EfTEN: EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Bilansipäevaga 01.01.2023 ühines EfTEN Real Estate Fund AS kui ühendav fond (endise nimega EfTEN Real Estate Fund III AS) EfTEN Kinnisvarafond AS-ga. Ühinemise järgselt kasvas fondi konsolideeritud varade maht 211 miljoni euro võrra, s.o 182 miljonilt eurolt 393 miljoni euroni ning fondi omakapital 126 miljoni euro võrra, s.o 104 miljonilt eurolt 230 miljoni euroni. Ühinemine kanti äriregistrisse 28.02.2023.

Ühinemisel lisandus EfTEN Real Estate Fund AS kinnisvaraportfelli EfTEN Kinnisvarafond AS’i tütarettevõtetele kuuluvad 17 uut kinnisvarainvesteeringut Eestis, Lätis ja Leedus õiglases väärtuses 196,3 miljonit eurot ning üks 50%-lise osalusega ühisettevõttele kuuluv kinnisvarainvesteering õiglase väärtusega 10 miljonit eurot. Ühinemise järgselt on fondi kinnisvaraportfell nii sektorite kui ka üürnike lõikes veelgi paremini hajutatud.

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud 2023. aasta I kvartali müügitulu oli 7,788 miljonit eurot (2022 I kvartal: 3,458 miljonit eurot). Kontserni neto üüritulu oli 2023. aasta I kvartalis kokku 7,298 miljonit eurot (2022: 3,324 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 4,634 miljonit eurot (2022: 2,278 miljonit eurot).

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2023. aasta I kvartalis 94% (2022: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 6% (2022: 4%) müügitulust.

Kontserni varade maht 31.03.2023 seisuga oli 395,993 miljonit eurot (31.12.2022: 181,956 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 92% (31.12.2022: 93%).

Kinnisvaraportfell

2023. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2022: 18) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 365,977 miljonit eurot (31.12.2022: 168,875 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 325,583 miljonit eurot (31.12.2022: 151,426 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 31.03.2023 seisuga oli 10,075 miljonit eurot.

2023. aasta I kvartalis teenis kontsern kokku 7,499 miljonit eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2023. aastal I kvartalis kokku 3,427 miljonit eurot, mis on 4% rohkem kui 2022. aastal samal ajal.

Finantseerimine

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kaheksa tütarettevõtte laenulepingud, mille jääk 31.03.2023 seisuga on 45 666 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 34%-52% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi. Tütarettevõtetes, kus üürivoog võimaldab teenindada ka suuremat laenukohustust, kaalub kontserni juhtkond 2023. aastal laenukoormuse tõstmist ning selle arvel tulevikus investoritele täiendava dividendi maksmist.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär tõusis EURIBOR´i muutuse mõjul märtsi lõpuks 4,8%-ni (31.12.2022: 3,7%) ning LTV (Loan to Value) oli 41% (31.12.2022: 40%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga. Ühe laenulepingu (jääk seisuga 31.03.2023: 12 332 tuhat eurot) intressimäära tõusu riski maandamiseks on sõlmitud intressimäära vahetusleping, kus EURIBOR on fikseeritud 0,35% tasemel. Swapileping lõpeb 2023. aastal ning selle õiglane väärtus on 31.12.2022 seisuga 53 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus (EPRA NDV) seisuga 31.03.2023 oli 21,7 eurot (31.03.2022: 19,55 eurot). EfTEN Real Estate Fund AS´i aktsia puhasväärtus kasvas 2023. aasta I kvartalis 11,0% (2022 I kvartal: 12,7%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  I kvartal
€ tuhandetes 2023 2022
Müügitulu 7 788 3 458
Müüdud teenuste kulu -394 -60
Brutokasum 7 394 3 398
Turustuskulud -96 -74
Üldhalduskulud -867 -455
Muud äritulud ja -kulud 10 26
Ärikasum 6 441 2 895
 
Kasum / kahjum ühisettevõtetest -9 0
Intressitulud 6 0
Muud finantstulud ja -kulud -1 550 -362
Kasum enne tulumaksu 4 888 2 533
 
Tulumaksukulu -254 -255
Aruandeperioodi puhaskasum 4 634 2 278
Aruandeperioodi koondkasum 4 634 2 278
Kasum aktsia kohta    
– tava 0,43 0,45
– lahustatud 0,43 0,45

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2023 31.12.2022
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 25 166 11 331
Nõuded ja viitlaekumised 1 811 1 522
Ettemakstud kulud 136 49
Varud 1 0
Käibevara kokku 27 114 12 902
Pikaajalised nõuded 51 61
Ühisettevõtete osad 2 568 0
Kinnisvarainvesteeringud 365 977 168 875
Materiaalne põhivara 282 116
Immateriaalne põhivara 1 2
Põhivara kokku 368 879 169 054
VARAD KOKKU 395 993 181 956
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 49 964 22 058
Võlad ja ettemaksed 1 963 1 461
Lühiajalised kohustused kokku 51 927 23 519
Laenukohustused 98 854 45 917
Muud pikaajalised võlad 1 865 1 008
Edasilükkunud tulumaksukohustus 8 543 7 248
Pikaajalised kohustused kokku 109 262 54 173
Kohustused kokku 161 189 77 692
Aktsiakapital 108 198 50 725
Ülekurss 84 721 16 288
Kohustuslik reservkapital 2 149 2 149
Jaotamata kasum 39 736 35 102
Omakapital kokku 234 804 104 264
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 395 993 181 956

EREF_Ikvartal_2023_vahearuanne

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal