jätkuv sisendhindade tõus, ehitushinnaindeks kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 17%. Materjalide tarneprobleemid pikendasid mitmete ehituslepingute tähtaegu, mis tingisid töös olevate objektide lisakulud. Kõrgete püsikuludega rajatiste segmendi tulemus ja müügitulu vähenemine on otseselt mõjutatud peamise tellija, Transpordiameti, 2022. aasta kevadel tehtud otsusest taristuehituse investeeringuid oluliselt vähendada. Selle otsuse mõju juhtimiseks on kontsern reorganiseerinud oma teedeehituse valdkonna, et läbi dubleerivate tegevuste kaotamise tagada ressursside efektiivsem kasutus ning jõuda tagasi kasumisse.

Ukraina sõjast põhjustatud asjaolude tulemusena on kontsern kajastanud Ukraina grivna kursimuutustest ja kontserni Ukrainasse tehtud varasemate investeeringute allahindlusest kokku erakorralist kahjumit 2 353 tuhat eurot. Tegemist on olulise mõjuga, kuid mitterahavoolise kuluga, mistõttu majandusaasta puhaskahjumiks kujunes 1 441 tuhat eurot.

Kontserni teostamata tööde portfell 31.12.2022 seisuga vähenes aastases võrdluses 44%, moodustades 149 799 tuhat eurot. Lepingute portfelli vähenemine peegeldab üldist ehitussektori seisu ja tellijate ettevaatlikkust. Materjalide, energiakandjate ja teiste sisendite hinnatõus ning euribori tõusust tingitud intressimäärade tõus on põhjustanud arendusprojektides olulise kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. 2023. aastal on kontsern sõlminud täiendavalt ligikaudu 73 280 tuhande euro väärtuses uusi ehituslepinguid.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 31.12.2022 31.12.2021
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 238 9 031
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 48 084 48 091
Ettemaksed 6 728 4 947
Varud 25 454 25 637
Käibevara kokku 87 504 87 706
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 604 9 206
Kinnisvarainvesteeringud 8 347 5 599
Materiaalne põhivara 17 669 17 433
Immateriaalne põhivara 15 134 15 051
Põhivara kokku 49 830 47 365
VARA KOKKU 137 334 135 071
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 193 16 289
Võlad hankijatele 65 109 57 287
Muud võlad 8 359 7 496
Ettemaksed 6 996 11 539
Eraldised 1 288 707
Lühiajalised kohustused kokku 98 945 93 318
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 6 311 7 405
Võlad hankijatele 2 769 4 178
Eraldised 2 049 2 044
Pikaajalised kohustused kokku 11 129 13 627
KOHUSTUSED KOKKU 110 074 106 945
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 3 316 1 948
Jaotamata kasum 2 691 6 341
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 22 915 25 197
Mittekontrolliv osalus 4 345 2 929
OMAKAPITAL KOKKU 27 260 28 126
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 137 334 135 071


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 IV kv 2022 12k 2022 IV kv 2021 12k 2021
Müügitulu 83 685 322 860 79 640 288 534
Müüdud toodangu kulu -80 454 -314 365 -80 514 -284 513
Brutokasum (kahjum) 231 8 495 -874 4 021
Turunduskulud -177 -490 -165 -559
Üldhalduskulud -2 148 -7 287 -1 786 -6 053
Muud äritulud 129 2 049 321 519
Muud ärikulud -70 -462 -2 171 -2 264
Ärikasum (kahjum) 965 2 305 -4 675 -4 336
Finantstulud 84 258 81 958
Finantskulud -1 037 -3 740 -378 -1 320
Finantstulud ja –kulud kokku -953 -3 482 -297 -362
Maksustamiseelne kasum (kahjum) 12  -1 177 -4 972 -4 698
Tulumaks -64 -264 -166 -808
Puhaskahjum -52  -1 441 -5 138 -5 506
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
Realiseerumata kursivahed 606 1 368 85 -475
Kokku muu koondkasum (kahjum) 606 1 368 85 -475
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) 554 -73 -5 053 -5 981
Puhaskasum (kahjum):
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa  -998  -3 650 -5 514 -6 310
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 946 2 209 376 804
Kokku puhaskahjum -52  -1 441 -5 138 -5 506
Koondkasum (kahjum):
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -392  -2 282 -5 429 -6 785
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 946 2 209 376 804
Kokku koondkasum (kahjum) 554 -73 -5 053 -5 981
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta
emaettevõtte aktsionäridele:
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,03 -0,12 -0,17 -0,20
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta -0,03 -0,12 -0,17 -0,20


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 12k 2022 12k 2021
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 389 548 352 378
Maksed hankijatele -351 682 -310 183
Makstud käibemaks -8 880 -8 140
Maksed töötajatele ja töötajate eest -26 075 -25 893
Makstud tulumaks -291 -797
Netorahavoog äritegevusest 620 7 365
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -688 -232
Immateriaalse põhivara soetamine -122 -19
Materiaalse põhivara müük 816 489
Antud laenud -25 -34
Antud laenude laekumised 25 96
Saadud dividendid 6 0
Saadud intressid 9 12
Netorahavoog investeerimistegevusest 21 312
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 4 631 1 922
Saadud laenude tagasimaksed -4 231 -3 766
Rendimaksed -3 333 -3 318
Makstud intressid -984 -1 051
Makstud dividendid -488 -5 000
Muud maksed -8 -12
Netorahavoog finantseerimistegevusest -4 413 -11 225
Rahavoog kokku -1 772 -3 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 9 031 12 576
Valuutakursimuutused -21 3
Raha jäägi muutus -1 772 -3 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 7 238 9 031


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum oli 2022. aastal 8 495 tuhat eurot (2021: 4 021 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus 2,6% (2021: 1,4%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb oluliselt hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele. Samas ei saa olla rahul rajatiste segmendi tulemusega, mis nii IV kvartalis kui ka aruandeaastal oli kahjumlik. Hoonete segmendi 2022. aasta brutomarginaal oli 4,1% ning IV kvartalis 6,7% (2021. aasta 2,0%, IV kvartal -0,7%) ning rajatiste segmendis vastavalt -2,4% ja -12,1% (2021. aastal 1,0% ja IV kvartal -1,4%). Mõlema segmendi tulemust mõjutasid peamiselt:

  • Jätkuv sisendhindade tõus, ehitushinnaindeks kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 17,8%, mis eelkõige mõjutas suuremahulisi ja pikki ehituslepinguid, mis olid sõlmitud enne 2022. aastat;
  • jätkuvad materjalide tarneprobleemid, mis avaldavad survet ehituslepingute tähtaegadele. Tähtaegade pikenemisega kaasnevad lisakulud.

Peamine tellija, Transpordiamet, tühistas 2022. aastal mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendanud investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega rajatiste segmendi tulemust. Teedeehitusse tehtavate investeeringute järsust vähenemisest tingituna on kontsern teinud ka juba ümberkorraldusi, reorganiseerides kontserni teedeehituse valdkonna, et läbi dubleerivate tegevuste kaotamise tagada ressursside efektiivsem kasutus ning kasumlikkus.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2022. aastal 7 287 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on üldhalduskulud suurenenud 20% (2021: 6 053 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb ostetud teenuste ja kaupade üldisest kallinemisest ning tööjõukulude kasvust. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust moodustas 2,3% (2021: 2,1%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2022. aastal 2 305 tuhat eurot (2021: kahjum 4 336 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 5 766 tuhat eurot, EBITDA määr müügitulust oli 1,8% (2021: -797 tuhat eurot ja -0,3%).

Kontserni finantskulusid mõjutas oluliselt Ukrainas toimuv. Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on tugevalt mõjutanud niigi ebastabiilset Ukraina grivna (UAH) kurssi. Juulis devalveeriti UAH ning 2022. aastal kokku nõrgenes Ukraina grivna kurss euro suhtes ligikaudu 21%. Lisaks nõrgenes Rootsi krooni kurss euro suhtes eelmisel aastal ligikaudu 8%. Kontserni tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi kursikahjumit Ukraina grivna kursi muutusest 1 416 tuhat eurot ja Rootsi krooni kursi muutusest 112 tuhat eurot (2021: Ukraina grivna kursikasum 711 tuhat eurot ja Rootsi krooni kursikasum 16 tuhat eurot). Arvestustehniliselt tähendas see kursimuutus samal ajal omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 1 368 tuhande euro võrra (2021: – 475 tuhat eurot) ja kursimuutuste netomõju kontserni netovarale oli -160 tuhat eurot (2021: 256 tuhat eurot). Lisaks hinnati alla Ukrainas asuvale sidusettevõttele V.I. Center TOV antud laenu summas 825 tuhat eurot. Antud laenu õiglase väärtuse hindamise aluseks on võetud 2021. aasta lõpu seisuga rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisaktide sisendid, kuna puuduvad uuemad usaldusväärsed andmed. Allahindluse vajadus on tekkinud lähtudes arendusprojekti realiseerimise ajafaktorist ehk arendusprojektide valmimise edasilükkumisest. Nii kursikahjumi kui ka laenu allahindluse puhul ei ole tegemist rahavoolise kahjumiga, mille mõju kokku 2022. aasta puhaskasumile on 2 353 tuhat eurot.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 441 tuhat eurot (2021: kahjum 5 506 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 3 650 tuhat eurot (2021: kahjum 6 310 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2022. aasta äritegevuse netorahavoog moodustas 2 620 tuhat eurot (2021: 7 365 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid vajadus tasuda materjalide ettemakseid, seda nii seoses materjalide kiire kallinemisega kui ka jätkuvate tarneraskuste tõttu. Seda olukorras, kus nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes ettemaksude saamise võimalus puudub. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog oli 2022. aastal 21 tuhat eurot (2021: 312 tuhat eurot). Põhivarasse investeeriti kokku 810 tuhat eurot (2021: 251 tuhat eurot) ning materiaalse põhivara müügist laekus 816 tuhat eurot (2021: 489 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog oli 2022. aastal -4 413 tuhat eurot (2021: -11 225 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 4 631 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (2021: 1 922 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 4 231 tuhat eurot (2021: 3 766 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 3 333 tuhat eurot (2021: 3 318 tuhat eurot). Dividende maksti 2022. aastal 488 tuhat eurot (2021: 5 000 tuhat eurot).

Seisuga 31.12.2022 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 238 tuhat eurot (31.12.2021: 9 031 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 2022 2021 2020
Müügitulu, tuhat eurot 322 860 288 534 296 082
Müügitulu muutus 11,9% -2,5% 26,5%
Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot -1 441 -5 506 4 118
Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -3 650 – 6 310 2 466
Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,12 -0,20 0,08
Üldhalduskulude määr müügitulust 2,3% 2,1% 2,4%
EBITDA, tuhat eurot 5 766 -797 7 003
EBITDA määr müügitulust 1,8% -0,3% 2,4%
Brutokasumi määr müügitulust 2,6% 1,4% 3,7%
Ärikasumi (kahjumi) määr müügitulust 0,7% -1,5% 1,2%
Ärikasumi (kahjumi) määr ilma varamüügi kasumita 0,6% -1,6% 1,1%
Puhaskasumi (kahjumi) määr müügitulust -0,4% -1,9% 1,4%
Investeeritud kapitali tootlus -0,5% -6,5% 9,3%
Omakapitali tootlus -5,2% -16,8% 11,8%
Omakapitali osakaal 19,8% 20,8% 27,6%
Vara tootlus -1,1% -4,1% 3,3%
Finantsvõimendus 32,0% 28,3% 21,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,88 0,94 1,01
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 149 799 266 856 215 796


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

2022. aastal on väljaspool Eestit teenitud müügitulu võrreldes aasta taguse perioodiga oluliselt vähenenud, moodustades 4% kogu kontserni müügitulust. Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevusmahud oluliselt vähenenud. Peale tööde täielikku peatamist sõja esimestel kuudel jätkati alates II kvartalist tööd ühe Kiievis asuva poolelioleva objektiga ning lisaks taastatakse sõjas kannatata saanud Kiievi teletorni administratiivhoonet. Aruandeaasta lõpul sõlmis kontsern lepingu Ovrutši linna moodullasteaia betoonkonstruktsioonide, varjumiskoha ja väliala ehitamiseks. Ukraina müügitulu moodustas aruandeaastal 1 202 tuhat eurot. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Kontsern tegutseb projektipõhiselt ka Lätis ja Leedus, kus aruandeperioodil ehitati kahte tuuleparki. Soome müügitulu koosneb peamiselt betooni alltöövõttudest.

2022 2021 2020
Eesti 96% 94% 82%
Soome 2% 3% 6%
Leedu 1% 0% 0%
Läti 1% 1% 0%
Ukraina 0% 2% 1%
Rootsi 0% 0% 11%


2022. aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.

Kontserni 2022. aasta müügitulu moodustas 322 860 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga, mil vastav näitaja oli 288 543 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 12%. Segmentide lõikes on müügitulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud hoonete segmendis (21%) ning vähenenud rajatiste segmendis (-14%). Rajatiste müügitulu vähenemine on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega, mille põhjuseks on Ukraina sõja mõjudest tulenev erakordselt kiire sisendhindade kallinemine. Hoonete segmendi müügitulu kasvu toetavad peamiselt 2021. aasta sõlmitud suuremahulised lepingud.

Üldist ehitusturgu jätkuvalt mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2022. aastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 260 585 ja 62 048 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 216 070 ja 72 115 tuhat eurot.

Tegevussegmendid 2022 2021 2020
Hooned 81% 75% 72%
Rajatised 19% 25% 28%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aastaga on ärihoonete mahud jäänud sisuliselt samale tasemele, teiste alamsegmentide mahud on suurenenud. Suurima osakaaluga on ühiskondlike hoonete alamsegment, mille maht on suurenenud ligikaudu 31% ning ligikadu 21% on suurenenud korterelamut müügitulu. Enim (57%) on suurenenud tööstus- ja laohoonete müügitulu, mis moodustab 18% hoonete segmendi mahust.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu Ülikooli kliinikum, Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal ning Tartu lähistel, Kambja vallas Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja renoveerimine.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad olid Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Samas on suurenenud ka omaarenduste maht (kajastub korterelamute segmendis). Kontsern jätkab omaarendustega nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.eeelurajooni arenduse ehitus. Tallinnas toimus Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus ning alustatud on II etapi, korterelamu ehituse ettevalmistusega (https://www.kivimaesuda.ee). Alustati ka Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimisega (https://seileri.ee). Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 11 459 tuhat eurot (2021: 3 097 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ülemiste Citys asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood. Neist kaks viimast objekti on lõpetatud ja ka tellijale tähtaegselt üleantud.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal ning Viljandi Aken ja Uks AS-i tootmishoone laienduse projekteerimine ja ehitamine.

Hoonete segment 2022 2021 2020
Ühiskondlikud hooned 30% 28% 37%
Korterelamud 28% 29% 28%
Ärihooned 24% 29% 23%
Tööstus- ja laohooned 18% 14% 12%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 28%. Märkimisväärse osa käibest moodustab 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine ja Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine. 2022. aastal on sõlmitud väiksemad, 2-3 mln. euro suuruseid lepingud. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva maakonnas.

Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud muude rajatiste osakaal, mille müügitulu koosneb olulises osas tuuleparkide ehitusest nii Eesti, Lätis kui ka Leedus.

Rajatiste segment 2022 2021 2020
Teedeehitus ja –hooldus 78% 87% 74%
Muud rajatised 20% 10% 21%
Insenerehitus 2% 0% 4%
Keskkonnaehitus 0% 3% 1%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.12.2022 oli 149 799 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on teostamata tööde maht vähenenud ligikaudu 44%. 2022. aastal sõlmiti uusi lepinguid kokku 163 498 tuhande euro väärtuses, seal hulgas IV kvartalis 25 381 tuhat eurot. 2021. aastal vastavalt 314 758 ja 37 612 tuhat eurot. Materjalide hinnatõus ning intressimäärades suurenemine seoses euribori tõusuga on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. Nagu eelpool mainitud, siis on oluliselt vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldub ka kontserni tööde portfellis rajatiste segmendi mahtude vähenemises. Samas on suurenenud Rail Baltika hangete maht, mis tasandab osaliselt Transpordiameti investeeringute vähenemise. Kui avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, siis teadolevalt suurenevad investeeringud riigikaitserajatistesse, kus kontsern on senini olnud väga edukas.

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Teostamata tööde mahud, tuhat eurot 149 799 266 856 215 796

Tööde portfelli jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 88% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 12% (31.12.2021: vastavalt 87% ja 13%). Võrreldes seisuga 31.12.2021 on vähenenud nii hoonete kui ka rajatiste segmendi tööde portfell, vastavalt 45% ja 32%.

IV kvartalis sõlmitud lepingutest moodustasid olulise mahu hoonete segmendi tööd, millest suuremahulisemad olid:

  • Icosagen AS’i bioloogiliste ravimite tehase ehitamine Tartu maakonnas, Kambja vallas, maksumusega ligikaudu 4 000 tuhat eurot;
  • Viljandi linnas asuva Karlssoni lasteaia hoone ja territooriumi ehitamine, maksumuse ligikaudu 5 100 tuhat eurot;
  • Tagadi ökodukti ehitamine Rail Baltica trassile Harju maakonnas, maksumusega ligikaudu 5 300 tuhat eurot;
  • Viljandi Päästeameti komando hoone ehitamine, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat eurot.

Aruandeaasta lõpust (31.12.2022) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 73 280 tuhande euro väärtuses. Muuhulgas sõlmiti leping Sopi-Tootsi tuulepargi projekteerimiseks ja ehitamiseks Põhja-Pärnumaa vallas, maksumusega ligikaudu 67 300 tuhat eurot. Tegemist on ühispakkumisega, kus kontserni osa moodustab 50% lepingu maksumusest.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, prognoosib kontserni juhtkond 2023. aastal tegevusmahtude vähenemist võrreldes 2022. aastaga. Materjalide ja energiakandjate hinnatõusust ja tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2022. aastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 658 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 432 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 4%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

2022 2021 2020
ITP 432 434 450
Töölised 226 251 258
Keskmine kokku 658 685 708

Kontserni 2022. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 27 248 tuhat eurot, eelmisel majandusaastal olid tööjõukulud 25 054 tuhat eurot. Tööjõukulud on suurenenud ligikaudu 9%, mis on tingitud palkade kasvust.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aastal 150 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 50 tuhat eurot (2021: vastavalt 150 tuhat eurot ja 50 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aastal 417 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 138 tuhat eurot (2021: vastavalt 369 tuhat eurot ja 122 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

2022 2021 2020
Töötajate nominaaltootlikkus (tuh. €) 490,4 420,8 422,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 16,5% -0,5% 24,2%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (€) 11,8 11,5 10,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 2,9% 5,5% 18,0%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, suurenemise põhjuseks on peamiselt müügitulu kasv. Töötajate nominaaltootlikkus suurenemist mõjutab lisaks ka töötajate arvu vähenemine.

Nordecon_Aruanne_4Q_2022

NCN investor presentation Q4_2022

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?